Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020


Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020

Στο ανά χείρας έργο περιέχεται συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία των νόμων για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Ν. 2664/1998) και την Κτηματογράφηση (Ν. 2308/1995).

Η δεύτερη έκδοση περιέχει προσθήκες και ενημερώσεις με βάση τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της κτηματολογικής νομοθεσίας.

Λόγω του σχοινοτενούς κειμένου των επί μέρους άρθρων, έχουν προστεθεί παράτιτλοι εντός του κειμένου προς συστηματοποίηση της ύλης και διευκόλυνση –κατά το δυνατό– του αναγνώστη.

Περιέχονται, τέλος, 52 υποδείγματα Δηλώσεων, Αιτήσεων, Αντιρρήσεων και Αγωγών που καλύπτουν τον εφαρμοστή του δικαίου σε όλα τα ζητήματα κτηματολογικού δικαίου.

Edition info

Title
Δίκαιο Κτηματολογίου
Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία Υποδείγματα
© 2020
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-143-7
Pages
XXIV + 507
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Βασική βιβλιογραφία

Μέρος πρώτο

Συστηματική ερμηνεία

Ι. Εισαγωγή

1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων

1.1. Γενικά, δικαιολογία

1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα

1.3. Τυπική δημοσιότητα στα κινητά

1.4. Τυπική δημοσιότητα στα ακίνητα

1.5. Ουσιαστική δημοσιότητα στα κινητά

1.6. Ουσιαστική δημοσιότητα στα ακίνητα

2. Το σύστημα μεταγραφών και εγγραφών

2.1. Έννοια μεταγραφής

2.2. Έννοια εγγραφής

2.3. Άλλες σημειώσεις

2.4. Κριτική του συστήματος

3. Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων

3.1. Γενικά, είδη καταχωρίσεων

3.2. Η πρώτη εγγραφή

3.3. Βασικές αρχές

3.4. Καταχώριση αμφισβητήσεως του τεκμηρίου ακριβείας

4. Ο νέος θεσμός του Εθνικού Κτηματολογίου

5. Παρέκβαση

ΙΙ. Εθνικό Κτηματολόγιο, Γενικά

1. Έννοια Εθνικού Κτηματολογίου

1.1. Έννοια – Εθνικό Κτηματολόγιο και επί μέρους Κτηματολόγια

1.2. Εννοιολογικά στοιχεία

1.3. Τυπικό και ουσιαστικό Δίκαιο Κτηματολογίου

2. Αρχές του Κτηματολογίου

2.1. Οι αρχές κατά το άρθρο 2 του ν. 2664/1998

2.2. Άλλες αρχές

2.3. Σημασία αρχών

3. Φορείς συντάξεως και τηρήσεως του Εθνικού Κτηματολογίου

3.1. Ισχύσαν δίκαιο

3.2. Ισχύον δίκαιο

4. Τα Κτηματολογικά Γραφεία ειδικότερα

4.1. Γενικά, έννοια

4.2. Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων, τοπική αρμοδιότητα, καθ’ ύλην αρμοδιότητα

4.3. Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου

4.4. Προσωπικό Κτηματολογικού Γραφείου

4.5. Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου

5. Τα κτηματολογικά στοιχεία

5.1. Στοιχεία κτηματογραφήσεως

5.2. Κτηματολογικά στοιχεία ως στοιχεία του Κτηματολογίου

5.3. Ειδικές παρατηρήσεις

6. Το κτηματολογικό βιβλίο

6.1. Γενικά

6.2. Τα κτηματολογικά φύλλα

6.3. Τα καταχωριζόμενα στοιχεία

6.4. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

6.5. Μεταβολές σε ακίνητα

6.6. Εγγραφές στα κτηματολογικά φύλλα

7. Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις, συνέπειες

7.1. Γενικά, η ρύθμιση

7.2. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1192 ΑΚ πράξεις

7.3. Παραχωρήσεις του Δημοσίου, αναδασμός

7.4. Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας, κληρονομητήριο

7.5. Υποθήκη, προσημείωση υποθήκης

7.6. Εκχώρηση, ενεχυρίαση ασφαλισμένης με υποθήκη απαιτήσεως

7.7. Διάρρηξη καταδολιευτικών δικαιοπραξιών

7.8. Κατασχέσεις, δέσμευση εξουσίας διαθέσεως

7.9. Αγωγές και ανακοπές

7.10. Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

7.11. Χρονομεριστικές μισθώσεις ακινήτων

7.12. Χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων

7.13. Περιπτώσεις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους

7.14. Απαλλοτρίωση, αναδασμός

7.15. Συνέπειες μη καταχωρίσεως

8. Όργανα του Εθνικού Κτηματολογίου

8.1. Γενικά

8.2. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο

8.3. Γραφεία Κτηματογραφήσεως, Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα

8.4. Προϊστάμενοι Γραφείων και Υποκαταστημάτων

8.5. Οι Επιτροπές Ενστάσεων

8.6. Επιτροπή Επιλύσεως Αμφισβητήσεων

8.7. Ο Κτηματολογικός Δικαστής

8.8. Υποθηκοφυλακεία

9. Οι κανόνες του Δικαίου του Κτηματολογίου

9.1. Χαρακτηριστικά των κανόνων

9.2. Ερμηνεία των κανόνων

9.3. Επίδραση στον Αστικό Κώδικα

10. Η κτηματολογική σχέση

11. Ο ν. 4512/2018

11.1. Γενικά

11.2. Η κατάσταση του «Ελληνικού Κτηματολογίου»

11.3. Άλλα θέματα

III. Κτηματογράφηση

1. Γενικά

1.1. Έννοια, φύση κτηματογραφήσεως

1.2. Σκοπός

1.3. Περιοχές κτηματογραφήσεως

1.4. Αρμοδιότητα κτηματογραφήσεως

1.5. Ρύθμιση, «Δίκαιο Κτηματογραφήσεως»

2. Η κτηματογράφηση, γενικά

2.1. Πρόχειρη κτηματογράφηση

2.2. [Υπουργική απόφαση, ήδη] απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Κτηματολογίου

2.3. Περιεχόμενο κτηματογραφήσεως

2.4. Αρμοδιότητα κτηματογραφήσεως, Γραφεία Κτηματογραφήσεως

2.5. Η έννομη κτηματογραφική σχέση

2.6. Πέρας της κτηματογραφήσεως

2.7. «Τεχνικό» και «νομικό» Κτηματολόγιο

3. Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

3.1. Γενικά, δικαιώματα, ακίνητο, ιδιοκτησιακό αντικείμενο

3.2. Η πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων

3.3. Υποχρέωση και δικαίωμα υποβολής δηλώσεως, τέλη

3.4. Είδη δηλώσεων, τρόποι υποβολής, αρμόδιο όργανο, φύση δηλώσεως

3.5. Προθεσμία υποβολής της δηλώσεως

4. Ειδικά θέματα

4.1. Συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση έγγραφα

4.2. Κοινωνία δικαιώματος

4.3. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

4.4. Ψευδής δήλωση

4.5. Εκπρόθεσμες δηλώσεις

4.6. Απόδειξη υποβολής δηλώσεως

4.7. Ρυθμίσεις για το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα δάση, τον αιγιαλό κλπ

5. Συνέπειες μη υποβολής δηλώσεως

5.1. Απαγορεύσεις, ακυρότητες

5.2. Πρόστιμο

5.3. Άρση απαγορεύσεων και ακυροτήτων

5.4. Άλλα θέματα

6. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

6.1. Ορολογία

6.2. Αρμοδιότητα

6.3. Περιεχόμενο

6.4. Στοιχεία για την κατάρτιση

6.5. Νομικός έλεγχος

7. Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

7.1. Γενικά

7.2. Ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου

7.3. Διάρκεια αναρτήσεως

7.4. Αποστολή αποσπασμάτων

7.5. Η ειδική ρύθμιση του εδ. στ’ του άρθρου

7.6. Κάτοικοι αλλοδαπής, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ

8. Συμβόλαια, δίκες, καταχωρίσεις στα υποθηκοφυλακεία μετά την ανάρτηση

8.1. Γενικά

8.2. Σύνταξη συμβολαίων

8.3. Δίκες

8.4. Καταχώριση πράξεων σε υποθηκοφυλακείο

8.5. Υποχρεώσεις υποθηκοφύλακα και Γραφείου Κτηματογραφήσεως

9. Αιτήσεις διορθώσεως

9.1. Γενικά

9.2. Αρμοδιότητα

9.3. Αιτών

9.4. Η αίτηση

9.5. Προθεσμίες

9.6. Αίτηση διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος

9.7. Αίτηση διορθώσεως γεωμετρικών στοιχείων

9.8. Αίτηση αντικαταστάσεως δικαιώματος

9.9. Ενέργειες του Γραφείου Κτηματογραφήσεως

9.10. Τεχνικά θέματα, λεπτομέρειες

9.11. Αιτήσεις του άρθρου 6Α

10. Ενστάσεις

10.1. Γενικά

10.2. Αρμοδιότητα

10.3. Ενιστάμενος

10.4. Η ένσταση

10.5. Προθεσμία

10.6. Ειδικές περιπτώσεις ενστάσεων

10.7. Διαδικασία στην Επιτροπή Ενστάσεων

10.8. Πρωτοβουλίες Ελληνικού Κτηματολογίου

10.9. Οι Επιτροπές του άρθρου 7Α

11. Πληροφορίες, πιστοποιητικά κλπ. από υποθηκοφυλακεία, αμοιβές για επαλήθευση στοιχείων

12. Περάτωση της κτηματογραφήσεως

12.1. Γενικά

12.2. Αναμόρφωση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

12.3. Δημοσιοποίηση αναμορφώσεως πινάκων και διαγραμμάτων

12.4. Διαπιστωτική πράξη περαιώσεως

12.5. Περαίωση κτηματογραφήσεως κτηματολογικής ενότητας

IV. Οι πρώτες εγγραφές

1. Γενικά

1.1. Έννοια εγγραφής

1.2. Είδη εγγραφών

1.3. Ακρίβεια και ανακρίβεια εγγραφών

1.4. Νομική φύση εγγραφής

2. Η πρώτη εγγραφή

2.1. Έννοια, χαρακτηριστικά, σημασία

2.2. Η εγγραφή

2.3. Βεβαίωση για την πρώτη εγγραφή;

2.4. Άρνηση καταχωρίσεως;

3. Αμφισβητήσεις ακρίβειας πρώτης εγγραφής

3.1. Αμφισβητήσεις ακρίβειας εγγραφών, γενικά

3.2. Ειδικότερα ως προς τις πρώτες εγγραφές

4. Αμφισβήτηση/διόρθωση (αν)ακρίβειας πρώτης εγγραφής με αγωγή

4.1. Η ρύθμιση

4.2. Η αγωγή

4.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

4.4. Ενάγων

4.5. Εναγόμενος

4.6. Προθεσμία

4.7. Καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο

4.8. Προσκομιζόμενα στοιχεία

4.9. Η απόφαση

4.10. Ειδικά για το Δημόσιο

5. Η περίπτωση ακινήτου «άγνωστου ιδιοκτήτη»

5.1. Γενικά

5.2. Σχέση μεταξύ των δυνατοτήτων διορθώσεως του άρθρου 6 § 3 του ν. 2664/1998

5.3. Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή, γενικά

5.4. Η αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου

5.5. Διόρθωση από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου

6. Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή επί «άγνωστου ιδιοκτήτη»

6.1. Γενικά

6.2. Αρμοδιότητα

6.3. Αιτών. – Καθού η αίτηση; – Περισσότερες αιτήσεις

6.4. Η αίτηση

6.5. Προθεσμία ασκήσεως. Προθεσμία κοινοποιήσεως. Προθεσμία καταχωρίσεως

6.6. Επί κύριας παρεμβάσεως

6.7. Προσκομιζόμενα στοιχεία

6.8. Η απόφαση, γενικά, νέα αίτηση διορθώσεως;

6.9. Ειδικότερα για την απόφαση που δέχεται την αίτηση και για την διόρθωση της εγγραφής

6.10. Προστασία τρίτου

6.11. Σωρεύσεις

6.12. Περιπτώσεις αποκλεισμού της αιτήσεως προς τον Κτηματολογικό Δανειστή;

6.13. Η περίπτωση της § 4 του άρθρου

6.14. Αίτηση διορθώσεως και η ρύθμιση του άρθρου 18 του ν. 2664/1998

7. Η αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου επί «άγνωστου ιδιοκτήτη»

7.1. Γενικά

7.2. Αγωγή μετά την απόρριψη της αιτήσεως από τον Κτηματολογικό Δικαστή

7.3. Αγωγή επί μερικής καταχωρίσεως «άγνωστου ιδιοκτήτη»

7.4. Αγωγή επί επικλήσεως έκτακτης χρησικτησίας

7.5. Αγωγή τρίτου κατά εγγραφέντος ως δικαιούχου με απόφαση Κτηματολογικού Δικαστή

7.6. Αγωγή και κατά τρίτου;

8. Διόρθωση πρώτης εγγραφής με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου

8.1. Γενικά

8.2. Διόρθωση κατά το άρθρο 6 § 4, γενικά

8.3. Διαδικασία και αποτελέσματα καταχωρίσεως της διορθώσεως

8.4. Αντιρρήσεις κατά της αποφάσεως του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.

8.5. Η ειδική περίπτωση της § 4α του άρθρου

8.6. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, γενικά

8.7. Αναστολή τηρήσεως κτηματολογικών βιβλίων

8Α. Ειδικές ρυθμίσεις διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος

8Α.1. Γενικά

8Α.2. Καταχώριση της αιτήσεως

8Α.3. Μη επιβάρυνση με τέλη

8Α.4. Ενδεικτική περιπτωσιολογία πρόδηλων σφαλμάτων

8Α.5. Επί αγνώστου ιδιοκτήτη

8Α.6. Επί οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

9. Ειδικά θέματα

9.1. Αντί δικαστικής αποφάσεως, διαιτητική απόφαση, πρακτικό συμβιβασμού, πρακτικό μεσολαβήσεως;

9.2. Ενημέρωση κτηματολογικών βιβλίων, κατά άρθρο 6 §

9.3. Μεταβολές επί κυρώσεως δασικού χάρτη

9.4. Μεταβολές επί αιγιαλού κλπ

9.5. Διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής με αίτηση του καταχωρισμένου ως δικαιούχου

10. Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών

10.1. Έννοια οριστικοποιήσεως

10.2. Τρόποι οριστικοποιήσεως

10.3. Numerus clausus των τρόπων οριστικοποιήσεως

10.4. Διακρίσεις των πρώτων εγγραφών

10.5. Διαπλαστική ενέργεια οριστικοποιήσεως;

11. Το αμάχητο τεκμήριο της οριστικής πρώτης εγγραφής

11.1. Έννοια αμάχητου τεκμηρίου

11.2. Συνταγματικότητα του αμάχητου τεκμηρίου

11.3. Η λειτουργία του αμάχητου τεκμηρίου ως προς τον φερόμενο ως δικαιούχο

11.4. Περιπτώσεις δημιουργίας αμάχητου τεκμηρίου

11.5. Απολυτότητα και σχετικότητα αμάχητου τεκμηρίου

11.6. Αποκλεισμός μεταβολής περιεχομένου πρώτης εγγραφής

12. Αξιώσεις του ζημιούμενου από το αμάχητο τεκμήριο πραγματικού δικαιούχου

12.1. Γενικά

12.2. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

12.3. Η αξίωση αποζημιώσεως

12.4. Αξίωση αυτούσιας αποδόσεως

12.5. Ευθύνη Δημοσίου επί «άγνωστου ιδιοκτήτη»

12.6. Η περίπτωση, κατά την οποία ο πραγματικός δικαιούχος έχει την αγωγή του άρθρου 6 § 2

12.7. Η άσκηση των αξιώσεων

12.8. Εφαρμογή της ΑΚ

13. Σχέσεις έως την οριστικοποίηση ανακριβούς πρώτης εγγραφής

13.1. Γενικά

13.2. Μεταβίβαση μη καταχωρισθέντος δικαιώματος

13.3. Επί κληρονομικής διαδοχής

13.4. Σύσταση περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος ή εγγραπτέου ενοχικού δικαιώματος

13.5. Μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση

13.6. Κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση

13.7. Βάρη και περιορισμοί εξουσίας διαθέσεως μη καταχωρισθέντος δικαιώματος

13.8. Βάρη και περιορισμοί εξουσίας διαθέσεως καταχωρισθέντος δικαιώματος μη εμφαινόμενα στην πρώτη εγγραφή

13.9. Επί διαρρήξεως καταδολιευτικών δικαιοπραξιών

13.10. Επί κατασχέσεως μετά την πρώτη εγγραφή

14. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

14.1. Γενικά

14.2. Παραδείγματα

14.3. Το μαχητό τεκμήριο της § 1 του άρθρου

14.4. Η ισχύς του μαχητού τεκμηρίου

15. Πρώτες εγγραφές και χρησικτησία

15.1. Χρησικτησία και Δίκαιο Κτηματολογίου

15.2. Συμπλήρωση χρησικτησίας πριν από την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

15.3. Συμπλήρωση χρησικτησίας μετά την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

15.4. Αγωγή άρθρου 6 § 2 και έκτακτη χρησικτησία

V. Οι μεταγενέστερες κτηματολογικές εγγραφές

1. Γενικά

2. Τα τυπικά της καταχωρίσεως/εγγραφής

2.1. Γενικά

2.2. Αρμοδιότητα

2.3. Δράση Προϊσταμένου

2.4. Λόγος καταχωρίσεως

2.5. Ακυρότητα κλπ. καταχωριζόμενης πράξεως

3. Αίτηση και δικαιολογητικά

3.1. Γενικά

3.2. Η αίτηση

3.3. Περιεχόμενο της αιτήσεως

3.4. Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

3.5. Νομιμοποιούμενοι σε υποβολή αιτήσεως

4. Η διαδικασία: Α’. Εγγραφή στο ημερολόγιο

4.1. Γενικά

4.2. Η καταχώριση της αιτήσεως στο ημερολόγιο

4.3. Ρυθμίσεις με απόφαση του [Υπουργού ΠΕΚΑ, ήδη] Ελληνικού Κτηματολογίου

5. Η διαδικασία: Β’. Έλεγχος νομιμότητας

5.1. Γενικά

5.2. Αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας

5.3. Αρμοδιότητα ελέγχου

5.4. Η απόφαση του Προϊσταμένου

6. Διαδικασία: Γ’. Εγγραφή

6.1. Γενικά

6.2. Ο ενεργών την εγγραφή

6.3. Η καταχώριση/εγγραφή καθεαυτήν

6.4. Η σειρά καταχωρίσεως

6.5. Τύχη συνυποβαλλομένων στοιχείων/εγγράφων

6.6. Η περίπτωση των ΑΚ 1203,

6.7. Η σειρά/τάξη των εγγραφών στο κτηματολογικό φύλλο

6.8. Επιφύλαξη, εναλλαγή τάξεως

7. Διαδικασία: Δ’. Προσωρινή εγγραφή

7.1. Γενικά

7.2. Η τυπική έλλειψη

7.3. Η προθεσμία για τη συμπλήρωση

7.4. Η προσωρινή καταχώριση

7.5. Εμπρόθεσμη συμπλήρωση ελλείψεως

7.6. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας

7.7. Αποκλεισμός άλλων καταχωρίσεων

8. Διαδικασία: Ε’. Άρνηση εγγραφής, αντιρρήσεις

8.1. Γενικά

8.2. Οι «αντιρρήσεις», γενικά

8.3. Αρμοδιότητα, διαδικασία

8.4. Αιτών

8.5. Η θέση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου

8.6. Αίτηση/αντιρρήσεις, περιεχόμενο, εγγραφή

8.7. Αποδοχή της αιτήσεως

8.8. Απόρριψη της αιτήσεως

8.9. Λοιπά θέματα

8.10. Η προσφυγή του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

9. Διαδικασία: ΣΤ’. Διόρθωση εγγραφής επί δικαστικής αμφισβητήσεως

9.1. Γενικά

9.2. Επισκόπηση της ρυθμίσεως του άρθρου

9.3. Η αμφισβήτηση δικαιώματος

9.4. Τρόπος αμφισβητήσεως

9.5. Η αίτηση διορθώσεως

9.6. Ενέργειες του Προϊσταμένου

9.7. Δικαιώματα αιτούντος επί αρνήσεως της διορθώσεως

10. Διαδικασία: Ζ’. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

10.1. Επισκόπηση ρυθμίσεως

10.2. Έννοια πρόδηλου σφάλματος

10.3. Η εξωδικαστική διαδικασία

10.4. Και δικαστική διαδικασία

10.5. Επί καθυστερήσεως ή αρνήσεως του Προϊσταμένου

11. Διαδικασία: Η’. Διόρθωση ληξιαρχικών και γεωμετρικών στοιχείων

11.1. Γενικά

11.2. Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων

11.3. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, γενικά

11.4. Αίτηση, υποβολή, καταχώριση

11.5. Κοινοποίηση της αιτήσεως

11.6. Η απόφαση του Προϊσταμένου, προσωρινή καταχώριση

11.7. Προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή

11.8. Οριστικοποίηση προσωρινής καταχωρίσεως

11.9. Σχέση αιτήσεως άρθρου 19 § 2 και άλλων αιτήσεων και αγωγών

11.10. Ειδικότερα ο κίνδυνος μεταβολών νομικής καταστάσεως ακινήτων με διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

12. Διαδικασία: Θ’. Κύρωση αναδασμού, δασικές διαφορές

12.1. Γενικά

12.2. Επί κυρώσεως αναδασμού

12.3. Επί δασικών διαφορών

13. Διαδικασία: Ι’. Επαναπροσδιορισμός θέσεως και ορίων γεωτεμαχίων – προσαρμογή κτηματολογικών διαγραμμάτων

13.1. Γενικά

13.2. Ενέργειες του Ελληνικού Κτηματολογίου

13.3. Ενέργειες Κτηματολογικού Γραφείου

13.4. Τα μετά την ανάρτηση των νέων διαγραμμάτων και πινάκων

13.5. Ζητήματα σχετικά με εγγραπτέες πράξεις

13.6. Οι ρυθμίσεις των §§ 10 και

13.7. Δικαστικός έλεγχος;

13.8. Κριτική παρατήρηση

14. Δημόσια πίστη Κτηματολογίου. – Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας μεταγενέστερων εγγραφών

14.1. Γενικά

14.2. Επισκόπηση της ρυθμίσεως

14.3. Προϋποθέσεις του μαχητού τεκμηρίου, γενικά. Αντιφατικά τεκμήρια

14.4. Η προϋπόθεση της εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο

14.5. Η «αρνητική» προϋπόθεση της μη καταχωρίσεως αγωγής ανατροπής. - Συγκρούσεις.

14.6. Η προϋπόθεση της καλής πίστεως

14.7. Η προϋπόθεση της κτήσεως από μη χαριστική αιτία

14.8. Αντικείμενο και έκταση του τεκμηρίου

14.9. Λειτουργία του τεκμηρίου. – Φύση της κτήσεως

14.10. Η δημόσια πίστη των εγγραφών

14.11. Αξιώσεις του απολέσαντος δικαίωμα

15. Ανατροπή του τεκμηρίου

15.1. Γενικά

15.2. Η αγωγή ανατροπής του τεκμηρίου

15.3. Η λειτουργία της καταχωρίσεως της αγωγής

16. Ανακριβής εγγραφή και (τακτική) χρησικτησία

16.1. Γενικά

16.2. Η τακτική χρησικτησία

16.3. Ειδικά θέματα

16.4. Προστασία κατά του χρησιδεσπόζοντος

16.5. Η έκτακτη χρησικτησία

17. Εμβαδόν ακινήτου και «αποδεκτή απόκλιση»

17.1. Γενικά

17.2. Η «αποδεκτή απόκλιση»

17.3. Καταχώριση πράξεων επί αποκλίσεως

18. «Ζώνη κανονισμού ορίων»

18.1. Γενικά

18.2. Η «ζώνη κανονισμού ορίων»

VI. Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων

1. Γενικά

2. Το δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία

3. Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα

Μέρος δεύτερο

Κατ’ άρθρο ερμηνεία

Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις»

Ν. 2664/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Μέρος τρίτο

Υποδείγματα

1. Δήλωση επί κληρονομικής διαδοχής χωρίς μεταγραφή της αποδοχής. Μεταβίβαση κληρονομιαίου

2. Καταχώριση επί ελλείψεως μεταγραφής. – Αίτηση συμπληρώσεως, κατά το άρθρο 2 § 3 γ του ν. 2308/1995

3. Καταχώριση επί ελλείψεως μεταγραφής. – Ένσταση

4. Αίτηση εκτοπισμού δικαιώματος

5. Αίτηση περιορισμού καταχωρισθέντος δικαιώματος

6. Αίτηση διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος

7. Αίτηση διορθώσεως γεωμετρικών στοιχείων

8. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α’ του ν. 2664/1998 (αναγνωριστική)

9. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α’ (κατά κληρονόμων)

10. Αγωγή αρθρου 6 § 2 περ. α’ επί καθολικής διαδχής

11. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α’ (κατά ειδικού διαδόχου)

12. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α’ επί ειδικής διαδοχής

13. Αγωγή άρθρου 13 § 2 επί ειδικής διαδοχής

13α. Αγωγή άρθρου 13 § 2 (από χρησιδεσπόσαντα)

14. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α΄ δανειστή του παραλειφθέντος

15. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α΄ παραλειφθέντος δικαιούχου άλλου δικαιώματος

16. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α΄ χρησιδεσπόσαντος (τακτική χρησικτησία)

17. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α΄ χρησιδεσπόσαντος (έκτακτη χρησικτησία)

18. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α΄ χρησιδεσπόσαντος δουλεία

19. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α΄ επί χρησικτησίας ελευθερώσεως

20. Αγωγή άρθρου 6 § 3 περ. α’, αα΄

21. Αγωγή άρθρου 6 § 3 περ. α΄, ββ’ (επί «άγνωστου ιδιοκτήτη»)

22. Αίτηση άρθρου 6 § 3 περ. α΄ («άγνωστος ιδιοκτήτης»)

23. Αίτηση άρθρου 6 § 3 περ. β΄ («άγνωστος ιδιοκτήτης»)

24. Αίτηση άρθρου 6 § 3 περ. α΄ (δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος)

25. Αίτηση άρθρου 6 § 3 περ. α’ (άγνωστος ιδιοκτήτης»)

26. Αγωγή άρθρου 6 § 2, κατά άρθρο 6 § 3 περ. α’ υπό αα’ (άγνωστος ιδιοκτήτης»)

27. Αγωγή άρθρου 6 § 2 περ. α’, κατά το άρθρο 6 § 3 περ. δ’

28. Κύρια παρέμβαση κατά άρθρο 6 § 3 περ. α’

29. Αγωγή κατά το άρθρο 6 § 3 περ. δ’

30. Αίτηση άρθρου 6 § 4 περ. α’ (καταχωρίσεις βαρών σε υποθηκοφυλακείο)

31. Αίτηση άρθρου 6 § 4 περ. α’ (καταχώριση μεταβιβάσεως σε υποθηκοφυλακείο)

32. Αίτηση μεταβολής καταχωρισμένου δικαιώματος, κατά το άρθρο 6 § 4 περ. α’

33. Αντιρρήσεις κατά άρθρο 6 § 4 περ. γ’ (κατά αποφάσεως Προϊσταμένου)

34. Αίτηση άρθρου 6 § 8 (διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής)

35. Αίτηση άρθρου 6 § 8 (διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων)

36. Αίτηση καταχωρισθέντος δικαιούχου για διόρθωση στοιχείων, κατά το άρθρο 6 § 9 του ν. 2664/1998

37. Αγωγή άρθρου 6 § 2 ειδικού διαδόχου μη εγγραφέντος δικαιούχου (άρθρο 7α § 1 ν. 2664/1998)

38. Αγωγή για την εγγραφή διαρρήξεως κατά ΑΚ 939 επ

39. Αγωγή άρθρου 6 § 2 για την άσκηση εξουσίας από μη καταχωρισθείσα υποθήκη (άρθρο 7α § 1 γ’ του ν. 2664/1998)

40. Αίτηση κατά αρνήσεως του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου να καταχωρίσει εγγραπτέα πράξη (άρθρο 16 § 5)

41. Αίτηση κατά εξαλείψεως προσωρινής καταχωρίσεως

42. Αίτηση διορθώσεως μετά από δικαστική απόφαση, κατά το άρθρο 17 του ν. 2664/1998

43. Αντιρρήσεις κατά αρνήσεως διορθώσεως (άρθρο 17 § 3 ν. 2664/1998)

44. Αίτηση προς τον Προϊστάμενο για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος

45. Αίτηση κατά της αρνητικής αποφάσεως του Προϊσταμένου

46. Αίτηση προς τον Προϊστάμενο για διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων

47. Αίτηση κατά της αρνήσεως του Προϊσταμένου

48. Αίτηση προς τον Προϊστάμενο για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

49. Αίτηση κατά της αρνήσεως (ή αποδοχής) του Προϊσταμένου

49α. Αίτηση επί κυρώσεως αναδασμού (άρθρο 19 § 3 ν. 2664/1998)

50. Αγωγή άρθρου 7 §

51. Αντιρρήσεις κατά νέων διαγραμμάτων, κατά το άρθρο 19α του ν. 2664/1998

52. Αίτηση κατά πράξεως Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα, 2023
Series: Συλλογές Νομολογίας ΕπΑκ, #2
Συστηματική παράθεση περισσότερων από 240 αποφάσεων επί σειράς κτηματολογικών ζητημάτων
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...