Γ. Καλφέλης, Η περάτωση της ανακρίσεως, 1995


Γ. Καλφέλης, Η περάτωση της ανακρίσεως, 1995 Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει και αναλύει όλη την προβληματική εκείνη που συσχετίζεται άμεσα με την τυπική περάτωση της τακτικής ανακρίσεως. Έτσι η μονογραφία αυτή διερευνά αναγκαία όλα τα ζητήματα εκείνα τα οποία συνδέονται με το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 270 έως 272 του ΚΠΔ. Τα προβλήματα αυτά σκιαγραφούνται συνοπτικά στις εισαγωγικές παρατηρήσεις που παρατίθενται στην αρχή της προκείμενης εργασίας. Ταυτόχρονα όμως κεντρική σημασία για την διατριβή αυτή έχει και μία άλλη συλλογιστική, εκείνη δηλαδή που αναφέρεται στην δυνατότητα έκδοσης μέτρων δικονομικού καταναγκασμού κατά το προκείμενο διαδικαστικό στάδιο. Και τούτο, γιατί το ένταλμα συλλήψεως εμπεριέχει την άσκηση κρατικού καταναγκα-σμού, η ενεργοποίηση του οποίου έχει σημαντικές και επώδυνες παρενέργειες τόσο για τον κατηγορούμενο ειδικότερα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα στην οποία εκδηλώνεται ένα τέτοιο φαινόμενο. Υπό το πρίσμα αυτό η ανάλυση των ουσιαστικών προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες εκδίδεται το ένταλμα τούτο έχει πράγματι ένα γενικότερο ενδιαφέρον για την προβληματική εκείνη που ανιχνεύει η εργασία αυτή.

Παράλληλα βέβαια στο βιβλίο αυτό γίνεται και μία ειδικότερη αναφορά στην διάθρωση του δικαιώματος ακροάσεως, αφού η ερμηνευτική προσέγγιση πολλών ζητημάτων προϋποθέτει οπωσδήποτε μια επαρκή γνώση των βασικών λειτουργιών και εκφάνσεων του κρίσιμου τούτου δικαιώματος. Η ολοκληρωμένη έτσι θεώρηση της πρακτικής της τυπικής κλήσης και της ρύθμισης να εκδίδεται απευθείας ένα ένταλμα συλλήψεως, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 271 παρ. 1 του ΚΠΔ, είναι αναγκαίο να συσχετιστεί με την θεματική αυτή που συνυφαίνεται με την ενεργοποίηση του ανωτέρω δικαιώματος στις μερικότερες διαδικαστικές φάσεις της ποινικής δίκης.

Η κατανόηση πάντως των ρυθμίσεων των άρθρων 270 έως 272 του ΚΠΔ είναι πολύ σημαντική, αφού τελευταία ιδίως έχουν παρατηρηθεί πολλές παρεκκλίσεις πάνω στο επίπεδο αυτό. Μέσα στα πλαίσια αυτά αντιμετωπίζεται και η ιδιόμορφη εκείνη πρακτική που έκανε την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια, να εκδίδεται δηλαδή ταυτόχρονα και κλήση και ένταλμα συλλήψεως και μόλις εμφανίζεται ο κατηγορούμενος στον ανακριτή για να απολογηθεί να του επιδίδεται το ένταλμα συλλήψεως και να συλλαμβάνεται έξω από το ανακριτικό γραφείο ως ύποπτος φυγής<.I>. Στο ίδιο επίπεδο εξετάζεται επίσης και ένα άλλο πρόβλημα, εάν ο ανακριτής δηλαδή έχει τη δικονομική δυνατότητα να καλεί τον κατηγορούμενο για να απολογηθεί ή να εκδίδει ένταλμα συλλήψεως για την βελτιωμένη κατηγορία, όταν μεταβάλλει επιτρεπτά την αρχική κατηγορία.

Edition info

Title
Η περάτωση της ανακρίσεως
Με απολογία, ένταλμα συλλήψεως και ένταλμα βίαιης προσαγωγής
© 1995
Author
ISBN
978-960-301-219-X
Pages
317
Price
€ 19.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ Α´

Ιστορικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ Β´

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ

1. Θεμελίωση του δικαιώματος ακροάσεως

2. Η θέση του Έλληνα Νομοθέτη για την ενεργοποίηση του δικαιώματος ακροάσεως στην προδικαστική φάση

3. Η ρύθμιση του εδ. 4 της § 33 της StPO για την ακύρωση του δικαιώματος ακροάσεως πριν από την διενέργεια μέτρων δικονομικού καταναγκασμού ή άλλων ανακριτικών πράξεων. Κριτική της προβλέψεως αυτής

4. Συνολική αξιολόγηση της ρυθμίσεως του εδ. 4 της § 33 της StPO. Γενικές παρατηρήσεις για την δομή του άρθρου 271 παρ. 1 του ΚΠΔ

4.1. Η ρύθμιση της § 33 της StPO από δικαιοπολιτική άποψη

4.2. Η δυνατότητα πρόκλησης δικονομικής βλάβης στον κατηγορούμενο από την παράνομη έκδοση ενός επαχθούς ανακριτικού μέτρου. Στάθμιση των κοινωνικών συνεπειών που παράγονται από ένα τέτοιο μέτρο

4.2.1. Οι απόψεις που έχουν αναπτυχθεί στην θεωρία και την Νομολογία

4.2.1.1. Η άποψη του Eb. Schmidt

4.2.1.2. Ο θεσμός της δικονομικής υπέρβασης και οι άλλες εκδοχές που έχουν υιοθετηθεί στην Γερμανία

4.2.1.3. Οι αντιλήψεις που έχουν υποστηριχθεί στο Γαλλικό δίκαιο

4.2.1.4. Η προβληματική που έχει αναπτυχθεί στο Αγγλικό δίκαιο

4.2.1.5.Οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί στην ελληνική θεωρία

4.2.2.Η θέση της εργασίας αυτής

4.2.2.1. Κριτική της απόψεως του Eb Schmidt

4.2.2.2. Κριτική του θεσμού της δικονομικής υπέρβασης και των άλλων εκδοχών που γίνονται δεκτές στην Γερμανία (Meyer, Roxin, Kφster)

4.2.2.3. Κριτική θεώρηση των αντιλήψεων εκείνων που έχουν υποστηριχθεί στο Γαλλικό και το Αγγλικό δίκαιο

4.2.2.4. Κριτική αντιμετώπιση των απόψεων εκείνων που έχουν αναπτυχθεί στην ελληνική θεωρία

4.2.2.5. Η θέση της εργασίας αυτής. Οι κοινωνικές συνέπειες που παράγονται από την λήψη επαχθών ανακριτικών μέτρων ως μέγεθος το οποίο συμπροσδιορίζει την βλάβη που υφίσταται ο κατηγορούμενος

5. Ειδικότερες εκφάνσεις του δικαιώματος ακροάσεως

6. Γενικές παρατηρήσεις για την δομή του άρθρου 271 παρ. 1 του ΚΠΔ

ΜΕΡΟΣ Γ´

1. Η περάτωση της ανακρίσεως με την απολογία του κατηγορουμένου (άρθρο 270 παρ. 1 εδ. α ΚΠΔ)

2. Η περάτωση της ανακρίσεως όταν δεν προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής εναντίον του κατηγορουμένου ' Η προβληματική της τυπικής κλήσεως

2.1.Μία πρώτη γενική προσέγγιση

2.2. Οι απόψεις που έχουν αναπτυχθεί στην Νομολογία για την πρακτική της τυπικής κλήσεως

2.3. Οι απόψεις που έχουν υποστηριχθεί στην θεωρία για την τυπική κλήση

2.4.Η θέση της εργασίας αυτής

3. Η περάτωση της ανακρίσεως όταν δεν προκύπτουν παντελώς ενδείξεις ενοχής εναντίον του κατηγορουμένου (άρθρο 270 παρ. 1 εδ. β ΚΠΔ)

4. Η οριοθέτηση της λειτουργικής αρμοδιότητας του ανακριτή και του Εισαγγελέα κατά το στάδιο της τυπικής περατώσεως της ανακρίσεως

5. Η περάτωση της ανακρίσεως με την έκδοση εντάλματος συλλήψεως ή βίαιης προσαγωγής κατά το άρθρο 270 παρ. 2 του ΚΠΔ

5.1. Μία πρώτη γενική θεώρηση

5.2. Η νόμιμη κλήτευση του κατηγορουμένου ως προϋπόθεση για την λειτουργία της προβλέψεως του άρθρου270 παρ. 2 του ΚΠΔ

5.3. Η συνδρομή του στοιχείου της απείθειας και των άλλων προϋποθέσεων του άρθρου 276 παρ. 2 ως όροι για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 270 παρ. 2 του ΚΠΔ

5.4. Η έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής αντί εντάλματος συλλήψεως στα πλαίσια του άρθρου 270 παρ.

5.5. Η τυπική περάτωση της ανακρίσεως με την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής (άρθρα 270 παρ. 2 και 272 του ΚΠΔ)

5.6. Η γνωστοποίηση του πέρατος της ανακρίσεως στον κατηγορούμενο όταν η τελευταία τελειώνει με την έκδοση εντάλματος συλλήψεως

6. Η απευθείας έκδοση εντάλματος συλλήψεως (άρθρο 271 παρ. 1 του ΚΠΔ)

6.1. Μία πρώτη γενική προσέγγιση

6.2. Οι απόψεις που έχουν αναπτυχθεί στην Νομολογία και την θεωρία

6.3. Η θέση της εργασίας αυτής. Οι εγγενείς δυσχέρειες που υπάρχουν για την άμεση έκδοση του εντάλματος συλλήψεως. Ο κίνδυνος φυγής και ο κίνδυνος επανάληψης νέων αξιόποινων πράξεων ως ουσιαστικές προϋποθέσεις που θεμελιώνουν την κρίση για την σύλληψη

7. Η διατύπωση της προηγούμενης γνώμης του Εισαγγελέα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του εντάλματος συλλήψεως

ΜΕΡΟΣ Δ´

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Μια εσφαλμένη ανακριτική πρακτική. Η ταυτόχρονη έκδοση της κλήσεως και του εντάλματος συλλήψεως

2. Η δικονομική δυνατότητα του ανακριτή να μεταβάλλει την κατηγορία και να καλεί τον κατηγορούμενο σε απολογία ή να εκδίδει ένταλμα συλλήψεως για την τροποποιημένη κατηγορία

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας με τις εκτενείς και αλλεπάλληλες αλλαγές που επήλθαν με το Ν. 4637/2019 και τους Ν. 4855/2021, Ν. 4871/2021 και Ν. 4872/2021 καθιερώνει μία...
Μ. Κουδελή, Η υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2022
Η γενομένη στο πλαίσιο του νέου ΚΠΔ μεταρρύθμιση των διατάξεων που αφορούν τη θέση του αδικηθέντος ως διαδίκου, αλλά και τις προϋποθέσεις ενεργητικής και παθητικής...
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4871/2021, 12η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ., 2022
Το παρόν έργο έχει ως στόχο να καλύψει όλα τα ζητήματα γύρω από το δίκαιο αποδείξεως κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην προσπάθεια παράθεσης της ύλης κρίθηκε...