Ι. Κατράς, Δίκαιο Οροφοκτησίας, 2020


Ι. Κατράς, Δίκαιο Οροφοκτησίας, 2020

Στο παρόν παρουσιάζεται, σε έναν τόμο, ένα πλήρες έργο, με πλούσια νομολογία και αντίθετες απόψεις, με σκοπό να βοηθηθεί ο νομικός της πράξης στο δίκαιο της οροφοκτησίας. Κατά την πρακτική εφαρμογή δημιουργούνται προβλήματα τα οποία, αν δεν έχουν επιλυθεί νομολογιακά, απαιτούν τη συνδρομή της θεωρίας για την επίλυσή τους· κατά συνέπεια έχει γίνει προσφυγή στη θεωρία όπου ήταν απαραίτητο.
Το βιβλίο αναλύει τον θεσμό της οροφοκτησίας, η οποία χρησιμοποιείται ως περιεκτικός όρος στον οποίο εμπεριέχονται η έννοια τόσο της οριζόντιας όσο και της κάθετης ιδιοκτησίας, και η οποία αποτελεί ένα τμήμα του αστικού δικαίου ιδιαιτέρως δύσκολο, λόγω της ατελούς ρυθμίσεώς της στο νόμο αλλά και των ενδοτικού δικαίου διατάξεων του νόμου που τον ρυθμίζουν. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο θεσμός της οροφοκτησίας να παρουσιασθεί κατά τρόπο εύληπτο.
Σε εννέα κεφάλαια παρουσιάζονται η έννοια, η φύση και οι γενικές αρχές της οροφοκτησίας, η σύστασή της, η λειτουργία της, ο διαχειριστής οροφοκτησίας, ο κανονισμός οροφοκτησίας, ειδικά θέματα του θεσμού, η επέκταση της οικοδομής επί οροφοκτησίας, η λύση της και, τέλος, τα δικονομικά θέματα που ανακύπτουν.

Edition info

Title
Δίκαιο Οροφοκτησίας
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-103-1
Pages
885
Temporarily out of stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συντομογραφίες

KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικά

§ 1. Έννοια και φύση οροφοκτησίας

Α. Η κυριότητα επί του εδάφους και η εξαίρεση

Β. Φύση οροφοκτησίας

§ 2. Γενικές αρχές και έννοιες της οροφοκτησίας

Α. Γενικά

Β. Κατ’ ιδίαν αρχές και έννοιες

1. Χωριστή κυριότητα σε μέρος οικοδομής και συγκυριότητα στο έδαφος

2. Συγκυριότητα στα κοινά μέρη

3. Αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης

4. Παροχή δικαιώματος σε πλειοψηφία

5. Έγγραφος τύπος

6. Δεσμευτικότητα συμφωνιών

7. Περιορισμοί στα κοινά

8. Μη κατάργηση με αχρησία

9. Οριζόντια και κάθετη οροφοκτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Σύσταση Οροφοκτησίας

§ 3. Τρόποι σύστασης οροφοκτησίας γενικώς

Α. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Β. Επιτρεπόμενοι τρόποι σύστασης

Γ. Απαγορευμένοι τρόποι σύστασης

1. Χρησικτησία

2. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

3. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

4. Διοικητική πράξη

Δ. Χρησικτησία και οροφοκτησία

1. Σύσταση οροφοκτησίας με χρησικτησία

2. Νομή μέρους πράγματος

3. Χρησικτησία επί χωριστής ιδιοκτησίας

4. Χρησικτησία και κτηματολόγιο

§ 4. Τύπος σύστασης οροφοκτησίας

Α. Συμβολαιογραφικό έγγραφο – Μεταγραφή

Β. Πολλαπλή μεταγραφή

1. Γενικά

2. Ειδικά επί οροφοκτησίας

Γ. Διαθήκη

Δ. Δικαστική απόφαση

Ε. Τύπος τροποποίησης

ΣΤ. Συνέπειες σύστασης οροφοκτησίας

§ 5. Προϋποθέσεις νόμιμης σύστασης

Α. Αναγκαίες προϋποθέσεις

Β. Μη αναγκαίες προϋποθέσεις

1. Γενικά

2. Ανυπαρξία υποθήκης επί του ακινήτου

Γ. Αντίθεση σε πολεοδομικές διατάξεις

Δ. Ύπαρξη αυθαίρετου κτίσματος

§ 6. Ύπαρξη κυριότητας επί ακινήτου

Α. Γενικά

1. Ύπαρξη πλήρους κυριότητας

2. Δικαιοπραξία κυρίου

3. Διαθήκη κυρίου

Β. Επικαρπία

1. Υποστηριζόμενες απόψεις

2. Η άποψή μας

3. Οίκηση

Γ. Ενιαίο ακίνητο – συνένωση ακινήτων

Δ. Αυτοτέλεια χώρων

1. Γενικά

2. Έννοια ορόφου

3. Βοηθητικοί χώροι

Ε. Παράλληλη σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

ΣΤ. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Ζ. Συστατικά ακινήτου

§ 7. Διαίρεση σε χωριστές ιδιοκτησίες και αναγκαστική συγκυριότητα επί του εδάφους

Α. Διαίρεση σε δύο τουλάχιστον αυτοτελή τμήματα

Β. Όροφοι – Διαμερίσματα

Γ. Σύσταση σε μέρος ακινήτου

Δ. Περαιτέρω διαίρεση χωριστών ιδιοκτησιών

1. Διαίρεση με δικαιοπραξία

2. Συμβατική απαγόρευση διαίρεσης

3. Διαίρεση με δικαστική διανομή

Ε. Συγκυριότητα στα κοινά μέρη

1. Γενικά

2. Συγκυριότητα στο έδαφος

ΣΤ. Προσδιορισμός κοινών μερών

1. Συμφωνία συγκυρίων

2. Έλλειψη συμφωνίας

3. Κοινόκτητα αποκλειστικής χρήσης

Ζ. Απαγόρευση διανομής των κοινών

Η. Σύσταση οροφοκτησίας επί δικαιώματος επιφάνειας

§ 8. Ύπαρξη οικοδομής επί του ακινήτου

Α. Δυνατή σύσταση και σε ακάλυπτο οικόπεδο

Β. Προσδιορισμός των χωριστών ιδιοκτησιών

Γ. Μελλοντικός όροφος

§ 9. Κάθετη οροφοκτησία

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία κάθετης οροφοκτησίας

1. Η ρύθμιση του ν.δ. 1024/1971

2. Ενιαίο οικόπεδο

3. Το έδαφος

4. Λοιπές εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις

5. Νομιμοποίηση άκυρων συστάσεων

Γ. Διαφορά οριζόντιας και κάθετης οροφοκτησίας

Δ. Συνύπαρξη οριζόντιας και κάθετης (σύνθετης) οροφοκτησίας

Ε. Οικοδόμηση κτίσματος σε κάθετη οροφοκτησία

1. Οικοδόμηση κτίσματος

2. Υπέρβαση οικοδόμησης

3. Ενοικοδόμηση από κάθετη ιδιοκτησία

ΣΤ. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητα εκτός σχεδίου

1. Αρχική ρύθμιση

2. Η ρύθμιση μετά το άρθ. 6 ν. 2052/1992

3. Η ρύθμιση μετά το άρθ. 27 § 2 ν. 2831/2000

4. Άρθ. 5 § 1 ν. 4178/2013

5. Άρθ. 98 ν. 4495/2017

6. Ερμηνευτική προσέγγιση

§. 10. Καθορισμός του ποσοστού συνιδιοκτησίας επί του εδάφους και των κοινών μερών

Α. Γενικά

Β. Συμβατικός καθορισμός

1. Κρατούσα άποψη

2. Η άποψή μας

Γ. Δικαστικός καθορισμός

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

4. Περιεχόμενο αγωγής

5. Βιβλία διεκδικήσεων

Δ. Δικαίωμα επέκτασης

Ε. Αναλογία στις κοινόχρηστες δαπάνες

ΣΤ. Μεταβολή συνθηκών

§ 11. Σύσταση οροφοκτησίας με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου

Α. Γενικά

Β. Προηγούμενη και κρατούσα γνώμη

1. Προηγούμενη άποψη

2. Κρατούσα άποψη

Γ. Σύμβαση κυρίου με τρίτο

1. Εκποίηση από τον κύριο

2. Μεταγραφή

§ 12. Σύσταση οροφοκτησίας με σύμβαση

Α. Γενικά

Β. Τρόποι σύστασης με σύμβαση

1. Πολυμερής δικαιοπραξία

2. Σύμβαση

3. Συμμετοχή όλων των συγκυρίων

Γ. Δωρεά αιτία θανάτου

Δ. Παραμεθόρια ακίνητα

Ε. Τροποποίηση σύστασης

§ 13. Σύσταση οροφοκτησίας με διάταξη τελευταίας βούλησης

Α. Σύσταση οροφοκτησίας με διαθήκη

Β. Τύπος διαθήκης

Γ. Μεταγραφή αποδοχής κληρονομίας

§ 14. Σύσταση οροφοκτησίας με δικαστική απόφαση διανομής (480Α ΚΠολΔ)

Α. Η ρύθμιση

Β. Προϋποθέσεις

Γ. Ακάλυπτο οικόπεδο

Δ. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Εναγόμενος

Ε. Περιεχόμενο αγωγής διανομής

1. Γενικά

2. Υποβολή αιτήματος για σύσταση οροφοκτησίας

3. Τρόπος υποβολής του αιτήματος

ΣΤ. Συνέπειες απόφασης

Ζ. Παραίτηση από το δικαίωμα

§ 15. Σύσταση οροφοκτησίας από τους συγκυρίους που έχουν το 65% του ακινήτου

Α. Η ρύθμιση

Β. Προϋποθέσεις

Γ. Σύσταση οροφοκτησίας

Δ. Άσκηση αγωγής

1. Προδικασία

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

4. Περιεχόμενο αγωγής

5. Επίδοση – Βιβλία διεκδικήσεων

6. Άμυνα εναγομένων

Ε. Απόφαση

ΣΤ. Ένδικα μέσα

1. Προθεσμία άσκησης

2. Προθεσμία συζήτησης

3. Προθεσμία επίδοσης

4. Παθητική νομιμοποίηση έφεσης

Ζ. Σύναψη σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Λειτουργία της οροφοκτησίας

§ 16. Λειτουργία οροφοκτησίας χωρίς Κανονισμό

§ 17. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σε σχέση με τη χω­ριστή ιδιοκτησία τους

Α. Πράγματα υπαγόμενα στην αποκλειστική κυριότητα του οροφοκτήτη

1. Γενικά

2. Ειδικά

Β. Εξουσίες κυρίου

1. Γενικά

2. Χρήση χωριστής ιδιοκτησίας

3. Κατάχρηση δικαιώματος

4. Προστασία κυριότητας

5. Συνένωση χωριστών ιδιοκτησιών

6. Τοποθέτηση συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Γ. Περιορισμοί κυριότητας

1. Ενέργειες στη χωριστή ιδιοκτησία

2. Επέμβαση σε άλλη χωριστή ιδιοκτησία

3. Υποχρέωση συντήρησης χωριστής ιδιοκτησίας

4. Ευθύνη σε αποζημίωση

5. Υποχρέωση ανοχής

6. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δ. Δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών

1. Αξίωση αποζημίωσης

2. Αξίωση κατεδάφισης

Ε. Συνένωση και διαίρεση χωριστών ιδιοκτησιών

ΣΤ. Μεταβολή χρήσης χωριστής ιδιοκτησίας

1. Δικαίωμα μεταβολής

2. Το πρόβλημα του Airbnb

Ζ. Πολεοδομικές παραβάσεις

Η. Δικαστικός έλεγχος

Θ. Εκποίηση χωριστής ιδιοκτησίας

Ι. Προσβολή κυριότητας

ΙΑ. Παραγραφή

ΙΒ. Περιορισμοί από τον Κανονισμό

1. Γενικά

2. Χαρακτήρας περιορισμών

3. Αντίθεση σε πολεοδομικές διατάξεις

4. Μεταβολή συνθηκών

5. Παράβαση συμφωνίας

§ 18. Οροφοκτησία και πολεοδομία

Α. Υπέρβαση συντελεστή δόμησης

1. Παράβαση συνιδιοκτήτη

2. Δικαιώματα λοιπών συνιδιοκτητών (Κατεδάφιση - Αποζημίωση)

Β. Θέση κτηρίου στο οικόπεδο

Γ. Μεταβολή όρων δόμησης

Δ. Πολεοδομικές παραβάσεις σε γειτονικά ακίνητα

Ε. Κατασκευή φυτεμένων επιφανειών

§ 19. Κοινά μέρη της οροφοκτησίας

Α. Αναγκαστική συγκυριότητα

Β. Κριτήριο χαρακτηρισμού πράγματος ως κοινόχρηστου

Γ. Κοινά πράγματα

1. Γενικά

2. Έδαφος

3. Υπέδαφος

4. Θεμέλια

5. Υπόγειο

6. Πρωτότοιχοι

7. Στέγη – δώμα

8. Αυλή

9. Προκήπιο (πρασιά)

10. Πιλοτή

11. Κλίμακες (Σκάλες)

12. Καπνοδόχοι

13. Λοιπά μέρη

Δ. Μερικώς κοινά πράγματα

Ε. Ποσοστό συνιδιοκτησίας

ΣΤ. Ανέγερση κτίσματος σε κοινό μέρος

Ζ. Ακάλυπτοι χώροι οικοδομικού τετραγώνου

Η. Δικαιώματα συνιδιοκτητών

Θ. Καθορισμός κοινών πραγμάτων με συμφωνία

1. Συμβατικός καθορισμός

2. Αντίθεση συμφωνίας στον νόμο

3. Έκταση δικαιώματος καθορισμού κοινών

4. Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων

5. Χώροι στάθμευσης στην πιλοτή

6. Ποσοστό συγκυριότητας στα κοινά

7. Όροι Κανονισμού

8. Παράβαση όρων Κανονισμού

§ 20. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σε σχέση με τα κοινά μέρη

Α. Χρήση των κοινών

1. Δικαίωμα απόλυτης χρήσης

2. Χρήση δώματος

3. Έκταση και υπέρβαση χρήσης

4. Μη βλάβη άλλων συνιδιοκτητών

5. Απαγόρευση μεταβολής προορισμού

6. Δικαστική ρύθμιση διοίκησης και διαχείρισης των κοινών

7. Αχρησία – Χρησικτησία

8. Δικαίωμα κάρπωσης

9. Αισθητική εμφάνιση οικοδομής

10. Προστασία επί προσβολής

11. Αποζημίωση επί υπέρβασης χρήσης

Β. Επισκευή και ανανέωση των κοινών

1. Έννοιες

2. Υποχρέωση ανοχής λοιπών συνιδιοκτητών

3. Συμμετοχή λοιπών συνιδιοκτητών

Γ. Μεταβολές και προσθήκες επί του κοινού

1. Ρύθμιση

2. Έννοιες

3. Προϋποθέσεις

4. Επιτρεπτό ή μη, των μεταβολών-προσθηκών

5. Εφαρμογή ή μη, άρθ. 792 § 1 ΑΚ

6. Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Δ. Δικαστική προστασία

1. Άρση προσβολής

2. Αποζημίωση

3. Νομιμοποίηση

4. Ομοδικία

5. Παραγραφή

6. Περιεχόμενο αγωγής για παράλειψη της προσβολής

§ 21. Καθορισμός χρήσης κοινών πραγμάτων

Α. Περιορισμοί χρήσης

1. Γενικά

2. Μεταβολή προορισμού

3. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

4. Πολεοδομική ρύθμιση

Β. Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κοινού

1. Συμφωνία αποκλειστικής χρήσης

2. Φύση συμφωνίας

3. Κτήση με χρησικτησία;

4. Περιορισμοί δικαιώματος

5. Τύπος συμφωνίας

6. Τροποποίηση συμφωνίας

7. Ιδιότητα συγκυρίου

8. Μερικότερες συμφωνίες

9. Χώροι στάθμευσης πιλοτής

10. Κάθετη συνιδιοκτησία

Γ. Ρυθμίσεις στον Κανονισμό

Δ. Συνέπειες απαγορεύσεων

1. Ισχύς απαγορεύσεων

2. Δέσμευση τρίτων

3. Κατάχρηση δικαιώματος

Ε. Κατάργηση απαγορεύσεων

ΣΤ. Δικαστική προστασία

1. Νομιμοποίηση

2. Ομοδικία

3. Περιεχόμενο αγωγής

4. Βιβλία διεκδικήσεων

§ 22. Συμμετοχή των συνιδιοκτητών στις κοινές δαπάνες

Α. Γενικά

Β. Κοινά βάρη

Γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις κοινές δαπάνες

Δ. Αναγκαίες δαπάνες

1. Αναγκαιότητα της δαπάνης

2. Περιπτώσεις

3. Πεζοδρόμια

4. Ανελκυστήρας

5. Δαπάνη για δικαστικά έξοδα

Ε. Κατανομή των δαπανών

1. Συμφωνία κατανομής

2. Έλλειψη συμφωνίας κατανομής

ΣΤ. Ειδικές περιπτώσεις κατανομής δαπανών

1. Κλίμακες

2. Δώμα

3. Μεσότοιχοι

4. Δαπάνες θέρμανσης

5. Άτυπη συμφωνία κατανομής δαπανών

Ζ. Δικαιούχοι και υπόχρεοι σε καταβολή της δαπάνης

1. Γενικά

2. Υπαιτιότητα τρίτου

3. Ειδικός διάδοχος

4. Καθολικός διάδοχος

5. Επικαρπία

6. Οίκηση

Η. Νομική βάση αναζήτησης της δαπάνης

Θ. Χρόνος απαίτησης της δαπάνης

Ι. Παραγραφή

ΙΑ. Συμβατική πρόβλεψη συμμετοχής στις κοινές δαπάνες

1. Συμβατικός καθορισμός ποσοστού συμμετοχής

2. Δέσμευση συνιδιοκτητών και διαδόχων

3. Τροποποίηση συμφωνίας

4. Εξαίρεση χωριστής ιδιοκτησίας

5. Ποσοστό συμμετοχής

6. Υποχρέωση συμμετοχής στις κοινές δαπάνες

ΙΒ. Αποθεματικό

ΙΓ. Αγωγή για καταβολή κοινόχρηστων δαπανών

1. Νομιμοποίηση

2. Διαδικασία – Αρμοδιότητα

3. Περιεχόμενο αγωγής

4. Άμυνα εναγομένου

5. Ασφαλιστικά μέτρα

6. Έκδοση διαταγής πληρωμής

§ 23. Διοίκηση και διαχείριση της κοινωνίας αν δεν υπάρχει Κανονισμός

Α. Γενικός κανόνας και εξαιρέσεις

Β. Εφαρμοζόμενες διατάξεις του ΑΚ

Γ. Διοίκηση και διαχείριση από την παμψηφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχειριστής οροφοκτησίας

§ 24. Διορισμός διαχειριστή εν ελλείψει Κανονισμού

Α. Η ρύθμιση

1. Έλλειψη Κανονισμού

2. Πρόσωπο διαχειριστή

3. Εξουσίες

4. Προαιρετικό διορισμού

Β. Περισσότεροι διαχειριστές

Γ. Σχέση εντολής άμισθου διαχειριστή

1. Σχέση εντολής

2. Αποδοχή διορισμού

3. Υποκατάσταση από άλλον

4. Καταβολή δαπανών

Δ. Διορισμός από το δικαστήριο

Ε. Αμειβόμενος διαχειριστής

ΣΤ. Τύπος διορισμού

Ζ. Διάρκεια θητείας – Διαχειριστής εν τοις πράγμασι

Η. Εξουσίες διαχειριστή

Θ. Υποχρεώσεις και ευθύνη διαχειριστή

Ι. Δικαίωμα ενέργειας των συνιδιοκτητών

ΙΑ. Παροχή πληροφοριών

ΙΒ. Προσβολή διορισμού

ΙΓ. Δικαστική εκπροσώπηση

1. Εκπροσώπηση ένωσης συνιδιοκτητών

2. Εξουσία δικαστικής εκπροσώπησης

3. Περιεχόμενο αγωγής με διάδικο τον διαχειριστή

4. Αλλαγή διαχειριστή

ΙΔ. Ανάκληση διαχειριστή

1. Απόφαση συνιδιοκτητών

2. Δικαστική απόφαση

§ 25. Διαχειριστής οροφοκτησίας με Κανονισμό

Α. Πρόβλεψη για διορισμό διαχειριστή

Β. Δικαιώματα διαχειριστή

Γ. Προσβολή εκλογής διαχειριστή

Δ. Παύση διαχειριστή

§ 26. Δικαστικός διορισμός διαχειριστή

Α. Διοίκηση και διαχείριση από το δικαστήριο

1. Εφαρμογή άρθ. 790 ΑΚ

2. Εξουσία δικαστηρίου

3. Σχέση εντολής

4. Διάρκεια θητείας

5. Απόλυση διαχειριστή

Β. Νομιμοποίηση διαδίκων

Γ. Περιεχόμενο αγωγής – Άμυνα εναγομένου

1. Περιεχόμενο αγωγής

2. Άμυνα εναγομένου

Δ. Διαδικασία

Ε. Απόφαση

§ 27. Λογοδοσία διαχειριστή

Α. Γενικά

Β. Υποχρέωση λογοδοσίας

Γ. Εντολέας

Δ. Νομιμοποίηση

Ε. Άσκηση αγωγής

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο αγωγής

3. Άμυνα εναγομένου

ΣΤ. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Ζ. Παραγραφή

Η. Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Κανονισμός οροφοκτησίας

§ 28. Σύνταξη Κανονισμού

Α. Γενικά

Β. Μη υποχρεωτικό Κανονισμού

Γ. Φύση Κανονισμού

1. Πολυμερής δικαιοπραξία

2. Σχέση με αδικοπραξία

Δ. Δέσμευση διαδόχων

1. Ειδικοί διάδοχοι

2. Μισθωτές

Ε. Περιεχόμενο Κανονισμού

1. Γενικά

2. Ποινικές ρήτρες

3. Δωσιδικία

4. Διαιτησία

5. Καταστροφή της οικοδομής

6. Απαγορευμένες ρήτρες του Κανονισμού

ΣΤ. Περιορισμοί με χαρακτήρα δουλείας

1. Περιορισμοί και απαγορεύσεις

2. Χαρακτήρας δουλείας

3. Παράβαση Κανονισμού από μισθωτή

Ζ. Προϋποθέσεις κατάρτισης Κανονισμού

Η. Τύπος Κανονισμού

1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

2. Μεταγραφή

3. Συνέπειες μη τήρησης του τύπου

Θ. Παραβίαση του Κανονισμού

Ι. Κατάχρηση δικαιώματος και Κανονισμός

1. Εφαρμογή άρθ. 281 ΑΚ

2. Διαδοχή στην κατάχρηση

3. Αναιρετικός έλεγχος

4. Τρόπος άσκησης δικαιώματος

§ 29. Κατάρτιση Κανονισμού μετά από άδεια του δικαστηρίου

Α. Η ρύθμιση (άρθ. 9 ν. 1562/1985)

Β. Εφαρμοζόμενες διατάξεις του ν. 1562/1985

Γ. Προδικασία – Περιεχόμενο Κανονισμού

Δ. Νομιμοποίηση

1. Πλειοψηφία μερίδων εναγόντων

2. Αναγκαστική ομοδικία

3. Προσεπίκληση

Ε. Άσκηση αγωγής

1. Περιεχόμενο αγωγής

2. Επίδοση αγωγής

3. Βιβλία διεκδικήσεων

ΣΤ. Άμυνα εναγομένων

Ζ. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Η. Απόφαση

Θ. Προθεσμία ένδικων μέσων

§ 30. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού

Α. Γενικά

Β. Τροποποίηση από την πλειοψηφία

Γ. Τύπος τροποποίησης

Δ. Συμπλήρωση ή τροποποίηση με άδεια δικαστηρίου

Ε. Συμπλήρωση Κανονισμού με άρθ. 288 ΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ειδικά θέματα οροφοκτησίας

§ 31. Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών

Α. Γενικά

Β. Αρμοδιότητες ΓΣ

Γ. Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Απαρτία

2. Απόφαση διά περιφοράς

3. Σχηματισμός πλειοψηφίας

4. Απόφαση με παμψηφία

Δ. Συμμετοχή στη ΓΣ

1. Γενικά

2. Περισσότεροι συγκύριοι χωριστής ιδιοκτησίας

3. Επικαρπωτής

4. Αντιπροσώπευση

5. Συμμετοχή διαχειριστή

6. Δικαιούχος επέκτασης

7. Περιορισμός δικαιώματος

Ε. Σύγκληση ΓΣ

ΣΤ. Δέσμευση από απόφαση της ΓΣ

Ζ. Τύπος αποφάσεων

Η. Προσβολή απόφασης ΓΣ

1. Εφαρμογή άρθ. 101 ΑΚ

2. Τρόπος προσβολής της απόφασης

3. Ακυρώσιμη, άκυρη και ανυπόστατη απόφαση

4. Η άποψή μας

5. Ενεργητική νομιμοποίηση – Έννομο συμφέρον

6. Παθητική νομιμοποίηση

7. Προθεσμία

8. Αρμόδιο δικαστήριο

9. Διαδικασία

10. Περιεχόμενο αγωγής

11. Τελεσίδικη απόφαση

12. Αναστολή εκτέλεσης

§ 32. Χώροι στάθμευσης

Α. Γενικά

1. Νομοθετικές ρυθμίσεις

2. Θέσεις στάθμευσης γενικώς

Β. Θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή*

1. Ισχύον καθεστώς

2. Συστάσεις χωριστών ιδιοκτησιών στην πιλοτή προ του ν. 1221/1981

3. Κατάχρηση δικαιώματος

Γ. Χρήση χώρων στην πιλοτή και στο οικόπεδο

Δ. Οικοδόμηση χώρων της πιλοτής

Ε. Μετατροπή δικαιοπραξίας

ΣΤ. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης

Ζ. Συμφωνία αποκλειστικής χρήσης

Η. Κατανομή σε χωριστές ιδιοκτησίες

1. Κατανομή χώρων στάθμευσης

2. Μη κατανομή χώρων στάθμευσης

Θ. Μίσθωση χώρου στάθμευσης στην πιλοτή

§ 33. Δαπάνες και λειτουργία θέρμανσης

Α. Γενικά

Β. Τεχνικός Kανονισμός κατανομής δαπανών θέρμανσης

Γ. Φύση διατάξεων

Δ. Περιεχόμενο και υπόχρεοι καταβολής δαπανών θέρμανσης

1. Περιεχόμενο δαπανών θέρμανσης

2. Υπόχρεοι καταβολής δαπανών θέρμανσης

Ε. Αντίθετες συμφωνίες

1. Γενικά

2. Πριν από την ισχύ του ν. 1512/1985

ΣΤ. Φυσικό αέριο και λοιπές νέες πηγές ενέργειας

1. Νομοθετικά κείμενα

2. ΑιτΕκθ άρθ. 127 ν. 4495/2017

3. Ερμηνευτική προσέγγιση

§ 34. Διατήρηση ζώων στις χωριστές ιδιοκτησίες

Α. Γενικά

Β. Διατήρηση οικόσιτων ζώων

Γ. Ζώα συντροφιάς

Δ. Ευθύνη κατόχου ζώου

§ 35. Προστασία από ενοχλήσεις

Α. Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας

Β. Θόρυβοι από τα ζώα

Γ. Προσβολή κυριότητας από εκπομπές και εγκαταστάσεις

1. Υποχρέωση ανοχής εκπομπών

2. Προσβολή κυριότητας

3. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις

4. Αρνητική αγωγή

5. Προστασία νομής

6. Προσβολή προσωπικότητας

Δ. Δικαστική προστασία

1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

2. Κατά τόπον αρμοδιότητα

3. Ασφαλιστικά μέτρα

4. Βιβλία διεκδικήσεων – Δικαστικό ένσημο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Επέκταση της οικοδομής επί οροφοκτησίας

§ 36. Το δικαίωμα επέκτασης της οικοδομής

Α. Νομοθετική ρύθμιση

Β. Έκταση εφαρμογής της ρύθμισης του άρθ. 8 ν. 3741/1929

1. Γενικά

2. Τοπικοί κώδικες

3. Κυκλάδες

Γ. Η νομική φύση του δικαιώματος επέκτασης

Δ. Τρόποι επέκτασης της οικοδομής

1. Γενικά

2. Συμφωνία προς πολεοδομικές ρυθμίσεις

§ 37. Δικαιούχοι του δικαιώματος επέκτασης

Α. Δικαιούχοι συνιδιοκτήτες

1. Γενικά

2. Διάταξη ενδοτικού δικαίου

Β. Δικαιούχος τρίτος μη συνιδιοκτήτης

Γ. Επέκταση επί κάθετης ιδιοκτησίας

Δ. Προσβολή δικαιώματος επέκτασης

Ε. Υποχρέωση συναίνεσης λοιπών συνιδιοκτητών

ΣΤ. Μεταβίβαση του δικαιώματος επέκτασης

1. Γενικά

2. Τύπος μεταβίβασης

3. Έκταση μεταβίβασης

4. Υποθήκευση – Κατάσχεση

Ζ. Διανομή δικαιώματος

1. Κρατούσα άποψη

2. Η άποψή μας

§ 38. Άσκηση του δικαιώματος επέκτασης

Α. Άσκηση του δικαιώματος με συμφωνία των δικαιούχων

Β. Άσκηση του δικαιώματος εν ελλείψει συμφωνίας των δικαιούχων

1. Γενικά

2. Αδυναμία ή δυστροπία συνιδιοκτητών

Γ. Έκδοση δικαστικής απόφασης

1. Αντικείμενο δίκης

2. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Δ. Αγωγή για βεβαίωση αδυναμίας ή δυστροπίας

1. Νομιμοποίηση

2. Περιεχόμενο αγωγής

3. Βιβλία διεκδικήσεων – Δικαστικό ένσημο

4. Απόφαση

Ε. Καθορισμός της αξίας της συνιδιοκτησίας των μη μετεχόντων συνιδιο­κτητών

1. Καθορισμός της αξίας των ποσοστών συνιδιοκτησίας

2. Καταβολή στον αρνούμενο, της αξίας της συνιδιοκτησίας του

ΣΤ. Ανακατανομή ποσοστών στα κοινά μέρη και στις κοινές δαπάνες

§ 39. Συνέπειες άσκησης του δικαιώματος επέκτασης της οικοδομής

Α. Κτήση κυριότητας των νέων χωριστών ιδιοκτησιών

Β. Ανακατανομή ποσοστών συμμετοχής των χωριστών ιδιοκτησιών στα κοινά πράγματα και στις κοινές δαπάνες

1. Γενικά

2. Δικαστική ανακατανομή

3. Νομιμοποίηση – Ομοδικία

4. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

5. Περιεχόμενο αγωγής

§ 40. Επέκταση της οικοδομής με τον ν. 1562/1985

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις

Γ. Άσκηση αγωγής

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα

4. Περιεχόμενο αγωγής

Δ. Άμυνα εναγομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Λύση οροφοκτησίας

§ 41. Καταστροφή οικοδομής – Ανακατασκευή

Α. Λύση οροφοκτησίας λόγω καταστροφής της οικοδομής

1. Λύση οροφοκτησίας

2. Διατυπώσεις

3. Αντίθετη συμφωνία

4. Επί κάθετης οροφοκτησίας

5. Ανέγερση νέας οικοδομής

Β. Προϋποθέσεις ανακατασκευής

Γ. Υποχρέωση συνεισφοράς (άρθ. 9 § 2 ν. 3741/1929)

Δ. Άρνηση συνεισφοράς (άρθ. 9 § 3 ν. 3741/1929)

Ε. Άρνηση ανακατασκευής (άρθ. 9 § 4 ν. 3741/1929)

§ 42. Κατάργηση οροφοκτησίας με δικαιοπραξία

Α. Γενικά

Β. Τύπος κατάργησης

Γ. Απόφαση πλειοψηφίας

Δ. Μονομερής δικαιοπραξία

Ε. Κατάργηση με χρησικτησία

ΣΤ. Συνέπειες κατάργησης οροφοκτησίας

§ 43. Απαλλοτρίωση ακινήτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Δικονομικά θέματα

§ 44. Διαδικασία περιουσιακών διαφορών

Α. Γενικά

1. Ενοποίηση ειδικών διαδικασιών

2. Διαφορές από οροφοκτησία

3. Εσφαλμένη διαδικασία

4. Διαμεσολάβηση

Β. Διαφορές παλιάς και νέας μισθωτικής διαδικασίας

Γ. Διατάξεις μικροδιαφορών

§ 45. Αρμοδιότητα

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Β. Διαφορές από οροφοκτησία

1. Γενικά

2. Ύπαρξη οικοδομήματος

3. Υπαγόμενες διαφορές

4. Μη υπαγόμενες διαφορές

Γ. Κατά τόπον αρμοδιότητα

1. Δωσιδικία

2. Παρέκταση αρμοδιότητας

Δ. Ασφαλιστικά μέτρα

§ 46. Άσκηση αγωγής

Α. Τρόπος άσκησης

Β. Διαδρομή προθεσμίας επίδοσης

Γ. Νομιμοποίηση

1. Γενικά

2. Μεταβίβαση επιδίκου

Δ. Απαγόρευση διαζευκτικής ή επικουρικής εναγωγής

Ε. Άσκηση αγωγής από αντιπρόσωπο

ΣΤ. Νομική βάση αγωγής

Ζ. Χρόνος κτήσης αγωγικού δικαιώματος

Η. Συνέπειες άσκησης της αγωγής

1. Κατάθεση αγωγής

2. Επίδοση αγωγής

3. Μεταβολή της βάσης της αγωγής

Θ. Ανταγωγή

1. Γενικά

2. Επί απλής ομοδικίας

3. Τρόπος άσκησης

4. Επικουρική

Ι. Βιβλία διεκδικήσεων

§ 47. Συζήτηση στο ακροατήριο

Α. Προτάσεις – Παράσταση με δικηγόρο

1. Προτάσεις

2. Παράσταση με δικηγόρο

3. Πιστοποιητικό φορολογικής αρχής

Β. Αναβολή συζήτησης

Γ. Παρέμβαση

1. Κύρια παρέμβαση

2. Πρόσθετη παρέμβαση

3. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

4. Τρόπος άσκησης της παρέμβασης

Δ. Ομοδικία

Ε. Ερημοδικία διαδίκου

1. Ερημοδικία εναγομένου

2. Ερημοδικία ενάγοντος

3. Ανακοπή ερημοδικίας

ΣΤ. Ενστάσεις

1. Γενικά

2. Ένσταση επίσχεσης

3. Ένσταση συμψηφισμού

4. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος

5. Ένσταση εξόφλησης

6. Αντένσταση

Ζ. Αποδείξεις

1. Γενικά

2. Ένορκες βεβαιώσεις

3. Υπεύθυνες δηλώσεις

4. Έγγραφα ιδιωτικά

5. Δικονομικές συμβάσεις

§ 48. Έφεση

Α. Άσκηση έφεσης

1. Γενικά

2. Προσβαλλόμενη απόφαση

Β. Προθεσμία έφεσης

1. Γενικά

2. Διαφορές ν. 1562/1985

3. Καταχρηστική προθεσμία

4. Αναστολή προθεσμίας

Γ. Αρμοδιότητα – Κλήτευση

1. Αρμοδιότητα

2. Κλήτευση

Δ. Λόγοι έφεσης – Πρόσθετοι λόγοι – Αντέφεση

1. Λόγοι έφεσης

2. Πρόσθετοι λόγοι

3. Αντέφεση

Ε. Συζήτηση έφεσης

1. Προτάσεις

2. Συζήτηση έφεσης κατ’ ερήμην πρωτόδικης απόφασης

3. Ερημοδικία διαδίκου

4. Συζήτηση – Αποδείξεις

5. Νέοι ισχυρισμοί και αιτήματα

6. Εφαρμοστέο δίκαιο από το εφετείο

7. Παραίτηση από έφεση

ΣΤ. Δεδικασμένο

§ 49. Αναίρεση

Α. Προθεσμία αναίρεσης

1. Γενικά

2. Καταχρηστική προθεσμία

3. Αναστολή προθεσμίας

Β. Ορισμένο δικογράφου

Γ. Προσβαλλόμενη απόφαση

Δ. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

Ε. Νομιμοποίηση – Κλήτευση αντιδίκου

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Κλήτευση

4. Δικαστική πληρεξουσιότητα

ΣΤ. Προτάσεις

Ζ. Αναστολή εκτέλεσης

Η. Επαναφορά πραγμάτων

§ 50. Έκδοση διαταγής πληρωμής

Α. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής

1. Γενικά

2. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων

3. Ύπαρξη εγγράφου

4. Βέβαιη αξίωση

5. Διαταγή πληρωμής για κοινόχρηστες δαπάνες

Β. Ομοδικία

Γ. Αρμοδιότητα

1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην

2. Τοπική αρμοδιότητα

3. Έρευνα αρμοδιότητας

Δ. Εκκρεμοδικία

Ε. Επίδοση της διαταγής πληρωμής

ΣΤ. Εκτελεστός τίτλος

Ζ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής

1. Ανακοπή – Προθεσμία

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα

4. Άσκηση της ανακοπής

5. Αντικείμενο δίκης ανακοπής

6. Σώρευση ανακοπής κατά της εκτέλεσης

7. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

H. Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

Θ. Δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής

Ι. Παραγραφή απαίτησης

§ 51. Αναγκαστική εκτέλεση

Α. Προσωρινή εκτέλεση

Β. Επιταγή προς εκτέλεση

Γ. Επανειλημμένη εκτέλεση

Δ. Εκτέλεση κατά ένωσης συνιδιοκτητών

Ε. Εκτέλεση επί οροφοκτησίας

1. Ενέργεια υλικών πράξεων

2. Παράλειψη ή ανοχή πράξης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ

Βασική βιβλιογραφία

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο