Ι. Σαρμάς, “Η Ένωση δικαίου”, 2022


Ι. Σαρμάς, “Η Ένωση δικαίου”, 2022

«Η Ένωση δικαίου» είναι ο δεύτερος τόμος της σειράς «Τα μεγάλα θέματα της νομολογίας», με τον οποίο και ολοκληρώνεται η σειρά, αφού προηγουμένως κυκλοφόρησαν ο πρώτος, «Εμείς ο λαός», αφιερωμένος στη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο τρίτος, «Η δίκαιη ισορροπία», αφιερωμένος στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Βασικός στόχος του έργου είναι η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «Ένωσης δικαίου» σε συνδυασμό με τη συμβολή του Δικαστηρίου της Ένωσης στην προώθηση και εμπέδωση αυτής της ιδέας. Η δομή του έργου είναι αυτή που το κάνει να ξεχωρίζει, καθώς ο Συγγραφέας επέλεξε μέσα από τη συστηματική παρουσίαση των αποφάσεων να εκθέσει την εξέλιξη της Ένωσης δικαίου με τη διάκριση και την κατανομή των θεμάτων σε τέσσερις χρονικές περιόδους-φάσεις. Σε κάθε θεματική, προτάσσονται πυκνές ιστορικές εισαγωγές με τις σημαντικότερες θεσμικές μεταβολές της συγκεκριμένης περιόδου, τις οποίες διαδέχονται χαρακτηριστικές αποφάσεις του ΔΕΕ, ενώ στο τέλος της κάθε απόφασης εκτίθενται αναλυτικές και εύστοχες παρατηρήσεις του Συγγραφέα, που αποτελούν και την πλέον πολύτιμη συνδρομή του στο όλο εγχείρημα. Επιπλέον, περιέχεται θεματικό ευρετήριο, όπου οι ίδιες αποφάσεις του Δικαστηρίου κατατάσσονται σύμφωνα με το ουσιαστικό τους περιεχόμενο και καλύπτουν την ύλη που συνήθως συναντούμε σε ένα εγχειρίδιο ευρωπαϊκού δικαίου.

Με το παραπάνω περιεχόμενο το έργο αποτελεί μια εξελικτική περιγραφή της πορείας της νομολογίας που εστιάζει στην εξήγηση του μοναδικού φαινομένου της ίσως αργής, αλλά σταθερά προοδευτικής ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Edition info

Title
“Η Ένωση δικαίου”
Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξελικτική και συνθετική μελέτη)
Τα μεγάλα θέματα της Νομολογίας - τ. 2
© 2022
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-457-5
Pages
XIV + 765
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Θεματικό ευρετήριο

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρώτη Περίοδος

1954 έως 1967.

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

1. Ποιος είναι ο ρόλος του Δικαστηρίου;

2. Οικονομικές εκτιμήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου

3. Η καταδίκη της εξ αντιδιαστολής ερμηνευτικής μεθόδου της Συνθήκης

4. Σε τι αντιστοιχεί στο ενωσιακό δίκαιο η αρχή της διάκρισης των εξουσιών;

5. Η ενωσιακή δημόσια υπαλληλία

6. Οι πράξεις της Ένωσης

7. Άμεση ισχύς του δικαίου της Ένωσης στις εθνικές έννομες τάξεις

8. Το έννομο συμφέρον ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης δικαστικής προστασίας

9. Η αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης έναντι του δικαίου των Κρατών μελών

10. Η προδικαστική παραπομπή

Δεύτερη Περίοδος

1967 έως 1984.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

11. Ο έλεγχος των πράξεων της Ένωσης από τον εθνικό δικαστή

12. Εκτοπισμός εθνικού κανόνα δικαίου από Οδηγία της Ένωσης

13. Οι αδικοπραξίες της Ένωσης

14. Έκταση και όρια του δικαστικού ελέγχου στις υποθέσεις ανταγωνισμού

15. Βασικές έννοιες στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού

16. Η ενωσιακή αρχή της αναλογικότητας

17. Οι επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα

18. Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

19. Η αρχή της αναλογικότητας στον περιορισμό των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς

20. Η προστασία της ηθικής, λόγος περιορισμού στη διακίνηση εμπορευμάτων

21. Νόθευση του ανταγωνισμού: η άσκηση από ιδιώτη εξουσίας επί της αγοράς

22. Οι διακριτές κυριαρχίες

23. Η ισότητα ανδρών και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις

24. Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Τρίτη Περίοδος

1984 έως 2003.

Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

25. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης μέσω της επεκτατικής ερμηνείας των Συνθηκών

26. Το δικαιοδοτικό σύστημα της Ένωσης

27. Η ιδέα της Ένωσης δικαίου ως ερμηνευτική αρχή

28. Είναι επιτρεπτή η ακύρωση πράξεων της Ένωσης από τον εθνικό δικαστή;

29. Πώς αποδεικνύεται η αλήθεια;

30. Η δέουσα διαδικασία

31. Η δημιουργική επίδραση του δικαίου της Ένωσης στις εθνικές δικονομίες

32. Η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών

33. Η αρχή της αποτελεσματικότητας του ενωσιακού δικαίου

34. Οι συνθήκες πώλησης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

35. Η διακίνηση προσώπων στην εσωτερική αγορά

36. Το δίκαιο του ανταγωνισμού εισβάλλει στους ασφαλιστικούς φορείς

37. Ο πειθαναγκασμός Κράτους μέλους

38. Προϋποθέσεις και όρια στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών

39. Το δικαίωμα του ενωσιακού πολίτη να διαμένει σε Κράτος μέλος της Ένωσης

40. Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας

41. Στάθμιση θετικών και αρνητικών στοιχείων στην κρίση περί νόθευσης του ανταγωνισμού

42. Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων

43. Οι ερμηνευτικές τεχνικές του Δικαστηρίου

44. Η απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων που νοθεύουν τον ανταγωνισμό

Τέταρτη Περίοδος

2003 έως σήμερα

Ο ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ

45. Το δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

46. Η αναιρετική τεχνική του Δικαστηρίου

47. Έλεγχος από το Δικαστήριο σε νομοθετική πράξη της Ένωσης

48. Περιορισμός από ιδιώτες θεμελιώδους ελευθερίας της εσωτερικής αγοράς

49. Η διεθνής μάχη κατά της τρομοκρατίας

50. Ο συγκρουσιακός διάλογος των εννόμων τάξεων

51. Η νομισματική κυριαρχία στον έλεγχο του Δικαστηρίου

52. Νομικές ιδιορρυθμίες του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

53. Η δίκαιη ισορροπία στις σχέσεις καταναλωτή και επαγγελματία

54. Η ενωσιακή αλληλεγγύη και η κοινωνική Ευρώπη

55. Η στρατηγική του Δικαστηρίου για τη διαρκώς στενότερη Ένωση

56. Η αρχή της προφύλαξης

Βιβλιογραφία

Περιεχόμενα

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ι. Σαρμάς,
Κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Δικαιοσύνη μέσα από τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών αφιερωμένος στη συνταγματική νομολογία του...
Ι. Σαρμάς,
Το βιβλίο αποτελεί καταστάλαγμα δεκαετιών μελέτης της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο αναγνώστης θα αποκομίσει μια σφαιρική εικόνα αυτής της...
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως