Κ. Καλαβρός/Σ. Σταματόπουλος, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 2012, 2012


Κ. Καλαβρός/Σ. Σταματόπουλος, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 2012, 2012 Η έντονη νομοθετική παραγωγή, που παρατηρείται στο πεδίο της πολιτικής δικονομίας το τελευταίο διάστημα, κατέστησαν αναγκαία την επανέκδοση του ΚΠολΔ μέσα σε έξι μήνες από την προηγούμενη έκδοση, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν οι τροποποιήσεις, που επέφερε ο ν. 4055/2012. Η έκδοση είναι ενημερωμένη και με τις εντωμεταξύ δημοσιευθείσες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Edition info

Title
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 2012
(ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1971 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2012) Ενημερωμένος με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι ν. 3811/2009, 3863/2010, 3875/2010, 3896/2010, 3994/2011, 4055/2012
© 2012
Editor
Authors
ISBN
978-960-445-817-2
Pages
Χ + 725
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο Άρθρα

Πρώτο Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Δεύτερο Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Τρίτο Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Τέταρτο Κατά τόπον αρμοδιότητα

Πέμπτο Παρέκταση της αρμοδιότητας

Εκτο Έρευνα της αρμοδιότητας

Εβδομο Παραπομπή από το δικαστήριο σε δικαστήριο

Όγδοο Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμ-ματείας

Ένατο Διάδικοι

Δέκατο Ομοδικία

Ενδέκατο Συμμετοχή τρίτων στην δίκη

Δωδέκατο Πληρεξουσιότητα

Δέκατο τρίτο Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

Δέκατο τέταρτο Εκθέσεις

Δέκατο πέμπτο Δικόγραφα

Δέκατο έκτο Επιδόσεις

Δέκατο έβδομο Προθεσμίες

Δέκατο όγδοο Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

Δέκατο ένατο Ακυρότητες

Εικοστό Εγγυοδοσία

Εικοστό πρώτο Δικαστικά έξοδα

Εικοστό δεύτερο Ευεργέτημα πενίας

Εικοστό τρίτο Ποινές

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κεφάλαιο Άρθρα

Πρώτο Απόπειρα συμβιβασμού 208-214Β

Δεύτερο Άσκηση της αγωγής

Τρίτο Συνέπειες από την άσκηση αγωγής

Τέταρτο Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

Πέμπτο Συζήτηση στο ακροατήριο

Έκτο Παρεμπίπτοντα

Ἐβδομο Διακοπή και επανάληψη της δίκης

Όγδοο Κατάργηση και περάτωση της δίκης

Ένατο Απόφαση

Δέκατο Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων

Ενδέκατο Δεδκασμένο

Δωδέκατο Αποδειξη

Τίτλος πρώτος Γενικές διατάξεις.

Τίτλος δεύτερος Ομολογία

Τίτλος τρίτος Αυτοψία

Τίτλος τέταρτος Πραγματογνωμοσύνη

Τίτλος πέμπτος Μάρτυρες

Τίτλος έκτος Εξέταση των διάδικων

Τίτλος έβδομος Όρκος

Τίτλος όγδοος Έγγραφα

Δέκατο τρίτο Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

Δέκατο τέταρτο Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

Δέκατο πέμπτο Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Πρώτο Γενικές διατάξεις

Δεύτερο Ανακοπή ερημοδικίας

Τρίτο Έφεση

Τέταρτο Αναψηλάφηση

Κεφάλαιο Άρθρα

Πέμπτο Αναίρεση

Έκτο Ανακοπή και τριτανακοπή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πρώτο Γενικές διατάξεις

Δεύτερο Γαμικές διαφορές

Τρίτο Διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων

Τέταρτο Έκδοση διαταγής πληρωμής

Πέμπτο Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

Έκτο Διαφορές παράδοσης ή απόδοσης μισθίου και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατά ορόφους 647-662Θ

Έβδομο Εργατικές διαφορές

Όγδοο Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας

Ένατο Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του 681Α

Δέκατο Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων 681Β-681Γ

Διαφορές που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές 681Δ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Πρώτο Γενικές διατάξεις

Δεύτερο Εγγυοδοσία

Τρίτο Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης706

Τέταρτο Συντηρητική κατάσχεση

Πέμπτο Δικαστική μεσεγγύηση

Έκτο Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

Έβδομο Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Κεφάλαιο Άρθρα

Όγδοο Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Πρώτο Γενικές διατάξεις

Δεύτερο Ειδικές διατάξεις

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πρώτο Γενικές διατάξεις

Δεύτερο Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης

Τρίτο Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη

Τέταρτο Κατάσχεση σε χέρια τρίτου 982-991B

Πέμπτο Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

Έκτο Διατάξεις κοινές για τον πλειστιριασμό κινητών και ακινήτων

Έβδομο Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Όγδοο Αναγκαστική διαχείριση

Ένατο Προσωρινή κράτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης