Κ. Φράγκος, 'Εκδοση - Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, 2015


Κ. Φράγκος, 'Εκδοση - Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, 2015

Στο παρόν έργο περιέχονται: 1). Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που κυρώθηκε με το Ν. 3251/2004 (ΦΕΚ Α΄ 127/972004) και ισχύει μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένταλμα που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, προκειμένου, α) να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να δικαστεί πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) για να εκτελεστεί επιβληθείσα ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την προσωπική ελευθερία. 2). Τις διμερείς συμβάσεις Ελλάδος και κρατών μελών και μη μελών της Ε.Ε. και 3). Τα άρθρα 436 έως και 461 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, περί Έκδοσης και Δικαστικής Συνδρομής, που εφαρμόζονται για τους όρους και τη διαδικασία της έκδοσης εγκληματιών, κατά τη πρόβλεψη του άρθρου 436 ΚΠΔ, α) αν δεν υπάρχει σύμβαση και β) ακόμη και όταν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση, δηλαδή συμπληρωματικά.
Με το βοήθημα αυτό, μετά από δικαστική πείρα 40 ετών και θητεία σε ποινικά τμήματα του Αρείου Πάγου των τελευταίων επτά ετών, συγκεντρώνοντας τις πλέον χρήσιμες θεωρητικές απόψεις και κυρίως τις κρατούσες νομολογιακές πρακτικές, ερμηνείες και τοποθετήσεις και των τριών ποινικών τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠΔ και του Ν. 3251/2004 και κυρίως το σύνολο της πρόσφατης νομολογίας του Αρείου Πάγου σχετικά με την έκδοση, ο συγγραφέας ευελιπιστεί, ότι παρέχει σε δικαστές, εισαγγελείς, υποψηφίους δικαστές για τις εξετάσεις Ευρωπαϊκού Δικαίου και σε δικηγόρους, συνοπτικές και σαφείς, κατανοητές απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα και ερμηνευτικά ζητήματα που αναφύονται στην όλη την ποινική διαδικασία της έκδοσης στα Δικαστικά Συμβούλια Εφετών και Αρείου Πάγου.

Edition info

Title
'Εκδοση - Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Α. Ερμηνεία και Νομολογία Αρείου Πάγου, επί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, Β.Ερμηνεία και Νομολογία Αρείου Πάγου, επί άρθρων 436 έως και 461 ΚΠΔ, περί Έκδοσης και Δικαστικής Συνδρομής. Γ. Ο Ν. 3251/9.7.2004 Περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης
© 2015
Editors
Author
ISBN
978-960-568-271-2
Pages
ΧΙ + 256
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Έκδοση – Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (Ν. 4165/1961, Ν. 2514/1997, Ν. 2787/2000 ΚΑΙ Ν. 3251/2004)

Κράτη που διέπει η από 13.12.1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης

Βασικές αρχές της έκδοσης, για περιφρούρηση των κυριαρχικών συμφερόντων των συνεργαζομένων κρατών

Α. Αρχή της ειδικότητας

Β. Αρχή απαγόρευσης έκδοσης για πολιτικά εγκλήματα

Γ. Αρχή απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών

Δ. Αρχή του διττού αξιοποίνου - της διττής εγκληματικότητας

Ε. Αρχή της νομιμότητας

ΣΤ. Αρχή της δίκαιης δίκης

Ζ. Αρχή της απαγόρευσης απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης του εκζητουμένου

Η. Αρχή ne bis in idem

Θ. Αρχή της μη επαναπροώθησης ή μεταγενέστερης έκδοσης ή κατ’ άλλον τρόπο παράδοσης του εκζητουμένου στη χώρα καταγωγής του

Στοιχεία αίτησης έκδοσης

Περιεχόμενο και τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Αρμόδια δικαστική αρχή έκδοσης ΕΕΣ

Αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης ΕΕΣ στην Ελλάδα

Διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Αίτηση για κατάσχεση και παράδοση πειστηρίων

Αίτηση για άρση προνομίου ή ασυλίας του εκζητουμένου

Παραλαβή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης

Σύλληψη και δικαιώματα του εκζητουμένου – Διαδικαστικά

Σύλληψη βάσει Συστήματος Σένγκεν

Κράτηση του εκζητουμένου

Συγκατάθεση εκζητουμένου στην προσαγωγή

Μη Συγκατάθεση στην προσαγωγή

Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 10)

Απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Προθεσμίες και διαδικασία της απόφασης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Κανόνας ειδικότητας (άρθρο 34 ν. 3251/2004)

Αναβολή εκτέλεσης εντάλματος

Περίπτωση συρροής αιτήσεων κρατών

Ακρόαση ή προσωρινή μεταγωγή του εκζητουμένου μέχρι τη λήψη της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος

Προνόμια και ασυλίες του εκζητουμένου

Έφεση εκζητουμένου και εισαγγελέα εφετών

Έφεση – Διαδικασία έκδοσης στα Δικαστικά Συμβο

Απαράδεκτο – αοριστία έφεσης

Λόγοι έφεσης

Παραίτηση από της εφέσεως

Διόρθωση απόφασης δικαστικού συμβουλίου

Διαχρονική Εφαρμογή ν. 3251/2004

Εκτέλεση εντάλματος σύλληψης και ποινής - μέτρου ασφαλείας αλλοδαπών στην Ελλάδα. (άρθρο 12 εδ. ε΄ ν. 3251/2004)

Άρθρο 6 της ΕΣΔΑ – Σύνταγμα

Παραγραφή πράξης-ποινής

Αναβολή Δίκης Εκδόσεως - Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης εκζητουμένου

Παραδοχή έφεσης - όχι έκδοση

Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, για την άσκηση ποινικής διώξεως

Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας ή ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής φύλαξης σε φυλακή

Παράδοση σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων

Άσυλο εκζητούμενων αλλοδαπών - πρόσφυγες

Έξοδα δίκης έκδοσης

Μεταγενέστερη προσαγωγή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 35 ν. 3251/2004).

Μεταγενέστερη έκδοση εκζητουμένου σε τρίτο κράτος (άρθρο 36 ν. 3251/2004)

Εκδίκαση υπόθεσης στην Ελλάδα, μετά από αίτημα έκδοσης σε Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Έκδοση σύμφωνα με τις διατάξεις ΤΟΥ ΚΠΔ

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΝΟΜΟΣ 3251/2004 - (ΦΕΚ Α΄ 127/9.7.2004) ΠΕΡΙ Ε.Ε.Σ.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024