Ι. Παπαγιάννης, Το εμπορικό δίκαιο μέσα από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, 2011


Ι. Παπαγιάννης, Το εμπορικό δίκαιο μέσα από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, 2011 Το παρόν έργο απευθύνεται στο σύνολο του νομικού κόσμου που ασχολείται με θέματα του Εμπορικού Δικαίου. Φιλοδοξεί να καλύψει τα ερωτήματα και να γίνει επιστημονικός αρωγός για το μαχόμενο Δικηγόρο της πράξης, το νομικό σύμβουλο επιχειρήσεων και εταιριών, το Δικαστή κάθε βαθμίδας, στα πλαίσια έκδοσης δικαστικών αποφάσεων με γνώμονα την κρατούσα αρεοπαγιτική νομολογία, και κάθε νομικό, που μελετά το Εμπορικό Δίκαιο στα πλαίσια των σπουδών του, ιδίως του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού του. Προσφέρει συγκεντρωμένη συνοπτικά γνώση και λύσεις για θέματα όλων των κλάδων του Εμπορικού Δικαίου. Αναφέρεται σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου κυρίως της τελευταίας δεκαετίας, ώστε να είναι επίκαιρο. Παραθέτει ουσιαστικές, ευσύνοπτες ερμηνείες και νομοθετικές αναφορές, αποτελώντας χρήσιμο οδηγό για τη σε βάθος κατανόηση των θέσεων της αρεοπαγιτικής νομολογίας.

Edition info

Title
Το εμπορικό δίκαιο μέσα από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου
Νομολογία - Νομοθεσία - Ερμηνευτικά σχόλια
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-682-6
Pages
ΧΧΙΧ + 344
Price
€ 32.00
In stock

Table of contents   +

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσωπική κράτηση εμπόρου

ΑΠ 60/2001

ΑΠ 1635/2001

ΑΠ 133/2001

ΑΠ 23/2005

ΑΠ 971/2001

ΑΠ 542/2007

ΑΠ 418/2007

ΑΠ 327/2006

ΑΠ 1/2009

Εμπορική αντιπροσωπεία

ΑΠ 12/2004

ΑΠ 212/2006

ΑΠ 390/2004

ΑΠ 592/2008

ΑΠ 1281/2008

ΑΠ 1670/2008

ΑΠ 139/2006

ΑΠ 1739/2009

ΑΠ 1042/2009

ΑΠ 703/2009

ΑΠ 390/2004

ΑΠ 1093/2001

Εμπορική μίσθωση

ΑΠ 768/2007

ΑΠ 782/2006

ΑΠ 875/2007

ΑΠ 827/2007

ΑΠ 1333/2005

ΑΠ 1753/2002

ΑΠ 103/2001

ΑΠ 1603/1999

ΑΠ 1753/2002

ΑΠ 905/2006

ΑΠ 517/2009

ΑΠ 508/2010

ΑΠ 1464/2009

ΑΠ 513/2009

Χρονικό διάστημα μίσθωσης

ΑΠ 594/2009

Λύση μίσθωσης

ΑΠ 1164/2009

Συνολικός χρόνος μίσθωσης- Άυλη εμπορική αξία

ΑΠ 1426/2009

Υποχρεώσεις εκμισθωτή

ΑΠ 1970/2009

Μεσιτεία

ΑΠ 964/2006

ΑΠ 379/2005

ΑΠ 1039/2008

ΑΠ 1040/2007

ΑΠ 829/2002

ΑΠ 942/2006

ΑΠ 1150/2009

ΑΠ 60/2009

ΑΠ 67/2009

ΑΠ 190/2009

ΑΠ 676/2007

ΑΠ 930/2009

Μεσιτική Σύμβαση

ΑΠ 1150/2009

Χρηματιστηριακή παραγγελία

ΑΠ 843/2009

Αλληλόχρεος λογαριασμός

ΑΠ 693/2008

ΑΠ 1347/2000

ΑΠ 984/1999

ΑΠ 722/2000

ΑΠ 902/2006

ΑΠ 592/1999

ΑΠ 1434/1999

ΑΠ 578/ 2005

ΑΠ 441/2007

ΑΠ 27/2010

ΑΠ 909/2010

ΑΠ 910/2010

ΑΠ 589/2008

ΑΠ 693/2008

ΑΠ 1501/2008

Εμπορικές συμβάσεις

ΑΠ 213/2008

ΑΠ 18/2002

ΑΠ 836/2003

ΑΠ 73/2008

ΑΠ 1805/2007

ΑΠ 175/2010

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Α. Ανώνυμη εταιρία

Αξία μετοχής

ΑΠ 14/1999

Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 69 ΑΚ

ΑΠ 854/1998

ΑΠ 742/2002

ΑΠ 765/2005

Άκυρη η εικονική σύσταση ΑΕ

ΑΠ 932/2009

Μετασχηματισμός εμπορικών εταιρίων

ΑΠ 1358/1998

Αύξηση κεφαλαίου

ΑΠ 1176/2004

Διάσπαση με απορρόφηση ΑΕ

ΑΠ 736/2002

Εκκαθάριση

ΑΠ 324/1999

ΑΠ 30/2010

Απάτη μελών Δ.Σ.

ΑΠ 614/2000

Δημοσίευση προσκλήσεων για ΓΣ και ισολογισμό

ΑΠ 811/2009

Σχέση διευθύνοντος συμβούλου

ΑΠ 544/2010

Νόμιμη απαρτία ΔΣ

ΑΠ 1179/2006

Θητεία μελών ΔΣ

ΑΠ 474/2006

Αμοιβή διευθύνοντος συμβούλου

ΑΠ 200/2007

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

ΑΠ 1298/2006

Νόμιμη επίδοση προς ΑΕ

ΑΠ 458/2000

ΑΠ 5/2004

Αμοιβή ή αποζημίωση μελών ΔΣ

ΑΠ 421/2000

Ανώνυμη Εταιρία κατ’ άρθρο 7 παρ. 1. ν. 1386/1983

ΑΠ 795/2000

Αξιώσεις ανώνυμης εταιρίας από έκδοση ακάλυπτης επιταγής

ΑΠ 203/2010

ΑΠ 821/2007

ΑΠ 29/2006

ΑΠ 418/2007

ΑΠ 117/2007

ΑΠ 1011/2009

ΑΠ 287/2007

Άκυρες συμβάσεις ΑΕ

ΑΠ 8/2001

ΑΠ 2182/2007

Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών

ΑΠ 345/2006

ΑΠ 1181/2004

ΑΠ 568/2008

ΑΠ 1515/2002

ΑΠ 1130/2006

ΑΠ 1954/2009

Απαγόρευση απόδοσης εισφορών σε εταίρους μετόχους

ΑΠ 19/2006 (Ολομέλεια)

Υποβολή έγκλησης από εντολοδόχο ΔΣ

ΑΠ 1437/2004

Καταβολή αποδοχών στους απασχολούμενους σε ΑΕ

ΑΠ 2090/2002

Απαγορευμένη αυτοσύμβαση

ΑΠ 1603/1999

Απαγόρευση παροχής εγγυήσεων σε τρίτους από την εταιρία

ΑΠ 1435/2005

Σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έμμισθης εντολής μέλους ΔΣ ανώνυμης εταιρίας

ΑΠ 151/2005

Εκπροσώπηση ΑΕ

ΑΠ 628/2005

ΑΠ 169/2000

ΑΠ 1510/2006

ΑΠ 456/2005

ΑΠ 330/2006

ΑΠ 112/2008

ΑΠ 203/2010

ΑΠ 1756/2009

ΑΠ 1191/2009

ΑΠ 1898/2006

ΑΠ 1603/2003

Δικαίωμα προτίμησης μετόχου

ΑΠ 1808/2007

Λήξη θητείας ΔΣ ανώνυμης εταιρίας

ΑΠ 573/2006

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

ΑΠ 127/2008

Ευθύνη Α.Ε. 82

ΑΠ 346/2008

Απόφαση Γ.Σ. καθ’ υπέρβαση του άρθρου 281 ΑΚ

ΑΠ 1121/2006

Διοίκηση στην υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρία

ΑΠ 718/2006

Ικανοποίηση ηθικής βλάβης Ανώνυμης Εταιρίας

ΑΠ 613/2009

Β. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΕΠΕ

ΑΠ 667/2008

Αδικοπραξία κατά Μονοπρόσωπης ΕΠΕ

ΑΠ 895/2008

Ανάκληση διαχειριστή ΕΠΕ

ΑΠ 294/2009

Μετασχηματισμός εμπορικών εταιρίων

ΑΠ 1358/1998

Προσωρινή κράτηση διαχειριστή

ΑΠ 2205/2005

Συλλογική δράση διαχειριστών

ΑΠ 264/2004

Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ

ΑΠ 1562/1999

ΑΠ 1152/2005

ΑΠ 22/2009

Δημοσίευση πρόσκλησης για ΓΣ και ισολογισμό ΕΠΕ

ΑΠ 811/2009

Άκυρη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας σε δάνεια από τους εταίρους προς ΕΠΕ

ΑΠ 1512/2006

Συγχώνευση Ε.Π.Ε. από ΑΕ

ΑΠ 433/2005

Γ. Αφανής Εταιρία

Νομική φύση

ΑΠ 1359/2009

Συμμετοχή εταίρων στα κέρδη και στις ζημίες

ΑΠ 1974/2009

ΑΠ 393/2006

Αγωγή αφανούς εταίρου κατά του διαχειριστή εμφανούς

ΑΠ 1629/2001

Υποχρεώσεις εμφανούς εταίρου

ΑΠ 860/2002

Δ. Ομόρρυθμη Εταιρία - Ετερόρρυθμη εταιρία

Ευθύνη ομορρύθμου εταίρου

ΑΠ 1/2002

ΑΠ 797/1999

Προσωπική κράτηση ομόρρυθμου εταίρου

ΑΠ 223/2005

Διορισμός προσωρινής διοίκησης

ΑΠ 52/2009

Άκαιρη καταγγελία ΟΕ

ΑΠ 861/2010

Εκκαθάριση και πτώχευση ΟΕ

ΑΠ 42/2002

ΑΠ 96/2005

ΑΠ 585/2004

Τροποποίηση καταστατικού για είσοδο νέων μελών

ΑΠ 296/2000

ΑΠ 32/2010

ΑΠ 69/2008

Αγωγή αποζημίωσης από ΟΕ

ΑΠ 1947/2006

Εικονική συμμετοχή εταίρων σε ΟΕ

ΑΠ 794/2008

Έξοδος εταίρου από προσωπική εταιρία

ΑΠ 897/2000

Ε. Κοινοπραξία

ΑΠ 362/2009

ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Α. ΕΠΙΤΑΓΗ

1. Ακάλυπτη επιταγή

ΑΠ 28/2000

ΑΠ 698/2000

ΑΠ 227/2002

ΑΠ 560/2002

ΑΠ 691/2002

ΑΠ 587/2002

ΑΠ 1366/2002

ΑΠ 200/2004

ΑΠ 30/2003

ΑΠ 1054/2004

ΑΠ 1392/2004

ΑΠ 587/2002

ΑΠ 1435/2003

ΟλΑΠ 30/2003

ΑΠ 458/2005

ΑΠ 25/2000

ΑΠ 281/2003

ΑΠ 1392/2004

ΑΠ 587/2002

ΑΠ 1877/2006

ΑΠ 2082/2006

ΑΠ 723/2007

ΑΠ 117/2007

ΑΠ 30/2003

ΑΠ 1798/2000

ΑΠ 1591/2001

ΑΠ 1384/2000

ΑΠ 287/2008

ΑΠ 1708/2005

ΑΠ 1718/2004

ΑΠ 1006/2006

ΑΠ 70/2007

ΑΠ 296/2007

ΑΠ 1898/2006

ΑΠ 821/2007

ΑΠ 29/2006

ΑΠ 509/2005

ΑΠ 11/2007

ΑΠ 418/2007

ΑΠ 117/2007

ΑΠ 560/2006

ΑΠ 203/2010

ΑΠ 1011/2009

ΑΠ 1/2009

ΑΠ 1007/2009

2. Εγκυρότητα αξιογράφων· μετατροπή άκυρου τίτλου

ΑΠ 1459/1999

ΑΠ 213/2003

ΑΠ 392/2001

3. Αναιτιώδης ενοχή από επιταγή· ενστάσεις εκδότη· ανάκληση

ΑΠ 1436/2003

ΑΠ 1512/2006

ΑΠ 580/2001

ΑΠ 820/2002

4. Ενεχυρίαση επιταγής

ΑΠ 269/2001

ΑΠ 248/2001

5. Ατελής επιταγή 137

ΑΠ 1202/2005

ΑΠ 738/2006

6. Διαταγή πληρωμής βάσει επιταγής· λόγοι ανακοπής

ΑΠ 201/2003

ΑΠ 193/1999

7. Αυτοσύμβαση

ΑΠ 1710/1999

Β. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

1. Εγκυρότητα τίτλου· μετατροπή άκυρου τίτλου

ΑΠ 378/2002

ΑΠ 1494/2006

ΑΠ 1557/1998

ΑΠ 1451/2001

ΑΠ 378/2002

ΑΠ 701/199

2. Τριτεγγύηση

ΑΠ 18/2002

ΑΠ 16/2001

ΑΠ 1325/2003

ΑΠ 12/2006 Ολ

ΑΠ 1403/2007

ΑΠ 1325/2003

3. Πληρεξουσιότητα· ανάκληση

ΑΠ 19/2003

ΑΠ 119/2005

ΑΠ 118/2002

4. Διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής· λόγοι ανακοπής· ενστάσεις· βάρος αποδείξεως· ατελής συναλλαγματική

ΑΠ 50/2001

ΑΠ 1343/2004

ΑΠ 123/2008

ΑΠ 904/2006

ΑΠ 309/1999

ΑΠ 1201/2005

ΑΠ 59/2001

ΑΠ 62/2006

ΑΠ 1343/2004

5. Αποδοχή συναλλαγματικής χάριν καταβολής· υποκατάσταση

ΑΠ 246/2004

ΑΠ 94/2006

ΑΠ 1712/1999

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών

ΑΠ 1030/2001

ΑΠ 1101/2001

ΑΠ 11/2006

ΑΠ 843/2001

Υποκατάσταση ασφαλιστή

ΑΠ 848/2002

Ακυρότητα ασφαλιστικής σύμβασης – απόκρυψη ουσιωδών περιστατικών και στοιχείων – απαλλαγή ασφαλιστή

ΑΠ 134/2004

ΑΠ 3/2004

ΑΠ 1450/2006

ΑΠ 1657/2006

ΑΠ 720/2007

ΑΠ 1764/2005

ΑΠ 843/2009

ΑΠ 1288/2009

Ακύρωση σύμβασης ασφαλίσεως – γνωστοποίηση αυτής

ΑΠ 1477/2003

ΑΠ 431/2004

ΑΠ 1951/2006

ΑΠ 1485/2005

Παραγραφή αξιώσεων κατά του ασφαλιστή – Διακοπή αυτής

ΑΠ 738/2003

ΑΠ 1626/2007

ΑΠ 1275/2009

ΑΠ 232/2010

Απαλλαγή ασφαλιστή – Έκταση ευθύνης αυτού

ΑΠ 432/2004

ΑΠ 765/2009

ΑΠ 921/2009

ΑΠ 372/2009

ΑΠ 18/2009

ΑΠ 292/2010

ΑΠ 18/2010

ΑΠ 128/2010

Ασφαλιστική σύμβαση – εμπορικός αντιπρόσωπος – ασφαλιστικός πράκτορας – σύμβαση μεσιτείας – προαιρετική ασφάλιση

ΑΠ 865/2003

ΑΠ 1600/2004

ΑΠ 293/2008

ΑΠ 1308/2007

ΑΠ 169/2007

ΑΠ 1097/2005

ΑΠ 1411/2006

ΑΠ 1040/2007

ΑΠ 441/2010

ΑΠ 282/2010

Ασφάλιση πραγμάτων

ΑΠ 1784/2006

ΑΠ 9/2002

ΑΠ 1438/2009

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

ΑΠ 1028/2008

Ασφάλιση αυτοκινήτου – ειδικά θέματα

ΑΠ 1659/2007

ΑΠ 289/2010

ΑΠ 1547/2009

Θαλάσσια ασφάλιση

ΑΠ 665/2010

ΑΠ 308/2009

Χρηματοδοτική μίσθωση

ΑΠ 731/2007

Ασφάλιση – δημόσιο μεταφορικό μέσο

ΑΠ 1463/2006

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χρηστά ήθη

ΑΠ 79/2001

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής

ΑΠ 1805/2007

Ικανοποίηση ηθικής βλάβης Ανώνυμης Εταιρίας

ΑΠ 613/2009

Παραγραφή αξιώσεων∙ διαρκής προσβολή∙ αναστολή

ΑΠ 1285/2005

ΑΠ 1497/2008

ΑΠ 1134/2005

ΑΠ 1285/2001

Σύμβαση διανομής

ΑΠ 1805/2007

Διασχηματισμός – Κίνδυνος σύγχυσης

ΑΠ 1803/2007

ΑΠ 1123/2002

ΑΠ 1388/2004

ΑΠ 2067/2007

ΑΠ 670/2010

ΑΠ 2067/2007

Σήμα∙ κίνδυνος σύγχυσης

ΑΠ 330/2007

Αποζημίωση εταίρου προσωπικής εταιρίας

ΑΠ 339/2010

Παράλειψη και ανόρθωση ζημίας εκ μέρους του παραβάτη

ΑΠ 870/2008

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σήματα

Υποβολή έγκλησης

ΑΠ 1120/2002

Κίνδυνος σύγχυσης

ΑΠ 1660/2008

ΑΠ 330/2007

ΑΠ 6701/2010

Προστασία σήματος – περιορισμοί

ΑΠ 1309/2009

ΑΠ 330/2007

Διακριτικό γνώρισμα εμπορευμάτων – Διασχηματισμός

ΑΠ 1660/2008

ΑΠ 1123/2002

ΑΠ 1803/2007

ΑΠ 1529/2008

ΑΠ 2067/2007

Πνευματικό έργο

Προσβολή πνευματικού έργου – υποχρέωση αποζημίωσης

ΑΠ 20/2005

ΑΠ 537/2010

ΑΠ 872/2009

ΑΠ 1493/2009

ΑΠ 936/2006

ΑΠ 919/2007

Αξιόποινο πράξεων κατά παράβαση του ν. 2121/1993

ΑΠ 1496/2000

ΑΠ 1438/2004

ΑΠ 114/2009

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΑΠ 1192/2003

Προστασία φωτογραφίας κατά τις διατάξεις του ν. 2121/1993

ΑΠ 152/2005

Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας

ΑΠ 564/2007

Διαφημιστική ταινία

ΑΠ 1009/2007

Αμοιβή – Δικαιώματα δημιουργού –Συμβάσεις συνεργασίας

ΑΠ 6/2007 (Ολομέλεια)

ΑΠ 23/2009

ΑΠ 836/2003

Πρωτότυπο πνευματικό έργο – Σύνθετο πνευματικό έργο

ΑΠ 2330/2007

ΑΠ 1146/2009

Προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών έργων. Συρροή εργασίας. Έργο μισθωτού

ΑΠ 670/2007

ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ειδική εκκαθάριση

ΑΠ 324/1999

ΑΠ 191/2005

ΑΠ 30/2010

Ακάλυπτη επιταγή. Πτώχευση

ΑΠ 213/2003

ΑΠ 705/2007

ΑΠ 29/2006

ΑΠ 117/2007

Συνέπειες πτώχευσης – Σύνδικος πτώχευσης

ΑΠ 1392/1999

ΑΠ 189/1999

ΑΠ 859/1998

ΑΠ 1967/2007

ΑΠ 1781/2001

ΑΠ 167/2007

ΑΠ 1180/2005

ΑΠ 1781/2001

ΑΠ 1636/2001

ΑΠ 533/2003

Παύση τοκοφορίας μη ασφαλισμένων πιστώσεων

ΑΠ 61/2003

ΑΠ 9/2004

ΑΠ 1485/2003

ΑΠ 521/2002

Ομόρρυθμη εταιρία - Εκκαθάριση

ΑΠ 42/2005 Ολομέλεια

ΑΠ 40/2005

ΑΠ 1/2002

Προνομιακές απαιτήσεις Δικηγόρων. Λύση συμβάσεων

ΑΠ 1372/2008

ΑΠ 114/2006

ΑΠ 225/2010

Πτώχευση. Λόγος διακοπής δίκης

ΑΠ 952/2009

ΑΠ 953/2009

Αναγγελία απαιτήσεων. Πλειστηριασμός. Προβληματικές επιχειρήσεις

ΑΠ 310/2000

ΑΠ 1779/2007

ΟλΑΠ 3/2000

ΑΠ 1401/2005

ΟλΑΠ 8/2001

ΑΠ 937/2009

Ανάκληση απόφασης κήρυξης πτώχευσης

ΑΠ 349/2008

Πτώχευση ασφαλιστικής εταιρίας

ΑΠ 289/2010

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Αεροπορικές μεταφορές

ΑΠ 428/1999

ΑΠ 9/2002

ΑΠ 412/2010

Υποχρέωση μεταφορέα για έκδοση σχετικών εγγράφων για μεταφορά προσώπων και αποσκευών

ΑΠ 190/2010

Παραγραφή αξιώσεων επιβατών

ΑΠ 1868/2008

Β. Σιδηροδρομικές μεταφορές

Ευθύνη για απώλεια εμπορευμάτων

ΑΠ 222/2005

ΑΠ 733/2007

ΑΠ 1305/2006

ΑΠ 1347/2008

ΑΠ 1982/2008

Τύπος φορτωτικής

ΑΠ 414/2007

ΑΠ 669/2007

ΑΠ 1213/2007

ΑΠ 471/2006

ΑΠ 1305/2006

Περίπτωση απαλλαγής από ευθύνη

ΑΠ 1942/2006

Διεθνής Δικαιοδοσία

ΑΠ 171/2008

Γ. Οδικές μεταφορές

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

ΑΠ 113/2007

Αποζημίωση για βλάβη ή καταστροφή εμπορευμάτων

ΑΠ 157/2008

ΑΠ 115/2007

ΑΠ 471/2006

ΑΠ 157/2008

Παραγραφή

ΑΠ 487/2008

ΑΠ 205/2007

ΑΠ 537/2009

ΑΠ 9211/2009

Δ. Θαλάσσιες μεταφορές

ΑΠ 1320/2009

ΑΠ 1657/2008

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Α. Γενικοί όροι συναλλαγών

Καταχρηστικοί γενικοί όροι συναλλαγών

ΑΠ 1219/2001

ΑΠ 1101/2004

Αποκλεισμός ευθύνης ασφαλιστή

ΑΠ 843/2001

Προδιατυπωμένες ρήτρες

ΑΠ 1679/2008

Άκυροι γενικοί όροι συναλλαγών

ΑΠ 752/2006

ΑΠ 828/2010

Διατάραξη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τραπεζική σύμβαση

ΑΠ 15/2007

ΑΠ 1495/2006

ΑΠ 11/2006

Άσκηση συλλογικής αγωγής από ενώσεις καταναλωτών

ΑΠ 1030/2001

ΑΠ 430/2005

ΑΠ 296/2001

Β. Προστασία καταναλωτή

ΑΠ 614/2010

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

ΑΠ 851/2009

ΑΠ 1382/2009

Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων

ΑΠ 851/2009

ΑΠ 1938/2006

ΑΠ 1505/2008

Διασχηματισμός προϊόντος

ΑΠ 1803/2007

ΑΠ 1123/2002

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός

ΑΠ 313/1999

Περίπτωση θανάτου του ενός καταθέτη

ΑΠ 855/2002

ΑΠ 1782/2007

Β. Τραπεζικές καταθέσεις

Καταθέσεις

ΑΠ 929/2009

ΑΠ 1024/2007

Παραγραφή

ΑΠ 50/2009

Τραπεζικό Απόρρητο

ΑΠ 1915/1999

ΑΠ 1064/2009

Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΠ 72/2003

Προστασία καταναλωτών

ΑΠ 14/2007 (Ολομέλεια)

ΑΠ 1495/2006

ΑΠ 1219/2001

Γ. Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού

ΑΠ 984/1999

ΑΠ 693/2008

ΑΠ 27/2010

ΑΠ 693/2008

ΑΠ 589/2008

Διαταγή Πληρωμής για κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού

ΑΠ 1117/2002

ΑΠ 722/2000

ΑΠ 902/2006

ΑΠ 592/1999

ΑΠ 587/2005

ΑΠ 441/2007

ΑΠ 570/2010

ΑΠ 1501/2008

Νομιμότητα αγωγής

ΑΠ 1022/2008

ΑΠ 857/2006

Κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού- ευθύνη εγγυητή

ΑΠ 1347/2000

ΑΠ 984/1999

ΑΠ 1434/1999

Περιοδικό και οριστικό κλεισιμο αλληλόχρεου λογαριασμού

ΑΠ 715/2009

ΑΠ 909/2010

ΑΠ 910/2010

Δ. Επιταγή

Ενεχυρίαση επιταγής

ΑΠ 248/2001

Διαταγή πληρωμής βάσει μεταχρονολογημένης επιταγής

ΑΠ 193/1999

Κλοπή επιταγής

ΑΠ 820/2002

ΑΠ 1031/2010

Ε. Ανώνυμη εταιρία

ΑΠ 19/2006 Ολ

ΣΤ. Συναλλαγματική

ΑΠ 18/2002

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εταιρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου κινητών αξιών

ΑΠ 1603/2003

Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας – αξιώσεις – θέματα παραγραφής

ΑΠ 16/2008 Ολ

ΑΠ 483/2009

ΑΠ 484/2009

ΑΠ 769/2009

ΑΠ 864/2009

ΑΠ 1216/2008

ΑΠ 707/2009

ΑΠ 369/2010

ΑΠ 328/2010

ΑΠ 1390/2009

ΑΠ 368/2008

Χρηματιστηριακή παραγγελία – μέσα απόδειξης

ΑΠ 762/2009

ΑΠ 828/2008

ΑΠ 1858/2008

ΑΠ 7/2010 Ολ

ΑΠ 5/2009 Ολ

ΑΠ 164/2008

Λημματικό Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
Series: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #4
Με το ανά χείρας εγχειρίδιο επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν συντομευμένη παράθεση της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, του μέρους, δηλαδή, που αναλύει τις βασικές...