Ι. Τζιβάρας, Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου, 2010


Ι. Τζιβάρας, Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου, 2010

Αντικείμενο του εν λόγω βιβλίου είναι η συγκριτική περιγραφή των συνταγματικών τάξεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η κύρια διαφορά των δύο έννομων τάξεων προέρχεται εξαρχής από τη συνταγματογένεσή τους, την ύψιστη στιγμή εκδήλωσης της δικαιικής κυριαρχίας της Πολιτείας. Στην εν λόγω περίπτωση, αντιπαραβάλλεται η πλούσια ελληνική συνταγματική ιστορία με την παραχώρηση του δοτού και δυσλειτουργικού Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεσμεύτηκε με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της το 1960 από την Μεγάλη Βρετανία.

Το ζήτημα της συγκρισιμότητας των δύο κρατών και η προβληματική αυτής, έγκειται επίσης στη διαφοροποίηση του πολιτεύματός τους. Έτσι, βάσει του άρθρου 1 παρ.1 Σ. ‘Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.’, σε αντιπαράθεση με το κυπριακό Σύνταγμα, στο οποίο βάσει του άρθρου 1 ‘Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητη, κυρίαρχη Δημοκρατία, προεδρικού συστήματος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλληνας και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, οι οποίοι εκλέγονται από την Ελληνική και την Τουρκική κοινότητα της Κύπρου, όπως ορίζεται στο παρόν Σύνταγμα.

Ο συνταγματισμός, ταυτίζεται με το ίδιο το πολίτευμα, στου οποίου τη βάση βρίσκεται ο ίδιος ο λαός, που αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος. Έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδας, το δημοκρατικό δόγμα της κυριαρχίας του λαού ως μία ενιαία έννοια, αντιπαραβάλλεται με την περίπτωση της Κύπρου, στην οποία ο έντονος δικοινοτισμός έχει αντικαταστήσει την συνταγματική έννοια του λαού.

Edition info

Title
Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου
© 2010
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-613-0
Pages
ΧΙΧ + 173
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Σημείωμα του συγγραφέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1.1. Το Συγκριτικό Δίκαιο ως κλάδος της νομικής επιστή­μης

1.2. Η χρησιμότητα της συγκριτικής μεθόδου

1.3. Η ιστορική εξέλιξη του Συγκριτικού Δικαίου

1.4. Οι οικογένειες και οι τύποι των δικαίων

1.5. Η διάκριση των πολιτευμάτων σύμφωνα με τη Θεωρία του Αριστοτέλη

1.6. Η απαρχή, η πορεία και η εξέλιξη της ελληνικής και της κυπριακής συνταγματικής ιστορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

2.1. Παράθεση και ανάλυση του ελληνικού και του κυπρια­κού πολιτεύματος

2.2. Η διάρθρωση του κειμένου του Συντάγματος της Ελλάδος και της Κύπρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

3.1. Η κατοχύρωση της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο

3.2. Το ελληνικό ενιαίο Εκλογικό Σώμα και οι κυπριακές Κοι­νο­τικές Συνελεύσεις

3.3. Η Βουλή των Ελλήνων και η κυπριακή Βουλή των Αντι­προ­σώπων

3.4. Το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Κύπρο

3.5. Οι θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ελλά­δας και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημο­κρα­τίας της Κύπρου

3.6. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και οι Ανεξάρτητοι Αξιω­­ματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

4.1. Τα ελληνικά και τα κυπριακά Δικαστήρια και η δικαιο­δοσία τους

4.2. Τύποι και πρακτικές του ελέγχου της συνταγματι­κό­τητος των νόμων στο ελληνικό και το κυπριακό Συντα­γ­ματικό Δίκαιο…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.1. Η παραδοσιακή διάκριση των ανθρωπίνων δικαιωμά­των και οι θεσμικές εγγυήσεις με βάση την Θεωρία των Status

5.2. Η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων ελευθεριών με συνταγματικές διατάξεις

Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία αυτοτελών έργων και άρθρων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου