Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012


Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012 Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας καθολικής και λεπτομερούς διερεύνησης του εσωτερικού συστήματος δικαίου των κρατών της σημαίας ευκολίας και την επιστημονική καθώς και την νομολογιακή επεξεργασία των ειδικών νομικών προβλημάτων διεθνούς δικαίου, που αυτό το σύστημα δημιουργεί.
Μέσα αυτής της μελέτης απετέλεσαν μία λεπτομερή κατ’ άρθρον συγκριτική έρευνα του ναυτικού δικαίου των επτά κυριωτέρων σύγχρονων κρατών της σημαίας ευκολίας και των κυριωτέρων αναπτυσσομένων κρατών προμηθευτών ναυτικών σε σύγκριση με τις ισχύουσες υποχρεώσεις ενός υπεύθυνου κράτους- μέλους της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας, ως κράτους της σημαίας και ως κράτους προμηθευτή ναυτικών, κατά το διεθνές δίκαιο και κατά το κοινοτικό δίκαιο. Παράλληλα ερευνώνται τα πρόσφατα μέσα επίλυσης, διεθνή και κοινοτικά, που ισχύουν και προτείνονται μέτρα βελτίωσης των ισχυουσών ρυθμίσεων για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα, που αυτό το σύστημα δημιουργεί για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών στην διεθνή θαλάσσια μεταφορά.

Edition info

Title
Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-701-4
Pages
XXIII + 735
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το αντικείμενο της μελέτης

2. Η έννοια της σημαίας πλοίου

3. Η διάκριση της σημαίας πλοίου σε εθνική και ξένη σημαία

4. Διάγραμμα της μελέτης

5. Μέθοδος της μελέτης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

Eισαγωγικές Παρατηρήσεις - Διάρθρωση του πρώτου μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1. H ιστορική καταγωγή του φαινομένου της σημαίας ευκολίας

1.1. Συμπερασματικές κρίσεις

2. Η σύγχρονη ιστορική εξέλιξη των κυριωτέρων κρατών της σημαίας ευκολίας

2.1. Η δημιουργία του δικαιικού συστήματος απονομής της σημαίας του Παναμά

2.1.1. Οι σκοποί της ίδρυσης του Παναμαϊκού νηολογίου

2.1.2. Η προτίμηση των Αμερικανών πλοιοκτητών στη Παναμαϊκή σημαία

2.1.3. Η προσέλκυση των Ευρωπαίων πλοιοκτητών

2.1.3.1. Η επιλογή της Παναμαϊκής σημαίας από τους Έλληνες πλοιοκτήτες

2.2. Οι στόχοι και οι προοπτικές του συστήματος νηολόγησης της Ονδούρας

2.3. Τα αίτια δημιουργίας του Λιβεριανού νηολογίου

2.3.1. Συμπερασματικές κρίσεις

2.4. Οι επιδιώξεις της ίδρυσης του νηολογίου και της απονομής της σημαίας της Κόστα Ρίκα

2.5. Η πληθώρα των κρατών της σημαίας ευκολίας από το1960 έως το 2000

2.6. Κριτική Επισκόπηση

3. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της σημαίας ευκολίας ή ευκαιρίας ή του ανοικτού νηολογίου

3.1. Οι απόψεις της επιστήμης

3.2. Οι πράξεις των διεθνών και κοινοτικών οργάνων

3.3. Συμπερασματικές Κριτικές Παρατηρήσεις

4. Διάκριση της σημαίας ευκολίας από συγγενείς έννοιες σημαίας πλοίου

4.1. Σημαία υπoβαθμισμένων πλoίων ή υποβαθμισμένη σημαία

4.1.1. Κριτική επισκόπηση

4.2. Σημαία κρατών φορολογικών παραδείσων

4.2.1. Συμπερασματικές Κρίσεις

4.3. Σημαία σχεδόν ευκολίας

4.4. Σημαία δευτέρων ή διεθνών ή υπερακτίων νηολογίων

4.4.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

5. Το ζήτημα της ορολογίας

6. Κριτική Επισκόπηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Οι δικαιούχοι νηολογήσεως

1.1. Ημεδαπά πρόσωπα

1.1.1. Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα

1.1.2. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα

1.1.2.1. Έννοια και είδη ημεδαπής ναυτιλιακής εταιρίας

1.1.2.2. Προϋποθέσεις και διαδικασία ίδρυσης ημεδαπής εταιρίας

1.1.3. Κριτική Επισκόπηση

1.2. Αλλοδαπά πρόσωπα

2. Χωρητικότητα και Ηλικία του πλοίου

3. Τύποι και Διαδικασίες νηολόγησης

3.1. Προσωρινή νηολόγηση

3.1.1. Συμπερασματικές κρίσεις

3.2. Οριστική νηολόγηση

3.2.1. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

3.3. Παράλληλη νηολόγηση πλοίου ναυλωμένου γυμνού

3.3.1. Προϋποθέσεις και συνέπειες της παράλληλης Νηολόγησης

3.3.1.1. Παράλληλη νηολόγηση σε κράτος της σημαίας ευκολίας αλλοδαπού πλοίου ναυλωμένου γυμνού (bare boat charter registration into)

3.3.1.2. Παράλληλη νηολόγηση σε αλλοδαπό κράτος ενός πλοίου κράτους της σημαίας ευκολίας ναυλωμένου γυμνού (bare boat charter registration out)

3.3.2. Κριτική επισκόπηση

4. Κόστος νηολογήσεως

4.1. Tέλη νηολογήσεως

4.2. Φόρος χωρητικότητας

5. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Εθνικά πρότυπα για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών επί του πλοίου

1.1. Τεχνικά πρότυπα αξιοπλοΐας

1.2. Καθορισμός της σύνθεσης του πληρώματος

1.2.1. Ιθαγένεια του πληρώματος

1.2.2. Ώρες εργασίας, ανάπαυσης και φυλακής πλοίου

1.2.3. Πιστοποιητικό ελαχίστης ασφαλούς σύνθεσης

1.3. Εθνικά πρότυπα πιστοποίησης και εκπαίδευσης του πληρώματος

1.3.1. Πιστοποιητικά πληρώματος κατά την Δ.Σ (STCW) 1978/1995

1.3.1.1. Πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας

1.3.1.2. Κατάλληλα Πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας

1.3.1.2.1. Κατάλληλα Πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας των κρατών της σημαίας ευκολίας

1.3.1.2.1.1. Πιστοποίηση των αξιωματικών

1.3.1.2.1.2. Πιστοποίηση του κατωτέρου πληρώματος

1.3.1.2.1.3. Αποδεικτικό έγγραφο θαλάσσιας υπηρεσίας

1.3.1.2.2. Κατάλληλα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας των αναπτυσσομένων κρατών των προμηθευτών ναυτικών

1.3.2.2.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

1.3.1.2.3. Αναγνώριση αλλοδαπών κατάλληλων πιστοποιητικών

1.3.1.2.3.1. Συμπερασματικές κρίσεις

2. Εθνικοί όροι απασχόλησης των ναυτικών

2.1. Εξεύρεση ναυτικής εργασίας

2.1.1. Κράτη της σημαίας ευκολίας

2.1.2. Κράτη των προμηθευτών ναυτικών

2.1.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

2.2. Η σύμβαση της ναυτικής εργασίας

2.2.1. Κατάρτιση της σύμβασης ναυτικής εργασίας

2.2.2. Συμπερασματικές κρίσεις

2.2.3. Περιεχόμενο της σύμβασης

2.2.4. Διάρκεια και λύση της σύμβασης ναυτικής εργασίας

2.2.4.1. Διάρκεια της σύμβασης

2.2.4.2. Λύση της σύμβασης

2.3. Συμβατικά δικαιώματα του ναυτικού

2.3.1. Ο Μισθός

2.3.1.1. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος μισθού

2.3.1.2. Χρόνος και τρόπος καταβολής του μισθού

2.3.1.3. Ύψος του μισθού

2.3.1.4. Περιεχόμενο του μισθού

2.3.1.4.1. Συμπερασματικές κρίσεις

2.3.1.5. Προστασία του μισθού

2.3.2. Παλιννόστηση

2.3.2.1. Δικαίωμα παλιννόστησης λόγω ομαλής λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης

2.3.2.2. Δικαίωμα παλιννόστησης λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης

2.3.2.3. Συμπερασματικές κρίσεις

2.3.3. Ασφάλεια και προστασία της υγείας και της ζωής των ναυτικών

2.3.3.1. Διατροφή και Ιματισμός επί του πλοίου

2.3.3.2. Πρόληψη των ατυχημάτων

2.3.3.3. Προστασία της υγείας του ναυτικού

2.3.3.4. Ασφαλιστική κάλυψη

3. Κριτική Επισκόπηση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

Eισαγωγικές Παρατηρήσεις - Διάρθρωση του δευτέρου μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

Eισαγωγικές Παρατηρήσεις

1. Έννοια και περιεχόμενο της αποτελεσματικής δικαιοδοσίας και του ελέγχου του κράτους της σημαίας

1.1. Τα στοιχεία της έννοιας και του περιεχόμενου της αποτελεσματικής άσκησης της δικαιοδοσίας και του ελέγχου του κράτους της σημαίας

1.2. Σχέση της εννοίας της αποτελεσματικής δικαιοδοσίας και του ελέγχου με την απαίτηση του Γνήσιου δεσμού

1.2.1. Αξιολόγηση των απόψεων της θεωρίας

2. Ευθύνη του κυρίαρχου κράτους κατά την απονομή της εθνικότητας του πλοίου

2.1. Η έλλειψη γνησίου δεσμού μεταξύ του κράτους της σημαίας ευκολίας και του πλοίου

2.1.1. Έννοια του Γνησίου δεσμού

2.1.2. Έλλειψη του γνησίου οικονομικού δεσμού

2.1.2.1. Συμπερασματικές κρίσεις

2.2. Διπλή νηολόγηση και διπλή εθνικότητα

2.2.1. Πιστοποιητικά νηολόγησης δύο ή περισσοτέρων κρατών

2.2.1.1. Κριτική αξιολόγηση

2.2.2. Διάκριση μεταξύ του κράτους της νηολόγησης και του κράτους της σημαίας

2.2.2.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

2.2.3. Διπλή εθνικότητα

2.2.3.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

3. Κατάχρηση του δικαιώματος

3.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

4. Αναποτελεσματική συμμόρφωση με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στην θάλασσα

4.1. Διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια του πλοίου στην θάλασσα

4.1.1. Διεθνή πρότυπα Σύνθεσης

4.1.1.1. Συμπερασματικές κρίσεις

4.1.2. Διεθνή πρότυπα ωρών εργασίας και ανάπαυσης

4.1.2.1. Διεθνή πρότυπα ωρών εργασίας

4.1.2.2. Συμπερασματικές κρίσεις

4.1.2.3. Διεθνή πρότυπα ωρών ανάπαυσης

4.1.3. Διεθνή πρότυπα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης των ναυτικών

4.1.3.1. Εθνικό αναποτελεσματικό σύστημα πιστοποίησης

4.1.3.1.1. Πρότυπα θαλάσσιας υπηρεσίας

4.1.3.1.2. Διεθνή πρότυπα φυσικής κατάστασης

4.1.3.1.3. Εθνικό σύστημα προτύπων και αξιολόγηση της πιστοποίησης και της ναυτικής εκπαίδευσης

4.1.3.1.4. Τήρηση Αρχείου κατάλληλων πιστοποιητικών ικανό-τητας

4.1.3.1.5. Ανταλλαγή πληροφοριών

4.1.3.1.6. Κατασταλτικός έλεγχος

4.1.3.2. Συμπερασματικές κρίσεις

4.2. Αναποτελεσματική εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων για τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα ναυτικής εργασίας

4.2.1. Διεθνή πρότυπα για ένα εθνικό σύστημα εξεύρεσης ναυτικής εργασίας

4.2.2. Διεθνή πρότυπα για τη συνομολόγηση, υπογραφή και λύση της σύμβασης ναυτικής εργασίας

4.2.2.1. Συμπερασματικές κρίσεις

4.2.3. Διεθνή πρότυπα για το δικαίωμα μισθού

4.2.3.1. Διαδικασίες καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών εθνικών επιπέδων μισθού

4.2.3.2. Η καταβoλή του μισθού

4.2.3.3. Η προστασία του δικαιώματος μισθού

4.2.4. Διεθνή πρότυπα επιδόματος ετήσιας αδείας

4.2.5. Διεθνή πρότυπα ανωτάτου ορίου υπερωριών

4.2.6. Διεθνή πρότυπα του δικαιώματος της παλιννόστησης

4.2.6.1. Το δικαίωμα της παλιννόστησης λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης

4.2.6.2. Η υποχρέωση καθορισμού των τόπων ή του λιμένα της πα-λιννόστησης

4.2.6.3. Η υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος της παλιννόστησης

4.2.7. Διεθνή πρότυπα της καταβολής των μισθών και της αποζημίωσης λόγω φυσικής ανικανότητας προς εργασία

4.2.8. Διεθνή πρότυπα της αποζημίωσης λόγω απώλειας εργασίας

4.2.9. Διεθνή πρότυπα της ιατρικής φροντίδας και υποστήριξης

4.2.10. Διεθνή πρότυπα πρόνοιας

4.2.11. Διεθνή πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης

4.3. Αναποτελεσματική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια στη θάλασσα από την Ναυτική Διοίκηση του κράτους της σημαίας

4.3.1. Μέσα της Ναυτικής Διοίκησης για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

4.3.1.1. Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Διοίκησης

4.3.1.2. Εθνικές διαδικασίες ένταξης του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο

4.3.1.3. Διαδικασίες άσκησης προληπτικού ελέγχου

4.3.1.4. Μέτρα κατασταλτικού ελέγχου (enforcement and monitoring of the performance)

4.3.1.5. Αναφορές προς τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς

4.3.2. Χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης της σημαίας ευκολίας με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στην θάλασσα

4.3.2.1. Κρατήσεις

4.3.2.2. Ελλείψεις

4.3.2.3. Ολικές απώλειες πλοίων και θαλάσσια ρύπανση από ατυχήματα

4.4. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

KΕΦΑΛΑΙΟ II

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΝΟΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΛΟΙΟ

ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Σύγκρουση της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους της σημαίας ευκολίας

1.1. Το νομοθετικό πλαίσιο της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων

1.1.1. Κοινοτικοί κανόνες

1.1.2. Κανόνες του ελληνικού δικαίου

1.2. Ζητήματα της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων σε διεθνείς ναυτεργατικές διαφορές από την εκμετάλλευση πλοίων υπό σημαίες ευκολίας

1.2.1. Προσδιορισμός των δικαιοδοτικών συνδέσμων

1.2.1.1. Κατοικία ή Έδρα του εναγομένου εργοδότη

1.2.1.1.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

1.2.1.2. Τόπος που εκπληρώθηκε ή οφείλει να εκπληρωθεί η παροχή της ναυτικής εργασίας σε πλοίο υπό σημαία ευκολίας

1.2.1.2.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

1.2.1.3. Τόπος του Ναυτεργατικού ατυχήματος σε πλοίο υπό σημαία ευκολίας

1.2.1.3.1. Αξιολόγηση απόψεων της Θεωρίας

1.2.2. Κύρος και ισχύς μίας ρήτρας δικαιοδοσίας

1.2.2.1. Χρόνος κατάρτισης της συμφωνίας παρέκτασης

1.2.2.1.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

1.2.2.2. Tύπος της συμφωνίας παρέκτασης

1.2.2.2.1. Κριτικές Παρατηρήσεις

1.2.2.3. Πραγματική σύμπτωση της βούλησης των συμβαλλομένων μερών

1.2.2.3.1. Αξιολόγηση των απόψεων

2. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση ναυτικής εργασίας

2.1. Οι περιορισμοί της αυτονομίας της βουλήσεως των συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση ναυτικής εργασίας σε πλοίο υπό σημαία ευκολίας

2.1.1. Καταστρατήγηση δικαίου και κατάχρηση δικαιώματος

2.1.1.1. Οι Θέσεις της νομικής επιστήμης

2.1.1.1.1. Αξιολόγηση απόψεων της Θεωρίας

2.1.1.2. Οι τάσεις της ελληνικής νομολογίας

2.1.1.2.1. Άκυρη ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου ενός κράτους της σημαίας ευκολίας

2.1.1.2.2. Έγκυρη ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου ενός κράτους της σημαίας ευκολίας

2.1.1.3. Αξιολόγηση των τάσεων της ελληνικής νομολογίας

2.1.2. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου και αμέσου εφαρμογής

2.1.2.1. Έννοια των κανόνων αναγκαστικού δικαίου

2.1.2.2. Πεδίο εφαρμογής και σκοπός των κανόνων αμέσου εφαρμογής

2.1.2.3. Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας

2.1.2.3.1. Αξιολόγηση απόψεων

2.1.2.4. Περιεχόμενο των κανόνων αναγκαστικού δικαίου και αμέσου εφαρμογής

2.1.2.4.1. Αξιολόγηση απόψεων

2.1.2.5. Ιεραρχική σχέση εφαρμογής των κανόνων αναγκαστικού δικαίου και αμέσου εφαρμογής

2.1.2.5.1. Αξιολόγηση απόψεων

2.2. Το Αρμόζον δίκαιο στη σύμβαση ναυτικής εργασίας σε πλοίο υπό σημαία ευκολίας

2.2.1. Τόπος της συνήθους εκπληρώσεως της ναυτικής εργασίας

2.2.2. Τόπος της πραγματικής εγκατάστασης του εργοδότη

2.2.3. Το δίκαιο του κράτους με το οποίο η σύμβαση συνδέεται στενότερα

2.3. Το εφαρμοστέο δίκαιο στο ναυτεργατικό ατύχημα

2.3.1. Οι Θέσεις της Θεωρίας

2.3.2. Οι τάσεις της ελληνικής νομολογίας

2.3.3. Συμπερασματικές Κρίσεις

3. Η Δικαιοδοσία των αμερικανικών δικαστηρίων για τις αξιώσεις ναυτικών

3.1. Νομοθετικό πλαίσιο

3.2. Nομολογία των αμερικανικών δικαστηρίων σχετικά με τις αξιώσεις αλλοδαπών μελών πληρώματος πλοίου υπό σημαία ευκολίας

3.2.1. Αξιώσεις των αλλοδαπών ναυτικών από ναυτεργατικό ατύχημα βάσει του Νόμου Jones Act

3.2.1.1. Η σημαία του πλοίου

3.2.1.2. Η ιθαγένεια των προσώπων που έχουν πραγματικά το κεφάλαιο και τον έλεγχο της εναγομένης εταιρίας

3.2.1.3. Εγκατάσταση της επιχειρηματικής βάσης στην αμερικανική επικράτεια

3.2.1.4. Οι περιορισμοί της διεθνούς δικαιοδοσίας

3.2.1.4.1. Ρήτρα δικαιοδοσίας (Forum selection clause)

3.2.1.4.1.1. Ανίσχυρη ρήτρα δικαιοδοσίας

3.2.1.4.1.2. Ισχυρή ρήτρα δικαιοδοσίας

3.2.1.4.1.3. Ρήτρα δικαιοδοσίας σε συμβάσεις ναυτικής εργασίας Φιλιππινέζων ναυτικών

3.2.1.4.1.4. Αξιολόγηση τάσεων αμερικανικής νομολο-γίας

3.2.1.4.2. Η εφαρμογή της θεωρίας forum non conveniens από τα αμερικανικά δικαστήρια σε αγωγή αποζημίωσης

3.2.1.4.2.1. Συμπερασματικές Κρίσεις

3.3. Νομολογία των αμερικανικών δικαστηρίων για αξιώσεις βάσει του Νόμου Federal Wage Statute

3.3.1. Αξιολόγηση των τάσεων της αμερικανικής νομολογίας

4. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ενίσχυση της ευθύνης του κράτους της σημαίας

1.1. Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και Επιτροπή για τη Διαρκή Ανάπτυξη

1.2. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ)

1.2.1. Διάθεση επαρκών πόρων στη Διοίκηση

1.2.2. Προαιρετικό σύστημα αξιολόγησης του συμβαλλόμενου κράτους της σημαίας

1.2.2.1. Συμπερασματικές κρίσεις

1.2.3. Κώδικας για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς

1.3. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)

1.3.1. Ευθύνη του συμβαλλομένου κράτους της σημαίας

1.3.1.1. Ύπαρξη και διάθεση επαρκών εθνικών πόρων στη Διοίκηση

1.3.1.2. Εφαρμογή της Κωδικοποιημένης Σύμβασης (ΔΟΕ) 2006

1.3.1.2.1. Υποχρέωση παλιννόστησης του ναυτικού

1.3.1.2.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.3.1.2.2. Υποχρέωση Αποζημίωσης για απαιτήσεις από ασθέ-νεια ή σωματική βλάβη και θάνατο

1.3.1.2.2.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.3.1.2.3. Διεθνής υποχρέωση καθορισμού εθνικών επιπέδων σύνθεσης

1.3.1.2.3.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.3.1.2.4. Ανώτατο όριο υπερωριών

1.3.1.2.5. Συμπερασματικές κρίσεις

1.3.2. Ευθύνη των συμβαλλομένων κρατών ναυτεργατικού δυναμικού

1.3.2.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.4. Διεθνή νομοθετικά μέτρα για τις διαδικασίες νηολόγησης

1.4.1. Μέτρα κατά της νηολόγησης των αποκαλουμένων «Phantom ships»

1.4.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.4.2. Μέτρα κατά της άγρας σημαίας (flag hopping) και κλάσης (class hopping

1.4.2.1. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

1.4.2.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.4.2.2. Κωδικοποιημένη Σύμβαση Εργασίας του 2006 (ΔΟΕ)

1.4.2.3. Συμφωνία αλλαγής κλάσης της Διεθνούς ένωσης Νηογνωμόνων

1.4.2.4. Συμπερασματικές κρίσεις

1.4.3. Διαφάνεια της πραγματικής ταυτότητας του πλοιοκτήτη

1.4.3.1. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ)

1.4.3.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.4.3.2. OOΣΑ

1.4.3.3. Συμπερασματικές κρίσεις

1.5. Ευρωπαϊκή Ένωση

1.5.1. Τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους της σημαίας

1.5.2. Κοινοτική αναγνώριση και εξουσιοδότηση των Οργανισμών επιθεώρησης πλοίων (Νηογνωμόνων)

1.5.2.1. Κριτικές παρατηρήσεις

1.5.3. Εσπευσμένη σταδιακή απόσυρση πετρελαιοφόρων μονού κύτους

1.5.3.1. Κριτικές παρατηρήσεις

2. Ευθύνη του κράτους του λιμένα και του παράκτιου κράτους

2.1. Διεθνή μέτρα

2.1.1. Μέτρα στο πλαίσιο του ΔΝΟ

2.1.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

2.1.2. Μέτρα στο πλαίσιο της ΔΟΕ

2.2. Κοινοτικά μέτρα για τις υποχρεώσεις του κράτους του λιμένα και του παράκτιου κράτους

2.2.1. Η ενίσχυση των επιθεωρήσεων του κράτους του λιμένα και του παράκτιου κράτους

2.2.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

2.2.2. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης

2.2.2.1. Συμπερασματικές κρίσεις

2.2.3. Κυρώσεις για την παράνομη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος από το πλοίο

2.2.3.1. Κριτικές παρατηρήσεις

3. Κοινοτικά μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της σημαίας του ευρωπαϊκού κράτους

3.1. Η Πρόταση δημιουργίας του Κοινοτικού νηολογίου (ΕUROS)

3.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

3.2. Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων

3.3. Κρατικές ενισχύσεις

3.3.1. Κρατικές Επιδοτήσεις ναυτιλιακών εταιριών

3.3.1.1. Κριτικές παρατηρήσεις

3.3.2. Κρατικές Ενισχύσεις στο πλήρωμα του πλοίου

3.3.2.1. Κριτικές παρατηρήσεις

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2η έκδ., 2024
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο ενημερωμένη με τον ν. 5020/2023
Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα