Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013


Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013

Το «Δίκαιο Κτηματολογίου» πέρα από τα δύο βασικά νομοθετήματα που συνθέτουν το Κτηματολογικό Δίκαιο, δηλαδή πέρα από τους νόμους 2308/1995 και 2664/1998, όπως αυτοί ισχύουν μετά και από την πρόσφατη τροποποίησή τους με το ν. 4164/2013, περιλαμβάνει και τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132/1929), ο οποίος ισχύει, ιδίως, στις νήσους Ρόδο και Κω και έχει επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές του νομοθέτη των νόμων 2308/1995 και 2664/1998.

Το κείμενο 250 αποφάσεων των ανώτατων δικαστηρίων της Χώρας (Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας) και των δικαστηρίων της ουσίας, αλλά και γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό τα άρθρα των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, καθώς και του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, καθιστά τη συλλογή εύχρηστη σε όσους λειτουργούς υπηρετούν το Δίκαιο του Κτηματολογίου (κτηματολογικούς δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και προϊστάμενους κτηματολογικών γραφείων). Εξάλλου, στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται, πέρα από τις ήδη εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, και οι εισηγητικές εκθέσεις των νομοθετημάτων του Δικαίου του Κτηματολογίου, έτσι ώστε να είναι εφικτή η τελολογική προσέγγιση των εριζόμενων ζητημάτων μετά και από τη στάθμιση της βούλησης του νομοθέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις.

Τέλος, τα λεπτομερή ευρετήρια λημμάτων διευκολύνουν τον αναγνώστη στον εντοπισμό των δικαστικών αποφάσεων που προσφέρουν λύσεις στα ζητήματα Κτηματολογικού Δικαίου που τον απασχολούν.

Edition info

Title
Δίκαιο Κτηματολογίου
Νομοθεσία - Νομολογία
© 2013
Authors
ISBN
978-960-568-045-9
Pages
XIV + 1022
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας Συντομογραφιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ν. 2308/1995

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση

Άρθρο 2. Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

Άρθρο 2α. Αιγιαλός: κτηματογραφικό διάγραμμα παράκτιας ή πα­ρό­χθιας ζώνης

Άρθρο 2β. Χορήγηση αεροφωτογραφικού, χαρτογραφικού υλικού και προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος

Άρθρο 3. Κτηματογράφηση - Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών δια­­γραμμάτων και πινάκων

Άρθρο 3α. Έλεγχος νομιμότητας

Άρθρο 4. Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

Άρθρο 5. Διατυπώσεις

Άρθρο 6. Αιτήσεις διόρθωσης

Άρθρο 7. Ενστάσεις

Άρθρο 8. Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης

Άρθρο 8α.

Άρθρο 8β.

Άρθρο 9. Δεύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης.

Άρθρο 9α.

Άρθρο 10. Ενστάσεις

Άρθρο 10α.

Άρθρο 11. Περαίωση της κτηματογράφησης

Άρθρο 12. Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Άρθρο 13. Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 13α.

Άρθρο 14. Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 15-19. Παραλείπονται καθώς δεν αφορούν ρυθμίσεις του Κτη­ματολογίου

Άρθρο 20. Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ν. 2664/1998

Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου

Άρθρο 2. Αρχές του Κτηματολογίου

Άρθρο 3. Κτηματολογικά Γραφεία-Κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 4. Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών - Δαπάνη εγ­γραφής

Άρθρο 5. Τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων

Άρθρο 6. Πρώτες εγγραφές - Προθεσμία αμφισβήτησης ........ 150

Άρθρο 7. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτε­λέσματα αυτής

Άρθρο 7α.

Άρθρο 8. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

Άρθρο 9. Περιερχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

Άρθρο 10. Κτηματολογικό βιβλίο

Άρθρο 11. Κτηματολογικά φύλλα

Άρθρο 12. Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις

Άρθρο 13. Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη

Άρθρο 13α.

Άρθρο 14. Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 15. Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο - Χρονική προτεραιότητα

Άρθρο 16. Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιο­λογητικών - Άρνηση καταχώρισης - Διαδικασία επίλυσης δια­φορών

Άρθρο 17. Διόρθωση ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση των ανα­γραφόμενων στα κτηματολογικά φύλλα δικαιωμάτων

Άρθρο 18. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

Άρθρο 19. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις

Άρθρο 19α. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων

Άρθρο 20. Προσαρμογή συνεπεία εφαρμογής νέων τεχνικών προδια-γραφών για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων

Άρθρο 20α

Άρθρο 21. Δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 22. Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων 561
Άρθρο 23. Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου 563

Άρθρο 24. Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 25. Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2308/1995

Άρθρο 26.

Άρθρο 27. Δασικοί χάρτες

Άρθρο 27α. Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής

Άρθρο 27β. Επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης και κύ­ρωσης δασικών χαρτών εκτός Νομού Αττικής

Άρθρο 28. Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας-Μεταβα­τικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29-33. Παραλείπονται καθώς δεν αφορούν ρυθμίσεις του Κτη­ματολογίου

Άρθρο 34. Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

1. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

2. Εισηγητική έκθεση Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

3. Νομολογία Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ν. 4164/2013 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Εθνι­κού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις

2. Εισηγητική έκθεση ν. 4164/2013

3. Εισηγητική έκθεση ν. 3481/2006

4. Εισηγητική έκθεση ν. 3127/2003

5. Εισηγητική έκθεση ν. 2664/1998

6. Εισηγητική έκθεση ν. 2308/1995

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης
Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #24
Ένα χρηστικό εγχειρίδιο για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου· περιέχει υποδείγματα με όλα τα έντυπα αιτήσεων και ενστάσεων
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα, 2023
Series: Συλλογές Νομολογίας ΕπΑκ, #2
Συστηματική παράθεση περισσότερων από 240 αποφάσεων επί σειράς κτηματολογικών ζητημάτων