Κ. Μακρίδου/Ν. Νίκας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας & Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών, 2011


Κ. Μακρίδου/Ν. Νίκας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας & Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών, 2011 Η πρόσφατη, με τον ν. 3994/25.7.2011, ευρεία δικονομική μεταρρύθμιση, κατέστησε επιβεβλημένη τη νέα έκδοση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών. Και στη νέα αυτή έκδοση ακολουθήθηκε στις βασικές γραμμές η μορφή και η λογική της προηγουμένης εκδόσεως. Οι τροποποιημένες από τον ν. 3994/2011 διατάξεις εμφανίζονται με πλαγιογράμμιση. Παράλληλα, για την υποβοήθηση επίσης του χρήστη, παρά πόδας των τροποποιημένων διατάξεων του ΚΠολΔ αναφέρονται και οι διατάξεις των πρόσφατων νόμων που τις τροποποίησαν καθώς και οι μεταβατικές τους ρυθμίσεις. Τα λημματικά ευρετήρια φυσικά αναδιαμορφώθηκαν. Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθεί στην παρούσα έκδοση και η αιτιολογική έκθεση του ν. 3994/2011, ώστε να παρέχεται ευχερέστερη εικόνα για το εύρος και την προοπτική των νέων ρυθμίσεων.

Edition info

Title
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας & Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών
Με τον ν. 3994/2011 και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις
© 2011
Authors
ISBN
978-960-445-718-2
Pages
ΧΙ + 711
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα

Κεφάλαιο πρώτο: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Κεφάλαιο τρίτο: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατά τόπον αρμοδιότητα

Κεφάλαιο πέμπτο: Παρέκταση της αρμοδιότητας

Κεφάλαιο έκτο: Έρευνα της αρμοδιότητας

Κεφάλαιο έβδομο: Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο

Κεφάλαιο όγδοο: Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας

Κεφάλαιο ένατο: Διάδικοι

Κεφάλαιο δέκατο: Ομοδικία

Κεφάλαιο ενδέκατο: Συμμετοχή τρίτων στη δίκη

Κεφάλαιο δωδέκατο: Πληρεξουσιότητα

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Εκθέσεις

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Δικόγραφα

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Επιδόσεις

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Προθεσμίες

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Ακυρότητες

Κεφάλαιο εικοστό: Εγγυοδοσία

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Δικαστικά έξοδα

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Ευεργέτημα πενίας

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Ποινές

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κεφάλαιο πρώτο: Απόπειρα συμβιβασμού

Κεφάλαιο δεύτερο: Άσκηση της αγωγής

Κεφάλαιο τρίτο: Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής

Κεφάλαιο τέταρτο: Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

Κεφάλαιο πέμπτο: Συζήτηση στο ακροατήριο

Κεφάλαιο έκτο: Παρεμπίπτοντα

Κεφάλαιο έβδομο: Διακοπή και επανάληψη της δίκης

Κεφάλαιο όγδοο: Κατάργηση και περάτωση της δίκης

Κεφάλαιο ένατο: Απόφαση

Κεφάλαιο δέκατο: Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων

Κεφάλαιο ενδέκατο: Δεδικασμένο

Κεφάλαιο δωδέκατο: Απόδειξη

Τίτλος πρώτος: Γενικές διατάξεις

Τίτλος δεύτερος: Ομολογία

Τίτλος τρίτος: Αυτοψία

Τίτλος τέταρτος: Πραγματογνωμοσύνη

Τίτλος πέμπτος: Μάρτυρες

Τίτλος έκτος: Εξέταση των διαδίκων

Τίτλος έβδομος: Όρκος

Τίτλος όγδοος: Έγγραφα

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Ανακοπή ερημοδικίας

Κεφάλαιο τρίτο: Έφεση

Κεφάλαιο τέταρτο: Αναψηλάφηση

Κεφάλαιο πέμπτο: Αναίρεση

Κεφάλαιο έκτο: Ανακοπή και τριτανακοπή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Γαμικές διαφορές

Κεφάλαιο τρίτο: Διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων

Κεφάλαιο τέταρτο: Έκδοση διαταγής πληρωμής

Κεφάλαιο πέμπτο: Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Κεφάλαιο έκτο: Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους 647-662Η

Κεφάλαιο έβδομο: Εργατικές διαφορές

Κεφάλαιο όγδοο: Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας

Κεφάλαιο ένατο: Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση ασφάλισής του 681Α

Κεφάλαιο δέκατο: Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων 681Β-681Γ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Εγγυοδοσία

Κεφάλαιο τρίτο: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

Κεφάλαιο τέταρτο: Συντηρητική κατάσχεση

Κεφάλαιο πέμπτο: Δικαστική μεσεγγύηση

Κεφάλαιο έκτο: Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

Κεφάλαιο έβδομο: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Κεφάλαιο όγδοο: Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή δημόσια κατάθεση

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Ειδικές διατάξεις

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις 904-940Α

Κεφάλαιο δεύτερο: Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης

Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφει-λέτη

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατάσχεση σε χέρια τρίτου

Κεφάλαιο πέμπτο: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

Κεφάλαιο έκτο: Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων

Κεφάλαιο έβδομο: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο όγδοο: Αναγκαστική διαχείριση

Κεφάλαιο ένατο: Προσωπική κράτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Τμήμα πρώτο. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις Άρθρα

Κεφάλαιο Α΄: Έκταση εφαρμογής- ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων

Κεφάλαιο Β΄: Οργανικές θέσεις και συγκρότηση δικαστηρίων

Κεφάλαιο Γ΄: Δικαστικά συμβούλια και ολομέλειες

Κεφάλαιο Δ΄:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές διατάξεις

Κεφάλαιο Ε΄: Άρειος Πάγος

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Εισαγγελία

Κεφάλαιο Ζ΄: Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

Κεφάλαιο Η΄: Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Κεφάλαιο Θ΄: Διοικητικά Δικαστήρια

Τμήμα δεύτερο. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο Α΄: Έκταση εφαρμογής- διορισμός, ανάληψη υπηρεσίας

Κεφάλαιο Β΄: Καθήκοντα, ασυμβίβαστα, κωλύματα

Κεφάλαιο Γ΄: Δικαιώματα δικαστικών λειτουργών

Κεφάλαιο Δ΄: Ατομικοί φάκελοι και μητρώο των δικαστικών λειτουργών

Κεφάλαιο Ε΄: Υπηρεσιακές μεταβολές

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Ισοβιότητα, αρχαιότητα, βαθμοί, προβάδισμα

Κεφάλαιο Ζ΄: Διαθεσιμότητα και αργία δικαστικών λειτουργών 56-57Α

Κεφάλαιο Η΄: Λύση της υπηρεσιακής σχέσης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές διατάξεις

Κεφάλαιο Θ΄: Δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επι-κρατείας

Κεφάλαιο Ι΄: Δικαστικοί λειτουργοί τακτικών διοικητικών δι-καστηρίων

Κεφάλαιο ΙΑ΄: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δι-καιοσύνης

Κεφάλαιο ΙΒ΄: Δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου 69-71Α

Κεφάλαιο ΙΓ΄: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κεφάλαιο ΙΔ΄: 74-77Β

Κεφάλαιο ΙΕ΄: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Επιθεώρηση δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών

Κεφάλαιο ΙΣΤ΄: Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

Κεφάλαιο ΙΖ΄: Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Κεφάλαιο ΙΗ΄: Διενέργεια Επιθεώρησης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πειθαρχικό δίκαιο

Κεφάλαιο ΙΘ΄: Ευθύνη

Κεφάλαιο Κ΄: Όργανα

Κεφάλαιο ΚΑ΄: Δίωξη

Κεφάλαιο ΚΒ΄: Διαδικασία

Τμήμα τρίτο. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης