Ι. Ιγγλεζάκης, Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο, 2000


Ι. Ιγγλεζάκης, Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο, 2000 Στο βιβλίο αυτό ερευνάται η συνεισφορά των εμπείρων συστημάτων (expert systems) γενικά και των συστημάτων που βασίζονται στην ασαφή λογική (fuzzy logic) ειδικότερα, στην εξειδίκευση των αόριστων εννοιών του δημοσίου δικαίου. Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης επιχειρείται μια διεπιστημονική και διακλαδική προσπάθεια που άπτεται ποικίλων επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η Νομική Πληροφορική, η Λογική και το Διοικητικό Δίκαιο. Τα προβλήματα της ερμηνείας και της εφαρμογής των αόριστων εννοιών στο δη-μόσιο δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τη σχέση των αόριστων εννοιών με τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, έχουν μελετηθεί από πολλούς συγγραφείς, με την ανάπτυξη όμως συστη-μάτων τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκουν εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των νομι-κών αποφάσεων, τίθενται σε νέα βάση από τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος επιχει-ρεί μια σύγχρονη προσέγγιση σε αυτά.

Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών της πληροφορικής και της τεχνολογίας των εμπείρων συστημάτων και των συστημάτων ασαφούς λογικής. Στη συνέχεια ακολουθεί ο νομικός προβληματισμός αναφορικά με τις αόριστες έννοιες του δημοσίου δικαίου, ο οποίος καλύπτει θέματα τόσο θεωρίας του δικαίου γενικά όσο και θεωρίας του δημοσίου δικαίου ειδικότερα. Έτσι, παρουσιάζονται αναλυτικά και υποβάλ-λονται σε κριτική οι απόψεις και θεωρήσεις πολλών συγγραφέων αναφορικά με τη φύση των αόριστων εννοιών και με τα προβλήματα ερμηνείας και υπαγωγής που τίθενται στον εφαρμοστή του δικαίου. Η μελέτη και ανάλυση της φύσης των αόριστων εννοιών επικε-ντρώνεται, στα επόμενα κεφάλαια, στα προβλήματα που αφορούν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής τους. Τα συμπεράσματα από τη θεωρητική επεξεργασία, συ-μπληρώνουν τέλος, συγκεκριμένα πορίσματα αναφορικά με τη συμβολή των εξεταζόμε-νων συστημάτων νομικής πληροφόρησης.

Το βιβλίο αυτό συνιστά μια αξιοπρόσεκτη και πρωτότυπη προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων και των ορίων της χρησιμοποίησης προγραμμάτων η/υ και πιο συγκε-κριμένα, συστημάτων ασαφούς λογικής, για τη μελέτη του νοηματικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας εφαρμογής των αόριστων νομικών εννοιών.

Edition info

Title
Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο
Έμπειρα συστήματα ασαφούς λογικής και η εφαρμογή τους στις αόριστες έννοιες
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-491-5
Pages
351
Price
€ 26.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη...
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Η τέταρτη αυτή έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλα τα επίκαιρα νομοθετήματα και τον νομολογιακό πλούτο που ήταν αναγκαίο να τύχει επεξεργασίας στο παρόν...
Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Το θέμα του ΚΒ’ Επιστημονικού Συμποσίου, κοινή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ανάγκη του Δικαίου ως...
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο, Η/Υ & τηλεπικοινωνίες στο ελληνικό δίκαιο, 2017
Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη...