Κ. Καλαβρός, Το ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, 2010


Κ. Καλαβρός, Το ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, 2010

Όλες οι λύσεις για την ελαττωματικότητα των πράξεων εκτέλεσης, μεθοδικά και ευσύνοπτα.

Το ανίσχυρο των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των τελευταίων, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με το ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της διαγνωστικής δίκης. Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τόσο τον δικαστή όσο και τον δικηγόρο με τις λύσεις που προτείνονται για όλες τις μορφές της ελαττωματικότητας των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται σε συστηματική μορφή στην Ελλάδα..
Η μελέτη χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο γενικό μέρος εξετάζεται η ελαττωματικότητα των πράξεων της εκτέλεσης και το είδος και η έκταση του δικαστικού ελέγχου, ενώ εντάσσονται οι περιπτώσεις ανίσχυρου στους κατ’ ιδίαν λόγους ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και ιδιαίτερα εξετάζονται η έλλειψη και ελαττωματικότητα της επιταγής προς εκτέλεση, οι ελλείψεις ως προς τον εκτελεστό τίτλο, την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και τη νομιμοποίηση και, τέλος, οι ελλείψεις ως προς την απαίτηση.
Το ειδικό μέρος πραγματεύεται το κρίσιμο για την πράξη ζήτημα των ελλείψεων ή ελαττωμάτων της διαδικασίας εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, και ειδικότερα της κατάσχεσης κινητών και ακινήτων στα χέρια του οφειλέτη. Έτσι, εξετάζεται η ελαττωματικότητα της κατάσχεσης και της επίδοσης αντιγράφου ή περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, η ελαττωματικότητα της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης και των γνωστοποιήσεων αυτής ως στοιχείων της προδικασίας του πλειστηριασμού, τα ελαττώματα του πλειστηριασμού και αυτά της αναγγελίας απαιτήσεων τρίτων δανειστών καθώς και η ελαττωματικότητα της υποκατάστασης σε θέση επισπεύδοντος.

Edition info

Title
Το ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης
© 2010
Author
ISBN
978-960-445-576-8
Pages
ΧV + 329
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Οι βασικές αφετηρίες

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΙΙ. Ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της ανα-γκαστικής εκτέλεσης

1. Μορφές ανισχύρου των διαδικαστικών πράξεων γε-νικώς

2. Ελαττωματικότητα των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης

α. Ανύπαρκτες και ανυπόστατες διαδικαστικές πρά-ξεις

αα. Έννοια ανυποστάτου και έννοια ανυπαρξίας των διαδικαστικών πράξεων

ββ. Έννοια και προϋποθέσεις του υποστατού των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης

a. Εισαγωγή

b. Ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του υποστατού των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης

aa. Ελλείψεις ως προς τη βούληση ενέρ-γειας

bb. Ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο της διαδικαστικής πράξης

cc. Ελλείψεις περί τα υποκείμενα της διαδικαστικής πράξης

dd. Ελλείψεις ως προς ον απευθύνεται η διαδικαστική πράξη

i. Η νομολογιακή εξέλιξη

ii. Η στάση της θεωρίας

iii. Η από 6.12.2001 απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Τσιρώνης κατά Ελλάδος και η αριθ. 2/1999 απόφαση του ΑΕΔ

iv. Η ορθή αντιμετώπιση του ζητή-ματος - Διάκριση της ανυπόστατης από την άκυρη επίδοση

α. Νομολογιακές περιπτώσεις

β. Ανυπόστατη και άκυρη επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 999 IV ΚΠολΔ

ee. Ελλείψεις ως προς τον συστατικό τύπο

ff. Ελλείψεις ως προς την τελείωση της διαδικαστικής πράξης

β. Άκυρες διαδικαστικές πράξεις και λοιπές μορφές ανισχύρου

3. Η ρύθμιση του ανισχύρου των διαδικαστικών πρά-ξεων στην αναγκαστική εκτέλεση ως γενικότερο ζή-τημα της θεωρίας του ανισχύρου των διαδικαστι-κών πράξεων

α. Οι επισημάνσεις της θεωρίας και της νομολογίας

β. Ο δικαστικός έλεγχος του ανισχύρου των δια-δικαστικών πράξεων στην αναγκαστική εκτέλεση

γ. Κατηγορίες ανισχύρου και κατ’ ιδίαν λόγοι ανα-κοπής

αα. Η ένταξη των περιπτώσεων ανισχύρου των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης στους λόγους ανακοπής

ββ. Ελλείψεις ή ελαττώματα των προϋποθέσεων της αναγκαστικής εκτέλεσης και λόγοι ανα-κοπής

a. Ελλείψεις και ελαττώματα ως προς την επιταγή

b. Ελλείψεις ως προς τον εκτελεστό τίτλο, την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και τη νομιμοποίηση

c. Ελλείψεις ως προς την απαίτηση

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΙΙΙ. Ελλείψεις ή ελαττώματα της διαδικασίας της ανα-γκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρημα-τικών απαιτήσεων: Κατάσχεση κινητών και ακινή-των στα χέρια του οφειλέτη

1. Ελαττωματικότητα της κατάσχεσης και της επίδοσης αντιγράφου ή περίληψης της κατασχετήριας έκθε-σης

α. Ελαττώματα της κατάσχεσης

β. Ελαττώματα της κατασχετήριας έκθεσης

αα. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας έκθεσης

ββ. Σχέση της ανακοπής του άρθρου 954 IV ΚΠολΔ με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

γ. Ελαττώματα των γνωστοποιήσεων αντιγράφου ή περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης - Ειδικό-τερα η εκπρόθεσμη επίδοση

αα. Παράλειψη της επίδοσης - Εκπρόθεσμη επί-δοση

ββ. Οριακά εκπρόθεσμη επίδοση

γγ. To εμπρόθεσμο της επίδοσης ως στοιχείο του υποστατού της επίδοσης

δδ. Λοιπά ελαττώματα των επιδόσεων αντιγρά-φου ή περίληψης της κατασχετήριας έκθε-σης

2. Ελαττωματικότητα της περίληψης της κατασχετή-ριας έκθεσης και των γνωστοποιήσεων αυτής ως στοιχείων της προδικασίας του πλειστηριασμού

α. Ελαττώματα της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης

αα. Ελαττώματα του περιεχομένου της περίλη-ψης της κατασχετήριας έκθεσης

ββ. Ελαττώματα ως προς το εκδόν την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης όργανο

β. Ελαττώματα των γνωστοποιήσεων της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης

αα. Οι γνωστοποιήσεις της περίληψης της κατα-σχετήριας έκθεσης

ββ. Ακυρότητες των γνωστοποιήσεων της περί-ληψης της κατασχετήριας έκθεσης

a. Ανυπόστατη και άκυρη επίδοση της περί-ληψης της κατασχετήριας έκθεσης

b. Γενικώς περί αυτοδίκαιης ακυρότητας των διαδικαστικών πράξεων

c. Αυτοδίκαιη ακυρότητα ή ανυπόστατο της επίδοσης της περίληψης της κατασχετή-ριας έκθεσης;

d. Χρόνος προβολής του ισχυρισμού περί ανυποστάτου ή αυτοδίκαιης ακυρότητας της επίδοσης της περίληψης της κατασχε-τήριας έκθεσης

3. Ελαττώματα του πλειστηριασμού

α. Ελαττώματα της διαδικασίας διεξαγωγής του πλειστηριασμού

β. Η νομική φύση του πλειστηριασμού και η επί-δρασή της στην ακύρωσή του

γ. Ελαττώματα σχετιζόμενα με τη διασφάλιση του ελεύθερου συναγωνισμού των πλειοδοτών

αα. Η νομοθετική επιδίωξη της διασφάλισης του ελεύθερου συναγωνισμού, η νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος και οι διάφορες απόψεις στη θεωρία

ββ. Η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος και το γενικότερο ζήτημα της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση

δ. Η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος ως λό-γος ακύρωσης των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα του πλει-στηριασμού

αα. Η νομολογία του Αρείου Πάγου

ββ. Κριτική

a. Αξίωση για αναγκαστική εκτέλεση και εκτελούμενη αξίωση

b. Οι διάφορες απόψεις ως προς τις κυρώσεις της καταχρηστικής συμπεριφοράς

γγ. Η προτεινόμενη λύση και το ζήτημα της ακύ-ρωσης της ελαττωματικής πράξης

δδ. Έκταση του ουσιαστικού ελέγχου της ανα-γκαστικής εκτέλεσης μέσω της κατάχρησης δικαιώματος κατά την αρεοπαγιτική νομολο-γία

a. Η άποψη του Γεωργίου Ράμμου

b. Η έκταση του ελέγχου κατά τη νομολογία

c. Η έκταση του ελέγχου κατά την ορθή οριοθέτηση

ε. Συνέπειες της μη προσήκουσας καταβολής του πλειστηριάσματος

αα. Οι διατυπωθείσες απόψεις στη θεωρία

ββ. Η νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος

γγ. Η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος

a. Κριτική των θέσεων που διατυπώθηκαν

b. Η προσήκουσα λύση του ζητήματος με βάση τη νομική φύση και τη λειτουργία του αναγκαστικού πλειστηριασμού

c. Η ανατροπή της κατακύρωσης ως συνέ-πεια της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του υπερθεματιστή για καταβολή του πλειστηριάσματος

στ. Έλλειψη κυριότητας του καθ’ ου στο πλειστη-ριαζόμενο πράγμα και προστασία του υπερθε-ματιστή

αα. Οι διατυπωθείσες απόψεις

ββ. Η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος

4. Ελαττώματα της αναγγελίας απαιτήσεων τρίτων δανειστών

α. Ελαττωματικότητα του περιεχομένου της αναγ-γελίας

αα. Οι διάφορες απόψεις ως προς την αναγκαία περιγραφή της αναγγελλόμενης απαίτησης

ββ. Η κοινή συνισταμένη των διαφόρων από-ψεων

β. Παράλειψη ή μη εμπρόθεσμη κατάθεση των απο-δεικτικών εγγράφων

αα. Το ζήτημα που ανέκυψε

ββ. Οι δογματικές βάσεις της κρατούσας ήδη γνώμης

γ. Ελαττωματικότητα των επιδόσεων της αναγγε-λίας

αα. Το ζήτημα που ανέκυψε

ββ. Επιφυλάξεις για την ορθότητα της κρατού-σας γνώμης

5. Ελαττωματικότητα της υποκατάστασης σε θέση επι-σπεύδοντος

α. Συνέπειες της μεταγενέστερης της υποκατάστα-σης έλλειψης της κατάσχεσης

αα. Συνέπειες ως προς την υποκατάσταση

ββ. Συνέπειες ως προς τον επισπευδόμενο ή διεξαχθέντα πλειστηριασμό ύστερα από υποκατάσταση

a. Συνέπειες της ανατροπής της κατάσχεσης

b. Συνέπειες της ακύρωσης της κατάσχεσης και της παραίτησης από την κατάσχεση

β. Παραμέληση επίσπευσης πλειστηριασμού ως λό-γος υποκατάστασης

αα. Ελαττώματα της προδικασίας του πλειστη-ριασμού και υποκατάσταση

ββ. Μονομερής ή κατόπιν συμφωνίας ματαίωση του πλειστηριασμού και υποκατάσταση

a. Μονομερής ματαίωση του πλειστηρια-σμού

b. Συναινετική ματαίωση του πλειστηρια-σμού

aa. Η δεσμευτικότητα της συναινετικής ματαίωσης του πλειστηριασμού κατά τη θεωρία και τη νομολογία

bb. Η ορθή θεώρηση

cc. Τελικές παρατηρήσεις

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 3η έκδ., 2023
Όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση