Ι. Ιγγλεζάκης, Νομική Πληροφορική, 2012


Ι. Ιγγλεζάκης, Νομική Πληροφορική, 2012 Αντικείμενο του βιβλίου είναι η έρευνα σχετικά με τις βαθιές αλλαγές που επιφέρουν οι ΤΠΕ στη νομική επιστήμη.
Σήμερα, η εύρεση της νομοθεσίας και νομολογίας λαμβάνει χώρα ταχύτατα και με χαμηλό κόστος, με τη χρήση επιγραμμικών (online) βάσεων δεδομένων και άλλων συστημάτων νομικής πληροφόρησης. Την πληροφόρηση αυτή αξιοποιούν οι νομικοί (δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι) και οι νομοθέτες, αλλά και τρίτοι, οι οποίοι είναι αποδέκτες της νομικής πληροφορίας, όπως είναι, π.χ., τα στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών, ΟΤΑ και άλλοι επαγγελματίες.
Τις μεθόδους πρόσβασης και επεξεργασίας της νομικής πληροφορίας μελετά ο κλάδος της νομικής πληροφορικής, με στόχο την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του νομικού συστήματος και της νομικής επιστήμης. Στα ζητήματα αυτά επικεντρώνεται η ανά χείρας μελέτη. Μετά από μια εκτενή εισαγωγή στα θεωρητικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ΤΠΕ στο δίκαιο, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο οι τεχνολογίες νομικής πληροφόρησης, όπως είναι ιδίως, οι νομικές βάσεις δεδομένων και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών σε αυτές. Γίνεται αναφορά τόσο στις ελληνικές όσο και στις κοινοτικές και διεθνείς νομικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Έλληνας νομικός.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και ειδικότερα, εκτίθενται οι δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο για την προβολή και επικοινωνία του σύγχρονου νομικού. Στο βιβλίο παρέχονται χρήσιμες διευθύνσεις δικτυακών τόπων που παρέχουν νομική πληροφόρηση, ενώ γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες του Διαδικτύου, όπως είναι το σημασιολογικό Διαδίκτυο, η γλώσσα σήμανσης XML κοκ αλλά και στη νομική διδασκαλία μέσω του Διαδικτύου. Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τρία κεντρικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην παραγωγή και εφαρμογή του δικαίου και πιο συγκεκριμένα, τα νομοθετικά πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική δίκη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο βιβλίο δεν γίνεται απλά περιγραφή των τεχνολογιών νομικής πληροφορικής, αλλά επιχειρείται η συστηματική ανάλυση και κριτική προσέγγιση των εφαρμογών των ΤΠΕ στο δίκαιο, καθώς και η διερεύνηση των ορίων εφαρμογής τους. Επιπλέον, λόγω του ότι το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε νομικούς, εκτίθεται σε αυτό το νομικό πλαίσιο – όπου αυτό υφίσταται – που διέπει τη χρήση των ΤΠΕ από νομικούς, όπως λ.χ. στην περίπτωση της διαφήμισης των δικηγόρων στο Διαδίκτυο ή της ηλεκτρονικής δίκης και της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης κ.ο.κ.

Edition info

Title
Νομική Πληροφορική
H εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη νομική πράξη
© 2012
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-445-890-5
Pages
ΧΙΧ + 220
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1ο Κεφάλαιο

Η Νομική Πληροφορική στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας

1. Εισαγωγή

2. Ορισμός και αντικείμενο της νομικής πληροφορικής

3. Η κοινωνία της πληροφορίας ως νέο επιστημολογικό παράδειγμα και η νομική πληροφορική

4. Σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της νομικής πληροφο-ρικής

5. To αντικείμενο της μελέτης της νομικής πληροφορικής

2ο Κεφάλαιο

Οι τεχνολογίες νομικής πληροφόρησης

1. Εισαγωγή στα συστήματα νομικής πληροφόρησης και τις νομικές βάσεις δεδομένων

2. Οργάνωση των βάσεων δεδομένων

3. Τα δομικά χαρακτηριστικά των νομικών βάσεων δεδομένων

3.1. Επιλογή του περιεχομένου της βάσης δεδομένων

3.2. Τα επιμέρους στοιχεία των βάσεων δεδομένων

3.2.1. Το Ευρετήριο

4. Αντιπροσωπευτικότητα, αντικειμενικότητα και επικαιροποίηση

4.1. Αντιπροσωπευτικότητα

4.2. Αντικειμενικότητα

4.3. Επικαιροποίηση

5. Λειτουργικότητα της βάσης δεδομένων

6. Γλωσσολογικά προβλήματα στις βάσεις δεδομένων

6.3. Διγλωσσία

7. Η αναζήτηση σε μια βάση νομικών δεδομένων

7.2. Οι μέθοδοι αναζήτησης

7.3. Αναζήτηση σε πλήρες πρωτότυπο κείμενο και στην περίληψη

8. Βάσεις νομικών δεδομένων

8.1. H Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης

8.2. Η τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ

8.3. Άλλοι παροχείς νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα

8.4. Οι κοινοτικές βάσεις νομικών πληροφοριών

8.5. Οι νομικές τράπεζες πληροφοριών Westlaw και Lexis-Nexis

9. Κριτική αποτίμηση των τεχνολογιών ανάκτησης πληροφορίας

10. Το υπερκείμενο (hypertext)

11. Νομικά έμπειρα συστήματα

11.1. Γενικά

11.2. Οι δυνατότητες των νομικών εμπείρων συστημάτων

11.3. Οι εφαρμογές των νομικών εμπείρων συστημάτων

12. Λογισμικό οργάνωσης νομικών υπηρεσιών

3ο Κεφάλαιο

Το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές του στο Δίκαιο

1. Εισαγωγή

2. Ιστορική διαδρομή και τεχνική περιγραφή του Διαδικτύου

3. Η χρησιμότητα του Διαδικτύου για τους νομικούς

3.1. Διαδικτυακή νομική πληροφόρηση

3.2. Επικοινωνία

3.3. Προβολή του νομικού γραφείου στον Κυβερνοχώρο

3.4. Χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών

4. Ελεύθερη πρόσβαση στη νομική πληροφόρηση

5. Το σημασιολογικό Διαδίκτυο

6. Νομικές Οντολογίες

6.1. Εισαγωγή

6.2. Μεθοδολογία δόμησης νομικών οντολογιών

7. Μεταδεδομένα

8. Νομική διδασκαλία μέσω του Διαδικτύου

8.1. Εισαγωγή

8.2. Η νομική διδασκαλία μέσα από το δίαυλο του Διαδικτύου

4ο Κεφάλαιο

Εφαρμογές των ΤΠΕ στην παραγωγή και εφαρμογή του δικαίου

1. Εισαγωγή

2. Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στη νομοθετική λειτουργία

2.1. Εισαγωγικά προλεγόμενα

2.2. Θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή των ΤΠΕ στη νομοθε-τική λειτουργία

2.3. Tα νομοθετικά πληροφοριακά συστήματα

2.4. Επεξεργασία πληροφοριών στα νομοθετικά πληροφοριακά συστήματα

3. Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση

3.1. Εισαγωγή

3.2. Ορισμός και αντικείμενο της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκη-σης/ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

3.3. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης/ηλεκτρονικής διακυ-βέρνησης

3.4. Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες

3.5. Ηλεκτρονικές διοικητικές πράξεις και ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα

3.6. Ηλεκτρονική διαχείριση ταυτότητας κατά τη χρήση υπηρε-σιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

3.7. Hλεκτρονική δημοκρατία

4. Ηλεκτρονική δίκη

4.1. Εισαγωγή

4.2. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

4.3. Ηλεκτρονική επίδοση

4.4. Κύρια συζήτηση, απόδειξη και έκδοση απόφασης

4.5 Περαιτέρω δυνατότητες

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων