Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024


Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024

Η νομοθετική έκρηξη των τελευταίων ετών, ιδίως με την εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών στο πεδίο του Κτηματολογικού Δικαίου, έχει ως αποτέλεσμα τη −σε σύντομο χρονικό διάστημα− αλλοίωση των πορισμάτων της θεωρίας και τη μεταστροφή ή την επιβεβαίωση της παραχθείσας νομολογίας των δικαστηρίων μας. Η δεύτερη έκδοση της μελέτης υπαγορεύτηκε από την ανάγκη επεξεργασίας των νέων τάσεων στους κόλπους της νομικής επιστήμης, ιδίως μέσα από την εξαντλητική −στο μέτρο του δυνατού− παρουσίαση των κρίσεων των Κτηματολογικών Δικαστηρίων επί ζητημάτων που αφορούν στη διόρθωση των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.

Η διατριβή έχει ως στόχο αφενός την προσέγγιση της έννοιας και της λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και της ανακρίβειάς τους, αφετέρου τη μελέτη των ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διόρθωσης ανακριβειών, με όχημα την αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, και αποσκοπεί στη διατύπωση εφαρμόσιμων λύσεων σε πρακτικά προβλήματα, με απώτερο στόχο τη συμβολή στην επίλυση όσων από αυτά απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν τη θεωρία και τη νομολογία.

Edition info

Title
Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής
Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998
© 2024
Foreword
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-839-9
Pages
XXVI + 318
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ-ΤΣΙΠΤΣΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Προδιάθεση

§ 2. Η αρχή της ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών και η αρχή του κλειστού αριθμού των τρόπων διόρθωσης αυτών

§ 3. Αντί ιστορικής αναδρομής

Ι. Το άρθρο 6§2 ΕθνΚτημ στην εξελικτική του πορεία

ΙΙ. Διόρθωση πρώτης εγγραφής κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο και τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου

§ 4. Διάρθρωση της μελέτης

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΝΝΟΙΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

§ 5. Έννοια και νομική φύση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Ι. Έννοια και διακρίσεις των κτηματολογικών εγγραφών

Α. Έννοια των κτηματολογικών εγγραφών

Β. Διακρίσεις των κτηματολογικών εγγραφών με κριτήριο το στάδιο διενέργειάς τους

ΙΙ. Νομική φύση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Α. Οι πρώτες εγγραφές ως «sui generis» πράξεις δημόσιας αρχής

Β. Διαπιστωτικός ή διαπλαστικός ο χαρακτήρας των πρώτων εγγραφών;

§ 6. Περιεχόμενο και αντικείμενο των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Ι. Περιεχόμενο των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

ΙΙ. Αντικείμενο των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

§ 7. Συνέπειες της καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

§ 8. Διακρίσεις των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διάκριση με βάση το αντικείμενο της εγγραφής

Α. Εγγραφές εμπράγματων δικαιωμάτων

Β. Εγγραφές ενοχικών έννομων σχέσεων

Γ. Λοιπές εγγραφές

α. Εγγραφές πράξης παραχώρισης νομής ακινήτου από αναδασμό

β. Εγγραφές καταδίκης σε δήλωση βούλησης

γ. Σημείωση των τελεσίδικων αποφάσεων διάρρηξης κατά-δολιευτικών δικαιοπραξιών

δ. Εγγραφές ή σημειώσεις περιορισμών της εξουσίας διάθεσης των εγγραπτέων δικαιωμάτων

ε. Εγγραφές δικαστικά ασκούμενων αξιώσεων

ΙΙ. Διάκριση με κριτήριο τον εμφανιζόμενο δικαιούχο

Α. Εγγραφή «γνωστού ιδιοκτήτη»

Β. Εγγραφή «άγνωστου ιδιοκτήτη»

ΙΙΙ. Διάκριση με κριτήριο την αυτοτέλεια των εγγραφών

IV. Διάκριση με κριτήριο την πληρότητα των πληροφοριών

V. Διάκριση με κριτήριο το αντικείμενο του κτηματολογικού σφάλματος

Α. Οι τυπικά πλημμελείς πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

Β. Οι ουσιαστικά πλημμελείς (ανακριβείς) πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

VI. Διάκριση με κριτήριο την οριστικοποίηση της εγγραφής

Α. Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

1. Εντοπισμός του προβλήματος

2. Οι απόψεις που έχουν υποστηριχθεί

α. Η κρατούσα στη θεωρία γνώμη

β. Η κρατούσα στη νομολογία και σε μέρος της θεωρίας γνώμη

γ. Κριτική των απόψεων - Η προτεινόμενη λύση

Β. Εγγραφές οριστικοποιημένες και μη οριστικοποιημένες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Η (ΑΝ)ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

§ 9. Έννοια, αντικείμενο και κριτήρια διαπίστωσης (αν)ακρίβειας πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Ι. Έννοια (αν)ακρίβειας

ΙΙ. Αντικείμενο της ανακρίβειας

Α. Ανακρίβεια ως προς το εγγραπτέο δικαίωμα

1. Μη εμφάνιση υπαρκτού δικαιώματος ή εμφάνιση μη υπαρκτού

2. Πλημμελής καταχώριση υπαρκτού δικαιώματος

Β. Ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία του δικαιούχου

Γ. Ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία του ιδιοκτησιακού αντικειμένου

Δ. Η έλλειψη «πρόσθετων» πληροφοριών ως κτηματολογική ανακρίβεια

ΙΙΙ. Κριτήρια διαπίστωσης της (αν)ακρίβειας

§ 10. Είδη ανακρίβειας πρώτων κτηματολογικών εγγραφών με κριτήριο τον πρόδηλο ή μη πρόδηλο χαρακτήρα του σφάλματος

Ι. Έννοια πρόδηλου και μη πρόδηλου σφάλματος

ΙΙ. Περιπτωσιολογία πρόδηλων σφαλμάτων

§ 11. Προσβολή του εγγραπτέου δικαιώματος από την ανακριβή πρώτη κτηματολογική εγγραφή

Ι. Η ανακριβής πρώτη κτηματολογική εγγραφή ως προσβολή του εγγραπτέου δικαιώματος

ΙΙ. Αντικείμενο της προσβολής

ΙΙΙ. Υποκείμενο της προσβολής

ΙV. Είδος της προσβολής

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - H ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6§2 ΕΘΝΚΤΗΜ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6§2 Ν. 2664/1998

§ 12. Η διόρθωση της ανακρίβειας ως μέσο άρσης της προσβολής

Ι. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος της διόρθωσης

ΙΙ. Νομική φύση της εξουσίας διόρθωσης

§ 13. Ένταξη της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ στο σύστημα διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εξωδικαστική και δικαστική διόρθωση

Α. Εξωδικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Β. Δικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

1. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 ΕθνΚτημ

2. Η διαδικασία διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17ΕθνΚτημ

ΙΙΙ. Διόρθωση ανακριβειών με βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις

ΙV. Η διόρθωση κτηματολογικών ανακριβειών μέσω κτηματολογικής διαμεσολάβησης

§ 14. Έννοια και νομική φύση της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

Ι. Έννοια της αγωγής διόρθωσης του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

ΙΙ. Νομική φύση της αγωγής διόρθωσης του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

Α. Με κριτήριο τη φύση του προσβαλλόμενου δικαιώματος

Β. Με κριτήριο τη ζητούμενη μορφή έννομης προστασίας

§ 15. Ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ΕθνΚτημ

Ι. Ύπαρξη εγγραπτέου δικαιώματος κατά τον κρίσιμο χρόνο

ΙΙ. Προσβολή του δικαιώματος μέσω της ανακριβούς πρώτης κτη-ματολογικής εγγραφής

A. Προσβολή από ανακριβή πρώτη εγγραφή

Β. Προσβολή στο πλαίσιο των διακρίσεων των πρώτων κτημα-τολογικών εγγραφών

1. Εγγραφές με κριτήριο το εγγραπτέο δικαίωμα/έννομη σχέση

2. Εγγραφές με κριτήριο τον εμφανιζόμενο δικαιούχο

3. Εγγραφές με κριτήριο την πληρότητα των πληροφοριών

4. Εγγραφές με κριτήριο το αντικείμενο του κτηματολογικού σφάλματος

5. Εγγραφές μη οριστικοποιημένες και οριστικοποιημένες

Γ. Η διορθωμένη πρώτη εγγραφή ως αντικείμενο της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

ΙΙΙ. Άσκηση της αγωγής εντός ορισμένου χρόνου

Α. Έννοια και νομική φύση της προθεσμίας διόρθωσης

Β. Αναστολή και διακοπή της προθεσμίας του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

1. Αναστολή της προθεσμίας

2. Διακοπή της προθεσμίας

3. Συνέπειες αναστολής και διακοπής

Γ. Συνέπειες παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

1. Αντικειμενικά όρια

2. Υποκειμενικά όρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6§2 ΕΘΝΚΤΗΜ

§ 16. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην άσκηση της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

Ι. Ενάγων

ΙΙ. Εναγόμενος

§ 17. Άσκηση της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

Ι. Αίτημα της αγωγής

ΙΙ. Καταχώριση της αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο

Α. Η νομοθετική πρόβλεψη

Β. Οι συνέπειες παράλειψης (εμπρόθεσμης) καταχώρισης

§ 18. Συνέπειες άσκησης της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

Ι. Συνέπειες ως προς τον ενάγοντα-αληθή δικαιούχο

ΙΙ. Συνέπειες ως προς τον εναγόμενο-εμφανιζόμενο ως δικαιούχο

§ 19. Άμυνα του εναγομένου

Ι. Άρνηση της αγωγής

ΙΙ. Ανταγωγή

ΙΙΙ. Ενστάσεις

Α. Ένσταση ίδιου εγγραπτέου δικαιώματος

Β. Ένσταση δικαιωματικής νομής ή κατοχής

Γ. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

Δ. Ένσταση επίσχεσης

Ε. Ένσταση παρόδου αποκλειστικής προθεσμίας διόρθωσης

ΣΤ. Ένσταση οριστικοποίησης

§ 20. Συσχέτιση της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ με ένδικα βοηθήματα του ΑΚ και του ΚΠολΔ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αγωγή του αθρρου 6§2 ΕθνΚτημ και αγωγές προστασίας εμπράγ-ματων δικαιωμάτων που ασκήθηκαν κατά το στάδιο της κτηματογράφησης

ΙΙΙ. Συσχέτηση της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ με ένδικα βοηθήματα προστασίας εγγραπτέων δικαιωμάτων στο στάδιο λειτουργίας κτηματολογίου

Α. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής και ανακοπή τρίτου (ΚΠολΔ 936)

Β. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής πραγματικής δυολείας

Γ. Αγωγή άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ και αγωγή εξάλειψης υποθήκης (ΑΚ 1327)

Δ. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής ενοχικών εννόμων σχέσεων

Ε. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής νομής ανα-δασμού

§ 21. Δικονομικά ζητήματα της αγωγής του άρθρου 6§2 ΕθνΚτημ

Ι. Προϋποθέσεις παραδεκτού που αφορούν στο δικαστήριο

Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Β. Καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητα

ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στους διαδίκους

Α. Ομοδικία

1. Οι απόψεις που υποστηρίχθηκαν

2. Κριτική των απόψεων - Η προτεινόμενη λύση

Β. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη (προσεπίκληση - παρέμβαση)

ΙΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης

Α. Δικαστικό ένσημο

Β. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Γ. Προσκόμιση αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και από-σπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος

Δ. Διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία - Προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος ή τεχνικής έκθεσης του Ελληνικού Κτηματολογίου

Ε. Ενημέρωση για υποχρέωση υπαγωγής της διαφοράς σε δια-μεσολάβηση και υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης

1. Έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση

2. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ)

ΙV. Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν στο αντικείμενο της διαφοράς

Α. Η τηρητέα διαδικασία

Β. Αοριστία του εισαγωγικού δικογράφου

Γ. Τύχη του αιτήματος για καταδίκη του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου σε διόρθωση

Δ. Η διαδικασία του άρθρου 8 α.ν. 1539/1938 ως υποχρεωτική προδικασία

Ε. Ηλεκτρονική καταχώριση τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών

§ 22. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ε. Μπέκα, Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #10
Παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων της αγωγής διάρρηξης στο πλαίσιο του συστήματος βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών και του Εθνικού Κτηματολογίου
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης και του λειτουργούντος Κτηματολογίου
Μ. Περτσελάκη, Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #11
Συνολική προσέγγιση της μίσθωσης τραπεζικής θυρίδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στην πράξη