Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022


Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022

Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και αναλύεται το πάντοτε επίκαιρο πρόβλημα της πληρεξουσιότητας, η οποία κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πληρεξουσιοδότη. Και σε αυτή την έκδοση διατηρείται η συστηματική διάρθρωση των προηγούμενων εκδόσεων και το περιεχόμενο εμπλουτίζεται με τις νεότερες εξελίξεις, ιδίως σε επίπεδο νομολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα των μεταβολών και τον εντοπισμό τους από τον μελετητή και κυρίως τον νομικό της πράξης, σε επίπεδο διαχρονικού δικαίου, οι νεότερες εξελίξεις παρουσιάζονται συστηματικά και συγκεντρωμένα σε ξεχωριστές παραγράφους με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό τους, την παρακολούθηση και την κατανόησή τους.

Το έργο αποτελείται από την Εισαγωγή, το πρώτο και το δεύτερο μέρος και τα συμπεράσματα. Στην Εισαγωγή τίθεται η προβληματική της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας και ακολουθεί ιστορική αναδρομή και συγκριτική επισκόπηση. Ακολουθεί το Α’ και Γενικό Μέρος με την έννοια, τις προϋποθέσεις, την έλλειψη προϋποθέσεων, τα αποτελέσματα και την παύση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται όχι μόνον στην ανάλυση του συμφέροντος του πληρεξουσίου ή τρίτου που δικαιολογεί μία τόσο ισχυρή δέσμευση, αλλά και στην ειδικότητα της πληρεξουσιότητας και στην παραίτηση του πληρεξουσιοδότη από την ανάκληση. Εξετάζεται, επίσης, η σχέση με το διορισμό μεταπληρεξουσίου και ασκείται κριτική στην κρατούσα γνώμη για την ανάκληση και της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας εξαιτίας σπουδαίου λόγου. Στο Β’ και Ειδικό Μέρος εξετάζονται ειδικές μορφές που εμφανίζονται στην πράξη, όπως στο προσύμφωνο και στην ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην κληρονομητή ή τη μεταθανάτια αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, το κύρος της οποίας έχει αμφισβητηθεί. Το έργο κλείνει με εκτεταμένα συμπεράσματα και αναλυτικά ευρετήρια.

Edition info

Title
Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα
© 2022
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-443-8
Pages
XVII + 252
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Το πρόβλημα

§ 2. Ιστορική αναδρομή

§ 3. Συγκριτική επισκόπηση

Ι. Αγγλοαμερικανικό δίκαιο

ΙΙ. Γαλλικό δίκαιο

ΙΙΙ. Γερμανικό δίκαιο

ΙIV. Ελβετικό δίκαιο

ΜΕΡΟΣ A΄

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

§ 4. Έννοια. Απεριόριστα ανακλητή και αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

§ 5. Προϋποθέσεις

I. Εσωτερική σχέση που δικαιολογεί το αμετάκλητο. Ύπαρξη συμφέρο­ντος (και) του πληρεξουσίου ή τρίτου

ΙΙ. Είναι δυνατή η αυθύπαρκτη αμετάκλητη πληρεξουσιότητα;

ΙΙΙ. Παραίτηση από το δικαίωμα ανακλήσεως της πληρεξουσιότητας

IV. Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας

§ 6. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα και ακυρότητα ολική ή μερική

Ι. Έλλειψη προϋποθέσεων

ΙΙ. Καταστρατήγηση του νόμου

§ 6Α. Νεότερες εξελίξεις στις §§ 5-6 για τις προϋποθέσεις και την έλλειψη προϋποθέσεων

I. Προϋποθέσεις αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

ΙΙ. Έλλειψη προϋποθέσεων

1. Καταστρατήγηση και είσπραξη απαιτήσεως

2. Καταστρατήγηση και δικαιοπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές

3. Τροποποίηση της διηρημένης ιδιοκτησίας

§ 7. Αποτελέσματα χορηγήσεως αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

I. Αντισυναλλακτική ανάκληση της πληρεξουσιότητας

II. Παράλληλη αρμοδιότητα και εξουσία διαθέσεως του αντιπροσωπευο­μένου

1. Σιωπηρή υποχρέωση μη αυτοπρόσωπης ενέργειας

α. Θεμελίωση της υποχρεώσεως

β. Παράβαση της υποχρεώσεως

αα). Έκταση των συνεπειών, θεωρία του Müller-Freienfels

ββ). Αντίθεση στα χρηστά ήθη της διαθέσεως παρά την υπο­χρέω­ση αποχής

2. Αποτελέσματα της έγκυρης αυτοπρόσωπης ενέργειας του αντιπρο­σωπευομένου. Σύγκρουση ενεργειών πληρεξουσιοδότη και πληρε­ξου­σίου

3. Προληπτική προστασία του πληρεξουσίου

§ 8. Δυνατότητα διορισμού υποκατάστατου από τον αμετάκλητο πληρε­ξούσιο

§ 8Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 8 για τη δυνατότητα διορισμού υποκα­τα­στάτου

Ι. Μεταπληρεξουσιότητα

ΙΙ. Η παροχή αμετάκλητης μεταπληρεξουσιότητας

ΙΙΙ. Η ανάκληση της μεταπληρεξουσιότητας

IV. Η σημασία της λήξης της εσωτερικής σχέσης

§ 9. Η παύση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

I. Προδιάθεση

II. Λόγοι που αφορούν την πληρεξουσιότητα καθαυτή

ΙΙΙ. Λόγοι που αναφέρονται στη μεταβολή της προσωπικής καταστάσεως του πληρεξουσιοδότη ή του αντιπροσώπου

Πτώχευση-Δικαστική απαγόρευση

IV. Λόγοι παύσεως που σχετίζονται με την επιχειρητέα δικαιοπραξία και την εσωτερική σχέση της πληρεξουσιότητας

V. Η κατάχρηση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας

VI. Ανάκληση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας για σπουδαίο λόγο. Κριτική

§ 9Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 9 για την παύση της αμετάκλητης πλη­ρε­ξουσιότητας

I. Συμβατική ανάκληση

ΙΙ. Παύση της πληρεξουσιότητας λόγω πτώχευσης ή δικαστικής συμπα­ράστασης

ΙΙΙ. Ανάκληση για σπουδαίο λόγο

1. Η έννοια του σπουδαίου λόγου και η κριτική στην ανάκληση

2. Ειδικώς η ανάκληση για σπουδαίο λόγο επί συμβάσεως “αντιπα­ροχής”

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

§ 10. Προδιάθεση

§ 11. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για είσπραξη μιας απαιτήσεως (unwiderrufliche Inkassovollmacht)

§ 12. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για παροχή εγγυήσεως

§ 13. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για διοίκηση κοινού πράγματος

§ 14. Προσύμφωνο

§ 14Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 14 για το προσύμφωνο

§ 15. Ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

Ι. Πληρεξουσιότητα για τη μεταβίβαση ποσοστών του οικοπέδου

ΙΙ. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη κανονισμού πολυκα­τοικίας

ΙΙΙ. Σχέσεις οικοπεδούχου - τρίτου αγοραστή

§ 16. Αξιόγραφα

§ 17. Υπογραφή εγγράφων εν λευκώ

§ 18. Εμπορικές συμβάσεις

§ 19. Θάνατος του αντιπροσώπου ή του πληρεξουσιοδότη

Ι. Η κληρονομητή αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

ΙI. Η μεταθανάτια αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

§ 19Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 19 για το θάνατο του αντιπροσώπου ή του πληρεξουσιοδότη

Ι. Κληρονομητή και μεταθανάτια πληρεξουσιότητα

ΙΙΙ. Η υποβολή σε τύπο

IV. Δικαιοπραξίες μετά από την παύση λόγω θανάτου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

A. Γενικά, προϋποθέσεις, αποτελέσματα και παύση

Β. Ειδικό μέρος

Γ. Νεότερες εξελίξεις

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο νόμων

Ευρετήριο νομολογίας

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων