Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019


Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019

Η νομή, ως προσωρινή ρύθμιση εμπράγματων σχέσεων ή ως προσωρινή έννομη (εμπράγματη) σχέση, εξωτερική εμφάνιση εμπράγματου δικαιώματος και βασική προϋπόθεση της χρησικτησίας, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, η προστασία του οποίου έχει ιδιαίτερη θεωρητική και πρακτική σημασία.

Στο βιβλίο αυτό ερευνάται η ένδικη προστασία της νομής, με βάση τα πορίσματα της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας. Στο πρώτο μέρος περιέχεται συστηματική ερμηνεία, στο δεύτερο μέρος κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων ΑΚ, ΚΠολΔ και ειδικών νόμων και στο τρίτο μέρος παρατίθεται σειρά υποδειγμάτων.

Edition info

Title
Ένδικη προστασία της νομής
Συστηματική ερμηνεία • Ερμηνεία κατ’ άρθρο • Υποδείγματα
© 2019
Editor
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-963-6
Pages
XXVIΙΙ + 490
Price
€ 54.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η ένδικη προστασία της νομής και η δικαιολογία της

1.1. Τα ένδικα βοηθήματα

1.2. Σύντομη αξιολόγηση

1.3. Η ratio της προστασίας της νομής

1.4. Οι θεωρίες για την προστασία της νομής

1.5. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα, αξιολογική στάθμηση

1.6. Αντικείμενο του παρόντος

2. Οι αγωγές αποβολής και διαταράξεως στο σύστημα των εμπράγματων αγωγών

2.1. Φύση της νομής και λειτουργία της

2.2. Η νομή ως μόρφωμα του συστήματος προσωρινής ρυθμίσεως εμπράγματων σχέσεων. Φύση νομής

2.3. Σημασία της προστασίας της νομής

2.4. Αγωγή αποβολής και διεκδικητική αγωγή

2.5. Αγωγή διαταράξεως και αρνητική αγωγή

2.6. Πρακτικές επιπτώσεις

2.7. Οι άλλες περιπτώσεις ένδικης προστασίας

3. Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού και τα ασφαλιστικά μέτρα

3.1. Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού

3.2. Τα ασφαλιστικά μέτρα

4. Σύντομη επισκόπηση περιεχομένων

ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ

1. Γενικά

2. Αποβολή από τη νομή

2.1. Οριοθέτηση της έννοιας

2.2. Περαιτέρω εξειδίκευση

2.3. Αποβολή από τη νομή με παράλειψη

2.4. Αποβολή χωρίς επενέργεια στο πράγμα

2.5. Αποβολή από τη νομή κινητού ή ακινήτου

2.6. Διάρκεια αποβολής

2.7. Περιγραφικός ορισμός αποβολής

2.8. Αποβολή ολική και μερική

2.9. Αιτιώδης συνάφεια

2.10. Η αγωγή αποβολής

2.11. Αποβολή και αδικαιολόγητος πλουτισμός

2.12. Αποβολή και αδικοπραξία

3. Διατάραξη της νομής

3.1. Οριοθέτηση της έννοιας

3.2. Περαιτέρω εξειδίκευση, διατάραξη με παράλειψη

3.3. Διατάραξη χωρίς επενέργεια, απειλή

3.4. Δυσχέρανση ασκήσεως νομής και διατάραξη

3.5. Διατάραξη νομής κινητού και ακινήτου

3.6. Διατάραξη ολική ή μερική

3.7. Περιγραφικός ορισμός

3.8. Η αγωγή διαταράξεως

3.9. Διατάραξη και αδικαιολόγητος πλουτισμός

3.10. Διατάραξη και αδικοπραξία

4. Μερική αποβολή και διατάραξη

4.1. Γενικά, παραδείγματα

4.2. Πρακτική σημασία διακρίσεως

4.3. Κριτήρια διακρίσεως

5. Αποβολή ή διατάραξη παράνομη και χωρίς τη θέληση του νομέα, γενικά

5.1. Γενικά, οι ΑΚ 984 § 1, 987 εδ. α’ και 989 εδ. α’

5.2. Η αντιμετώπιση του προβλήματος

5.3. Σχέση «παρανομίας» και «αυθαιρεσίας»

6. Ειδικότερα η παράνομη προσβολή της νομής

6.1. Γενική έννοια παρανόμου και η παράνομη προσβολή της νομής

6.2. Νόμιμη προσβολή

7. Ειδικότερα η αυθαίρετη προσβολή της νομής

7.1. Έννοια

7.2. Η θέληση του νομέα

7.3. Ειδικές περιπτώσεις

8. Ειδικά θέματα

9. Αποβολή και επιλήψιμη νομή

9.1. Κτήση νομής με αποβολή

9.2. Επιλήψιμη νομή κατά ΑΚ 984 § 2, περιπτώσεις, παραδείγματα

9.3. Σχετικότητα επιληψίμου, πρακτική σημασία

9.4. Άρση του επιληψίμου

9.5. Ειδικά θέματα

9.6. Πρακτική σημασία επιλήψιμης νομής

10. Αποβολή, αντιποίηση νομής και συναφή θέματα

10.1. Αντιπρόσωπος νομέα, αντιποίηση νομής, αλλαγή διάνοιας, εγκατάλειψη

10.2. Αποβολή στα κινητά

10.3. Αποβολή στα ακίνητα

11. Αποβολή, απώλεια νομής, επιλήψιμη νομή

11.1. Γενικά

11.2. Αποβολή και corpore απώλεια της νομής

11.3. Αποβολή και αντιποίηση νομής ακινήτου

11.4. Αποβολή και λαθραία κατάληψη ακινήτου

11.5. Αποβολή, απώλεια νομής, επιλήψιμη νομή

III. Η ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Α. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΝΟΜΗ

1. Γενικά

1.1. Έννοια αγωγής αποβολής

1.2. Δικαιολογία της αγωγής αποβολής

1.3. Αγωγή αποβολής και διεκδικητική αγωγή

2. Ενάγων

2.1. Γενικά

2.2. Ως προς τον ενάγοντα νομέα

2.3. Ζητήματα διαδοχής

3. Εναγόμενος

3.1. Εναγόμενος, γενικά

3.2. Ειδικότερα ως προς τον εναγόμενο

3.3. Ειδικές περιπτώσεις

4. Στοιχεία της αγωγής

4.1. Γενικά

4.2. Περιγραφή αντικειμένου διαφοράς

4.3. Χρηματική αξία του επιδίκου

5. Ειδικότερα η βάση της αγωγής

5.2. Νομή κατά την αποβολή

5.3. Αποβολή από τη νομή, τυπολογία

5.4. Επιλήψιμη νομή

5.5. Δυνατότητα αποδόσεως της νομής

5.6. Διαφοροποιήσεις

6. Ειδικότερα το αίτημα της αγωγής

6.1. Γενικά, οι διατάξεις

6.2. Αίτημα αποδόσεως της νομής

6.3. Αίτημα αποδόσεως, εκτελέσεως πράξεως από ενάγοντα, προκαταβολής δαπανών από εναγόμενο, χρηματικής ποινής, προσωπικής κρατήσεως, παροχής εγγυήσεως

6.4. Αίτημα κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής

6.5. Συμπεράσματα

6.6. Αίτημα αποδόσεως ωφέλειας;

7. Αίτημα παραλείψεως της αποβολής;

7.1. Γενικά, το πρόβλημα

7.2. Κατευθυντήριες αρχές

7.3. Ευρεία ερμηνεία των ΑΚ 984, 987, αναλογία ΑΚ

7.4. Ειδικά θέματα

7.5. Ενιαία αγωγή προσβολής της νομής

8. Άμυνα του εναγομένου. – Άρνηση αγωγής

8.1. Γενικά για την άμυνα του εναγομένου

8.2. Απλή άρνηση

8.3. Επισκόπηση επί μέρους αρνήσεων

8.4. Ειδικότερα η αιτιολογημένη άρνηση

9. Άμυνα του εναγομένου. – Ενστάσεις κατά της αγωγής, γενικά

10. Ειδικότερα η ένσταση ιδίου δικαιώματος

10.1. Η ΑΚ 991 και η δικαιολογία της

10.2. Σύντομη ανάλυση της ΑΚ

10.3. Δικαιώματα υπαγόμενα στην ΑΚ 991, παραδείγματα

10.4. Έννοια τελεσίδικης αποφάσεως κλπ

10.5. ΑΚ 991 και άρνηση βάσεως αγωγής

10.6. Συνέπειες επικλήσεως ιδίου δικαιώματος

10.7. Εξαίρεση για το Δημόσιο κλπ

10.8. Παραδοχή υπάρξεως δικαιώματος του εναγομένου

11. Ειδικότερα η ένσταση επιλήψιμης νομής του ενάγοντος

11.1. Η ρύθμιση ΑΚ

11.2. Έννοια επιλήψιμης νομής και προβολή ενστάσεως

11.3. Παραδείγματα

11.4. Ενιαύσια προθεσμία/διάρκεια επιληψίμου

11.5. Αντένσταση, επαντένσταση επιλήψιμης νομής

11.6. Έννοια απαραδέκτου κατά ΑΚ

11.7. Δικαιολογία ενστάσεως επιλήψιμης νομής

12. Ειδικότερα η ένσταση παραγραφής

12.1. Η ΑΚ 992 και η δικαιολογία της

12.2. Ο υπολογισμός του έτους

12.3. Γνώση αποβολής και έναρξη παραγραφής

12.4. Πρακτική σημασία παραγραφής

12.5. Αντένσταση αναστολής ή διακοπής της παραγραφής. Διακοπή με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων;

12.6. Παραγραφή εν επιδικία

12.7. Επαντενστάσεις

13. Άμυνα του εναγομένου. – Άλλες ενστάσεις

13.1. Γενικά

13.2. Ένσταση παραιτήσεως από αγωγή

13.3. Ένσταση επισχέσεως

13.4. Ένσταση ανακτήσεως της νομής

13.5. Ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος

13.6. Ένσταση αδυναμίας αποδόσεως του πράγματος

14. Άμυνα και επίθεση του εναγομένου. – Ανταγωγή και αγωγή

14.1. Γενικά

14.2. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις ανταγωγής

14.3. Αγωγή και εκκρεμοδικία

15. Γενικά δικονομικά ζητήματα

15.1. Γενικά

15.2. Διαδικασία

15.3. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

15.4. Σχέση με εφορία επί ακινήτων

15.5. Δικαστικό ένσημο

15.6. Σώρευση αγωγών

15.7. Ειδικά θέματα σωρεύσεως

16. Αρμόδιο δικαστήριο

16.1. Κατά τόπο αρμοδιότητα

16.2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

17. Η εισαγωγή της υποθέσεως στο δικαστήριο

17.1. Γενικά

17.2. Εισαγωγή της αγωγής

17.3. Η συζήτηση στο ακροατήριο

17.4. Τι προσκομίζουν ενάγων και εναγόμενος

17.5. Προβολή μέσων επιθέσεως και άμυνας

17.6. Συνέχιση διαδικασίας

17.7. Απόδειξη

18. Η απόδειξη

18.1. Γενικά – Βάρος αποδείξεως

18.2. Βάρος αποδείξεως ενάγοντος, συνέπειες

18.3. Βάρος αποδείξεως εναγομένου, συνέπειες

18.4. Ειδικότερα η απόδειξη της νομής του ενάγοντος

18.5. Η ρύθμιση της ανταποδείξεως

19. Παρεμβάσεις

19.1. Γενικά

19.2. Κύρια παρέμβαση

19.3. Πρόσθετη παρέμβαση

20. Ανακοίνωση δίκης, προσεπίκληση

21. Η απόφαση

21.1. Γενικά

21.2. Απόφαση για παράλειψη αποβολής

21.3. Το διατακτικό της αποφάσεως

22. Ένδικα μέσα

22.1. Γενικά

22.2. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων διαδικασίας μικροδιαφορών

22.3. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων τακτικής διαδικασίας

23. Τελεσιδικία. – Δεδικασμένο

23.1. Τελεσιδικία

23.2. Δεδικασμένο

23.3. Ισχύς δεδικασμένου

23.4. Δεδικασμένο από δίκη διαταράξεως σε δίκη αποβολής και αντίστροφα

24. Η εκτέλεση της αποφάσεως

24.1. Γενικά

24.2. Άμεση εκτέλεση, συνδυασμός με έμμεση

24.3. Εκτέλεση, όταν καταδίκη σε αποζημίωση

24.4. Εκτέλεση, όταν καταδίκη σε παράλειψη αποβολής

Β. Η ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΜΗΣ

25. Η αγωγή αποβολής από οιονεί νομή

25.1. Η ΑΚ

25.2. Παραδείγματα

25.3. Η ρύθμιση, ειδικά θέματα

26. Η αγωγή αποβολής από τη νομή μέρους πράγματος

26.1. Η ΑΚ

26.2. Παραδείγματα

26.3. Η ρύθμιση, ειδικά θέματα

27. Η αγωγή αποβολής από τη συννομή

27.1. Η ΑΚ

27.2. Παραδείγματα

27.3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

27.4. Η ρύθμιση

Γ. Η ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

28. Η αγωγή αποβολής από την κατοχή (γενικά)

28.1. Η ρύθμιση ΑΚ

28.2. Επισκόπηση της ΑΚ

29. Αγωγή αποβολής μόνο κατά τρίτων

29.1. Η ρύθμιση

29.2. Δικαιολογία

29.3. Παραδείγματα

29.4. Έννοια τρίτου

30. Ειδικότερα η απόκτηση της κατοχής από το νομέα

30.1. Προϋποθέσεις προστασίας κατόχου

30.2. Ευρεία ερμηνεία

30.3. Η έννομη σχέση νομέα – κατόχου ενοχική

30.4. Ακυρότητα της σχέσεως

31. Οι δικαιούχοι της αγωγής αποβολής κατά ΑΚ

31.1. Οι δικαιούχοι γενικά

31.2. Σε περίπτωση συγκατοχής

31.3. Κλιμακωτή κατοχή

32. Η αγωγή αποβολής στις περιπτώσεις κλιμακωτής κατοχής

32.1. Παραδείγματα

32.2. Οι διάφορες γνώμες

32.3. Κριτική

32.4. Η ορθότερη γνώμη

32.5. Οι δυνατότητες προστασίας των δικαιούχων

33. Αγωγή αποβολής και του νομέα κατά τρίτων

34. Ειδικότερα η αγωγή αποβολής του νομέα κατά του κατόχου

34.1. Γενικά

34.2. Δυνατότητες προστασίας του νομέα

34.3. Προστασία νομέα κατά κατόχου μη προστατευόμενης κατοχής.

IV. Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΩΣ

Α. ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΝΟΜΗΣ

1. Γενικά

1.1. Έννοια αγωγής διαταράξεως

1.2. Δικαιολογία της αγωγής διαταράξεως

1.3. Αγωγή διαταράξεως και αρνητική αγωγή

2. Ενάγων

2.1. Ενάγων γενικά

2.2. Αλλαγές στο πρόσωπο του διαταραχθέντος

3. Ο εναγόμενος

3.1. Εναγόμενος γενικά

3.2. Ειδικές περιπτώσεις

4. Στοιχεία της αγωγής

4.1. Γενικά

4.2. Περιγραφή αντικειμένου διαφοράς

4.3. Χρηματική αξία του επιδίκου

5. Ειδικότερα η βάση της αγωγής

5.1. Στοιχεία της βάσεως

5.2. Νομή κατά τη διατάραξη και την έγερση της αγωγής

5.3. Πρόσωπο διαταράσσοντος

5.4. Διαταρακτική συμπεριφορά εναγομένου

6. Ειδικότερα οι πράξεις διαταράξεως

6.1. Γενικά, έννοια

6.2. Τυπολογία

6.3. Άμεσες επεμβάσεις στο πράγμα

6.4. Επεμβάσεις στον υπέρ και υπό το έδαφος χώρο

6.5. Έμμεσες επεμβάσεις στο πράγμα

6.6. Διατάραξη της ασκήσεως της νομής καθεαυτήν

6.7. Άλλες περιπτώσεις

7. Ειδικότερα το αίτημα της αγωγής

7.1. Γενικά

7.2. Αίτημα παύσεως διαταράξεως

7.3. Αίτημα παραλείψεως διαταράξεως στο μέλλον

7.4. Σύνθετο αίτημα

7.5. Αίτημα κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής

7.6. Αίτημα χρηματικής ποινής, προσωπικής κρατήσεως, παροχής εγγυήσεως

7.7. Συμπεράσματα

8. Ειδικότερα η προληπτική αγωγή παραλείψεως

8.1. Γενικά

8.2. Ευρεία ερμηνεία των ΑΚ 984,

8.3. Ειδικά θέματα

9. Άμυνα του εναγομένου. – Άρνηση αγωγής

9.1. Γενικά

9.2. Απλή άρνηση

9.3. Αιτιολογημένη άρνηση

10. Άμυνα του εναγομένου. – Ενστάσεις κατά της αγωγής

11. Ειδικότερα η ένσταση ιδίου δικαιώματος

11.1. Η ρύθμιση ΑΚ 991 και η δικαιολογία της

11.2. Σύντομη ανάλυση της ΑΚ

11.3. Δικαιώματα υπαγόμενα στην ΑΚ

11.4. Παραδείγματα

11.5. Έννοια τελεσίδικης αποφάσεως κλπ

11.6. Η ΑΚ 991 και η άρνηση βάσεως αγωγής

11.7. Συνέπειες επιτρεπτής επικλήσεως ιδίου δικαιώματος

11.8. Η εξαίρεση για το Δημόσιο κλπ

12. Ειδικότερα η ένσταση επιλήψιμης νομής

12.1. Η ρύθμιση ΑΚ

12.2. Έννοια επιλήψιμης/ανεπίληπτης νομής

12.3. Ποιον βαρύνει το επιλήψιμο της νομής

12.4. Η σχετικότητα του επιλήψιμου χαρακτήρα της νομής

12.5. Ενιαύσια προθεσμία/διάρκεια επιληψίμου

12.6. Αντένσταση, επαντένσταση επιλήψιμης νομής

12.7. Έννοια απαραδέκτου κατά ΑΚ

12.8. Δικαιολογία ενστάσεως

13. Ειδικότερα η ένσταση της παραγραφής

13.1. Η ρύθμιση ΑΚ 992 και η δικαιολογία της

13.2. Ο υπολογισμός του έτους

13.3. Έναρξη, συμπλήρωση παραγραφής

13.4. Αντένσταση αναστολής ή διακοπής της παραγραφής, διακοπή με άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, παραγραφή εν επιδικία

13.5. Επαντενστάσεις

14. Άμυνα του εναγομένου. – Άλλες ενστάσεις

14.1. Γενικά

14.2. Ένσταση παραιτήσεως από την αγωγή

14.3. Ένσταση μεταγενέστερης απώλειας της νομής

14.4. Οριστική παύση διαταράξεως

14.5. Ένσταση επισχέσεως;

14.6. Ένσταση από ΑΚ

15. Άμυνα και επίθεση του εναγομένου. Ανταγωγή και αγωγή

15.1. Γενικά

15.2. Περιπτώσεις ανταγωγής

15.3. Αγωγή και εκκρεμοδικία

16. Γενικά δικονομικά ζητήματα

16.1. Γενικά

16.2. Διαδικασία

16.3. Η εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

16.4. Σχέσεις με εφορία

16.5. Καταβολή δικαστικού ενσήμου

16.6. Σώρευση αγωγών

17. Αρμόδιο δικαστήριο

17.1. Κατά τόπο αρμοδιότητα

17.2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

18. Η εισαγωγή της υποθέσεως στο δικαστήριο

18.1. Γενικά

18.2. Εισαγωγή της αγωγής

18.3. Η συζήτηση στο ακροατήριο

18.4. Τι προσκομίζει ο ενάγων και ο εναγόμενος

18.5. Προβολή μέσων επιθέσεως και άμυνας

18.6. Απόδειξη

19. Η απόδειξη

19.1. Γενικά – βάρος αποδείξεως

19.2. Βάρος αποδείξεως ενάγοντος, συνέπειες

19.3. Βάρος αποδείξεως εναγομένου, συνέπειες

19.4. Ειδικότερα η απόδειξη της νομής του ενάγοντος

19.5. Η ρύθμιση της ανταποδείξεως

20. Παρεμβάσεις

20.1. Γενικά

20.2. Κύρια παρέμβαση

20.3. Πρόσθετη παρέμβαση

21. Ανακοίνωση δίκης, προσεπίκληση

22. Η απόφαση

22.1. Γενικά

22.2. Απόφαση για παράλειψη

22.3. Το διατακτικό της αποφάσεως

23. Ένδικα μέσα

23.1. Γενικά

23.2. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων διαδικασίας μικροδιαφορών

23.3. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων τακτικής διαδικασίας

24. Τελεσιδικία. – Δεδικασμένο

24.1. Τελεσιδικία

24.2. Δεδικασμένο

25. Η εκτέλεση της αποφάσεως

25.1. Γενικά

25.2. Η ρύθμιση, γενικά

25.3. Άμεση εκτέλεση – συνδυασμός με έμμεση

25.4. Έμμεση εκτέλεση – συνδυασμός με άμεση

25.5. Εκτέλεση αποφάσεως που καταδικάζει σε παύση και παράλειψη

Β. Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΩΣ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΝΟΜΗΣ

26. Η αγωγή διαταράξεως της οιονεί νομής

26.1. H AK

26.2. Παραδείγματα

26.3. Η ρύθμιση, ειδικά θέματα

27. Η αγωγή διαταράξεως της νομής μέρους πράγματος

27.1. Η ΑΚ

27.2. Παραδείγματα

27.3. Η ρύθμιση, ειδικά θέματα

28. Η αγωγή διαταράξεως της συννομής

28.1. Γενικά. – Παραδείγματα

28.2. Η ρύθμιση ΑΚ

28.3. Δικαιολογία της ρυθμίσεως ΑΚ 994 εδ. β’

28.4. Επί διαχειριστή του επικοίνου

Γ. Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΩΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

29. Η αγωγή διαταράξεως της κατοχής (γενικά)

29.1. Η ρύθμιση ΑΚ

29.2. Επισκόπηση της ΑΚ

30. Αγωγή διαταράξεως μόνο κατά τρίτων

30.1. Η ρύθμιση

30.2. Δικαιολογία

30.3. Παραδείγματα

30.4. Έννοια τρίτου

31. Αγωγή διαταράξεως και του νομέα

32. Ειδικότερα η απόκτηση της κατοχής από το νομέα

32.1. Προϋποθέσεις προστασίας κατόχου

32.2. Ευρεία ερμηνεία

32.3. Η έννομη σχέση νομέα – κατόχου ενοχική

32.4. Ακυρότητα της σχέσεως

33. Οι δικαιούχοι της αγωγής διαταράξεως κατά ΑΚ

34. Η αγωγή διαταράξεως στις περιπτώσεις κλιμακωτής κατοχής

34.1. Παραδείγματα

34.2. Οι διάφορες γνώμες

34.3. Κριτική

34.4. Η ορθότερη γνώμη

34.5. Οι δυνατότητες προστασίας των διάφορων δικαιούχων

35. Ειδικότερα η αγωγή διαταράξεως του νομέα κατά του κατόχου

35.1. Γενικά

35.2. Οι δυνατότητες προστασίας του νομέα

35.3. Προστασία νομής κατά κατόχου μη προστατευόμενης κατοχής

V. ΑΓΩΓΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ (CONDICTIO POSSESSIONIS)

1. Γενικά

1.1. Έννοια αδικαιολόγητου πλουτισμού

1.2. Τα μέρη

1.3. Προϋποθέσεις δημιουργίας της σχέσεως

1.4. Ενιαία αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού;

1.5. Δικαιολογία

1.6. Ρύθμιση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και νομή/κατοχή

2. Η ωφέλεια (ο πλουτισμός)

2.1. Γενικά

2.2. Αποβολή ή διατάραξη και πλουτισμός

3. Έλλειψη νόμιμης αιτίας

3.1. Έννοια νόμιμης αιτίας – οι δύο γνώμες

3.2. Κριτική, η έννοια

3.3. Επί προσβολής της νομής και της condictio possessionis

4. Απονομή της ωφέλειας στον δότη

5. Αμεσότητα της περιουσιακής μετακινήσεως. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ωφέλειας και απώλειας

5.1. Γενικά

5.2. Παραδείγματα

5.3. Η αμεσότητα της περιουσιακής μετακινήσεως

5.4. Αιτιώδης συνάφεια

6. Επικουρικότητα της αξιώσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού

7. Χρησιμότητα της condictio possessionis επί προσβολής της νομής

7.1. Γενικά

7.2. Condictio possessionis επί προσβολής της νομής

8. Ευθύνη του λήπτη, γενικά

8.1. Γενικά

8.2. Ωφέλεια λήπτη και ζημία δότη

8.3. Ρύθμιση ευθύνης

9. Η αποδιδόμενη ωφέλεια

9.1. Γενικά

9.2. Απόδοση του πράγματος

9.3. Απόδοση της αξίας

9.4. Απόδοση του ανταλλάγματος

9.5. Απόδοση καρπών κλπ

9.6. Απόδοση περιελθόντων

9.7. Ειδικότερα επί προσβολής της νομής

10. Περιορισμός ή απόσβεση της υποχρεώσεως αποδόσεως

10.1. Η ρύθμιση ΑΚ

10.2. Λόγος αποσβέσεως

10.3. Έλλειψη και έκλειψη πλουτισμού

10.4. Προβολή αποσβέσεως

10.5. Σχέσεις μερών επί μερικής αποσβέσεως

11. Επίταση ευθύνης του λήπτη

11.1. Οι περιπτώσεις

11.2. Έννοια επιτάσεως ευθύνης

11.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα λήπτη;

12. Ευθύνη τρίτου

13. Άσκηση της αξιώσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού

13.1. Γενικά

13.2. Απόδοση του πλουτισμού

13.3. Ειδικότερα ως προς την condictio possessionis

14. Condictio κατόχου

VI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ

1. Γενικά

1.1. Η ανάγκη ασφαλιστικών μέτρων

1.2. Οι δυνατότητες προστασίας εμπράγματης σχέσεως/καταστάσεως

1.3. Ασφαλιστικά μέτρα νομής και προσωρινή ρύθμιση καταστά­σεως

1.4. Η ρύθμιση ασφαλιστικών μέτρων νομής

2. Προϋποθέσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων νομής

2.1. Γενικά – διάκριση από προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως

2.2. Ειδικότερα η ύπαρξη νομής (ή κατοχής)

2.3. Ειδικότερα η προσβολή της νομής (ή κατοχής)

2.4. Ειδικότερα η «επείγουσα περίπτωση»

2.5. Ειδικότερα ο «επικείμενος κίνδυνος»

2.6. Η πιθανολόγηση

3. Αρμοδιότητα, διαδικασία

3.1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

3.2. Κατά τόπο αρμοδιότητα

3.3. Διαδικασία

4. Οι διάδικοι

4.1. Γενικά

4.2. Αιτών

4.3. Ο καθού η αίτηση

5. Η αίτηση

5.1. Γενικά

5.2. Δικαστήριο, είδος δικογράφου

5.3. Αντικείμενο της διαφοράς

5.4. Υπογραφή

5.5. Αίτημα

5.6. Η αίτηση στο δικαστήριο που δικάζει την κύρια υπόθεση

5.7. Προφορική αίτηση

5.8. Εκούσια εμφάνιση

6. Ειδικά θέματα

6.1. Βιβλία διεκδικήσεων

6.2. Δικαστικό ένσημο

6.3. Επίδοση στον καθού

6.4. Διακοπή παραγραφής

6.5. Εκκρεμοδικία

7. Η διαδικασία

7.1. Ενέργειες γραμματείας και ειρηνοδίκη μετά την αίτηση

7.2. Τόπος συζητήσεως

7.3. Χρόνος συζητήσεως

7.4. Επίδοση στον καθού

7.5. Η συζήτηση

7.6. Ερημοδικία

7.7. Παρέμβαση κλπ

8. Άμυνα του καθού

8.1. Γενικά

8.2. Ανταίτηση

9. Η απόφαση

9.1. Γενικά

9.2. Διατασσόμενα μέτρα

9.3. Η ΚΠολΔ

9.4. Η ΚΠολΔ

9.5. Ισχύς αποφάσεως, επίδραση στην κύρια υπόθεση

10. Ένδικα μέσα

10.1. Έφεση

10.2. Αναίρεση υπέρ του νόμου;

11. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

11.1. Γενικά

11.2. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση από το δικαστήριο της κύριας υποθέσεως

11.3. Ανάκληση κατά ΚΠολΔ

11.4. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση κατά ΚΠολΔ

11.5. Έφεση και αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως

11.6. Ανάκληση κλπ. ανακλητικής ή μεταρρυθμιστικής αποφάσεως

12. Εκτέλεση της αποφάσεως

12.1. Προσωρινή ισχύς

12.2. Εκτέλεση της αποφάσεως

12.3. Διαφορές περί την εκτέλεση

12.4. Απόρριψη αγωγής κύριας υποθέσεως

12.5. Παραγραφή αγωγής νομής

13. Προσωρινή διαταγή

13.1. Έννοια, φύση

13.2. Διαδικασία

13.3. Η διαταγή

13.4. Εκτέλεση διαταγής

13.5. Ανάκληση διαταγής

13.6. Παύση ισχύος, παράταση ισχύος

14. Ασφαλιστικά μέτρα σε άλλα είδη νομής

15. Ασφαλιστικά μέτρα κατοχής

16. Ειδικές ρυθμίσεις για το Δημόσιο

16.1. Γενικά

16.2. Προσωρινή ρύθμιση από τον εισαγγελέα – Κατάργηση

16.3. Διοικητική αποβολή κατά το ν.δ. 86/1969

16.4. Διοικητική αποβολή κατά τον α.ν. 263/1968

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ

Α. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

α. Νομή

β. Αδικαιολόγητος πλουτισμός (condictio possessionis κλπ.)

γ. Αδικοπραξία

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α. Προσωρινή ρύθμιση νομής

β. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

α. Α.Ν. 1539/1938 άρθρο

β. Α.Ν. 263/1968 άρθρο

γ. Ν.Δ. 86/1969 άρθρο

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Αγωγή αποβολής από τη νομή

2. Αγωγή αποβολής κληρονόμου κλπ

3. Αγωγή αποβολής κατά κληρονόμου του αποβολέα

4. Αγωγή αποβολής κατά διαδόχου αποβολέα

5. Αγωγή αποβολής ειδικού διαδόχου αποβληθέντος νομέα

5α. Άμυνα καλόπιστου διαδόχου

6. Αγωγή αποβολής από εντολοδόχο

7. Αγωγή αποβολής από μέρος πράγματος

8. Αγωγή αποβολής από οιονεί νομή

9. Αγωγή αποβολής από συννομή κατά συννομέα

9α. Αγωγή αποβολής από συννομή κατά συννομέα

10. Αγωγή αποβολής συννομέα κατά τρίτου

11. Αγωγή αποβολής συννομέα κατά τρίτου

11α. Αγωγή αποβολής συννομέα κατά τρίτου

12. Αγωγή αποβολής δικαιούχου οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

13. Αγωγή αποβολής διαχειριστή ξένης περιουσίας

14. Αγωγή αποβολής κατά διαχειριστή ξένης περιουσίας

15. Αγωγή αποβολής αποβολέα κατά αποβληθέντος νομέα

16. Αγωγή αποβολής κατά μισθωτή

17. Αγωγή αποβολής από κατοχή

18. Αγωγή αποβολής άμεσου κατόχου επί κλιμακωτής κατοχής

19. Αγωγή αποβολής έμμεσου κατόχου

19α. Αγωγή αποβολής έμμεσου κατόχου επί κλιμακωτής κατοχής

20. Αγωγή νομέα κατά έμμεσου κατόχου

21. Προληπτική αγωγή παραλείψεως αποβολής

21α. Προληπτική αγωγή (παραλείψεως) αποβολής

22. Κύρια παρέμβαση σε δίκη αποβολής

23. Πρόσθετη παρέμβαση σε δίκη αποβολής

24. Κύρια παρέμβαση σε δίκη διαταράξεως

25. Πρόσθετη παρέμβαση σε δίκη διαταράξεως

26. Αγωγή διαταράξεως

27. Αγωγή μερικής αποβολής και διαταράξεως

28. Άρνηση εναγομένου, απλή ή αιτιολογημένη

28α. Αιτιολογημένη άρνηση, ίδιο δικαίωμα

29. Ανταγωγή εναγομένου

30. Ανταγωγή εναγομένου

31. Ενστάσεις εναγομένου

31α. Ένσταση εναγομένου ως νομέα

31β. Ένσταση ενιαύσιας παραγραφής

31γ. Ένσταση επιλήψιμης νομής

31δ. Ένσταση εναγομένου για επιλήψιμη νομή

31ε. Ένσταση απαραδέκτου κατά επιλήψιμου κατόχου

32. Αγωγή αποδόσεως νομής κατά ΑΚ 904επ

32α. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού επί αποβολής

32β. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού επί αποβολής κατά τρίτου

33. Σώρευση αγωγής αποβολής από μέρος και αγωγής διαταράξεως του όλου ακινήτου

34. Σώρευση αγωγής αποβολής από μέρος και αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού

35. Ασφαλιστικά μέτρα νομής (αποβολή)

36. Αίτηση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για ασφαλιστικά μέτρα νομής κατά Δημοσίου κλπ.

37. Έφεση («ανακοπή») κατά της αποφάσεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για ασφαλιστικά μέτρα νομής Δημοσίου κλπ.

38. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

39. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

40. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δάσος

41. Αγωγή αποζημιώσεως in natura

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Μια συστηματική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου προσιτή και κατανοητή σε κάθε αναγνώστη