Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο, Η/Υ & τηλεπικοινωνίες στο ελληνικό δίκαιο, 2017


Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο, Η/Υ & τηλεπικοινωνίες στο ελληνικό δίκαιο, 2017

Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα είναι το e-mail και ηλεκτρονικά/χάρτινα έγγραφα με περιεχόμενο και υπογραφή ηλεκτρονικά αποτυπωμένη σ’ αυτά. Η ηλεκτρονική δικαιοπραξία αποτελεί εκδήλωση του ανεπιφύλακτου συνταγματικού δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας.

Με το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών να διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα, πολλαπλασιάζονται, όχι μόνο οι δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και οι κίνδυνοι παρουσίασης εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ποικίλες και με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου πολλαπλασιάζονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των ηλεκτρονικών εγκλημάτων ανάμεσα σε αυτά που πράττονται με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer crime) και σε όσα τελούνται μέσω του Διαδικτύου, τα λεγόμενα Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime).

Η πρόοδος της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου για μια επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εμπλοκή του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και βοηθημάτων σε όλη την γκάμα των συναλλαγών.

Edition info

Title
Διαδίκτυο, Η/Υ & τηλεπικοινωνίες στο ελληνικό δίκαιο
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-741-0
Pages
ΧΙΙ + 438
Price
€ 42.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

1.1 Εισαγωγή - Υποκείμενα δικαίου

1.2 Δικαιοπραξίες

1.3 Ελαττώματα των δικαιοπραξιών

1.4 Είδη συμβάσεων

1.5 Ερμηνεία της δικαιοπραξίας (ΑΚ 173, 200)

1.6 Διαίρεση του δικαίου

1.7 Τομείς Αστικού Δικαίου - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

1.8 Ποινικό Δίκαιο

1.9 Διοικητικό Δίκαιο

1.10 Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2.1 Βασικά στοιχεία διαδικτύου

2.2 Ηλεκτρονικό έγγραφο

2.3 Ηλεκτρονική δικαιοπραξία

2.4 Ευθύνη μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών

2.5 Πάροχοι υπηρεσιών φωνής / μηνυμάτων μέσω διαδικτύου (VoIP Providers)

2.6 Θέματα εφαρμοστέου δικαίου

2.7 Διαδίκτυο & εγκληματικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Εισαγωγή

3.2 Θέματα ηλεκτρονικών συμβάσεων

3.3 Ηλεκτρονικές υπογραφές και ιδιόχειρες ηλεκτρονικές υπογραφές

3.4 Ηλεκτρονικές συμβάσεις

3.5 Ηλεκτρονικά αξιόγραφα

3.6 Ηλεκτρονικές συμβάσεις ακινήτων

3.7 Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

3.8 Ηλεκτρονικές συμβάσεις και franchising

3.9 Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Εισαγωγή

4.2 Εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς αστικές και εμπορικές διαφορές

4.3 Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία στις ηλεκτρονικές συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ e-COMMERCE

5.1 Τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις

5.2 Παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης

5.3 Φορητότητα αριθμών τηλεφωνίας & δικαιώματα καταναλωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6.1 Εισαγωγή

6.2 Νόμος 4072/2012

6.3 Νόμος 4481/2017

6.4 Πνευματικά δικαιώματα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software)

6.5 Links, Frames, Meta Tags

6.6 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7.1 Εισαγωγή

7.2 Μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος

7.3 Hacking

7.4 Το ελληνικό «ποινικό δίκαιο πληροφορικής»

7.5 Ο τόπος του εγκλήματος στο ελληνικό δίκαιο

7.6 Εφαρμοστέο δίκαιο

7.7 Προσβολή προσωπικότητας στο διαδίκτυο

7.8 Κυβερνοέγκλημα & Νόμος 4411/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8.1 Εισαγωγή

8.2 Δίκτυα

8.3 Ανεξάρτητες αρχές - Εεττ

8.4 Επικοινωνίες και Ποινικό Δίκαιο

8.5 Το απόρρητο των επικοινωνιών και η άρση του

8.6 Νόμος 4053/2012

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

Β. Ξένη

Γ. Έργα του συγγραφέα

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων