Λ. Γρηγοριάδης, Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012


Λ. Γρηγοριάδης, Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012

Όλα τα ζητήματα σχετικά με το παράλληλο εμπόριο των φαρμάκων.

Η εργασία αυτή αποτελεί καρπό της ερευνητικής ενασχόλησης του συγγραφέα με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το παράλληλο εμπόριο των φαρμάκων συνιστά μια ιδιαίτερα διαδεδομένη εμπορική πρακτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παραγωγοί και εξουσιοδοτημένοι διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων επιδιώκουν, μετερχόμενοι διάφορες στρατηγικές, να απαγορεύσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να παρεμποδίσουν. Ορισμένες από τις προαναφερθείσες στρατηγικές γεννούν ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο περί ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ). Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διεξοδική ανάλυση των επιχειρημάτων που προτάθηκαν από τη νομική και την οικονομική θεωρία υπέρ και κατά της δυνατότητας παραγωγών και διανομέων να παρεμποδίζουν το ενδοενωσιακό παράλληλο εμπόριο των φαρμάκων και της νομολογίας που ανέπτυξαν συναφώς τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικό Δικαστήριο και Δικαστήριο) υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Επιπλέον, καταγράφονται τα πορίσματα που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες αναλύσεις.

Περιλαμβάνεται συμπλήρωμα για την εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις “AstraZeneca AB και AstraZenecaplc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής” (Γενικό Δικαστήριο, υποθ. T-321/05, Συλλογή 2010, σελ. ΙΙ-2805) και “AstraZeneca A και AstraZenecaplc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής” (Δικαστήριο, υποθ. C-457/10P, της 06.12.2012, αδημ.).

Edition info

Title
Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιλαμβάνεται συμπλήρωμα για την εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις “AstraZeneca AB και AstraZenecaplc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής” (Γενικό Δικαστήριο, υποθ. T-321/05, Συλλογή 2010, σελ. ΙΙ-2805) και “AstraZeneca A και AstraZenecaplc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής” (Δικαστήριο, υποθ. C-457/10P, της 06.12.2012, αδημ.).
© 2012
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-445-924-7
Pages
82
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες του παράλληλου εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων

Α. Γενικά

Β. Οι συνέπειες του απεριόριστου παράλληλου εμπορίου για τους καταναλωτές και τους αγοραστές φαρμακευτικών προϊόντων

Γ. Η ρύθμιση των τιμών στο φαρμακευτικό τομέα

Δ. Ο πιθανός αντίκτυπος του απεριόριστου παράλληλου εμπορίου στις φαρμακευτικές εταιρίες

Ε. Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους – Εκτιμήσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η νομική μεταχείριση του παράλληλου εμπορίου των φαρμακευτικών

προϊόντων υπό το πρίσμα του δικαίου του ελευθέρου ανταγωνισμού

Α. Γενικά

Β. Απαγορεύσεις των παράλληλων εξαγωγών

I. Ευθείες απαγορεύσεις των παράλληλων εξαγωγών

II. Έμμεσες απαγορεύσεις των παράλληλων εξαγωγών

1. Εισαγωγικά

2. Έμμεσες απαγορεύσεις των παράλληλων εξαγωγών σε υποθέσεις που δεν αφορούν το φαρμακευτικό τομέα

α) Η απόφαση BMW Belgium/Commission

β) Η απόφαση AEG/Commission

γ) Οι αποφάσεις Ford/Commission και Tipp-Ex/Commission

3. Έμμεσες απαγορεύσεις των παράλληλων εξαγωγών σε υποθέσεις που αφορούν το φαρμακευτικό τομέα

α) Η απόφαση Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commission

β) Η απόφαση Bayer/Commission

γ) Η απόφαση BAI and Commission/Bayer

4. Συμπεράσματα

Γ. Συστήματα των διπλών τιμών (ή της διπλής τιμολόγησης)

I. Εισαγωγικά

II. Η απόφαση GlaxoSmithKline Services/Commission

III. Η απόφαση GlaxoSmithKline Services and others/Commission and others

IV. Συμπεράσματα

Δ. Διακοπή ή περιορισμός του εφοδιασμού των επιδιδόμενων σε παράλληλες εξαγωγές χονδρεμπόρων

I. Η απόφαση Syfait and others

II. Η απόφαση Sot. Lélos kai Sia

III. Συμπεράσματα

Ε. Συμπεράσματα Δεύτερου Μέρους

ΣΤ. Εκτιμήσεις

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Ι. Μανουσάκης, Φαρμακευτικό δίκαιο, 2012
Στο παρόν έργο περιέχεται η φαρμακευτική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα, και αναλύεται η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου στη χώρα μας, μετά τις ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις του...