Μ. Χρυσομάλλης, Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017


Μ. Χρυσομάλλης, Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017

Η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους Κρατών-μελών της Ευρωζώνης, η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης αλλά και η απάντηση της Ένωσης στα πρόσφατα τρομοκρατικα κτυπήματα έφεραν στο επίκεντρο του πολιτικού και νομικού διαλόγου την αρχή της αλληλεγγύης και την θέση, που αυτή κατέχει στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης γενικότερα και στην ενωσιακή έννομη τάξη ειδικότερα. Η έναρξη της συζήτησης αυτής, πάντως, συνέπεσε με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, που κάνει για πρώτη φορά στο ρυθμιστικό επίπεδο των Συνθηκών μια εκτεταμένη χρήση του όρου αλληλεγγύη τόσο στο πλαίσιο των αρχών, των αξιών και των στόχων όσο και στο πλαίσιο επιμέρους τομέων πολιτικής της Ένωσης.

Η μελέτη διευρευνά αρχικά το εννοιολογικό περιεχόμενο της αλληλεγγύης στην πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις σχέσεις του με συναφείς έννοιες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, αυτές της πίστης, της καλόπιστης συνεργασίας, της αμοιβαιότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της ευθύνης. Κατόπιν, με δεδομένη την εκτεταμένη χρήση της έννοιας στις Συνθήκες εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ένωσης και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται κάθε φορά σε επί μέρους τομείς πολιτικής. Τέλος, προσεγγίζεται η νομική φύση της αρχής. Αποτελεί θεμελιώδη ή καταστατική αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου ή, απλώς, ένα ιδεώδες με ασαφή και προγραμματικό χαρακτήρα;

Edition info

Title
Η αρχή της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έννοια, πεδίο εφαρμογής και νομική φύση
Σειρά δημοσιευμάτων Έδρας Jean Monnet
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-656-7
Pages
XIV + 156
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

1. Εισαγωγή

2. Η έννοια της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της ευρωπαϊκής ένωσης

2.1 Η αλληλεγγύη ως αντικείμενο των πολιτικών επιστημών

2.2 Η αλληλεγγύη στο διεθνές δίκαιο

2.3 Η αλληλεγγύη στο εθνικό δίκαιο

2.4 Η αλληλεγγύη στο κοινοτικό κεκτημένο

2.5 Οι σύγχρονες προκλήσεις και οι προσαρμογές της ενωσιακής έννοιας της αλληλεγγύης

2.6 Σύνθεση

3. Το πεδίο εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.1 Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο των ιδεωδών, των αξιών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.2 Η αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-μελών της Ένωσης

3.2.1 Η θεσμική αλληλεγγύη

3.2.2 Η οικονομική αλληλεγγύη

(α) Η Πολιτική Συνοχής

(β) Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας: η αλληλεγγύη μεταξύ αλληλεξάρτησης και «ηθικού κινδύνου»

(γ) Η παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης: ο Κανονισμός (ΕΕ) 369/2016 Συμβουλίου

3.2.3 Οι ρήτρες αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής

(α) Η ρήτρα αλληλεγγύης

(β) Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

3.3 Η αλληλεγγύη των Κρατών-μελών απέναντι στα άτομα

3.3.1 Γενικά

3.3.2 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

3.3.3 Εμπορική φιλελευθεροποίηση και αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους

3.3.4 Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αλληλεγγύη

(α) Το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη

(β) Ο Χάρτης και οι αρμοδιότητες της Ένωσης

(γ) Η διάκριση δικαιωμάτων και αρχών

4. Η νομική φύση της αρχής της αλληλεγγύης

4.1 Ο θεμελιώδης χαρακτήρας της αρχής της αλληλεγγύης

4.2 Η αρχή της αλληλεγγύης και οι γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης

5. Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

II. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Νομολογία ΔΕΚ/ΔΕΕ

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως