Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024


Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024

Την παρούσα έκδοση υπαγόρευσε η ανάγκη:
α) ενημέρωσης των λύσεων των ασκήσεων με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4967/2022 που τροποποίησαν τις διατάξεις του ΑΚ για την ελαττωματικότητα του πράγματος κα τη συναφή ευθύνη του πωλητή, ιδίως σε πωλήσεις αγαθών με ψηφιακά στοιχεία και
β) αντικατάστασης και εμπλουτισμού των παραπομπών στα βιβλία μου «Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο» (2η έκδ., 2012/2013) με παραπομπές στην 3η έκδοση (2023) και «Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο» (2η έκδ., 2013) με παραπομπές στην 5η έκδοση (2023).
Παράλληλα, επιχειρήθηκε και μια ανανέωση της χρησιμοποιούμενης θεωρίας και νομολογίας. Τέλος, προστέθηκαν και πέντε νέες ασκήσεις (με τις λύσεις τους). Και στην παρούσα έκδοση, στόχος παραμένει η γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη.
Οι λύσεις είναι δομημένες επαγωγικά, ώστε να μην παρέχουν απλώς την απάντηση στα ερωτήματα, αλλά να υποδεικνύουν και τη μέθοδο της προσέγγισης και νομικής αξιολόγησης του πρακτικού ζητήματος.

Edition info

Title
130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου
με τις λύσεις τους
Νέα έκδοση με βελτιώσεις και προσθήκες
© 2024
Author
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-792-7
Pages
XII + 402
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ασκήσεις 1-2)

ΙΙ. ΔΩΡΕΑ (ασκήσεις 3-10)

ΙΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ

Α. Εισαγωγικά - Μορφολογικά (ασκήσεις 11-16)

Β. Υποχρεώσεις των μερών - Ευθύνη λόγω μη εκπλήρωσης γενικά - Ρύθμιση του κινδύνου (ασκήσεις 17-36)

Γ. Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημέ-νων ιδιοτήτων και γενικότερα για μη ανταπόκριση του πράγματος στη σύμ-βαση και τον νόμο (ασκήσεις 37-61)

Δ. Όρος διατήρησης της κυριότητας (ασκήσεις 62-67)

Ε. Σύμφωνο εξώνησης (ασκήσεις 68-69)

ΣΤ. Ανταλλαγή (άσκηση 70)

IV. ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ασκήσεις 71-76)

V. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ασκήσεις 77-85)

VI. ΕΓΓΥΗΣΗ (ασκήσεις 86-87)

VΙI. ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ (άσκηση 88)

VΙΙI. ΛΑΧΕΙΟ (άσκηση 89)

IΧ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ (ασκήσεις 90-100)

Χ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Α. Προϋποθέσεις της ευθύνης (ασκήσεις 101-108)

Β. Ευθύνη των παραγωγών ελαττωματικών προϊόντων (ασκήσεις 109-112)

Γ. Ευθύνη από την πρόστηση (ασκήσεις 113-116)

Δ. Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης (ασκήσεις 117-129)

ΧI. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (άσκηση 130)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά