Ι. Κατράς, Αγωγές, Αιτήσεις και Ενστάσεις Γενικών Αρχών Αστικού Κώδικα, 2015


Ι. Κατράς, Αγωγές, Αιτήσεις και Ενστάσεις Γενικών Αρχών Αστικού Κώδικα, 2015

Σκοπός του παρόντος έργου είναι να βοηθήσει τον νομικό της πράξης σε θέματα που άπτονται με όλο το περιεχόμενο του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα, τόσο της αμφισβητούμενης όσο και της εκούσιας διαδικασίας. Αποτελεί «εργαλείο» με το οποίο ο νομικός της πράξης θα βοηθηθεί στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, το «κλειδί» με το οποίο θα ξεκλειδώσει τη λύση.

Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται συνοπτική ανάπτυξη της διαδικασίας στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάπτυξη των κατ’ ιδίαν αγωγών και αιτήσεων που περιέχονται ως ύλη στο πρώτο βιβλίο του Αστικού Κώδικα, τις Γενικές Αρχές. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι βασικές ενστάσεις του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα.

Edition info

Title
Αγωγές, Αιτήσεις και Ενστάσεις Γενικών Αρχών Αστικού Κώδικα
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-346-7
Pages
XLII + 875
Price
€ 88.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

§ 1. Η πολιτική δίκη

§ 2. Το δικόγραφο της αγωγής γενικά

Α. Φύση αγωγής

Β. Έννοια και περιεχόμενο δικογράφου γενικώς

Γ. Ευθύνη σύνταξης αγωγής

Δ. Χρόνος κτήσης αγωγικού δικαιώματος

1. Γενικά

2. Η εξαίρεση του άρθ. 69 ΚΠολΔ

§ 3. Ουσιαστικό περιεχόμενο της αγωγής

Α. Ισχυρισμοί

Β. Το περιεχόμενο της αγωγής θεωρητικά

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Έννομο συμφέρον

4. Ιστορική βάση

5. Προσδιορισμός αρμοδιότητας

6. Αίτημα της αγωγής

Γ. Μη αναγκαία στοιχεία

Δ. Παραδεκτό, νόμω και ουσία βάσιμο της αγωγής

1. Παραδεκτό

2. Νόμω βάσιμο

3. Ουσία βάσιμο

Ε. Αοριστία αγωγής

1. Γενικά

2. Νομική και ποσοτική αοριστία

3. Δυνατότητα θεραπείας

§ 4. Είδη αγωγών

Α. Γενικά

Β. Καταψηφιστική αγωγή

Γ. Αναγνωριστική αγωγή

1. Έννοια

2. Έννομη σχέση

3. Έννομο συμφέρον

4. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή

Δ. Διαπλαστική αγωγή

Ε. Πλαγιαστική αγωγή

1. Προϋποθέσεις – Περιεχόμενο

2. Νομιμοποίηση

3. Ενστάσεις

ΣΤ. Παρεμπίπτουσα αγωγή

§ 5. Συνέπειες άσκησης της αγωγής

Α. Γενικά

Β. Εκκρεμοδικία

Γ. Αμετάβλητο αρμοδιότητας δικαστηρίου

Δ. Μεταβολή αιτήματος αγωγής

1. Νομοθετικά κείμενα

2. Αύξηση αιτήματος

3. Περιορισμός αιτήματος

Ε. Αμετάβλητο βάσης αγωγής

ΣΤ. Μεταβίβαση αντικειμένου της δίκης

Ζ. Συνέπειες επίδοσης της αγωγής

1. Γενικά

2. Διακοπή παραγραφής

3. Όχληση

4. Υποχρέωση καταβολής τόκων

§ 6. Προτάσεις

Α. Γενικά

Β. Προτάσεις ενάγοντος

1. Περιεχόμενο

2. Επίκληση αποδείξεων

Γ. Προτάσεις εναγομένου

1. Μέσα επίθεσης και άμυνας

2. Άρνηση της αγωγής και σιωπηρή ομολογία

3. Ενστάσεις

4. Ανταγωγή

§ 7. Έννοια, διακρίσεις και λειτουργία των ενστάσεων

Α. Έννοια ένστασης

Β. Διακρίσεις ενστάσεων

1. Γνήσιες και καταχρηστικές ενστάσεις

2. Αυτοτελείς και μη αυτοτελείς γνήσιες ενστάσεις

Γ. Πότε οι ενστάσεις καταλαμβάνονται από το δεδικασμένο

1. Ποιες ενστάσεις καταλαμβάνονται

2. Ποιες ενστάσεις δεν καταλαμβάνονται

Δ. Απαράγραπτο των ενστάσεων

Ε. Ενστάσεις από δικαίωμα τρίτου

ΣΤ. Περιεχόμενο ένστασης

1. Γενικά

2. Αοριστία ένστασης

Ζ. Αντένσταση

Η. Δικαιώματα που δεν μπορούν να προβληθούν με ένσταση

Θ. Απόφαση επί ενστάσεως

Ι. Καταχρηστική άσκηση ένστασης

ΙΑ. Παραίτηση από ένσταση

§ 8. Ουσιαστικό περιεχόμενο της αίτησης εκούσιας διαδικασίας

Α. Ισχυρισμοί

Β. Το περιεχόμενο της αίτησης θεωρητικά

1. Γενικά

2. Ιστορική βάση

3. Νομιμοποίηση – Έννομο συμφέρον

4. Προσδιορισμός αρμοδιότητας

5. Αίτημα της αίτησης

Γ. Μη αναγκαία στοιχεία

Δ. Έννοια και κτήση ιδιότητας διαδίκου

1. Έννοια διαδίκου

2. Κτήση ιδιότητας διαδίκου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 9. Ικανότητα φυσικών προσώπων

Α. Ικανότητα δικαίου

1. Γενικά

2. Κυοφορούμενος

3. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

4. Ικανότητα διαδίκου

Β. Θάνατος φυσικού προσώπου

1. Γενικά

2. Βεβαιότητα θανάτου

Γ. Θάνατος διαδίκου

Δ. Ληξιαρχικά βιβλία

1. Γενικά

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

3. Ονοματοδοσία

4. Βάπτιση

5. Ληξιαρχική πράξη γάμου

6. Σύμφωνο συμβίωσης

7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Ε. Αποδεικτική ισχύς ληξιαρχικής πράξης

ΣΤ. Ανασύνταξη και μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

Ζ. Βεβαίωση γεγονότος για σύνταξη ή διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

1. Γενικά

2. Βεβαίωση γεγονότος

3. Γεγονότα που μπορούν να βεβαιωθούν

4. Διόρθωση ονόματος

5. Στοιχεία που δεν μπορούν να βεβαιωθούν

Η. Νομιμοποίηση – Κλήτευση

Θ. Αρμοδιότητα

Ι. Περιεχόμενο αίτησης

ΙΑ. Προσωρινή διαταγή

ΙΒ. Ένδικα μέσα

ΙΓ. Συνέπειες απόφασης

§ 10. Κήρυξη αφάνειας

Α. Εισαγωγικά

1. Το ελληνικό δίκαιο

2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Β. Έννοια αφάνειας

Γ. Προϋποθέσεις κήρυξης αφάνειας

Δ. Νομιμοποίηση

Ε. Αρμοδιότητα – Δικαιοδοσία

1. Αρμοδιότητα

2. Διεθνής δικαιοδοσία

ΣΤ. Διαδικασία

Ζ. Περιεχόμενο αίτησης

Η. Προσωρινή διαταγή

Θ. Έκδοση απόφασης

Ι. Ένδικα μέσα

ΙΑ. Συνέπειες απόφασης

§ 11. Άρση και μεταβολή χρόνου αφάνειας

Α. Γενικά

1. Άρση αφάνειας

2. Μεταβολή χρόνου αφάνειας

Β. Νομιμοποίηση

Γ. Διαδικασία – Κλήτευση – Αρμοδιότητα

Δ. Περιεχόμενο αίτησης ανάκλησης ή τριτανακοπής

Ε. Προσωρινή διαταγή

ΣΤ. Έκδοση απόφασης

Ζ. Ένδικα μέσα

Η. Δικαιώματα αφάντου

§ 12. Κατοικία φυσικού προσώπου

Α. Έννοια και τρόπος απόκτησης κατοικίας

Β. Νόμιμη κατοικία

Γ. Διαμονή

Δ. Πρακτική σημασία κατοικίας και διαμονής

1. Ρυθμίσεις ΑΚ

2. Ρυθμίσεις ΚΠολΔ

§ 13. Προσβολή προσωπικότητας

Α. Δικαίωμα στην προσωπικότητα (57 ΑΚ)

1. Έννοια και περιεχόμενο προσωπικότητας

2. Εικόνα προσώπου

3. Ελευθερία κίνησης

4. Παράνομη προσβολή

5. Προσβολή νεκρού

Β. Περιπτώσεις προσβολής

Γ. Δικαίωμα στο όνομα (58 ΑΚ)

Δ. Προσβολή νομικού προσώπου

Ε. Είδος και προϋποθέσεις ευθύνης

ΣΤ. Άρση άδικου χαρακτήρα

1. Το άρθ. 367 ΠΚ

2. Εφαρμογή και επί αδικοπραξίας

3. Προβολή ένστασης-αντένστασης

4. Άρση αδίκου λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος

Ζ. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης (59 ΑΚ)

1. Γενικά

2. Υπαιτιότητα – Αιτιώδης συνάφεια

3. Παράνομες ενέργειες

Η. Προσβολή δια του τύπου

Θ. Αρμοδιότητα – Διαδικασία – Διαιτησία – Ασφαλιστικά μέτρα

1. Γενικά

2. Προσβολή δια του τύπου

3. Παραβίαση νομοθεσίας για προσωπικά δεδομένα

4. Διαιτησία

5. Ασφαλιστικά μέτρα

Ι. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

ΙΑ. Περιεχόμενο αγωγής

ΙΒ. Άμυνα εναγομένου

ΙΓ. Υπόδειγμα αγωγής

§ 14. Παρεμπόδιση χρήσης κοινόχρηστων πραγμάτων

Α. Παρεμπόδιση χρήσης

Β. Προσβολή περιβάλλοντος

Γ. Ιδιαίτερα δικαιώματα σε κοινόχρηστα πράγματα

Δ. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση – Έννομο συμφέρον

2. Παθητική νομιμοποίηση

Ε. Αρμοδιότητα

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής

Ζ. Άμυνα εναγομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 15. Τα νομικά πρόσωπα

Α. Νομική προσωπικότητα

Β. Έδρα

Γ. Ικανότητα νομικού προσώπου

1. Ικανότητα δικαίου

2. Ικανότητα διαδίκου

Δ. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

§ 16. Ευθύνη νομικού προσώπου και εκπροσώπων του

Α. Διοίκηση νομικού προσώπου

1. Ορισμός μελών

2. Λήψη αποφάσεων

3. Προσβολή αποφάσεων

Β. Εξουσία της διοίκησης

1. Εκπροσώπηση νομικού προσώπου

2. Υποκατάσταση

3. Μαρτυρική κατάθεση

4. Σχέση εκπροσώπου με νομικό πρόσωπο

Γ. Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου

1. Δέσμευση νομικού προσώπου από δικαιοπραξία

2. Δέσμευση ΑΕ

3. Δέσμευση ΕΠΕ

4. Δέσμευση ΙΚΕ

5. Δέσμευση προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ)

6. Περιεχόμενο αγωγής κατά νομικού προσώπου

Δ. Ευθύνη νομικού προσώπου για πράξεις των εκπροσώπων του

1. Η ρύθμιση του άρθ. 71 εδ. α΄ ΑΚ

2. Ευθύνη από πρόστηση

3. Εφαρμογή σε συνεταιρισμούς και εταιρείες

4. Ευθύνη Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ

Ε. Ευθύνη εκπροσώπου

1. Επί δικαιοπραξίας

2. Για πράξεις ή παραλείψεις του εκπροσώπου

3. Για πράξεις ή παραλείψεις του εκκαθαριστή

ΣΤ. Ευθύνη υπαλλήλων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ

Ζ. Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου

Η. Προσωπική κράτηση εκπροσώπου νομικού προσώπου

Θ. Ευθύνη εκπροσώπων ν.π. για χρέη προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ

1. Ευθύνη για χρέη προς το Δημόσιο

2. Ευθύνη για χρέη προς τους ΦΚΑ

§ 17. Ευθύνη εκπροσώπου έναντι του νομικού προσώπου

Α. Ευθύνη εκπροσώπου νομικού προσώπου γενικά

1. Σχέση εκπροσώπου με νομικό πρόσωπο

2. Περιεχόμενο αγωγής

3. Άμυνα εναγομένου

4. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Β. Ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ (άρθ. 67 ν. 4072/2012)

1. Γενικά

2. Απαλλαγή διαχειριστή

3. Νομιμοποίηση

4. Περιεχόμενο αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

6. Αρμοδιότητα

7. Παραγραφή

Γ. Ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο αγωγής

4. Άμυνα εναγομένου

5. Παραγραφή

Δ. Ευθύνη διαχειριστή προσωπικών εταιρειών (ΟΕ-ΕΕ)

Ε. Ευθύνη μελών ΔΣ της ΑΕ

ΣΤ. Ευθύνη υπαλλήλων του Δημοσίου & ΝΠΔΔ

§ 18. Προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου

Α. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών νομικού προσώπου

1. Έλλειψη διοίκησης

2. Έλλειψη εκκαθαριστών

3. Νομικά πρόσωπα – Ενώσεις προσώπων

4. Διαιτησία

Β. Προϋποθέσεις διορισμού προσωρινής διοίκησης

1. Γενικά

2. Έλλειψη διοίκησης

3. Σύγκρουση συμφερόντων

Γ. Διοριζόμενα πρόσωπα

Δ. Αντικατάσταση προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών

Ε. Διαδικασία διορισμού προσωρινής διοίκησης

1. Οριστική δικαστική προστασία

2. Νομιμοποίηση – Κλήτευση

3. Παρέμβαση

4. Αρμοδιότητα – Διαδικασία – Δικαιοδοσία

ΣΤ. Περιεχόμενο αίτησης

Ζ. Έκδοση απόφασης – Ένδικα μέσα

1. Έκδοση απόφασης

2. Ένδικα μέσα

Η. Εξουσία προσωρινής διοίκησης

Θ. Προσωρινή δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

§ 19. Σύσταση σωματείου

Α. Έννοια σωματείου

1. Συνταγματική κατοχύρωση

2. Ελευθερία μη συμμετοχής

3. Σωματεία

4. Συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις

5. Πολλαπλότητα σωματείων

Β. Καταστατικό σωματείου – συνεταιρισμού

1. Περιεχόμενο – Φύση

2. Δικαιοπραξία

3. Αντίθεση στον νόμο

4. Όροι λειτουργίας διοίκησης

5. Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Γ. Μέλη του σωματείου

1. Ισότητα

2. Αμεταβίβαστο ιδιότητας μέλους

3. Μέλη διοίκησης

4. Παρέμβαση

Δ. Τροποποίηση καταστατικού

1. Διαδικασία

2. Λήψη απόφασης

3. Μεταβολή σκοπού

Ε. Αρμοδιότητα – Δικαιοδοσία – Διαδικασία

ΣΤ. Νομιμοποίηση

1. Ίδρυση σωματείου

2. Τροποποίηση καταστατικού

Ζ. Περιεχόμενο αιτήσεων

1. Ίδρυση σωματείου

2. Τροποποίηση σωματείου

Η. Έκδοση διαταγής – Εγγραφή στο δημόσιο βιβλίο

1. Δικαστικός έλεγχος

2. Έκδοση πράξης

3. Εγγραφή στο βιβλίο

Θ. Ανακοπή – Τριτανακοπή

1. Γενικά

2. Τριτανακοπή

3. Έννομο συμφέρον

4. Παθητική νομιμοποίηση

5. Αρμοδιότητα

6. Περιεχόμενο τριτανακοπής

7. Νέοι λόγοι τριτανακοπής

8. Διαδικασία

9. Αναστολή εκτέλεσης

10. Συνέπειες

Ι. Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία

§ 20. Είσοδος, έξοδος και αποβολή μελών σωματείου

Α. Είσοδος νέων μελών

1. Γενικά

2. Αρμοδιότητα – Διαδικασία – Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο αγωγής

4. Άμυνα εναγομένου

5. Συνδικαλιστικές οργανώσεις

6. Επαγγελματικές οργανώσεις

7. Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

8. Αστικοί Συνεταιρισμοί

9. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Β. Αποχώρηση μελών

Γ. Αποβολή μελών

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

4. Περιεχόμενο αγωγής – Άμυνα εναγομένου

5. Ασφαλιστικά μέτρα

6. Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

7. Αστικοί συνεταιρισμοί

8. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Δ. Αποβολή μέλους επαγγελματικής οργάνωσης

1. Γενικά

2. Αποβολή μέλους

3. Άσκηση προσφυγής

4. Αποσβεστική προθεσμία

5. Νομιμοποίηση

6. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

7. Περιεχόμενο αίτησης – Ασφαλιστικά μέτρα

§ 21. Αρμοδιότητες, σύγκληση και λήψη απόφασης ΓΣ σωματείου

Α. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Β. Σύγκληση γενικής συνέλευσης

1. Αρμόδιο όργανο

2. Αίτηση μειοψηφίας

3. Νομιμοποίηση μειοψηφίας

4. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

5. Περιεχόμενο αίτησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης

6. Σύγκληση γενικής συνέλευσης επαγγελματικής οργάνωσης (5 § 3 ν. 1712/1987)

7. Σύγκληση γενικής συνέλευσης αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης (14 §§ 2-3 ν. 1361/1983

Γ. Λήψη απόφασης από τη ΓΣ

§ 22. Αγωγή ακύρωσης απόφασης σωματείου

Α. Ακυρότητα απόφασης

1. Γενικά

2. Ακυρώσιμη απόφαση

3. Άκυρη απόφαση

4. Ανυπόστατη απόφαση

Β. Προβολή ακυρότητας κατ’ ένσταση και παρεμπίπτουσα εξέταση

Γ. Προθεσμία

Δ. Νομιμοποίηση – Αρμοδιότητα – Διαδικασία

1. Νομιμοποίηση – Έννομο συμφέρον

2. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Ε. Περιεχόμενο αγωγής

ΣΤ. Άμυνα εναγομένου

Ζ. Φύση δικαστικής απόφασης

1. Ακυρώσιμες αποφάσεις

2. Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις

Η. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης

1. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

2. Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο αίτησης

4. Άμυνα καθού

Θ. Ακυρότητα διάταξης καταστατικού σωματείου

Ι. Ακύρωση απόφασης ΓΣ αγροτικών συνεταιρισμών (ΑΣ)

ΙΑ. Ακύρωση απόφασης ΓΣ συνιδιοκτητών οροφοκτησίας

§ 23. Διάλυση σωματείου

Α. Μη δικαστική διάλυση

1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης

2. Αυτοδίκαιη διάλυση

Β. Δικαστική διάλυση

Γ. Αρμοδιότητα – Δικαιοδοσία – Διαδικασία

Δ. Νομιμοποίηση

Ε. Περιεχόμενο αίτησης

ΣΤ. Έκδοση απόφασης – Ένδικα μέσα

Ζ. Προσωρινή διαταγή

Η. Συνέπειες διάλυσης

1. Σημείωση στο βιβλίο σωματείων

2. Εκκαθάριση

3. Τύχη περιουσίας

§ 24. Φιλανθρωπικά σωματεία

Α. Έννοια

Β. Σκοπός – Εποπτεία

Γ. Υποχρέωση σύστασης ιδρύματος

Δ. Αμφισβήτηση χαρακτήρα σωματείου

Ε. Διάλυση φιλανθρωπικού σωματείου

ΣΤ. Τύχη περιουσίας

§ 25. Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα (ν. 4301/2014)

Α. Έννοια θρησκευτικού και εκκλησιαστικού νομικού προσώπου

1. Γενικά

2. Εξαιρέσεις

3. Θρησκευτικό νομικό πρόσωπο

4. Έννοια θρησκευτικής κοινότητας

5. Εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο

Β. Διαδικασία σύστασης θρησκευτικού νομικού προσώπου

1. Αίτηση – Αρμοδιότητα

2. Παρέμβαση

3. Εγγραφή στο βιβλίο και απόκτηση νομικής προσωπικότητας

4. Ικανότητα δικαίου

Γ. Αναστολή λειτουργίας νομικού προσώπου

Δ. Διάλυση θρησκευτικού νομικού προσώπου

§ 26. Έγκριση και τροποποίηση καταστατικού αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων

Α. Έννοια αγροτικού συνεταιρισμού (ΑΣ)

Β. Καταστατικό ΑΣ

1. Μέλη – Περιεχόμενο καταστατικού

2. Είσοδος νέων μελών

Γ. Τροποποίηση καταστατικού

Δ. Περιεχόμενο αίτησης

Ε. Αρμοδιότητα – Νομιμοποίηση – Διαδικασία – Απόφαση

ΣΤ. Ένδικα μέσα

§ 27. Σύγκληση ΓΣ συνεταιρισμού (789 ΚΠολΔ)

Α. Γενικά

Β. Πρόβλεψη σύγκλησης γενικής συνέλευσης

1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί

2. Αστικοί συνεταιρισμοί

3. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί

Γ. Νομιμοποίηση – Κλήτευση – Αρμοδιότητα – Διαδικασία

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Κλήτευση

3. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Δ. Περιεχόμενο αίτησης

Ε. Προσωρινή διαταγή

ΣΤ. Ένδικα μέσα

Η. Απόφαση

§ 28. Διορισμός ή αντικατάσταση εκκαθαριστών συνεταιρισμού (790 ΚΠολΔ)

Α. Γενικά

Β. Πρόβλεψη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστών

1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί

2. Αστικοί και οικοδομικοί συνεταιρισμοί

3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Γ. Νομιμοποίηση – Κλήτευση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Κλήτευση

Δ. Αρμοδιότητα – Διαδικασία – Δικαιοδοσία

Ε. Περιεχόμενο αίτησης

1. Διορισμός εκκαθαριστών

2. Αντικατάσταση εκκαθαριστών

ΣΤ. Προσωρινή διαταγή

Ζ. Ένδικα μέσα

Η. Απόφαση

§ 29. Σύσταση, ανάκληση και προσβολή ιδρύματος

Α. Ιδρυτική πράξη

Β. Ανάκληση από τον ιδρυτή

Γ. Νομιμοποίηση

Δ. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Ε. Περιεχόμενο αίτησης

ΣΤ. Απόφαση – Ένδικα μέσα

Ζ. Τέλος ιδρύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

§ 30. Αγωγές επί ακυρότητας δικαιοπραξίας ανικάνων

Α. Δικαιοπρακτική ικανότητα

1. Ικανότητα και ανικανότητα για δικαιοπραξία

2. Δικαστική συμπαράσταση

3. Δήλωση βούλησης από πρόσωπο που δεν είχε συνείδηση των πράξεών του (131 ΑΚ)

4. Δικαιοπραξίες του περιορισμένως ικανού

5. Δήλωση προς ανίκανο και περιορισμένως ικανό

6. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Β. Συνέπειες δήλωσης βούλησης ανικάνου

Γ. Νομιμοποίηση – Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Δ. Περιεχόμενο αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας

Ε. Άμυνα εναγομένου

ΣΤ. Αποζημίωση άρθ. 132, 171 § 2 ΑΚ

1. Η ρύθμιση

2. Προϋποθέσεις και έκταση αποζημίωσης

3. Νομιμοποίηση

4. Περιεχόμενο αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

§ 31. Εικονικότητα δικαιοπραξίας

Α. Εικονική δήλωση

Β. Στοιχεία εικονικότητας

1. Γνώση και συμφωνία συμβληθέντων

2. Επί τυπικής δικαιοπραξίας

3. Σκοπός εικονικότητας;

4. Μεταγραφή;

5. Σύμπραξη δημόσιας αρχής

Γ. Απόλυτη και σχετική εικονικότητα

1. Γενικά

2. Σχετική εικονικότητα

3. Συνέπειες εικονικότητας

Δ. Περιπτώσεις εικονικότητας

1. Διαθήκη

2. Αποδοχή – αποποίηση κληρονομίας

3. Κληρονομιαίο στοιχείο

4. Εικονικότητα πώλησης

5. Μεταβίβαση κυριότητας

6. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας

7. Εκχώρηση

8. Πλειστηριασμός

9. Εταιρεία

10. Μίσθωση

11. Συναλλαγματική

Ε. Προστασία των τρίτων (139 ΑΚ)

ΣΤ. Προβολή ισχυρισμού με ένσταση

Ζ. Απόδειξη

Η. Δικονομικά θέματα

1. Ενεργητική νομιμοποίηση – Έννομο συμφέρον

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα

4. Βιβλία διεκδικήσεων

Θ. Περιεχόμενο αγωγής

Ι. Άμυνα εναγομένου

ΙΑ. Παραγραφή

§ 32. Αγωγές ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω ελαττωμάτων βούλησης

Α. Δήλωση από πλάνη

1. Γενικά

2. Εσφαλμένη γνώση ή ασυνείδητη άγνοια

3. Πλάνη περί το δίκαιο

4. Πλάνη ουσιώδης και μη

5. Πλάνη περί τα παραγωγικά αίτια της βούλησης

6. Εσφαλμένος προσδιορισμός του αντικειμένου της δικαιοπραξίας

7. Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης

8. Πότε αποκλείεται η ακύρωση λόγω πλάνης

9. Δήλωση βούλησης δικονομικού περιεχομένου

10. Περιπτώσεις πλάνης

Β. Δήλωση συνεπεία απάτης

1. Γενικά

2. Στοιχεία απάτης

3. Πλάνη μη ουσιώδης

4. Συνέπειες απάτης

Γ. Δήλωση συνεπεία απειλής

Δ. Ακύρωση της δικαιοπραξίας

Ε. Δικονομικά θέματα

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Απόδειξη

4. Αρμόδιο δικαστήριο

5. Βιβλία διεκδικήσεων

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής ακύρωσης δικαιοπραξίας και άμυνα εναγομένου

1. Ακύρωση λόγω πλάνης

2. Ακύρωση λόγω απάτης

3. Ακύρωση λόγω απειλής

Ζ. Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση

1. Απόσβεση λόγω παραίτησης

2. Απόσβεση λόγω παρόδου προθεσμίας

Η. Συνέπειες ακυρότητας

Θ. Αγωγή αποζημίωσης από ακύρωση λόγω πλάνης

1. Ακύρωση λόγω πλάνης

2. Αρνητικό ή διαφέρον εμπιστοσύνης

3. Νομιμοποίηση

4. Αρμόδιο δικαστήριο

5. Περιεχόμενο αγωγής αποζημίωσης

6. Άμυνα εναγομένου

Ι. Αγωγή αποζημίωσης από ακύρωση λόγω απάτης

1. Ακύρωση λόγω απάτης

2. Έκσταση αποζημίωσης

3. Νομιμοποίηση

4. Αρμόδιο δικαστήριο

5. Περιεχόμενο αγωγής αποζημίωσης

6. Άμυνα εναγομένου

ΙΑ. Αγωγή αποζημίωσης από ακύρωση λόγω απειλής

1. Ακύρωση λόγω απειλής

2. Έκταση αποζημίωσης

3. Λοιπά θέματα

ΙΒ. Αγωγή αποζημίωσης από ακύρωση λόγω απειλής από τρίτον (153 ΑΚ)

1. Απειλή από τρίτο

2. Έκταση αποζημίωσης

3. Νομιμοποίηση

4. Αρμόδιο δικαστήριο

5. Περιεχόμενο αγωγής αποζημίωσης

6. Άμυνα εναγομένου

ΙΓ. Αγωγή ακύρωσης της αποποίησης ή της αποδοχής κληρονομίας (1857 ΑΚ)

1. Η ρύθμιση

2. Προϋποθέσεις

3. Παραγραφή

4. Νομιμοποίηση

5. Περιεχόμενο αγωγής

6. Άμυνα εναγομένου

7. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

§ 33. Τύπος δικαιοπραξίας

Α. Άτυπο δικαιοπραξιών

1. Γενικά

2. Δικαιοπραξίες που δεν υπόκεινται σε τύπο

Β. Έγγραφος τύπος

1. Γενικά

2. Ηλεκτρονικό έγγραφο

3. Υπογραφή

Γ. Τροποποίηση δικαιοπραξίας

1. Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας

2. Τροποποίηση άτυπης δικαιοπραξίας

Δ. Δημόσιο και ΝΠΔΔ

1. Δημόσιο

2. ΝΠΔΔ

Ε. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

1. Γενικά

2. Εμπράγματη δικαιοπραξία

3. Κανονισμός 593/2008

ΣΤ. Συνέπειες μη τήρησης τύπου

1. Νόμιμος τύπος

2. Συμβατικός τύπος

Ζ. Αποδεικτική ισχύς εγγράφων κατά τον ΚΠολΔ

1. Γενικά

2. Δημόσια έγγραφα

3. Ιδιωτικά έγγραφα

4. Ξενόγλωσσα έγγραφα

Η. Γνησιότητα εγγράφου

1. Δημόσια έγγραφα

2. Ιδιωτικά έγγραφα

Θ. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού

1. Γενικά

2. Προβολή ένστασης πλαστότητας

3. Επίκληση αποδείξεων

Ι. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης του νόμιμου τύπου

1. Νομιμοποίηση

2. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

3. Περιεχόμενο αγωγής

4. Άμυνα εναγομένου

§ 34. Προσύμφωνο

Α. Έννοια – Φύση

Β. Τύπος

1. Γενικά

2. Τροποποιήσεις

3. Μεταγραφή

4. Αρραβώνας

Γ. Χρόνος σύναψης κύριας σύμβασης

1. Ύπαρξη συμφωνίας για τον χρόνο σύναψης της κύριας σύμβασης

2. Έλλειψη συμφωνίας για τον χρόνο σύναψης της κύριας σύμβασης

3. Παραγραφή αξίωσης για τη σύναψης της κύριας σύμβασης

4. Κληρονομητό αξίωσης και υποχρέωσης

5. Προσύμφωνο με διαλυτική αίρεση

Δ. Αγωγή για εκτέλεση προσυμφώνου

1. Περιεχόμενο αγωγής για καταδίκη σε δήλωση βούλησης – Νομιμοποίηση

2. Άμυνα εναγομένου

3. Πλαγιαστική άσκηση της αγωγής

4. Αρμόδιο δικαστήριο – Διαδικασία

5. Δικαστικό ένσημο – Βιβλία διεκδικήσεων

6. Εκτέλεση απόφασης

7. Εξασφάλιση εκτέλεσης

Ε. Αδυναμία παροχής

ΣΤ. Κατάσχεση προσυμφωνημένης παροχής

Ζ. Υπόδειγμα αγωγής αξίωσης από προσύμφωνο

Η. Φορολογική μεταχείριση

§ 35. Απαγόρευση δικαιοπραξίας

Α. Απαγορευμένη δικαιοπραξία (174 ΑΚ)

1. Σχέση άρθ. 174 και 365 ΑΚ

2. Προϋποθέσεις και συνέπειες απαγόρευσης

Β. Περιπτώσεις απαγορευμένης δικαιοπραξίας ή παροχής

1. Πώληση

2. Σύμβαση έργου

3. Κατάχρηση δικαιώματος

4. Πληρεξουσιότητα

5. Καταπίστευμα

6. Σχέση εργασίας

7. Εργολαβία δίκης

8. Έμμισθη εντολή δικηγόρου

9. Δικαιοπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές

10. Οροφοκτησία

11. Πλειστηριασμός

12. Κοινωνία

13. Διαθήκη μοναχού Αγ. Όρους

14. Διαθήκη έλληνα μουσουλμάνου

15. Εγγύηση

16. Απόφαση ΓΣ ΑΕ

17. Χρηματιστήριο

18. Μεσίτης

19. Συμβιβασμός

20. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας

21. Απαγόρευση σύστασης δουλείας

22. Ελεύθερος ανταγωνισμός

23. Πολεοδομική νομοθεσία

24. Συμβάσεις ΑΕ με μέλη της

Γ. Απαγόρευση κατάτμησης οικοπέδων

1. Απαγόρευση άρθ. 2 ν.δ. 690/1948

2. Απαγόρευση άρθ. 29 ν. 1337/1983

Δ. Δικονομικά θέματα

1. Ενεργητική νομιμοποίηση – Έννομο συμφέρον

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα

4. Βιβλία διεκδικήσεων

Ε. Περιεχόμενο αγωγής

ΣΤ. Άμυνα εναγομένου

§ 36. Απαγόρευση διάθεσης (175-176 ΑΚ)

Α. Απαγόρευση διάθεσης εκ του νόμου (175 ΑΚ)

1. Η ρύθμιση

2. Έννοια διάθεσης

Β. Περιπτώσεις απαγόρευσης διάθεσης

1. Περιουσία ανηλίκου

2. Κατάσχεση πράγματος

3. Κατάσχεση σε χέρια τρίτου

4. Μεταβίβαση αγροτικών ακινήτων

5. Διάθεση αυθαιρέτου

6. Λαϊκή κατοικία

7. Εχθρικές περιουσίες

Γ. Απαγόρευση διάθεσης από δικαστική απόφαση (176 ΑΚ)

1. Γενικά

2. Προσωρινές διαταγές

Δ. Νομιμοποίηση

Ε. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας

ΣΤ. Άμυνα εναγομένου

Ζ. Προβολή ακυρότητας κατ’ ένσταση

§ 37. Απαγόρευση διάθεσης από δικαιοπραξία (177 ΑΚ)

Α. Γενικά

1. Η ρύθμιση

2. Έκταση εφαρμογής

3. Εξαιρέσεις

Β. Συνέπειες απαγορευμένης διάθεσης

1. Ισχύς δικαιοπραξίας

2. Καταπιστευτική εκχώρηση

3. Αξίωση αποζημίωσης

Γ. Αγωγή για παράλειψη

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση και περιεχόμενο αγωγής για παράλειψη

3. Συνέπειες παράβασης της δικαστικής απόφασης

Δ. Αγωγή αποζημίωσης

1. Νομιμοποίηση και περιεχόμενο αγωγής αποζημίωσης

2. Άμυνα εναγομένου

§ 38. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας αντίθετης στα χρηστά ήθη (178-179 ΑΚ)

Α. Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη

1. Γενικά

2. Κριτήριο χρηστών ηθών

3. Δικαιοπραξίες αντίθετες στα χρηστά ήθη

4. Δικαιοπραξίες μη αντικείμενες στα χρηστά ήθη

5. Ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού

Β. Καταπλεονεκτική δικαιοπραξία (179 AK)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

3. Εκμετάλλευση

4. Ανάγκη

5. Απειρία

6. Κουφότητα

7. Προφανής δυσαναλογία

8. Περιπτώσεις

Γ. Συνέπειες

Δ. Νομιμοποίηση διαδίκων

Ε. Περιεχόμενο αγωγής

ΣΤ. Άμυνα εναγομένου

Ζ. Αρμοδιότητα – Διαδικασία – Βιβλία διεκδικήσεων

§ 39. Ακυρότητα μέρους και επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας

Α. Άκυρη δικαιοπραξία

Β. Ακυρότητα μέρους δικαιοπραξίας (181 ΑΚ)

1. Προϋποθέσεις εφαρμογής

2. Έκταση εφαρμογής

3. Γνώση – Άγνοια

4. Αντίθετες ρυθμίσεις

Γ. Περιπτώσεις

1. Κληρονομική συμφωνία

2. Νομικές υπηρεσίες

3. Διατροφή

4. Πνευματική ιδιοκτησία

5. Εικονικότητα

6. Εκτέλεση

Δ. Επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας

1. Γενικά

2. Επανάληψη της δικαιοπραξίας

3. Σχέση εργασίας

4. Γενική συνέλευση ΑΕ

Ε. Νομιμοποίηση διαδίκων

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγών

Ζ. Άμυνα εναγομένου

Η. Δικονομικά θέματα

§ 40. Μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίας

Α. Προϋποθέσεις μετατροπής δικαιοπραξίας (182 ΑΚ)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις μετατροπής

Β. Περιπτώσεις

1. Γενικά

2. Θέση στάθμευσης στην πιλοτή

3. Επιταγή

4. Συναλλαγματική

5. Παραγραφή

6. Σύμβαση έργου

7. Συνδιαθήκη

Γ. Νομιμοποίηση

Δ. Περιεχόμενο αγωγής

Ε. Άμυνα εναγομένου

ΣΤ. Δικονομικά θέματα

§ 41. Σύναψη σύμβασης

Α. Έννοια σύμβασης

Β. Ελευθερία των συμβάσεων

1. Έννοια ελευθερίας συμβάσεων

2. Επώνυμη και μη επώνυμη σύμβαση

3. Κατάχρηση δικαιώματος

4. Περιορισμοί ελευθερίας συμβάσεων

5. Επέμβαση του νομοθέτη στη σύμβαση

6. Επέμβαση του δικαστή στη σύμβαση

Γ. Οι κυριότερες διακρίσεις των συμβάσεων

1. Διοικητική και ιδιωτική σύμβαση

2. Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς συμβάσεις

3. Ενοχικές και εμπράγματες συμβάσεις

4. Συμβάσεις προσχώρησης

5. Συμβάσεις-πλαίσιο

6. Σύμφωνο προαίρεσης

7. Μικτή σύμβαση

Δ. Πρόταση για σύναψη σύμβασης

1. Δέσμευση από την πρόταση

2. Περιεχόμενο πρότασης

3. Πρόσκληση για υποβολή πρότασης

Ε. Απεύθυνση δήλωσης βούλησης

1. Απευθυντέα δήλωση

2. Περιπτώσεις απευθυντέας δήλωσης

3. Ανάκληση – Απόσβεση δήλωσης/πρότασης

ΣΤ. Αποδοχή πρότασης για σύναψη σύμβασης

1. Περιεχόμενο αποδοχής

2. Καθυστερημένη αποδοχή

3. Εκπρόθεσμη λήψη αποδοχής

4. Χρόνος και τόπος κατάρτισης της σύμβασης

5. Σιωπηρή συμφωνία

Ζ. Περιπτώσεις αποδοχής πρότασης

1. Μίσθωση

2. Ασφάλιση

3. Συμμετοχή σε διαγωνισμό

4. Παραπομπή σε άλλο έγγραφο

Η. Ατέλεστη σύμβαση

Θ. Νομικός χαρακτηρισμός σύμβασης

Ι. Νομική βάση αγωγής

ΙΑ. Τροποποίηση της σύμβασης

ΙΒ. Μεταβίβαση σύμβασης

ΙΓ. Ερμηνεία σύμβασης

§ 42. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης (949 ΚΠολΔ)

Α. Γενικά

Β. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης

1. Υποχρέωση δήλωσης βούλησης

2. Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο της αγωγής

4. Πλαγιαστική άσκηση της αγωγής

5. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Γ. Περιπτώσεις αξίωσης για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

1. Προσύμφωνο

2. Ανάκληση δωρεάς

3. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

4. Εντολή

§ 43. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

Α. Ρυθμίσεις ενδοτικού δικαίου

Β. Έννοια και στάδιο διαπραγματεύσεων

1. Έννοια διαπραγματεύσεων

2. Στάδιο διαπραγματεύσεων

Γ. Συμπεριφορά κατά τις διαπραγματεύσεις

1. Υποχρέωση διαφώτισης

2. Αυθαίρετη ματαίωση της σύμβασης

3. Ελλείψεις σύμβασης

4. Ευθύνη ασφαλιστή

5. Ευθύνη διενεργούντος διαγωνισμό

Δ. Προϋποθέσεις ευθύνης από διαπραγματεύσεις

1. Γενικά

2. Ευθύνη από αδικοπραξία

3. Υπαιτιότητα

Ε. Ζημία – Έκταση αποζημίωσης

ΣΤ. Αρμόδιο δικαστήριο – Διαδικασία

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

Ζ. Περιεχόμενο αγωγής

Η. Άμυνα εναγομένου

Θ. Αναζήτηση δοθέντων με αδικ. πλουτισμό

Ι. Δημόσιες συμβάσεις

ΙΑ. Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007

§ 44. Αγωγές από αίρεση

Α. Αναβλητική αίρεση και προθεσμία

1. Έννοια αναβλητικής αίρεσης και προθεσμίας

2. Περισσότερες αιρέσεις

3. Καταχρηστική αίρεση

4. Εξουσιαστική αίρεση

5. Περιπτώσεις αναβλητικής αίρεσης

6. Αίρεση στην καταγγελία

Β. Διαλυτική αίρεση

1. Έννοια διαλυτικής αίρεσης ή προθεσμίας

2. Περιπτώσεις διαλυτικής αίρεσης

Γ. Πλασματική πλήρωση ή μη πλήρωση αίρεσης (207 ΑΚ)

1. Πλασματική πλήρωση αναβλητικής αίρεσης

2. Ατονία/ματαίωση αίρεσης

3. Πλήρωση διαλυτικής αίρεσης

4. Παραίτηση από αίρεση

5. Περιεχόμενο αγωγής

6. Άμυνα εναγομένου

Δ. Αναζήτηση ωφελημάτων (203 ΑΚ)

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο αγωγής

3. Άμυνα εναγομένου

Ε. Ματαίωση ή βλάβη δικαιώματος (204 ΑΚ)

1. Η ρύθμιση

2. Προϋποθέσεις

3. Έκταση εφαρμογής

4. Έκταση αποζημίωσης

5. Νομιμοποίηση

6. Αρμοδιότητα

7. Περιεχόμενο αγωγής

8. Άμυνα εναγομένου

ΣΤ. Διάθεση ηρτημένης της αίρεσης (206 ΑΚ)

1. Η ρύθμιση

2. Προϋποθέσεις

3. Περιπτώσεις εφαρμογής

4. Σχέση άρθ. 206 και 1036 ΑΚ

5. Συνέπειες

6. Νομιμοποίηση

7. Αρμοδιότητα

8. Περιεχόμενο αγωγής

9. Άμυνα εναγομένου

10. Διάθεση με αναγκαστική εκτέλεση

Ζ. Ασφαλιστικά μέτρα

Η. Αιρέσεις ακατάληπτες και παράνομες (208 ΑΚ)

1. Αίρεση ακατάληπτη ή παράνομη

2. Αίρεση αδύνατη

Θ. Αιρέσεις και ένσταση

§ 45. Αντιπροσώπευση και Πληρεξουσιότητα

Α. Αντιπροσώπευση (211-215 ΑΚ)

1. Άμεση αντιπροσώπευση

2. Έμμεση αντιπροσώπευση

3. Ερμηνευτικός κανόνας άρθ. 212 ΑΚ

4. Ικανότητα αντιπροσώπου

5. Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο

Β. Περιπτώσεις αντιπροσώπευσης

1. Ανώνυμη εταιρεία

2. Μίσθωση

3. Ασφάλιση ιδιωτική

4. Πολιτική δικονομία

5. Προσύμφωνο

6. Αμοιβή μεσίτη

7. Καταγγελία σύμβασης εργασίας

8. Δικαιοπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές

9. Επιταγή

10. Συναλλαγματική

11. Χρηματοδοτική μίσθωση

Γ. Η πληρεξουσιότητα

1. Έννοια και φύση πληρεξουσιότητας

2. Υποπληρεξουσιότητα ή μεταπληρεξουσιότητα

3. Εντολή και πληρεξουσιότητα

Δ. Διάρκεια πληρεξουσιότητας

Ε. Τύπος πληρεξουσιότητας

1. Γενικά

2. Συναλλαγματική – Επιταγή

ΣΤ. Κατάχρηση εντολής και πληρεξουσιότητας

Ζ. Ανάκληση πληρεξουσιότητας

1. Γενικά

2. Τρόπος ανάκλησης

3. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

Η. Παύση της πληρεξουσιότητας

1. Τρόπος παύσης

2. Μεταθανάτια πληρεξουσιότητα

Θ. Συνέπειες παύσης της πληρεξουσιότητας

1. Απόδοση πληρεξούσιου εγγράφου

2. Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο αγωγής κήρυξης ανίσχυρου πληρεξουσίου

4. Αρμόδιο δικαστήριο

Ι. Δικαιοπραξία μετά την παύση της πληρεξουσιότητας

1. Έγκριση σύμβασης που συνάφθηκε χωρίς πληρεξουσιότητα

2. Δέσμευση αντιπροσωπευομένου

3. Γνώση παύσης πληρεξουσιότητας από τον πληρεξούσιο

ΙΑ. Ακυρότητα δικαιοπραξίας από ψευδοπληρεξούσιο

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο αγωγής

4. Άμυνα εναγομένου

ΙΒ. Ευθύνη αντιπροσώπου (231, 234 ΑΚ)

1. Νομοθετικά κείμενα

2. Κατάρτιση δικαιοπραξίας χωρίς εξουσία αντιπροσώπευσης

3. Ευθύνη φερομένου ως αντιπροσωπευομένου έναντι του τρίτου

4. Ευθύνη φερομένου ως αντιπροσώπου έναντι του τρίτου

5. Νομιμοποίηση

6. Περιεχόμενο αγωγής αποζημίωσης άρθ. 231 ΑΚ

7. Άμυνα εναγομένου

ΙΓ. Συνέπειες επί μονομερούς δικαιοπραξίας

1. Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου

2. Μονομερής δικαιοπραξία από αντιπρόσωπο χωρίς πληρεξουσιότητα

3. Έγκριση μονομερούς δικαιοπραξίας

ΙΔ. Αυτοδικαιοπραξία (αυτοσύμβαση) – 235 ΑΚ

1. Απαγορευτικός κανόνας

2. Εξαιρέσεις

3. Συνέπειες παράβασης – Σχετική ακυρότητα

4. Τύπος αυτοσύμβασης

5. Τριτεγγύηση συναλλαγματικής

ΙΕ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΙΣΤ. Αντιπροσώπευση – Πληρεξουσιότητα επί επιταγής και συναλλαγματικής

1. Επί επιταγής

2. Επί συναλλαγματικής

§ 46. Δικαστική πληρεξουσιότητα

Α. Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου

Β. Τύπος δικαστικής πληρεξουσιότητας

Γ. Έκταση δικαστικής πληρεξουσιότητας

1. Γενική πληρεξουσιότητα

2. Ειδική πληρεξουσιότητα

Δ. Παύση δικαστικής πληρεξουσιότητας

Ε. Τεκμαρτό δικαστικής πληρεξουσιότητας

ΣΤ. Έγκριση πράξεων δικηγόρου

Ζ. Συνέπειες έλλειψης δικαστικής πληρεξουσιότητας

§ 47. Συναίνεση και έγκριση

Α. Συναίνεση

Β. Έγκριση

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις έγκρισης

3. Τύπος έγκρισης

4. Ενέργεια έγκρισης

5. Έγκριση καταβολής

6. Διαδικαστικές πράξεις

Γ. Διάθεση από μη δικαιούχο

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

§ 48. Ένσταση παραγραφής γενικά

Α. Έννοια παραγραφής

1. Παραγραφή αξίωσης

2. Συρροή αξιώσεων

3. Παραγραφή και πλουτισμός

4. Επί ενοχής εις ολόκληρον

5. Συμφωνία παραγραφής

6. Συνταγματικότητα

Β. Αξιώσεις μη υποκείμενες σε παραγραφή

Γ. Γενική εικοσαετής παραγραφή

Δ. Βραχύτερες παραγραφές

1. Δεκαπενταετής

2. Δεκαετής

3. Πενταετής

4. Τετραετής

5. Τριετής

6. Διετής

7. Δεκαοκτάμηνη

8. Ετήσια

9. Εξάμηνη

Ε. Παραγραφή υπέρ και κατά Δημοσίου

1. Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου

2. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

ΣΤ. Παραγραφή κατά ΝΠΔΔ

Ζ. Παραγραφή υπέρ και κατά Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Η. Έναρξη παραγραφής

1. Γενικά

2. Ειδικά

3. Περιοδικές παροχές

4. Δημόσιο και ΝΠΔΔ

Θ. Συμπλήρωση της παραγραφής

1. Υπολογισμός χρόνου παραγραφής

2. Συμπλήρωση παραγραφής

3. Μεταβίβαση ενοχικής σχέσης

4. Παραγραφή επί εμπράγματων αξιώσεων

5. Παραγραφή παρεπόμενων αξιώσεων

6. Παραίτηση από παραγραφή

7. Νομοθετική επιμήκυνση παραγραφής

8. Συνέπειες παραγραφής απαίτησης κατά Δημοσίου και ΝΠΔΔ

Ι. Πρόταση παραγραφής

1. Πρόταση με ένσταση

2. Πρόταση από τρίτον

3. Αυτεπάγγελτη εξέταση

ΙΑ. Υποβολή ένστασης παραγραφής

1. Χρόνος προβολής

2. Περιεχόμενο ένστασης παραγραφής

3. Δεδικασμένο

4. Καταχρηστική άσκηση

ΙΒ. Διαχρονικό δίκαιο παραγραφής

1. Γενικά

2. Μακρότερη παραγραφή

3. Βραχύτερη παραγραφή

4. Συμπληρωθείσα παραγραφή

ΙΓ. Εφαρμοστέο δίκαιο παραγραφής

§ 49. Αναστολή παραγραφής

Α. Αναστολή παραγραφής λόγω ανώτερης βίας ή δόλου

1. Γενικά

2. Αναστολή λόγω ανώτερης βίας

3. Αναστολή λόγω δόλου του αντιδίκου

Β. Άλλες περιπτώσεις αναστολής

1. Αναστολή άρθ. 256 ΑΚ

2. Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής

3. Αναστολή παραγραφής υπέρ ανικάνων

4. Αναστολή παραγραφής αξίωσης κληρονομίας

Γ. Αναστολή παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ

Δ. Πτώχευση

Ε. Συνέπεια αναστολής – Αντένσταση

1. Συνέπειες αναστολής

2. Αντένσταση

§ 50. Διακοπή παραγραφής

Α. Διακοπή παραγραφής με αναγνώριση της αξίωσης

Β. Διακοπή παραγραφής με άσκηση αγωγής (261 AK)

1. Άσκηση αγωγής

2. Διακοπή παραγραφής με προπαρασκευαστική διαδικασία

3. Ενέργειες εξομοιούμενες με αγωγή

4. Ασφαλιστικά μέτρα

5. Δικαστήριο στερούμενο δικαιοδοσίας

Γ. Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά Δημοσίου και ΝΠΔΔ

1. Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

2. Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά ΝΠΔΔ

3. Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Δ. Η παραγραφή εν επιδικία μετά τον ν. 4139/2013

1. Γενικά

2. Επανέναρξη παραγραφής με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και επιμήκυνση της παραγραφής

3. Το διάστημα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την τελεσιδικία.

4. Υποκειμενική ενέργεια

5. Εφαρμογή στις εκκρεμείς υποθέσεις

6. Ένσταση συμψηφισμού

7. Υποβολή της διαφοράς στη διαιτησία κ.λπ

8. Επί Δημοσίου και ΝΠΔΔ

9. Αποσβεστική προθεσμία

10. Διαδικαστική πράξη

Ε. Παραίτηση από αγωγή - απόρριψη αγωγής για λόγους μη ουσιαστικούς (263 AK)

1. Γενικά

2. Παραίτηση από αγωγή

3. Απόρριψη αγωγής για λόγους μη ουσιαστικούς

4. Παραγραφή ή αποσβεστική προθεσμία μικρότερη του εξαμήνου

5. Άσκηση νέας αγωγής

6. Υποβολή της διαφοράς στη διαιτησία κ.λπ

ΣΤ. Άλλοι τρόποι διακοπής

1. Διακοπή παραγραφής με πράξεις εκτέλεσης

2. Διακοπή παραγραφής με αναγγελία στην πτώχευση

3. Διακοπή παραγραφής με υποβολή σε διοικητική αρχή κ.λπ

4. Υποθήκη – Προσημείωση

5. Τραπεζική κατάθεση

Ζ. Επιμήκυνση χρόνου παραγραφής (268 AK)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις επιμήκυνσης

3. Περιοδικές παροχές

4. Περιπτώσεις επιμήκυνσης

5. Περιπτώσεις μη επιμήκυνσης

6. Επί Δημοσίου και ΝΠΔΔ

Η. Αποτελέσματα διακοπής – Αντένσταση διακοπής παραγραφής.

§ 51. Παραγραφή αξίωσης από αδικοπραξία

Α. Ένσταση παραγραφής (937 ΑΚ)

Β. Έναρξη παραγραφής

1. Γενικά

2. Γνώση υποχρέου σε αποζημίωση

3. Γνώση έκτασης ζημίας

4. Δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης

5. Περιπτώσεις

6. Βάρος απόδειξης

Γ. Εφαρμοζόμενες διατάξεις παραγραφής

Δ. Εξακολουθητικές συνέπειες αδικοπραξίας

Ε. Ζημία από παράλειψη

ΣΤ. Αδικοπραξία που συνιστά και κολάσιμη πράξη

Ζ. Αδικοπραξία που συνιστά παράλειψη αποτροπής αποτελέσματος

Η. Πρόταση παραγραφής

§ 52. Αποσβεστική προθεσμία (279-280 ΑΚ)

Α. Έναρξη και λήξη προθεσμίας

Β. Αποσβεστική προθεσμία

Γ. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Δ. Εφαρμοζόμενες και μη εφαρμοζόμενες διατάξεις της παραγραφής

1. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

2. Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

Ε. Αναστολή προθεσμίας

1. Γενικά

2. Περιπτώσεις αναστολής

ΣΤ. Διακοπή προθεσμίας

Ζ. Αυτεπάγγελτη έρευνα

Η. Διαχρονικό δίκαιο

§ 53. Κατάχρηση δικαιώματος (281 ΑΚ)

Α. Γενικά

Β. Σχέση άρθ. 281 ΑΚ και 25 § 3 Συντ

Γ. Έννοια όρων

Δ. Αποδυνάμωση δικαιώματος

Ε. Διαδοχή στην κατάχρηση

ΣΤ. Περιπτώσεις μη εφαρμογής ΑΚ

1. Σύναψη σύμβασης

2. Καταγγελία άκυρης σύμβασης

3. Αμφισβήτηση – Άρνηση

4. Επικοινωνία γονέα-τέκνου

5. Εκτελεστό αλλοδαπής απόφασης

6. Διαδικαστικές πράξεις

7. Δημόσιο δίκαιο

Ζ. Περιπτώσεις κατάχρησης δικαιώματος από τη νομολογία

1. Αδικοπραξία

2. Απαλλοτρίωση

3. Αποκτήματα

4. Διαζύγιο

5. Διαιτητική απόφαση

6. Διανομή

7. Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

8. Δικηγόροι έμμισθοι

9. Δουλεία

10. Εκτέλεση

11. Εργασίας μονομερής βλαπτική μεταβολή

12. Επιταγή μεταχρονολογημένη

13. Κοινωνία

14. Μελετητή αμοιβή

15. Μίσθωση

16. Νομικής προσωπικότητας κατάχρηση

17. Οροφοκτησία

18. Παραγραφή

19. Πληρεξουσιότητα

20. Προσβολή δια του τύπου

21. Προστασία καταναλωτή

22. Πτώχευση

23. Πώληση

24. Τράπεζες

25. Υπαναχώρηση

26. Συνεταιρισμοί

Η. Περιπτώσεις αποδυνάμωσης δικαιώματος από τη νομολογία

1. Δάση

2. Διαθήκη

3. Διανομή

4. Διεκδικητική αγωγή

5. Δικηγόρου αμοιβή

6. Δουλεία

7. Οροφοκτησία

Θ. Περιπτωσιολογία σε θέματα εργατικού δικαίου

1. Απεργία

2. Αποδοχές εργαζομένου

3. Αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου

4. Διευθυντικό δικαίωμα

5. Επίσχεση εργασίας

6. Ισότητα

7. Καταγγελία σύμβασης εργασίας

8. Ομαδικές απολύσεις – Αλλαγή νομολογίας

9. Παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου

Ι. Συνέπειες καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

ΙΑ. Προβολή ένστασης κατάχρησης δικαιώματος

1. Χρόνος προβολής

2. Περιεχόμενο της ένστασης

3. Τρόπος προβολής

4. Προβολή στο εφετείο

5. Αντένσταση

6. Έφεση

7. Δεδικασμένο

8. Αναιρετικός έλεγχος

ΙΒ. Κατάχρηση δικαιώματος και αδικοπραξία

1. Γενικά

2. Περιπτώσεις αδικοπραξίας

ΙΓ. Κατάχρηση δικαιώματος και αρχή αναλογικότητας

1. Γενικά

2. Περιπτώσεις εφαρμογής ή μη, της αρχής της αναλογικότητας

§ 54. Αυτοδύναμη προστασία δικαιώματος

Α. Αυτοδικία

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις νόμιμης αυτοδικίας

3. Ειδικές περιπτώσεις αυτοδικίας

Β. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αυτοδικίας

1. Αξίωση αποζημίωσης

2. Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο αγωγής

4. Άμυνα εναγομένου

5. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

Γ. Άμυνα

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις νόμιμης άμυνας

3. Ένσταση

Δ. Κατάσταση ανάγκης

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

3. Ένσταση

4. Νομιμοποίηση

5. Περιεχόμενο αγωγής αποζημίωσης

6. Άμυνα εναγομένου

7. Αρμοδιότητα – Διαδικασία

8. Αναγωγή

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο αυτούσιων διατάξεων νόμων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022
Οι νομικές οντότητες ως υποκείμενα δικαίου - ζητήματα αναγνώρισης και ανάπτυξής τους