Κ. Καλαβρός, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2020


Κ. Καλαβρός, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2020

Η νέα έκδοση του ΚΠολΔ κατέστη αναγκαία λόγω των αλλαγών, που τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο κείμενο του ΚΠολΔ, ώστε η νέα έκδοση ήταν και πάλι επιβεβλημένη. Επιπλέον, ισχύουν ήδη και οι διατάξεις του ν. 4640/2019 για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση, οι οποίες, όπως φαίνεται, θα σωρεύσουν νέα διαδικαστικά ζητήματα στις διαδικασίες ενώπιον του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, αλλά και εκθέτουν τους διαδίκους στον κίνδυνο πληθώρας απαραδέκτων της συζήτησης της αγωγής.

Edition info

Title
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Με Εισαγωγικό Σημείωμα, επισήμανση των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει από τον Ν. 4335/2015 έως και τον Ν. 4640/2019 και τις νέες διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2019)
Μάρτιος 2020
© 2020
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-128-4
Pages
ΧΧΙ + 605
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Κατά τόπον αρμοδιότητα

Παρέκταση της αρμοδιότητας

Έρευνα της αρμοδιότητας

Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο

Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμμα-τείας

Διάδικοι

Ομοδικία

Συμμετοχή τρίτων στη δίκη 79-93Α

Πληρεξουσιότητα

Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

Εκθέσεις

Δικόγραφα

Επιδόσεις

Προθεσμίες

παναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

Ακυρότητες

Εγγυοδοσία

Δικαστικά έξοδα

Ευεργέτημα πενίας

Ποινές

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Απόπειρα συμβιβασμού 208-214Γ

Άσκηση της αγωγής

Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής

Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

Συζήτηση στο ακροατήριο

Παρεμπίπτοντα

Διακοπή και επανάληψη της δίκης

Κατάργηση και περάτωση της δίκης

Απόφαση

Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσε-ων

Δεδικασμένο

Απόδειξη

Γενικές διατάξεις

Ομολογία

Αυτοψία

Πραγματογνωμοσύνη

Μάρτυρες

Εξέταση των διαδίκων

[Ένορκες βεβαιώσεις]

Έγγραφα

Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Γενικές διατάξεις

Ανακοπή ερημοδικίας

Έφεση

Αναψηλάφηση

Αναίρεση

Ανακοπή και τριτανακοπή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Γενικές διατάξεις

Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση

Υπαγόμενες διαφορές

Κοινές διατάξεις

Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές

Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέ-ων και τέκνων

Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές

Περιουσιακές διαφορές

Υπαγόμενες διαφορές

Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές

Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές

Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές 622Α

Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτ-λους 622Β

Διαταγές

Διαταγή πληρωμής 623-636Α

Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου 637-681Δ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Γενικές διατάξεις

Εγγυοδοσία

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

Συντηρητική κατάσχεση

Δικαστική μεσεγγύηση

Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημό-σια κατάθεση

Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 738Α

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Γενικές διατάξεις

Ειδικές διατάξεις

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Γενικές διατάξεις 904-940Α

Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης

Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου 982-991Β

Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων

Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Αναγκαστική διαχείριση

Προσωπική κράτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ

Ν. 4640/2019, ΦΕΚ Α΄ 190/30/11/2019 (άρθρα 1-31, 44)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4335/2015 (Α΄ 80)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μάιου2008»

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Πολυκώδικας, 14η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022
Συλλογή μελετών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων στο πεδίο του αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου