Κ. Σερράος/Ε. Τούση, Brownfields, 2020


Κ. Σερράος/Ε. Τούση, Brownfields, 2020

Το ζήτημα της αξιοποίησης των «brownfields» απασχολεί τη διεθνή σκηνή από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Έχοντας άμεση σχέση με τις φάσεις του καπιταλιστικού συστήματος και τη χωρική έκφραση της «εκβιομηχάνισης-αποβιομηχάνισης», τα brownfields κατέχουν κεντρική θέση στις κατευθύνσεις σχεδιασμού διεθνώς. Παρόλα αυτά δεν συναντάται συστηματοποιημένη προσπάθεια παρου­σίασης των πολιτικών που ακολουθούνται γύρω από το θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην ελληνική βιβλιογραφία.

Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει το παρόν βιβλίο. Στόχος του είναι η ανάδειξη του εύρους των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς πάνω στο ζήτημα αυτό, ξεκινώντας από το πρώτο βήμα της καταγραφής μέχρι την ολοκληρωμένη υλοποίηση αναπλάσεων. Από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, την Ε.Ε και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, μέχρι την Αυστραλία άλλα και την Κίνα, σημαντικό κομμάτι του αστικού ιστού περιλαμβάνει σήμερα τέτοιες εκτάσεις. Οι πολιτικές εξυγίανσης-επανά­χρησης ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται επίσης, στο επίπεδο καταγραφής-εντοπισμού των χώρων αυτών, το οποίο αποτελεί βασικό βήμα για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Στα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου, αναπτύσσεται το φάσμα των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων της επανά­χρησης των brownfield με στόχο την ανάδειξη κρισίμων ζητημάτων που απορρέουν από αυτή.

Edition info

Title
Brownfields
Περιβαλλοντικές και Κοινωνικο-οικονομικές Συνιστώσες
© 2020
Authors
Series
ISBN
978-960-648-205-2
Pages
VIII + 135
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Μέρος Α

1. Μεθοδολογικές Επιλογές, Ορισμοί και Εννοιολογικό Πλαίσιο

Ο ρόλος των brownfields στη συμπαγή - ανθεκτική πόλη

Αποκατάσταση των brownfields και αειφόρος διαχείριση:

Σύγχρονες αξιολογήσεις

Διεθνείς διαστάσεις της αποβιομηχάνισης

Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου: Οι πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χωρικές διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο.

2. Βασικές Μέθοδοι αποκατάστασης: Στοιχεία από τη διεθνή εμπειρία

Εκσκαφή και Απόθεση - Excavation and Disposal («Dig and Dump»)

Soil Vapour Extraction (SVE)

Bioventing

Air Sparging (AS)

Bio-Sparging (BS)

Land Farming (or Land Treatment)

Biopiles

Thermal Desorption

Chemical Oxidation

Phytoremediation

Συστήμα DESYRE - (Decision support system for rehabilitation)

Μέρος Β: Ανάλυση παραδειγμάτων

από τη διεθνή σκηνή

1. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος

Τύποι και κλίμακα των brownfield στην Ευρώπη

Μ. Βρετανία

Salford Quays

Paddington Basin

Τα brownfield στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Ρωσία

Η περίπτωση της Μόσχας

Οι χώρες Βίσεγκραντ: Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία

Το πρόγραμμα BRODISE και οι Χώρες της Νότιας Ευρώπης

Γερμανία

2. Η περίπτωση των ΗΠΑ - Καναδά

Uniroyal tire factory, Commerce, California

Worldclass Steel, inc., Ambrigde, Pennsylvania

Η περίπτωση της στρατιωτικής ναυτικής βάσης στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ

Philadelphia Navy Yard

Railfields: Η επανάχρηση τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου

3. Κίνα: σύγχρονες τάσεις

Riverfront of Yangquan, Shanxi

Πορίσματα από τη διεθνή εμπειρία

Μέρος Γ: Ο Ελληνικός Χώρος

Τα brownfields στην Ελλάδα

Η Εθνική Νομοθεσία

Επιλεγμένα Ελληνικά παραδείγματα brownfield

1. Οι πρώην εξορυκτικές εκτάσεις της ΔΕΗ

2. Τα ανενεργά στρατόπεδα

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

3. Εγκαταλελειμμένα συγκροτήματα κτιρίων

Η περίπτωση των προσφυγικών κατοικιών

4. Πρώην βιομηχανικές εκτάσεις-εγκαταστάσεις

Η περίπτωση του Πειραιά

Μέρος Δ:

Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε.

Εθνική Πρωτοβουλία

Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης

Κοινοτική πρωτοβουλία

Το Πρόγραμμα Urban

Το Πρόγραμμα LIFE

Κοινοτικό Πλαίσιο Συνεργασίας για την Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης

Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)

Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

Επίλογος

Πηγές Τεκμηρίωσης

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Ελληνόγλωσση

Δικτυακοί Τόποι

Άλλες Πηγές

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Παπαγεωργίου, Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2022
Η Moνογραφία πραγματεύεται τις σύγχρονες πτυχές του δικαίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά την πολυδιάστατη εξέλιξή του μέσα στο χρόνο. Πέρα από την ανάλυση των συνθηκών της...
Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η συγκροτημένη νομική προστασία του περιβάλλοντος, το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος ως συνιστώσα...
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Τα πλωτά αιολικά πάρκα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων...
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνηθεί εκείνο το πλαίσιο για τη συντήρηση της περιοχής Natura 2000 στην Αθωνική Χερσόνησο, χωρίς εξάρτηση από τις συχνές νομοθετικές...
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...