Ι. Ιγγλεζάκης, Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο, 2000


Ι. Ιγγλεζάκης, Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο, 2000 Στο βιβλίο αυτό ερευνάται η συνεισφορά των εμπείρων συστημάτων (expert systems) γενικά και των συστημάτων που βασίζονται στην ασαφή λογική (fuzzy logic) ειδικότερα, στην εξειδίκευση των αόριστων εννοιών του δημοσίου δικαίου. Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης επιχειρείται μια διεπιστημονική και διακλαδική προσπάθεια που άπτεται ποικίλων επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η Νομική Πληροφορική, η Λογική και το Διοικητικό Δίκαιο. Τα προβλήματα της ερμηνείας και της εφαρμογής των αόριστων εννοιών στο δη-μόσιο δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τη σχέση των αόριστων εννοιών με τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, έχουν μελετηθεί από πολλούς συγγραφείς, με την ανάπτυξη όμως συστη-μάτων τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκουν εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των νομι-κών αποφάσεων, τίθενται σε νέα βάση από τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος επιχει-ρεί μια σύγχρονη προσέγγιση σε αυτά.

Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών της πληροφορικής και της τεχνολογίας των εμπείρων συστημάτων και των συστημάτων ασαφούς λογικής. Στη συνέχεια ακολουθεί ο νομικός προβληματισμός αναφορικά με τις αόριστες έννοιες του δημοσίου δικαίου, ο οποίος καλύπτει θέματα τόσο θεωρίας του δικαίου γενικά όσο και θεωρίας του δημοσίου δικαίου ειδικότερα. Έτσι, παρουσιάζονται αναλυτικά και υποβάλ-λονται σε κριτική οι απόψεις και θεωρήσεις πολλών συγγραφέων αναφορικά με τη φύση των αόριστων εννοιών και με τα προβλήματα ερμηνείας και υπαγωγής που τίθενται στον εφαρμοστή του δικαίου. Η μελέτη και ανάλυση της φύσης των αόριστων εννοιών επικε-ντρώνεται, στα επόμενα κεφάλαια, στα προβλήματα που αφορούν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής τους. Τα συμπεράσματα από τη θεωρητική επεξεργασία, συ-μπληρώνουν τέλος, συγκεκριμένα πορίσματα αναφορικά με τη συμβολή των εξεταζόμε-νων συστημάτων νομικής πληροφόρησης.

Το βιβλίο αυτό συνιστά μια αξιοπρόσεκτη και πρωτότυπη προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων και των ορίων της χρησιμοποίησης προγραμμάτων η/υ και πιο συγκε-κριμένα, συστημάτων ασαφούς λογικής, για τη μελέτη του νοηματικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας εφαρμογής των αόριστων νομικών εννοιών.

Edition info

Title
Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο
Έμπειρα συστήματα ασαφούς λογικής και η εφαρμογή τους στις αόριστες έννοιες
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-491-5
Pages
351
Price
€ 26.50
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων