Λ. Γεωργακόπουλος, Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ, 2010


Λ. Γεωργακόπουλος, Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ, 2010

Πρόκειται για το τελευταίο έργο του αείμνηστου καθηγητού Παν. Αθηνών Λ.Ν. Γεωργακόπουλου, το οποίο ολοκληρώθηκε από τον αν. καθηγητή Παν. Αιγαίου Β. Δ. Τουντόπουλο. Το έργο έχει ως αντικείμενο τη σύντομη ερμηνεία των διατάξεων του ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα των άρθρων 1 - 15β. Λαμβάνονται υπόψη και οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης ανωνύμων εταιρειών (ν. 3853/2010). Σκοπός του έργου είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για το θεωρητικό αλλά και τον εφαρμοστή του δικαίου.

Edition info

Title
Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών - ΕρμΑΕ
(Άρθρα 1-15β)
© 2010
Editor
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-622-2
Pages
XLI + 322
Price
€ 32.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΙΔΗ Α.Ε. & ΕρμΑΕ

1. Είδη και πανηγυρικότητα

2. Το γενικό δίκαιο της α.ε.

3. Το ειδικό δίκαιο της α.ε.

4. Ατομικό δίκαιο α.ε.

5. Ευρωπαϊκή εταιρεία

6. Το δημόσιο δίκαιο της α.ε.

7. Σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της α.ε.

8. Συμπλήρωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας

9. Ελληνικές και Κοινοτικές Πηγές

10. Έναρξη ισχύος

11. Ιστορία πηγών

12. Αντικείμενο ΕρμΑΕ

13. Ορολογική διευκρίνιση

§ 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο 1. Ορισμoί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων

Ι. Εισαγωγή

1. Περιεχόμενο

2. Ιστορία της διάταξης

ΙΙ. Εννοια και βασικές αρχές

1. Ορισμός

2. Η νομική προσωπικότητα

3. Βασικές αρχές

ΙΙΙ. Εμπορική εταιρεία (§ 2) και αποστολή της α.ε.

1. Εμπορική εταιρεία

2. Η αποστολή της α.ε

IV. Μονοπρόσωπη ίδρυση και μονοπρόσωπη α.ε. (§ 3)

1. Ιστορία της διάταξης

2. Μονοπρόσωπη ίδρυση

3. Μεταϊδρυτική μονοπρόσωπη α.ε.

4. Απώλεια και ανάκτηση μονομετοχικού χαρακτήρα

5. Πρακτική αξία

6. Λοιπή ρύθμιση

Άρθρο 2. Περιεχόμενο του καταστατικού

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία της διάταξης

2. Έννοια καταστατικού

3. Περιεχόμενο και είδη καταστατικού

ΙΙ. Περιεχόμενο καταστατικού (2 §§ 1, 1α)

1. Κανονιστικό περιεχόμενο

2. Περιττό περιεχόμενο

3. Υποχρεωτικό περιεχόμενο

4. Ατομικό περιεχόμενο καταστατικού

5. Μικτό καταστατικό

6. Προτυποποιημένα καταστατικά

7. Ισχύς και ερμηνεία

ΙΙΙ. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας του δικαίου της α.ε.

(§ 1α)

1. Ο κανόνας του αναγκαστικού χαρακτήρα

2. Η έκταση

IV. Ευθύνη Ιδρυτών

1. Γενικά

2. Ευθυνόμενοι

3. Λόγοι ευθύνης

4. Χρόνος παράβασης

Άρθρο 3. Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία της διάταξης

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Προνόμιο στην απόληψη μερίσματος και προϊόντος εκκαθάρισης (§ 1)

1. Εισαγωγή

2. Πλειονότητα κατηγοριών προνομιούχων μετοχών

3. Περιεχόμενο προνομίων

ΙΙΙ. Τα ελεύθερα προνόμια (§ 2)

1. Εισαγωγή

2. Είδη προνομίων

IV. Κοινές διατάξεις για τα προνόμια

1. Αποστολή

2. Γενικές διατάξεις περί των προνομιούχων μετοχών

V. Μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές και μετατροπή (§ 3)

VI. Προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου (§ 4)

VII. Υποχρέωση αξιογραφικής διάκρισης (§ 6)

VIII. Δεσμευμένες μετοχές (§ 7)

1. Έννοια και είδη

2. Προϋποθέσεις

3. Εμπράγματη ενέργεια

4. Αποστολή

5. Ενοχικές δεσμεύσεις μεταβίβασης

6. Δημοσιότητα

IX. Δεσμευμένες εξαγοραστέες μετοχές (§ 8)

X. Δεσμευμένες μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες (§ 9)

Άρθρο 3α

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Το δίκαιο των ομολογιακών δανείων

3. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

1. Έννοια

2. Τα είδη των δανείων

3. Η τήρηση των προϋποθέσεων της § 1

4. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΙΙΙ. Όρια και καθορισμός του δικαιώματος τροπής (άρθρο 3α § 2)

1. Ονομαστική αξία μετοχών μετατροπής

2. Καθορισμός

3. Καθορισμός τελικής τιμής

4. Δημοσιότητα καθορισμού και δήλωσης

IV. Πιστοποίηση καταβολής ομολογιών (άρθρο 3α § 3)

V. Αύξηση κεφαλαίου και πιστοποίηση (άρθρο 3α § 4)

1. Επέλευση της κατά μετατροπή αύξησης

2. Πιστοποίηση μετατροπής

3. Προσαρμογή καταστατικού

VI. Ανυπαρξία τροποποίησης καταστατικού (άρθρο 3α § 5)

VII. Η μετατρέψιμη ομολογία ως μετοχή υπό αίρεση

VIII. Το είδος της μετοχής

Άρθρο 3β. Κερδοφόρα ομολογιακά δάνεια

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Όροι έκδοσης (άρθρο 3β)

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

2. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Η συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο

Άρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Ίδρυση της α.ε.

1. Υποχρέωση

2. Υποχρέωση απόφασης

3. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

4. Τήρηση του νόμου

5. Η νέα διατύπωση είναι ευρύτερη της παλαιάς

6. Αποτελέσματα έγκρισης

ΙΙΙ. Τροποποίηση καταστατικού και κωδικοποίησή του

1. Τροποποίηση καταστατικού, αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση, κωδικοποίηση

2. Η έγκριση

3. Ο τύπος

4. Δημοσιότητα

5. Αποτελέσματα

IV. Μικρές ιδρύσεις και τροποποιήσεις μη υπερβαίνουσες τα 3 εκ.€ (άρθρο 4 §§ 2α και 2β)

1. Ιστορία

2. Οι «μικρές» α.ε.

3. Υπαγόμενες ιδρύσεις και τροποποιήσεις ή κωδικοποιήσεις

4. Τυπικός έλεγχος υποβαλλόμενων εγγράφων

V. Απλοποίηση διαδικασίας σύστασης α.ε. (άρθρα 7 και 11 ν. 3853/2010)

1. Υπηρεσία μιας στάσης

2. Έλεγχος νομιμότητας

VI. Πρόσκληση γ.σ. για μείωση κεφαλαίου (άρθρο 4 § 3)

1. Εισαγωγή και Ιστορία

2. Σκοπός και τρόπος πραγματοποίησης της μείωσης

3. Περιεχόμενο προσκλήσεως και αποφάσεως

VΙI. Καταβολές σε μετόχους σε εκτέλεση της μειώσεως (4 § 4)

1. Εισαγωγή και Ιστορία

2. Καταβολές της εταιρείας

3. Συνέπειες παράβασης

VIΙI. Μείωση κεφαλαίου για το σχηματισμό αποθεματικού σε περίπτωση χαμηλής χρηματιστηριακής τιμής (άρθρο 4 § 4α)

1. Εισαγωγή και Ιστορία

2. Περιεχόμενο

IΧ. Μείωση εις βάρος κατηγορίας μετοχών (άρθρο 4 § 5)

1. Κατηγορία μετοχών

2. Ιδιαίτερη συνέλευση

3. Μείωση εις βάρος ορισμένων μετοχών

Άρθρο 4α. Ακυρότητα της εταιρείας - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Ουσιαστικός περιορισμός λόγων ακυρότητας (άρθρο 924α § 1)

1. Ο διπλός περιορισμός

2. Οι επιτρεπτοί λόγοι ακυρότητας

3. Μονοπρόσωπη ίδρυση

4. Συνέπειες αποκλειομένων λόγων

5. Τύχη ακυροτήτων προ της δημοσιεύσεως της ιδρύσεως

6. Περιπτώσεις μετασχηματισμού

7. Λόγοι λύσεως

8. Αλλοδαπές α.ε.

ΙΙΙ. Διαδικαστικός περιορισμός λόγων ακυρότητας (άρθρο 4α § 2)

1. Ακυρότητας κήρυξη

2. Χρόνος ύπαρξης του λόγου ακυρότητας

IV. Θεραπεία λόγω ακυρότητας (άρθρο 4α § 2α)

1. Θεραπείας είδη

2. Θεραπεία εκ πρωτοβουλίας της α.ε.

3. Θεραπεία ζητούμενη από το δικαστήριο

4. Μη θεραπεύσιμος λόγος

V. Δημοσιότητα και προβολή της κηρύξεως (άρθρο 4α § 3)

1. Δημοσιότητα

2. Αντιτασσόμενη ακυρότητα

3. Συνέπειες ακυρότητας

4. Τριτανακοπή

VI. Υποχρεώσεις και απαιτήσεις της α.ε. (άρθρο 4α § 4)

1. Ακυρότητα χωρίς συνέπειες

2. Τα δικαιώματα των τρίτων

VII. Υποχρεώσεις εισφοράς (άρθρο 4α § 5)

1. Ακύρωση υποχρεώσεων εισφοράς

2. Το κύρος της αναλήψεως μετοχών

VIII. Αποσβεστική προθεσμία της αγωγής ακύρωσης (άρθρο 4α § 6)

Άρθρο 5. Επωνυμία και σκοπός

Ι. Εισαγωγή

1. Γενικά

2. Μοναδικότητα και χρήση επωνυμίας

3. Ταυτότητα

ΙΙ. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του αντικειμένου της επιχείρησης (άρθρο 5 § 1)

1. «Σχηματισμός»

2. Τροποποίηση

ΙΙΙ. Προαιρετική πρόσθετη προσωπική επωνυμία (άρθρο 5 § 2)

1. Προσωπική επωνυμία

2. Δικαίωμα χρήσης

IV. «Ανώνυμη εταιρεία» (άρθρο 5 § 3)

V. Πλείονες σκοποί (άρθρο 5 § 4)

VI. Διεύρυνση και κατάργηση σκοπού της α.ε. (άρθρο 5 § 5)

1. Διεύρυνση

2. Κατάργηση σκοπού

Άρθρο 6

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Έννοια

ΙΙ. Σημασία και μοναδικότητα

1. Σημασία

2. Μοναδικότητα

ΙΙΙ. Μεταφορά έδρας - κοινοτικό δίκαιο

1. Μεταφορά έδρας

2. Κοινοτικό δίκαιο

IV. Η έδρα στο ι.δ.δ.

Άρθρο 7α. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Το Μητρώο ΑΕ

3. Διάρθρωση του άρθρου 7α

ΙΙ. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών α.ε. (άρθρο 7α § 1)

1. Ο κατάλογος των δημοσιευτέων

2. Ιδρυτικές πράξεις (άρθρο 7α § 1 εδ. α)

3. Τροποποιήσεις, κωδικοποιήσεις, διατύπωση καταστατικού σε ολόκληρο κείμενο (άρθρο 7α § 1 εδ. β)

4. Διαχειριστές, εκπρόσωποι, τακτικοί ελεγκτές (άρθρο 7α § 1 εδ. γ)

5. Αποφάσεις (εταιρικών οργάνων) για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 7α § 1 εδ. ε)

6. Πιστοποίηση καταβολής (άρθρο 7α § 1 εδ. στ)

7. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 7α § 1 εδ. ζ)

8. Μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τραπεζών, ελληνικών ή αλλοδαπών και λογιστικές καταστάσεις διανομής προσωρινού μερίσματος (άρθρο 7α § 1 εδ. η)

9. Λύση της α.ε. (άρθρο 7α § 1 εδ. ι)

10. Πτώχευση ή ακύρωση της α.ε. ή ακύρωση αποφάσεων γ.σ.

11. Διορισμός και αντικατάσταση εκκαθαριστών (άρθρο 7α § 1 εδ. ια)

12. Αρχικοί και τελικοί ισολογισμοί της εκκαθάρισης (άρθρο 7α § 1 εδ. ιβ)

13. Διαγραφή της α.ε. από το ΜΑΕ

ΙΙΙ. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών Ε.Ε. (άρθρο 7α § 2)

1. Υπαγόμενες εταιρείες

2. Ενέργεια δημοσίευσης

IV. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών λοιπών κρατών (άρθρο 7α § 3)

V. Περισσότερες δημοσιεύσεις (άρθρο 7α § 4)

VI. Περισσότερα καταστήματα (άρθρο 7α § 4)

VII. Εξουσιοδότηση θέσπισης απαλλαγών από ΜΑΕ (πρώην άρθρο 7α § 6)

Άρθρο 7β. Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Σχέση προς άλλες δημοσιεύσεις

3. Περιεχόμενο

ΙΙ. Τυπικό Δίκαιο του ΜΑΕ (άρθρο 7β §§ 1-9)

1. Αίτηση και προθεσμία καταχώρισης

2. Κεντρικά και νομαρχιακά ΜΑΕ

3. Έλεγχος προ της καταχώρισης

4. Το Μητρώο

IΙΙ. Ουσιαστικό δίκαιο (Α). Νομική προσωπικότητα της α.ε. (άρθρο 7β § 10)

ΙV. Ουσιαστικό δίκαιο (Β). Τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 7β § 11)

V. Ουσιαστικό δίκαιο (Γ). Γνώση τρίτων και μετόχων (άρθρο 7β § 12)

1. Το ΜΑΕ ως δημόσιο βιβλίο

2. Έλεγχος από τρίτους

VI. Ουσιαστικό δίκαιο (Δ). Προβολή κατά τρίτων (άρθρο 7β § 13 και § 14 εδ. 2-4)

1. Αντιτασσόμενες και μη αντιτασσόμενες πράξεις και στοιχεία

2. Διάσταση ΤΑΕ & ΕΠΕ προς ΜΑΕ

VΙΙ. Ουσιαστικό δίκαιο (Ε). Ευθύνη δ.σ. (άρθρο 7β § 14 εδ. 1)

VΙΙΙ. Ουσιαστικό δίκαιο (ΣΤ). Επίκληση από τρίτο (άρθρο 7β § 15)

Άρθρο 7γ. Στοιχεία εντύπων της εταιρείας

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Νομική μορφή

4. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Σκοπός και κυρώσεις

1. Σκοπός

2. Κυρώσεις

ΙΙΙ. Άλλες διατάξεις

Άρθρο 7δ. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Κοινό δίκαιο, κυρίως ΑΚ

ΙΙ. Ευθύνη προϊδρυτικών εκπροσώπων 143 1. Ο σκοπός της προσωπικής ευθύνης

2. Προϋποθέσεις ευθύνης (A)

3. Προϋποθέσεις ευθύνης (Β)

4. Προϋποθέσεις ευθύνης (Γ)

5. Ευθύνη ενεργήσαντος

ΙΙΙ. Ανάληψη απορρεουσών υποχρεώσεων από την α.ε. (άρθρο 7δ εδ. 2)

1. Διάρκεια ευθύνης

2. Η μονομερής ανάληψη

3. Αποτελέσματα

4. Η θέση του δανειστή

5. Έννοια του «τρίτου»

6. Εφαρμογή άρθρου 23α ν. 2190/1920

IV. Υπό ίδρυση εταιρεία/ Προϊδρυτική εταιρεία και μετατροπή

1. Υπό ίδρυση εταιρεία / Προϊδρυτική εταιρεία

2. Μετατροπή

V. Ιδρυτική δαπάνη

Άρθρο 7ε. Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Σκοπός

ΙΙ. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Περιεχόμενο

2. Διορισμός

3. Επίκληση και απόδειξη γνώσης του τρίτου

4. Εκπρόσωποι

5. Η θέση του τρίτου

Άρθρο 8. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Ο κανόνας της συνολικής ανάληψης (άρθρο 8 § 1)

1. Έννοια και αποστολή

2. Η προστασία της ανάληψης

3. Προστασία της καταβολής

4. Προστασία κατά της επιστροφής

5. Όριο κεφαλαίου και όριο καταβολής

6. Συμπέρασμα

ΙΙΙ. Ύψος μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 8 §§ 2 - 4)

1. Ελάχιστο όριο

2. Οι έννοιες του όρου «κεφάλαιο»

3. Αυξήσεις του ελάχιστου ορίου

IV. Νομιμότητα εισφορών (άρθρο 8 § 5)

1. Ιστορία

2. Στοιχεία ενεργητικού αποτιμήσιμα σε χρήμα

3. Αξιώσεις εργασίας

V. Όριο μείωσης κεφαλαίου (άρθρο 8 § 6)

Άρθρο 8α. Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Το περιεχόμενο της διάταξης

ΙΙ. Δημόσια προσφορά κινητών αξιών κατά τη ίδρυση

ΙΙΙ. Δημόσια προφορά κινητών αξιών κατά την αύξηση κεφαλαίου

IV. Δημόσια προσφορά ομολογιών

Άρθρο 8β. Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Έννοια μετοχής

4. Άυλοι ή αποϋλοποιημένοι μετοχικοί τίτλοι

ΙΙ. Είδη μετοχικής ενσωμάτωσης (άρθρο 8β § 1)

1. Ονομαστική και ανώνυμη ενσωμάτωση

2. Αναγκαίο περιεχόμενο του καταστατικού περί μετοχών

3. Δέσμευση αξιόγραφου εκ του καταστατικού

ΙΙΙ. Υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων (άρθρο 8β § 2)

1. Υποχρέωση έκδοσης

2. Εξαιρέσεις

IV. Ευχέρεια έκδοσης προσωρινών τίτλων (άρθρο 8β § 3)

1. Περιεχόμενο

2. Έννοια προσωρινού τίτλου

3. Αποστολή

V. Κατάργηση υποχρεώσεως έκδοσης ονομαστικών μετοχών (άρθρο 8β § 4)

1. Εισαγωγή

2. Προϋπόθεση

3. Κατάργηση ή περιορισμός

4. Καθορισμός αποδείξεων και μετοχές «εις διαταγή»

5. Απόδειξη σε λοιπές περιπτώσεις

6. Απόδειξη μη αξιογραφικά ενσωματωμένης μετοχικής ιδιότητας

VI. Μεταβίβαση και επιβάρυνση ανωνύμων μετοχών (άρθρο 8β § 5)

1. Μεταβίβαση

2. Επιβάρυνση

3. Κατάσχεση

4. Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο

VII. Μεταβίβαση και επιβάρυνση ονομαστικών μετοχών (άρθρο 8β § 6)

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο τίτλου

3. Μη τήρηση διατυπώσεων

4. Επιβάρυνση

VIIΙ. Φορολογικές διατάξεις

ΙΧ. Μετοχές σε άυλη μορφή (άρθρο 8β § 7)

1. Έννοια

2. Μεταβίβαση και επιβάρυνση

3. Τεκμήριο

4. Κατάσχεση

Χ. Περισσότερες μετοχές - περισσότεροι μέτοχοι

Άρθρο 9. Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Σκοπός

3. Περιεχόμενο

4. Η συνομολόγηση των εισφορών σε είδος

5. Έννοια

6. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Γνωμοδότηση (έκθεση) Επιτροπής Εκτιμητών (άρθρο 9 § 1)

1. Περιεχόμενο

2. Έκθεση

3. Ορισμός Επιτροπής

4. Προέλευση των μελών

ΙΙΙ. Προθεσμίες και περιεχόμενο (άρθρο 9 § 2)

1. Προθεσμίες και διαδικασία

2. Περιεχόμενο

IV. Αμοιβές (άρθρο 9 § 3)

V. Απευθείας εκτίμηση (άρθρο 9 § 4)

VI. Αυξήσεις κεφαλαίου άνευ τροποποιήσεως καταστατικού (άρθρο 9 § 5)

1. Ακυρότητα της αύξησης

VII. Δημοσιότητα στο ΜΑΕ (άρθρο 9 § 6)

Άρθρο 9α. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία.

2. Περιεχόμενο

3. Νομική φύση

4. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Kινητές αξίες ή μέσα χρηματοαγοράς ως εισφορά σε είδος (9α § 1)

1. Έννοια κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς

2. Αποτίμηση

IIΙ. Εισφορά που έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποτίμησης (9α § 2)

IV. Εισφορά, η εύλογη αξία της οποίας προκύπτει από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου έτους (9α § 3)

V. Δήλωση του δ.σ. (9α § 4)

VΙ. Αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού (9α § 5)

Άρθρο 10. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Λοιπές περιπτώσεις καταστρατήγησης

ΙΙ. Απαγορευόμενες αποκτήσεις (άρθρο 10 § 1)

1. Περιεχόμενο

2. Χρόνος

3. Τίμημα

4. Αιτία απόκτησης

5. Αντικείμενο

6. Πωλητής

7. Απόλυτη ακυρότητα

ΙΙΙ. Εφαρμογή δικαίου εισφορών εις είδος (άρθρο 10 § 2)

1. Αντικείμενα δεκτικά εκτιμήσεως

2. Μη δεκτικά εκτιμήσεως

IV. Αδυναμία εκλογής στο δ.σ., προσλήψεως και αμοιβής (άρθρο 10 § 3)

V. Εξαιρέσεις (άρθρο 10 § 4)

VI. Αποσβεστική προθεσμία (άρθρο 10 § 5)

Άρθρο 11. Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Υποχρέωση πιστοποίησης καταβολής του ιδρυτικού κεφαλαίου (άρθρο 11 § 1)

1. Περιεχόμενο

2. Έννοια

3. Καταβολή

ΙΙΙ. Υποχρέωση πιστοποίησης καταβολής αύξησης κεφαλαίου (άρθρο 11 § 2)

1. Περιεχόμενο

2. Εξαίρεση

IV. Προθεσμία καταβολής αύξησης (άρθρο 11 § 3)

1. Η διάρκεια και ο ορισμός της προθεσμίας

2. Η έναρξη της προθεσμίας

V. Προθεσμία καταβολής αύξησης αποτελούσας τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 11 § 4)

1. Περιεχόμενο

2. Διάρκεια

VI. Υποχρέωση υποβολής πιστοποιήσεως στο Υπουργείο Ανάπτυξης (άρθρο 11 § 5)

1. Περιεχόμενο και προθεσμία υποβολής

2. Υποχρέωση επαναφοράς αρχικού κεφαλαίου

3. Ποινική ευθύνη του δ.σ.

4. Πρόστιμο

VII. Καταβολή εισφοράς μετρητών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (άρθρο 11 § 6)

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

3. Εικονικές αυξήσεις

VIII. Δημοσίευση στο ΜΑΕ

1. Ο κανόνας

2. Συνέπειες καταχωρήσεων ή παράλειψής των

Άρθρο 11α. Μετοχές ανώνυμες και ονομαστικές, απλές ή πολλαπλές

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Επιλογή είδους μετοχικού τίτλου δια του καταστατικού (άρθρο 11α § 1)

ΙΙΙ. Υποχρεωτικώς ονομαστικές μετοχές (άρθρο 11α § 2)

1. Έννοια

2. Περιπτωσιολογία

3. Λοιπές περιπτώσεις

4. Ειδικά οι ανώνυμες εταιρείες αστικών ακινήτων

Άρθρο 12. Μερική καταβολή κεφαλαίου

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Λοιπή ρύθμιση

ΙΙ. Ο κανόνας της ανά μετοχή πίστωσης (άρθρο 12 § 1)

1. Η ανά μετοχή πίστωση του κεφαλαίου

2. Η ισότητα των μετοχών

3. Παράβαση

4. Ονομαστικός χαρακτήρας

5. Ειδική δημοσιότητα

ΙΙΙ. Το καθεστώς των μη αποπληρωμένων μετοχών (άρθρο 12 § 2)

1. Διάρκεια πίστωσης

2. Συνέπειες μεταβίβασης

3. Αναγκαστική εκτέλεση

4. Διαδικασία εκποίησης στο ΧΑ

5. Ακύρωση μετοχής οφειλέτη

6. Απαρτία γ.σ.

ΙV. Απαγόρευση αύξησης κεφαλαίου (άρθρο 12 § 2 περ. η)

Άρθρο 12α. Ακύρωση κλαπεισών, απωλεσθεισών ή καταστραφεισών μετοχών

Ι. Εισαγωγή και περιεχόμενο

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Ονομαστικές μετοχές

2. Άυλοι τίτλοι

3. Μερισματαποδείξεις

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

ΙV. Συνέπειες της ακύρωσης

V. Αντικατάσταση τίτλων χωρίς τη διαδικασία των άρθρων 843 επ. ΚΠολΔικ

Άρθρο 13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Εξουσιοδότηση προς το δ.σ. (άρθρο 13 § 1)

1. Είδη

2. Εξουσιοδότηση δια του καταστατικού

3. Εξουσιοδότηση με απόφαση της γ.σ.

4. Ανανέωση

5. Περιεχόμενο εξουσίας

6. Παροχή εξουσίας

ΙΙΙ. Εξουσιοδότηση προς την γ.σ. (άρθρο 13 § 2)

1. Έννοια και αποστολή

2. Είδη

3. Συρροή εξουσιοδοτήσεων

4. Άσκηση εξουσίας

IV. Απαγόρευση εγγραφής της εξουσιοδότησης ως κεφαλαίου (άρθρο 13 § 3)

V. Απαγόρευση εξουσιοδότησης σε α.ε. αυξημένων αποθεματικών (άρθρο 13 § 4)

1. Περιεχόμενο

2. Εξαιρούμενες εταιρείες

3. Απαλλαγή από τις προϋποθέσεις τροποποίησης καταστατικού (άρθρο 13 § 4 εδ. β)

4. Παράλληλη εξουσία δ.σ. και γ.σ. (άρθρο 13 § 4 εδ. γ)

VI. Περιεχόμενο απόφασης δ.σ. ή γ.σ. (άρθρο 13 § 5)

1. Το κύρος της αύξησης

2. Περιεχόμενο αύξησης κεφαλαίου δι’ αποφάσεως της γ.σ.

3. Περιεχόμενο αύξησης κεφαλαίου δι’ απόφασεως του δ.σ.

4. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δι’ αποφάσεων του δ.σ. ή της γ.σ.

VII. Εξουσιοδότηση καθορισμού τιμής μετοχών προς το δ.σ. (άρθρο 13 § 6)

1. Εισαγωγή - Προστασία της μειοψηφίας

2. Εξουσιοδοτούσα γ.σ.

3. Χορηγούμενη εξουσία

4. Άσκηση της εξουσίας

5. Συνέπειες

VIII. Δικαίωμα προτίμησης (άρθρο 13 § 7)

1. Περιεχόμενο

2. Ειδικό δικαίωμα προτίμησης

3. Προσβολή δικαιώματος προτίμησης

IX. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης (άρθρο 13 § 8)

1. Περιεχόμενο

2. Νόμιμη άσκηση

3. Διάρκεια προθεσμίας

4. Δικαίωμα προτίμησης διαδοχικό

5. Μετατρέψιμες ομολογίες

Χ. Πρόσκληση άσκησης δικαιώματος προτίμησης (άρθρο 13 § 9)

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Καταστατική ρύθμιση

3. Παράλειψη πρόσκλησης

ΧΙ. Κατάργηση ή περιορισμός δικαιώματος προτίμησης (άρθρο 13 § 10)

1. Περιεχόμενο

2. Αποστολή και δικαιολογητική έκθεση του δ.σ.

3. Καταστατική ρύθμιση

4. Δημοσιότητα

5. Έμμεσο δικαίωμα προτίμησης

ΧΙΙ. Μικτές εισφορές μετρητών και είδους (άρθρο 13 § 11)

ΧΙΙΙ. Έγκριση αύξησης ή εξουσιοδότησης για αύξηση από ιδιαίτερη συνέλευση θιγόμενης κατηγορίας μετόχων (άρθρο 13 § 12)

XIV. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 § 13)

1. Περιεχόμενο

2. Είδη διάθεσης

3. Διάθεση μετοχών κατά το κοινό δίκαιο

XV. Εξουσιοδότηση του δ.σ. προς θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 § 14)

Άρθρο 13α. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Πρόβλεψη μερικής πραγματοποίησης της αύξησης κεφαλαίου (άρθρο 13α § 1)

1. Πρόβλεψη

2. Περιεχόμενο της πρόβλεψης

ΙΙΙ. Υποχρέωση του δ.σ. σε περίπτωση μερικής κάλυψης (άρθρο 13α § 2)

IV. Μερικώς καλυφθείσες αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 13α § 3)

1. Περιεχόμενο

2. Κύρωση

Άρθρο 14. Αξία μετοχής

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Ονομαστική αξία μετοχής (άρθρο 14 § 1)

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

3. Ύψος και όρια του

ΙΙΙ. Απαγόρευση έκδοσης υπό το άρτιο (άρθρο 14 § 2)

1. Περιεχόμενο

2. Συνέπειες απαγόρευσης

3. Σύμβαση ανάληψης μετοχής ως σύμβαση υπαγωγής στο καταστατικό

IV. Διαφορά εξ εκδόσεως υπέρ το άρτιο (άρθρο 14 § 3)

1. Τιμή εκδόσεως

2. Χρήση διαφοράς

Άρθρο 15. Ιδρυτικοί τίτλοι

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Λειτουργία

ΙΙ. Όρια και όροι έκδοσης κοινών ιδρυτικών τίτλων (άρθρο 15 § 1)

1. Έννοια

2. Γενικά ή συνολικά όρια

3. Υποκειμενικοί όροι

ΙΙΙ. Απαγορευόμενο περιεχόμενο (άρθρο 15 § 2)

1. Οι υποχρεώσεις

2. Αυτόματο ύψος δικαιωμάτων

IV. Συμμετοχή στα κέρδη (άρθρο 15 § 3)

1. Γενικό όριο

2. Ατομικό όριο

V. Εξαγορά κοινών ιδρυτικών τίτλων (άρθρο 15 § 4)

1. Έννοια

2. Νόμιμο και συμβατικό δικαίωμα εξαγοράς

3. Λειτουργία της εξαγοράς

VI. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι (άρθρο 15 § 5)

1. Έννοια και λειτουργία

2. Προϋποθέσεις

3. Περιεχόμενο

Άρθρο 15α. Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Είδη απόσβεσης (άρθρο 15α § 1)

1. Έννοια

2. Προβλεπόμενη και μη προβλεπόμενη απόφαση

3. Όρια και προϋποθέσεις

4. Το κύρος της απόφασης της γ.σ.

ΙΙΙ. Δημοσιότητα (άρθρο 15α § 2)

IV. Νομιμότητα απόσβεσης (άρθρο 15α § 3)

V. Διατηρούμενα δικαιώματα του μετόχου (άρθρο 15α § 4)

1. Τερματιζόμενα δικαιώματα

2. Διατηρούμενα δικαιώματα

VI. Έγκριση θιγομένων κατηγοριών μετόχων (άρθρο 15α § 5)

1. Ανάγκη έγκρισης θιγομένων κατηγοριών μετόχων

2. Χορήγηση της έγκρισης

Άρθρο 15β. Αδυναμία ανάληψης ιδίων μετοχών

Ι. Εισαγωγή

1. Ιστορία

2. Περιεχόμενο

3. Πρακτική εφαρμογή

ΙΙ. Αδυναμία ανάληψης ιδίων μετοχών (άρθρο 15β § 1)

1. Έννοια

2. Συνέπειες

ΙΙΙ. Ευθύνη εντολοδόχων (άρθρο 15β § 2)

1. Ανάληψη κατ’ εντολή της α.ε.

2. Το διαζευκτικό δικαίωμα της α.ε.

IV. Υποχρεώσεις ιδρυτών και μελών δ.σ. (άρθρο 15β § 3)

1. Περιεχόμενο

2. Ιδρυτές

3. Μέλη δ.σ.

4. Απαλλαγή λόγω ελλείψεως υπαιτιότητας

V. Αποστολή του άρθρου 15β

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών