Ι. Κοϊμτζόγλου, Στοιχεία δημοσίου δικαίου, 3η έκδ., 2005


Ι. Κοϊμτζόγλου, Στοιχεία δημοσίου δικαίου, 3η έκδ., 2005

Πρόκειται για έργο που καλύπτει με τρόπο συνοπτικό αλλά επαρκή την ύλη του δημοσίου δικαίου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες ώστε είτε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο Δημόσιο Δίκαιο είτε να τις τεκμηριώσουν, στις βασικές τους γραμμές, εφόσον δεν είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο (καθίσταται επομένως χρήσιμο εργαλείο και για τους διαγωνιζόμενους για την κατάληψη θέσεων στο Δημόσιο Τομέα).

Στο έργο εξετάζονται με μεθοδικότητα, απλότητα και σαφήνεια, βασικά στοιχεία Συνταγματικού, Διοικητικού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Η επανέκδοση του έργου κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξάντλησης των αντιτύπων της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου, που αποδεικνύει την αποδοχή του από το αναγνωστικό κοινό.

Edition info

Title
Στοιχεία δημοσίου δικαίου
Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο σε συνδυασμό με Διεθνές και Κοινοτικό Δίκαιο
© 2005
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-301-952-6
Pages
222
Price
€ 19.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο Α΄: Κράτος και Σύνταγμα

1. Το Κράτος και τα στοιχεία του

2. Το Σύνταγμα

2.1. Η έννοια, οι διακρίσεις και η ερμηνεία του Συντάγματος

2.2. Η συντακτική εξουσία και η αναθεωρητική λειτουργία

2.3. Η ιστορική διαδρομή του ελληνικού Συντάγματος

2.4. Οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος

α. Η δημοκρατική αρχή

β. Η αντιπροσωπευτική αρχή

γ. Η κοινοβουλευτική αρχή

δ. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

ε. Η αρχή του πολυκομματισμού

στ. Η αρχή της “προεδρευομένης” Δημοκρατίας

ζ. Η αρχή του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους

3. Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου

3.1. Η έννοια “πηγή του Συνταγματικού Δικαίου”

3.2. Το τυπικό Συνταγματικό Δίκαιο (το Σύνταγμα, τα Ψηφίσμα-

τα, οι Συντακτικές Πράξεις)

3.3. Το Διεθνές Δίκαιο

3.4. Το Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.5. Ο νόμος

α. Τα είδη του νόμου

β. Η παραγωγή του νόμου

γ. Η χρονική ισχύς του νόμου

δ. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου

3.6. Ο κανονισμός της Βουλής

3.7. Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης

3.8. Το συνταγματικό έθιμο

3.9. Η νομολογία

4. Το πολίτευμα

4.1. Έννοια και μορφές πολιτεύματος

4.2. Το πολίτευμα της Ελλάδος

Κεφάλαιο Β΄: Τα όργανα του Κράτους και οι λειτουργίες τους

1. Το Εκλογικό Σώμα

2. Η Βουλή και οι Βουλευτές

3. Η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί

4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

5. Τα Δικαστήρια και οι Δικαστές

Κεφάλαιο Γ΄: Θεμελιώδη δικαιώματα και καθήκοντα

1. Η έννοια, η κατοχύρωση, οι διακρίσεις

2. Οι φορείς και οι αποδέκτες

3. Οι περιορισμοί και η συνύπαρξη των δικαιωμάτων

4. Η αρχή της αξίας του ανθρώπου

5. Τα ατομικά δικαιώματα

5.1. Το δικαίωμα της ζωής

5.2. Το δικαίωμα σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας

5.3. Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η συμμετοχή

στη ζωή της χώρας

5.4. Η προσωπική ελευθερία

5.5. Η οικονομική ελευθερία

5.6. Η ιδιοκτησία

5.7. Η αρχή της ισότητας

5.8. Το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

5.9. Το άσυλο της κατοικίας

5.10. Το απόρρητο της επικοινωνίας

5.11. Η θρησκευτική ελευθερία

5.12. Η ελευθερία της έκφρασης

5.13. Η ελευθερία του τύπου

5.14. Η ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης και της παιδείας

5.15. Η ελευθερία της συνάθροισης

5.16. Το δικαίωμα της συνένωσης

5.17. Η αρχή του νόμιμου δικαστή

5.18. Το δικαίωμα της αναφοράς

5.19. Το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας

5.20. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης

6. Τα πολιτικά δικαιώματα

7. Τα κοινωνικά δικαιώματα

8. Τα θεμελιώδη καθήκοντα

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο Α΄: Η δημόσια διοίκηση και το δίκαιό της

1. Έννοια, εξέλιξη και αποστολή της δημόσιας διοίκησης

2. Το Διοικητικό Δίκαιο και οι πηγές του

Κεφάλαιο Β΄: Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης

1. Έννοια, σκοπός και συστήματα διοικητικής οργάνωσης

2. Υπηρεσίες και Αρχές

3. Η διοικητική αποκέντρωση

4. Η τοπική αυτοδιοίκηση

5. Η καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί-

ου)

6. Η δημόσια επιχείρηση

7. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

8. Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας

Κεφάλαιο Γ΄: Τα όργανα της δημόσιας διοίκησης

1. Έννοια, γνωρίσματα και διακρίσεις των διοικητικών οργάνων

1.1. Τα συλλογικά όργανα

1.2. De facto διοικητικό όργανο

2. H νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου

3. Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων

3.1. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας

3.2. Αρμοδιότητα δέσμια και κατά διακριτική ευχέρεια

3.3. Μεταβολές αρμοδιότητας

4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως διοικητικά όργανα

4.1. Έννοια και διακρίσεις

4.2. Προσόντα και τρόποι διορισμού

4.3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα

4.4. Ευθύνες

4.5. Λύση της υπαλληλικής σχέσης

Κεφάλαιο Δ΄: Η δράση της δημόσιας διοίκησης

1. Αρχές διοικητικής δράσης

2. Διοικητικές πράξεις

2.1. Ορισμός

2.2. Νομική φύση

2.3. Χαρακτηριστικά

2.4. Διακρίσεις

α. Ατομικές και κανονιστικές

β. Ατομική διοικητική πράξη γενικής εφαρμογής

γ. Κυβερνητικές

δ. Απλές και σύνθετες

ε. Εκτελεστές και μη εκτελεστές

στ. Συστατικές και διαπιστωτικές

ζ. Επαχθείς και επωφελείς

η. Θετικές και αρνητικές

θ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας

ι. Διοικητικές κυρώσεις

2.5. Προϋποθέσεις εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων

α. Η νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου

β. Η αρμοδιότητα

γ. Η τήρηση του τύπου

δ. Η αιτιολογία

ε. Η ακρόαση του διοικουμένου

2.6. Χρονική ισχύς των διοικητικών πράξεων

2.7. Ανάκληση διοικητικών πράξεων

2.8. Διοικητική σύμβαση

Κεφάλαιο Ε΄: ΄Ελεγχος και αστική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης

1. Μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης

1.1. Πολιτικός έλεγχος

1.2. Δικαστικός έλεγχος

1.3. Διοικητικός έλεγχος από δικαστικά όργανα

1.4. Εσωτερικός έλεγχος

2. Αστική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης

2.1. Αστική ευθύνη του Κράτους και των ΝΠΔΔ

2.2. Αστική ευθύνη των διοικητικών οργάνων

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Διοικητική Δικαιοσύνη

1. Διοικητικές διαφορές

2. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

3. Συμβούλιο της Επικρατείας

4. Ελεγκτικό Συνέδριο

5. Διοικητικά Δικαστήρια

ΜΕΡΟΣ Γ΄:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο Α΄: Το ζήτημα

Κεφάλαιο Β΄: Η θέση της ελληνικής έννομης τάξης

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο Α΄: Η εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κεφάλαιο Β΄: Η κοινοτική έννομη τάξη

1. Χαρακτηριστικά

2. Όργανα

2.1. Το Συμβούλιο

2.2. Η Επιτροπή

2.3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2.4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

2.5. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

2.6. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

3. Δίκαιο

4. Κοινοτικές ελευθερίες

5. Έννομη προστασία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Παραράς, Ανάλεκτα, 2021
Η ύλη του παρόντος Τόμου διαιρείται στα εξής Μέρη: Α. Συμβολές στη διαμόρφωση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, Β. Συμμετοχή στον δημόσιο νομικοπολιτικό διάλογο,...
Π. Βαζιντάρης/Γ. Ανδρουτσόπουλος/Χ. Ανθόπουλος..., Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Το παρόν συλλογικό έργο αποτελεί την πνευματική σφραγίδα της πενηντάχρονης επιτυχούς πορείας των Διοικητικών Δικαστηρίων στο δικαιικό σύστημα της Ελληνικής Πολιτείας και τιμή...
Ι. Άγγλος/Ε. Αντωνόπουλος/Χ. Αυγερινού..., Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Η παρούσα έκδοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου (1944-2020), ο οποίος υπήρξε ένας δικαστής από τους πιο σημαντικούς της γενιάς του και διετέλεσε...
Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Το παρόν αποτελεί ένα έργο που χάρη στη συστηματική δομή του και παρά τον ευσύνοπτο χαρακτήρα του υπερβαίνει τα όρια ενός εγχειριδίου, παρουσιάζοντας λεπτομερέστατη και...