Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022


Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022

Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα της τεχνολογίας του 21ου αιώνα, μεταβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλες οι σύγχρονες εταιρείες και επιχειρήσεις. Ως ευφυής γνωστική τεχνολογία, η ΤΝ συναντά την αυτοματοποίηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να αισθάνεται, να κατανοεί, να μαθαίνει και να ενεργεί μειώνοντας τις περιττές λειτουργίες και ενθαρρύνοντας την καινοτομία. Με το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών να διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα, πολλαπλασιάζονται, όχι μόνο οι δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και οι κίνδυνοι παρουσίασης εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ποικίλες και, με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου, πολλαπλασιάζονται.

Όλα τα ανωτέρω πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα αναπτύσσονται αναλυτικά στο παρόν έργο, μέσα από επτά κεφάλαια αφιερωμένα σε κρίσιμα ζητήματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο του δικαίου των συναλλαγών, όπως οι ηλεκτρονικές συμβάσεις, ο ΓΚΠΔ και τα Big Data Analytics, το διαδίκτυο και η σύνδεση με τα πνευματικά δικαιώματα, το ποινικό δίκαιο και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στόχος του έργου είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν ζητήματα που ανακύπτουν από την πρόοδο της τεχνολογίας και να υπογραμμιστεί η ανάγκη προσαρμογής των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου στα νέα δεδομένα, με σκοπό μια επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εμπλοκή του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και βοηθημάτων σε όλη την γκάμα των συναλλαγών.

Edition info

Title
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-478-0
Pages
ΙΧ + 549
Price
€ 55.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο & Τηλεπικοινωνίες

1. Βασικά στοιχεία διαδικτύου

2. Δίκτυα

3. Νόμος 4727/2020

4. Δικαιοπραξίες

5. Ελαττώματα των δικαιοπραξίων

6. Είδη συμβάσεων.

7. Ερμηνεία της δικαιοπραξίας (ΑΚ 173, 200)

8. Ηλεκτρονικό έγγραφο

9. Ηλεκτρονική δικαιοπραξία

10. Ευθύνη μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών

11. Πάροχοι υπηρεσιών φωνής/μηνυμάτων μέσω διαδικτύου (VoIP Providers)

12. Θέματα εφαρμοστέου δίκαιου

Κεφάλαιο 2

Τεχνητή Νοημοσύνη & Δίκαιο

1. Ζητήματα δικαίου

2. Έξυπνες συμβάσεις (smart contracts)

3. Εξέλιξη της ΤN και αστικό δίκαιο

4. Τεχνητή νοημοσύνη και πνευματικά δικαιώματα

5. ΤΝ και εργασιακές σχέσεις

6. Νομικά ζητήματα από τη χρήση αυτο-οδηγούμενων οχημάτων

7. Αδικοπρακτική ευθύνη – συμβατική ευθύνη

8. ΤΝ & έγκλημα

9. Robo-έγκλημα

10. ΤΝ και δημόσιο δίκαιο

11. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και robo-δικαστήρια

12. Νομική υπόσταση και μεταχείριση των ρομπότ σε διάφορες χώρες

13. Η ΤΝ στην EE

Κεφάλαιο 3

Ηλεκτρονικές Συμβάσεις

1. Εισαγωγή

2. Θέματα ηλεκτρονικών συμβάσεων

3. Ηλεκτρονικές υπογραφές και ιδιόχειρες ηλεκτρονικές υπογραφές μέχρι το ΠΔ 150/2001

4. Ηλεκτρονικές υπογραφές στο Ελληνικό Δίκαιο μετά τον Κανονισμό 910/2014

5. Αποδεικτή αξία ηλεκτρονικών εγγράφων

6. Ηλεκτρονικές συμβάσεις

7. Ηλεκτρονικά αξιόγραφα

8. Ηλεκτρονικές συμβάσεις ακίνητων

9. Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

10. Ηλεκτρονικές συμβάσεις και franchising

11. Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία στις ηλεκτρονικές συμβάσεις

12. Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 4

GDPR & Big Data Analytics

1. Εισαγωγή στα Big Data Analytics

2. GDPR

2.1. Θεμελιώδεις Αρχές της Επεξεργασίας

2.2. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

2.3. Πρωτοτυπίες του ΓΚΠΔ

3. Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 5

Πνευματικά Δικαιώματα & Διαδίκτυο

1. Εισαγωγή

2. Νόμος 4481/2017

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά - Οδηγία (ΕΕ) 2019/790

4. Πνευματικά δικαιώματα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software)

5. Links, frames, meta tags

6. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

6.1. Σήμα

6.2. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας- Patents

6.3. Πνευματικά δικαιώματα - Copyright

6.4. Πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο- ΠΔ131/2003

Κεφάλαιο 6

Ποινικό Δίκαιο & Διαδίκτυο

1. Εισαγωγή

2. Μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος

3. Hacking

4. Το ελληνικό «ποινικό δίκαιο πληροφορικής»

5. Ο τόπος του εγκλήματος στο ελληνικό δίκαιο

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

7. Προσβολή προσωπικότητας στο διαδίκτυο

8. Κυβερνοέγκλημα & Νόμος 4411/2016

9. Επικοινωνίες και ποινικό δίκαιο

10. Το απόρρητο των επικοινωνιών και η άρση του

Κεφάλαιο 7

Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Διαδίκτυο

1. Παγκοσμιοποίηση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης

2. Ηλεκτρονικό εμπόριο

3. Φορολογία στο ηλεκτρονικό εμπόριο

4. Η τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις

5. Ηλεκτρονικές πληρωμές – Leasing – Factoring

6. Προστασία συμβαλλόμενου καταναλωτή

7. Διαφήμιση στο ηλεκτρονικό εμπόριο

8. Το δίκαιο του ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο

9. Ηλεκτρονικό εμπόριο και δικαιόχρηση (franchising)

9.1. Ηλεκτρονικές συμβάσεις και franchising

9.2. Καταγγελία σύμβασης franchising

9.3. Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου

10. Συμπεράσματα

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων