Γ. Δημητρόπουλος, Παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο και παγκόσμια δικαιοσύνη, 2009


Γ. Δημητρόπουλος, Παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο και παγκόσμια δικαιοσύνη, 2009

Η παρούσα μελέτη συνδέει δύο μεγάλα θεματικά πεδία, τα οποία δεν θα έπρεπε στην ουσία να βρίσκονται τόσο απομακρυσμένα μεταξύ τους, παρόλα αυτά όμως σπάνια μόνο αναλύονται συνδυαστικά: την Παγκόσμια Δικαιοσύνη και το Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο. Ειδικότερα, αναλύονται ορισμένες από τις πτυχές του ανεξάντλητου θέματος της Δικαιοσύνης σε συνδυασμό με το αναδυόμενο πεδίο ενός Παγκόσμιου Διοικητικού Δικαίου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάλυση τόσο ορισμένων γενικών, όσο και ειδικών θεμάτων του Παγκόσμιου Διοικητικού Δικαίου.

Στόχος του βιβλίου είναι να προσδώσει μια κανονιστική διάσταση στην ιδέα της παγκόσμιας δικαιοσύνης. Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το παρόν στάδιο συζήτησης σχετικά με την έννοια του Παγκοσμίου Διοικητικού Δικαίου και καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για ένα δίκαιο «πέρα από το κράτος». Στο δεύτερο Κεφάλαιο εξετάζονται ορισμένα πεδία του ΠΔΔ αναφορικά προς τη «σχέση τους με τη δικαιοσύνη». Στο επίκεντρο βρίσκεται το πεδίο της «Αναπτυξιακής Βοήθειας» και συζητούνται επίσης τα νομικά συστήματα «Περιβάλλον», «Εμπόριο», «Χρηματοοικονομικά» και «Ανταγωνισμός». Το τρίτο Κεφάλαιο αποτελεί τον πυρήνα του έργου. Σε αυτό παρουσιάζονται οι θεωρίες της διεθνούς και παγκόσμιας δικαιοσύνης και εντοπίζεται ο σύνδεσμός τους προς τη δικαιοκρατική αρχή.

Edition info

Title
Παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο και παγκόσμια δικαιοσύνη
Ο ρόλος της δικαιοκρατικής αρχής στην παγκόσμια έννομη τάξη
© 2009
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-482-2
Pages
XVI + 143
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Prof. Dr. Dres. h.c. Eberhard Schmidt-Aßmann

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Όψεις της Παγκόσμιας Δικαιοσύνης

1. Η υπόθεση «Colombia: Bogotá Urban Services Project»

2. Η υπόθεση «Argentina: Santa Fe Road Infrastructure Project»

ΙΙ. Αντικείμενο και σκοπός της μελέτης

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο

Ι. Δικαιϊκή Παγκοσμιοποίηση

ΙΙ. Παγκόσμιο εναντίον Διεθνούς

III. Η Παγκόσμια Έννομη Τάξη

1. Η «διεθνής οικονομική τάξη» και τα παγκόσμια θεσμικά όργανα

2. Τα «επίπεδα» του Παγκόσμιου Διοικητικού Δικαίου

3. Η νομιμοποίηση της παγκόσμιας διοίκησης

α. Νομιμοποίηση στο πολυεπίπεδο σύστημα

β. Η ανάδυση της παγκόσμιας δικαιοκρατικής αρχής

γ. Νομιμοποίηση μέσω δικαιοκρατίας

4. Αναζήτηση Αρχών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Παγκόσμια Δικαιοσύνη και Δικαιοκρατία

Ι. Παγκόσμια Δικαιοσύνη και Αναπτυξιακή Βοήθεια

1. Η διαδικαστική πλευρά: Διαδικαστικοποίηση

α. Διαδικασίες

β. Διαδικαστικά δικαιώματα

γ. Μηχανισμοί ελέγχου

2. Η ουσιαστική πλευρά: «Εκδημοκρατισμός»

α. Διαφάνεια

β. Συμμετοχή

γ. Λογοδοσία

II. Παγκόσμια Δικαιοσύνη και Περιβάλλον

1. Αειφόρος Ανάπτυξη

2. Διαδικαστικοί Κανόνες και Καλή Διακυβέρνηση

III. Παγκόσμια Δικαιοσύνη και Εμπόριο

1. Το «Κίνημα για το εμπόριο και τη δικαιοσύνη»

2. Διαδικαστικοί Κανόνες και Καλή Διακυβέρνηση

ΙV. Παγκόσμια Δικαιοσύνη και Χρηματοοικονομικά

1. Η «Νέα Διεθνής Χρηματοοικονομική Αρχιτεκτονική»

2. Διαδικαστικοί Κανόνες και Καλή Διακυβέρνηση

V. Παγκόσμια Δικαιοσύνη και Ανταγωνισμός

1. Αναπτυσσόμενες χώρες και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

2. Διαδικαστικοί Κανόνες και Καλή Διακυβέρνηση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Θεωρίες Παγκόσμιας Δικαιοσύνης

Ι. Παγκοσμιοποίηση και Δικαιοσύνη

1. Ολισμός – Kοσμοπολιτισμός

2. Μερικότητα

3. Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο και Παγκόσμια Δικαιοσύνη

ΙΙ. Προς μία κανονιστική θεωρία της Παγκόσμιας Δικαιοσύνης

1. Δικαιϊκές όψεις της Παγκόσμιας Δικαιοσύνης

2. Παγκόσμια δικαιοσύνη ως δικαιοκρατία

α. Διαδικαστική Δικαιοσύνη

β. Ουσιαστική Δικαιοσύνη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Το παρόν αποτελεί ένα έργο που χάρη στη συστηματική δομή του και παρά τον ευσύνοπτο χαρακτήρα του υπερβαίνει τα όρια ενός εγχειριδίου, παρουσιάζοντας λεπτομερέστατη και...
Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Series: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Θ. Αντωνίου/Μ. Γαβουνέλη..., Κλιματική Κρίση και Δίκαιο, 2022
Ο παρών τόμος φιλοξενεί, σε επεξεργασμένη μορφή, τις εισηγήσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών με τίτλο «Κλιματική Κρίση και Δίκαιο», που έλαβε...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...