Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο, Η/Υ & τηλεπικοινωνίες στο ελληνικό δίκαιο, 2017


Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο, Η/Υ & τηλεπικοινωνίες στο ελληνικό δίκαιο, 2017

Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα είναι το e-mail και ηλεκτρονικά/χάρτινα έγγραφα με περιεχόμενο και υπογραφή ηλεκτρονικά αποτυπωμένη σ’ αυτά. Η ηλεκτρονική δικαιοπραξία αποτελεί εκδήλωση του ανεπιφύλακτου συνταγματικού δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας.

Με το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών να διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα, πολλαπλασιάζονται, όχι μόνο οι δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και οι κίνδυνοι παρουσίασης εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ποικίλες και με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου πολλαπλασιάζονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των ηλεκτρονικών εγκλημάτων ανάμεσα σε αυτά που πράττονται με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer crime) και σε όσα τελούνται μέσω του Διαδικτύου, τα λεγόμενα Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime).

Η πρόοδος της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου για μια επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εμπλοκή του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και βοηθημάτων σε όλη την γκάμα των συναλλαγών.

Edition info

Title
Διαδίκτυο, Η/Υ & τηλεπικοινωνίες στο ελληνικό δίκαιο
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-741-0
Pages
ΧΙΙ + 438
Price
€ 42.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

1.1 Εισαγωγή - Υποκείμενα δικαίου

1.2 Δικαιοπραξίες

1.3 Ελαττώματα των δικαιοπραξιών

1.4 Είδη συμβάσεων

1.5 Ερμηνεία της δικαιοπραξίας (ΑΚ 173, 200)

1.6 Διαίρεση του δικαίου

1.7 Τομείς Αστικού Δικαίου - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

1.8 Ποινικό Δίκαιο

1.9 Διοικητικό Δίκαιο

1.10 Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2.1 Βασικά στοιχεία διαδικτύου

2.2 Ηλεκτρονικό έγγραφο

2.3 Ηλεκτρονική δικαιοπραξία

2.4 Ευθύνη μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών

2.5 Πάροχοι υπηρεσιών φωνής / μηνυμάτων μέσω διαδικτύου (VoIP Providers)

2.6 Θέματα εφαρμοστέου δικαίου

2.7 Διαδίκτυο & εγκληματικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Εισαγωγή

3.2 Θέματα ηλεκτρονικών συμβάσεων

3.3 Ηλεκτρονικές υπογραφές και ιδιόχειρες ηλεκτρονικές υπογραφές

3.4 Ηλεκτρονικές συμβάσεις

3.5 Ηλεκτρονικά αξιόγραφα

3.6 Ηλεκτρονικές συμβάσεις ακινήτων

3.7 Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

3.8 Ηλεκτρονικές συμβάσεις και franchising

3.9 Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Εισαγωγή

4.2 Εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς αστικές και εμπορικές διαφορές

4.3 Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία στις ηλεκτρονικές συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ e-COMMERCE

5.1 Τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις

5.2 Παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης

5.3 Φορητότητα αριθμών τηλεφωνίας & δικαιώματα καταναλωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6.1 Εισαγωγή

6.2 Νόμος 4072/2012

6.3 Νόμος 4481/2017

6.4 Πνευματικά δικαιώματα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software)

6.5 Links, Frames, Meta Tags

6.6 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7.1 Εισαγωγή

7.2 Μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος

7.3 Hacking

7.4 Το ελληνικό «ποινικό δίκαιο πληροφορικής»

7.5 Ο τόπος του εγκλήματος στο ελληνικό δίκαιο

7.6 Εφαρμοστέο δίκαιο

7.7 Προσβολή προσωπικότητας στο διαδίκτυο

7.8 Κυβερνοέγκλημα & Νόμος 4411/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8.1 Εισαγωγή

8.2 Δίκτυα

8.3 Ανεξάρτητες αρχές - Εεττ

8.4 Επικοινωνίες και Ποινικό Δίκαιο

8.5 Το απόρρητο των επικοινωνιών και η άρση του

8.6 Νόμος 4053/2012

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

Β. Ξένη

Γ. Έργα του συγγραφέα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη...
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τα δεδομένα, δηλ. οι ψηφιακές πληροφορίες, η παραγωγή των οποίων σήμερα έχει αυξηθεί εκθετικά, έχουν καταστεί κινητήρια δύναμη...
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Η τέταρτη αυτή έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλα τα επίκαιρα νομοθετήματα και τον νομολογιακό πλούτο που ήταν αναγκαίο να τύχει επεξεργασίας στο παρόν...
Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Το θέμα του ΚΒ’ Επιστημονικού Συμποσίου, κοινή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ανάγκη του Δικαίου ως...