Ι. Μανωλεδάκης, Ασφάλεια και Ελευθερία, 2002


Ι. Μανωλεδάκης, Ασφάλεια και Ελευθερία, 2002 Το νέο και πολύ επίκαιρο βιβλίο του καθηγητή του Ποινικού Δικαίου στο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μανωλεδάκη περιέχει τη βασική θέση του συγγραφέα για τηνκατασταλτική ποινική νομοθεσία ενόψει του κινδύνου που συνεπάγεται η καταχρηστικήεφαρμογή της για τις ελευθερίες των πολιτών.

Το βιβλίο περιλαμβάνει, ειδικότερα, το κείμενο και ευρεία ερμηνεία κατ' άρθροτου νέου νόμου 2928/2001 για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ταπροσχέδια και την εισηγητική του έκθεση, την κριτική που ασκήθηκε πριν από τηνψήφιση του νόμου και τις συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκε, αλλά και τα προβλήματαερμηνείας που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του ιδίως στην επικείμενη δίκητων μελών της οργάνωσης "17 Νοέμβρη".

Ειδικό κεφάλαιο αναφέρεται στην ποινική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στηνΕυρωπαϊκή Ένωση, στην εξέλιξη του ποινικού δικαίου εν όψει της παγκοσμιοποίησηςκαι στην επίπτωση που έχει αυτή η εξέλιξη στο νομικό μας πολιτισμό.

Edition info

Title
Ασφάλεια και Ελευθερία
Ερμηνεία του Ν. 2928/2001 για το οργανωμένο έγκλημα - Σχετικά κείμενα
© 2002
Author
ISBN
978-960-301-686-1
Pages
223
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ι. Η προϊστορία του ν. 2928/2001

1.1. Η προηγούμενη αντιτρομοκρατική νομοθεσία – Η προετοιμασία της νέας

1.2. Τα κείμενα: Σχέδια του νόμου – βελτιώσεις – παρατηρήσεις

1.2.1.Τέσσερα κείμενα (: α-β. Βασική θέση μου σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ειδικού ποινικού νόμου για το “οργανωμένο έγκλημα” και την τρομοκρατία. γ. “Απολογία” της Επιστήμης για την ενόχληση που προκάλεσε στην εξουσία με την κριτική της κατά τη σύνταξη του Νομοσχεδίου. δ. Σύνδεση του Νομοσχεδίου με τις επιλογές της παγκόσμιας τάξης)

1.2.2. Τα Σχέδια Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων” – Παρατηρήσεις

Α. Το αρχικό Σχέδιο (Μαρτίου 2001)

Β. Παρατηρήσεις στο αρχικό Σχέδιο

Γ. Το δεύτερο (βελτιωμένο) Σχέδιο (Απριλίου 2001)

Δ. Παρατηρήσεις σχετικά με τις βελτιώσεις του Σχε­δίου

ΙΙ. Ο ν. 2928/2001. Εισηγητική Έκθεση – Κείμενο

1.1. Εισηγητική Έκθεση – Τελικό Σχέδιο Νόμου – Ειδικές Εκ­θέσεις

1.2. Νόμος υπ’ αριθ. 2928. Κείμενο

ΙΙΙ. Ερμηνεία των άρθρων του ν. 2928/2001

Άρθρο 1 – Αντικατάσταση άρθρου 187 ΠΚ. Εγκληματική οργάνωση

Άρθρο 2 – Μέτρα επιείκειας

Άρθρο 3 – Αντικατάσταση άρθρου 272 ΠΚ. Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες

Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα δικαστηρίου. Αποκλεισμός του μικτού ορκωτού δικαστηρίου

Άρθρο 5 – Προσθήκη άρθρου 200Α στον Κ.Π.Δ. – Ανάλυση DNA

Άρθρο 6 – Προσθήκη άρθρου 253Α στον Κ.Π.Δ. – Ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων

Άρθρο 7 – Περάτωση ανάκρισης. Σύντμηση της διαδικασίας

Άρθρο 8 – Ευθύνη νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

Άρθρο 9 – Προστασία μαρτύρων

Άρθρο 10 – Προστασία άλλων προσώπων

Άρθρο 11 – Προανακριτικό έργο σε υποθέσεις ναρκωτικών

Άρθρα 12-13 – Διατάξεις άσχετες με το άρθρο 187 ΠΚ και το οργανωμένο έγκλημα

Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος του ν. 2928/2001

IV. Ο ν. 2928/2001 και η τρομοκρατία

Επίμετρο: “Παγκοσμιοποίηση” και ποινικό δίκαιο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...