Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013


Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013

Το «Δίκαιο Κτηματολογίου» πέρα από τα δύο βασικά νομοθετήματα που συνθέτουν το Κτηματολογικό Δίκαιο, δηλαδή πέρα από τους νόμους 2308/1995 και 2664/1998, όπως αυτοί ισχύουν μετά και από την πρόσφατη τροποποίησή τους με το ν. 4164/2013, περιλαμβάνει και τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132/1929), ο οποίος ισχύει, ιδίως, στις νήσους Ρόδο και Κω και έχει επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές του νομοθέτη των νόμων 2308/1995 και 2664/1998.

Το κείμενο 250 αποφάσεων των ανώτατων δικαστηρίων της Χώρας (Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας) και των δικαστηρίων της ουσίας, αλλά και γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό τα άρθρα των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, καθώς και του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, καθιστά τη συλλογή εύχρηστη σε όσους λειτουργούς υπηρετούν το Δίκαιο του Κτηματολογίου (κτηματολογικούς δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και προϊστάμενους κτηματολογικών γραφείων). Εξάλλου, στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται, πέρα από τις ήδη εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, και οι εισηγητικές εκθέσεις των νομοθετημάτων του Δικαίου του Κτηματολογίου, έτσι ώστε να είναι εφικτή η τελολογική προσέγγιση των εριζόμενων ζητημάτων μετά και από τη στάθμιση της βούλησης του νομοθέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις.

Τέλος, τα λεπτομερή ευρετήρια λημμάτων διευκολύνουν τον αναγνώστη στον εντοπισμό των δικαστικών αποφάσεων που προσφέρουν λύσεις στα ζητήματα Κτηματολογικού Δικαίου που τον απασχολούν.

Edition info

Title
Δίκαιο Κτηματολογίου
Νομοθεσία - Νομολογία
© 2013
Authors
ISBN
978-960-568-045-9
Pages
XIV + 1022
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας Συντομογραφιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ν. 2308/1995

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση

Άρθρο 2. Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

Άρθρο 2α. Αιγιαλός: κτηματογραφικό διάγραμμα παράκτιας ή πα­ρό­χθιας ζώνης

Άρθρο 2β. Χορήγηση αεροφωτογραφικού, χαρτογραφικού υλικού και προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος

Άρθρο 3. Κτηματογράφηση - Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών δια­­γραμμάτων και πινάκων

Άρθρο 3α. Έλεγχος νομιμότητας

Άρθρο 4. Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

Άρθρο 5. Διατυπώσεις

Άρθρο 6. Αιτήσεις διόρθωσης

Άρθρο 7. Ενστάσεις

Άρθρο 8. Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης

Άρθρο 8α.

Άρθρο 8β.

Άρθρο 9. Δεύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης.

Άρθρο 9α.

Άρθρο 10. Ενστάσεις

Άρθρο 10α.

Άρθρο 11. Περαίωση της κτηματογράφησης

Άρθρο 12. Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Άρθρο 13. Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 13α.

Άρθρο 14. Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 15-19. Παραλείπονται καθώς δεν αφορούν ρυθμίσεις του Κτη­ματολογίου

Άρθρο 20. Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ν. 2664/1998

Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου

Άρθρο 2. Αρχές του Κτηματολογίου

Άρθρο 3. Κτηματολογικά Γραφεία-Κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 4. Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών - Δαπάνη εγ­γραφής

Άρθρο 5. Τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων

Άρθρο 6. Πρώτες εγγραφές - Προθεσμία αμφισβήτησης ........ 150

Άρθρο 7. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτε­λέσματα αυτής

Άρθρο 7α.

Άρθρο 8. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

Άρθρο 9. Περιερχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

Άρθρο 10. Κτηματολογικό βιβλίο

Άρθρο 11. Κτηματολογικά φύλλα

Άρθρο 12. Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις

Άρθρο 13. Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη

Άρθρο 13α.

Άρθρο 14. Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 15. Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο - Χρονική προτεραιότητα

Άρθρο 16. Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιο­λογητικών - Άρνηση καταχώρισης - Διαδικασία επίλυσης δια­φορών

Άρθρο 17. Διόρθωση ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση των ανα­γραφόμενων στα κτηματολογικά φύλλα δικαιωμάτων

Άρθρο 18. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

Άρθρο 19. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις

Άρθρο 19α. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων

Άρθρο 20. Προσαρμογή συνεπεία εφαρμογής νέων τεχνικών προδια-γραφών για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων

Άρθρο 20α

Άρθρο 21. Δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 22. Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων 561
Άρθρο 23. Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου 563

Άρθρο 24. Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 25. Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2308/1995

Άρθρο 26.

Άρθρο 27. Δασικοί χάρτες

Άρθρο 27α. Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής

Άρθρο 27β. Επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης και κύ­ρωσης δασικών χαρτών εκτός Νομού Αττικής

Άρθρο 28. Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας-Μεταβα­τικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29-33. Παραλείπονται καθώς δεν αφορούν ρυθμίσεις του Κτη­ματολογίου

Άρθρο 34. Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

1. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

2. Εισηγητική έκθεση Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

3. Νομολογία Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ν. 4164/2013 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Εθνι­κού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις

2. Εισηγητική έκθεση ν. 4164/2013

3. Εισηγητική έκθεση ν. 3481/2006

4. Εισηγητική έκθεση ν. 3127/2003

5. Εισηγητική έκθεση ν. 2664/1998

6. Εισηγητική έκθεση ν. 2308/1995

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ε. Μπέκα, Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #10
Παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων της αγωγής διάρρηξης στο πλαίσιο του συστήματος βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών και του Εθνικού Κτηματολογίου
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης και του λειτουργούντος Κτηματολογίου
Μ. Περτσελάκη, Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #11
Συνολική προσέγγιση της μίσθωσης τραπεζικής θυρίδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στην πράξη