Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, 2η έκδ., 2007


Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, 2η έκδ., 2007

Η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/58 περί τηλεπικικοινωνιακών προσωπικών δεδομένων καθώς και οι τροποποιήσεις του νόμου 2472/1997 με τον πρόσφατο νόμο 3471/2006, τόσο ως προς την έννοια του «αρχείου» δεδομένων όσο και ως προς την εξώδικη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων αποτέλεσαν επαρκείς λόγους για την επανέκδοση του βιβλίου «Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων». Στην παρούσα έκδοση εντάχθηκε, επίσης, η κριτική ανάλυση της νεότερης νομολογίας των δικαστηρίων, ιδίως των ποινικών, και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν τη νομική θεωρία και πράξη.

Η δομή και τα κεφάλαια του έργου παρέμειναν ως είχαν, ενώ, όπου κρίθηκε αναγκαίο λόγω των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, παρουσιάζεται εκτενέστερη ανάλυση των οικείων ζητημάτων. Αξιοποιήθηκε, εξάλλου, και η, διαρκώς αυξανόμενη, νεότερη βιβλιογραφία στα θέματα που απασχολούν το αντικείμενο της μελέτης. Στόχος του βιβλίου παραμένει η πρόκληση ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ ερευνητών και νομικών της δικαστηριακής πρακτικής, ώστε να εμπεδωθεί περαιτέρω η εφαρμογή του νόμου 2472/1997 κατά τη δεύτερη δεκαετία της ισχύος του.

Edition info

Title
Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων
Η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία των βασικών όρων
© 2007
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-149-4
Pages
XV + 207
Price
€ 20.00
Out of print

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...