H. Fayol, Γενικές αρχές διοικήσεως στις επιχειρήσεις, 2η έκδ., 2010


H. Fayol, Γενικές αρχές διοικήσεως στις επιχειρήσεις, 2η έκδ., 2010

Η διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης αντίληψης για την εξέλιξη της διοικητικής επιστήμης σαφώς προϋποθέτει τη μελέτη των πρωτότυπων κειμένων των κύριων στοχαστών της και όχι την αποσπασματική προσέγγιση του έργου τους μέσω των αναφορών μεταγενέστερων ερευνητών. Κατά συνέπεια, η δεύτερη έκδοση του κλασικού έργου του H. Fayol παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν συστηματικά και με κριτικό πνεύμα με τη θεωρία των οργανώσεων, καθώς και με τις εφαρμοζόμενες διοικητικές πρακτικές.

Edition info

Title
Γενικές αρχές διοικήσεως στις επιχειρήσεις
© 2010
Series director
Series editor
Foreword
Author
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-580-5
Pages
187
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση

Πρόλογος στην πρώτη έκδοση

Σημείωμα του μεταφραστή

Σκοπός και διαίρεσις του βιβλίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

1. Τεχνική λειτουργία

2. Εμπορική λειτουργία

3. Οικονομική λειτουργία

4. Λειτουργία της ασφάλειας

5. Λογιστική λειτουργία

6. Λειτουργία της διοικήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΞ 1: Ποία η σχετική σπουδαιότης μεταξύ των αναγκαίων δεξιοτήτων του προσωπικού της τεχνικής λειτουργίας μεγάλης Βιομηχανικής επιχειρήσεως

ΠΙΝΑΞ 2: Ποία η σχετική σπουδαιότης μεταξύ των αναγκαίων δεξιοτήτων των διευθυντών των Βιομηχανικών επιχειρήσεων παντός μεγέθους

Διάφοροι Επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1. Καταμερισμός της εργασίας

2. Εξουσία (κύρος) – Ευθύνη

3. Πειθαρχία

4. Ενότης εν τη διευθύνσει του προσωπικού

5. Ενότης κατευθύνσεως των υποθέσεων

6. Υποταγή του ατομικού συμφέροντος εις το γενικόν συμφέρον

7. Μισθοδοσία του προσωπικού

8. Συγκεντρωτικόν σύστημα

9. Ιεραρχία

10. Τάξις

11. Ισονομία (αμεροληψία)

12. Μονιμότης του προσωπικού

13. Πρωτοβουλία

14. Ενότης (σύμπνοια) του προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1. Πρόβλεψις

Γενικά χαρακτηριστικά του καλού προγράμματος δράσεως

Μέθοδος καταρτίσεως του προγράμματος δράσεως μιας μεγάλης μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επιχειρήσεως

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των προβλέψεων

Αναγκαιούσαι προϋποθέσεις και ιδιότητες δια τον καταρτισμόν του καλού προγράμματος δράσεως

Εθνικαί προβλέψεις

2. Οργάνωσις

Ποία η αποστολή του κοινωνικού σώματος επί των προβλημάτων της διοική-σεως

Συγκρότησις του κοινωνικού οργανισμού

Α. Μορφή του κοινωνικού οργανισμού εις τους διαφόρους αυτού βαθμούς ε-ξελίξεως. Ομοιότητες. Η σημασία του ατομικού παράγοντος – Αναλογίαι

Β. Όργανα ή μέλη του κοινωνικού οργανισμού

Μέτοχοι

Διοικητικόν Συμβούλιον

Γενική Διεύθυνσις

Περιφερειακαί και τοπικαί διευθύνσεις

Σύστημα Taylor

Αρχιμηχανικοί, Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Τμηματάρχαι, Εργοδηγοί, Αρχιτεχ-νίται, Τεχνίται

Γ. Όργανα ή συστατικά στοιχεία του κοινωνικού οργανισμού

Ηγέται των μεγάλων επιχειρήσεων

Ηγέται μέσων και μικρών επιχειρήσεων

Στοιχεία συνιστώντα την ικανότητα των διευθυντών και των λοιπών οργάνων των επιχειρήσεων

Πίνακες Οργανώσεως

Επιλογή προσωπικού

Διαμόρφωσις των οργάνων των επιχειρήσεων

Διαμόρφωσις των οργάνων μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας

Α) Η αποστολή του Σχολείου

Ανωτέρα τεχνική εκπαίδευσις

Κατάχρησις των μαθηματικών

Διάρκεια σπουδών

Συμβουλαί εις τους μέλλοντας μηχανικούς

Μέση Εκπαίδευσις – Εκπαίδευσις εις το Λύκειον

Προπαίδευσις εις το Πανεπιστήμιον

Ειδική εκπαίδευσις

Στοιχειώδης εκπαίδευσις

Β) Η αποστολή του εργοστασίου (του εργοδότου)

Γ) Η αποστολή της οικογενείας

Δ) Η αποστολή του Κράτους

3. Διεύθυνσις

Ορισμός

Βαθεία γνώσις του προσωπικού

Απόλυσις των ακαταλλήλων

Ακριβής γνώσις των κανονισμών

Το καλόν παράδειγμα του ηγέτου

Περιοδικαί επιθεωρήσεις του κοινωνικού οργανισμού

Συσκέψεις και εκθέσεις

Να μη απορροφάται υπό των λεπτομερειών

Να προσπαθή ώστε να επικρατούν μεταξύ του προσωπικού ενότης, δραστηριό-της, πρωτοβουλία και αφοσίωσις

4. Συντονισμός

Ορισμός

Εβδομαδιαία σύσκεψις των προϊσταμένων των υπηρεσιών

5. Έλεγχος

Ορισμός

Ο έλεγχος εις τας διαφόρους κυρίας λειτουργίας

Όροι τους οποίους δέον να πληροί ο έλεγχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομιλία του H. FAYOL κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν του Διεθνούς Συνεδρίου Μεταλλείων και Μεταλλουργίας (23 Ιουνίου 1900)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Ν. Γεωργόπουλος/Α. Κότιος..., Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς στις θεματικές: - Σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και του δικαίου - Προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας - Οικονομική κρίση:...
Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων και επιχειρήσεων.
Β. Χριστιανός/Α. Σάμιτας/Σ. Πολύζος..., Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού, 2017
Οι εργασίες του συνέδριου, που έλαβε χώρα στη Τρίπολη από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016, χαρακτηρίστηκαν από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, παρεμβάσεων και...
Θ. Κουτούπης, Δημόσιες Σχέσεις, 2016
Στην καινούργια, ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του, ο Θαλής Π. Κουτούπης προσφέρει το πολύτιμο απόσταγμα της βαθιάς γνώσης και της πείρας του μισού αιώνα, με τον μοναδικό,...