Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 4, 2021


Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 4, 2021

Eξήντα μελέτες, ομιλίες και γνωμοδοτήσεις του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωργίου Διαμαντόπουλου, οι οποίες εκπονήθηκαν την τελευταία διετία (2020-2021), συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτοτας ένα ευρύ φάσμα της ύλης του δικονομικού δικαίου, όπως επίσης του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.
Στην αφετηρία τίθενται επίκαιρα ζητήματα του γενικού μέρους της πολιτικής δικονομίας και του δικαίου απόδειξης, με τα επόμενα κεφάλαια να επικεντρώνονται σε ζητήματα ενδίκων μέσων, τριτανακοπής, ειδικών διαδικασιών, ασφαλιστικών μέτρων, εκούσιας δικαιοδοσίας, δικαίου διαιτησίας και διαμεσολάβησης. Ακολουθούν συμβολές σε σημαντικά και διαχρονικώς καίρια δογματικά προβλήματα τόσο στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης και του τραπεζικού δικαίου όσο και στους κόλπους του δικαίου κτηματολογίου (ουσιαστικού και δικονομικού), ενώ ο τόμος ολοκληρώνεται με λοιπά μελετήματα ιδωτικού και δημοσίου δικαίου.
Η αναζήτηση και αξιοποίηση της ύλης του τόμου διευκολύνεται σημαντικά τόσο από τον αναλυτικά πίνακα περιεχομένων, όσο και από το ευρετήριο ύλης, που έπεται των μελετών και γνωμοδοτήσεων.

Edition info

Title
Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος
2020-2021
© 2021
Author
Volume
vol. 4
ISBN
978-960-648-395-0
Pages
XX + 1244
Price
€ 70.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

172. Αποτελεσματική δικαστική προστασία του ασθενέστερου διαδίκου στην πολιτική δίκη [Μελέτη]

173. Ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας ελληνικών δικαστηρίων επί διαφοράς μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και ρωσικών κρατικών εταιρειών [Γνωμοδότηση]

174. Τρόπος ασκήσεως πρόσθετης παρεμβάσεως στην τακτική διαδικασία [Γνωμοδότηση]

175. Το ορισμένο της αγωγής λογοδοσίας αφενός ως προς την ιστορική της βάση κι αφετέρου ως προς τη στοιχειοθέτηση της ενεργητικής νομιμο­ποίησης [Γνωμοδότηση]

176. Σύγκρουση συμφερόντων ειδικού διαχειριστή νομικού προσώπου προς εκείνα του νομικού προσώπου ως λόγος ορισμού προσωρινής διοίκησης [Γνωμοδότηση]

177. Relations between judge and parties. A comparison between German and Greek Law. Concluding remarks [Μελέτη]

178. Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 22 § 1 ν. 3693/1957, δυνάμει της οποίας καθιερώνεται διαδικαστικό προνόμιο υπέρ του Δημοσίου, προβλέποντας τον περιορισμό της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης στις αντιδικίες με αυτό [Γνωμοδότηση]

179. Ανίσχυρο παραίτησης από το δικόγραφο της κλήσης προς συζήτηση [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 787/2019]

180. Συνεκτίμηση των αθωωτικών αποφάσεων χάριν σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας, δίχως, όμως, η υποχρέωση συνεκτίμησης να ισοδυναμεί με δέσμευση του πολιτικού δικαστή από την αθωωτική ποινική απόφαση [Παρατηρήσεις υπό ΟλΑΠ 4/2020]

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

181. Το σύννομο της δικονομικής συμφωνίας περί πλήρους αποδείξεως της οφειλής από τα αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας και το συνεκχωρητό της, συνεπεία μεταβίβασης της απαίτησης κατά τους ορισμούς των ν. 3156/2003 και 4354/2015 [Γνωμοδότηση]

182. Εξώδικες ένορκες βεβαιώσεις [Γνωμοδότηση]

ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

183. Μετ’ αναίρεση δίκη. Νομική αβασιμότητα της αγωγής αποζημίωσης λόγω μη στοιχειοθέτησης της ζημίας από πώληση ακινήτου με νομικό ελάττωμα, συνεπεία της εν επιδικία κτήσης κυριότητας του πωλούμενου ακινήτου δυνάμει τακτικής χρησικτησίας. Δόλιος προσπορισμός διπλής ωφέλειας: αφενός του αντικειμένου της πώλησης αφετέρου του υποκατάστατου αυτού (αποζημίωσης). Παραγραφή της αδικοπρακτικής αξίωσης κατ’ άρθρ. 937 ΑΚ [Γνωμοδότηση]

184. Μη προσκόμιση αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον Δήμο και παραδεκτό της αναίρεσης [Παρατηρήσεις υπό ΟλΑΠ 13/2018]

185. Τριτανακοπή πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης [Παρατηρήσεις υπό ΠΠρΚατερ 43/2020]

ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

186. Εισαγωγή διαφοράς προς εκδίκαση με εσφαλμένη διαδικασία (άρθρο 591 § 6 ΚΠολΔ) [Γνωμοδότηση]

187. Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως που επισπεύδεται δυνάμει διαταγής πληρωμής, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης [Γνωμο­δότηση]

188. Εκτέλεση διαταγής πληρωμής, που ακυρώθηκε εκ των υστέρων, και αξίωση αποζημίωσης, κατ’ άρθρο 940 ΚΠολΔ [Γνωμοδότηση]

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

189. Τα ασφαλιστικά μέτρα μετά το ν. 4335/2015 και επίκαιρα ζητήματα της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον ειρηνοδικείου [Μελέτη]

190. Η κύρια παρέμβαση στην εκούσια δικαιοδοσία [Παρατηρήσεις υπό ΜεφΔωδ 51/2020 και ΜΕφΘεσ 249/2020]

191. Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου σε δικαιοπραξίες με αντικείμενο ακίνητη περιουσία [Μελέτη]

192. Άρνηση καταχώρισης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και διορθω­τικής πράξης εφαρμογής στα κτηματολογικά φύλλα [Γνωμοδότηση]

193. Καταχρηστική και καθ’ υπέρβαση των εξουσιών άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας διηρημένης ιδιοκτησίας, με αιτιολογία την ακυρότητα της πράξης λόγω άκυρης σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε εκτός σχεδίου ακίνητο, όταν ο υποθηκοφύλακας μετέγραψε αφενός τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αφετέρου τις μετέπειτα ερειδόμενες στην αρχική σύσταση οριζοντίου, μεταβιβαστικές δικαιοπραξίες [Γνωμοδότηση]

VI. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

194. Διεθνής εμπορική διαιτησία. Ακυρωτικός έλεγχος διαιτητικής κρίσης περί άρσης της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ως αιτίας επέκτασης των υποκειμενικών ορίων της διαιτητικής συμφωνίας υπέρ της μη υπογράψασας τη διαιτητική συμφωνία μητρικής εταιρείας και στοιχειοθέτησης της παθητικής νομιμοποίησής της, όπως επίσης εγκαθίδρυσης της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου [Γνωμοδότηση]

195. Η ρήτρα περί παραπομπής σε διαιτησία κάθε διαφοράς που ανακύπτει κατά τη λειτουργία μιας σύμβασης καταλαμβάνει και τις συναφείς αδικοπρακτικές αξιώσεις που απορρέουν από το ίδιο ενιαίο βιοτικό συμβάν. Δικαιοδοσία προς επίλυση διαφοράς εξ αδικοπραξίας απορρέουσας από διεθνή δημόσια σύμβαση με νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας. Απαράδεκτα που αφορούν στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο [Γνωμοδότηση]

196. Το κτηματολόγιο ως σύστημα δημοσιότητας αφενός και ως σύστημα διόρθωσης των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών αφετέρου [Μελέτη]

197. Καταχώριση πρακτικού διαμεσολάβησης στα κτηματολογικά φύλλα [Παρατηρήσεις υπό ΜΠρΑθ 1252/2019]

VΙI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

198. Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων ανακοπής κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών για εκτέλεση διενεργηθείσα ημέρα Σάββατο, κατό­πιν άδειας του ειρηνοδίκη (κατ’ άρθρ. 929 § 3 ΚΠολΔ), ενόψει της απόρριψης της αίτησης αναστολής της εκτέλεσης, χάριν της οποίας είχε χορηγηθεί προσωρινή διαταγή [Γνωμοδότηση]

199. Η πρόδηλη λογική αναντιστοιχία της αξίας των κατασχεθέντων προς την απαίτηση του δανειστή, ως μορφή καταχρηστικής κατάσχεσης υπό το φως της ΚΠολΔ 951 § 2 [Γνωμοδότηση]

200. Παραδεκτό και βάσιμο λόγου ανακοπής για ακυρότητα της επισπευ­δόμενης άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων σύμβασης αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back). Τύχη αίτησης αναστολής εκτέλεσης (ΚΠολΔ 937 § 1 περ. γ΄) [Γνωμοδότηση]

201. Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα και αοριστία του δικογράφου της ανακοπής τρίτου (ΚΠολΔ 936) ως προς την περιγραφή του ουσιαστικού δικαιώματος και τη στοιχειοθέτηση της διαδικαστικής προϋπόθεσης της ενεργητικής νομιμοποίησης [Γνωμοδότηση]

202. Προσβολή παραδοχών απόφασης, η οποία απορρίπτει αίτηση ανατροπής κατάσχεσης. Λόγοι αφορώντες στη διαδρομή της προθεσμίας της ΚΠολΔ 1019 § 1 [Γνωμοδότηση]

203. Ζητήματα από την ex lege (κατ’ άρθρ. 30 § 3 ΚΕΔΕ) εκχώρηση απαίτησης αδικαιολόγητου πλουτισμού υπέρ του καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου [Μελέτη]

204. Το ειδικό προνόμιο των άρθρων 976 και 1007 ΚΠολΔ υπέρ του διενεργήσαντος δαπάνες προς διατήρηση του πράγματος (οικοδομή­ματος) ως οικονομικής αξίας και αποτροπή κατάρρευσης αυτού [Γνωμοδότηση]

205. Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων σε πίνακα κατάταξης, ο οποίος συνετάγη μετά την έναρξη ισχύος των ν. 4335/2015, 4336/2015 και 4446/2016, κατόπιν περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας. Η νεοπαγής διάταξη του άρθρου 43 ν. 4715/2020 αποτελεί περίπτωση ψευδοερμηνευτικού νόμου [Γνωμοδότηση]

206. Τύχη πλειστηριάσματος από της καταβολής του και μέχρι τη διανομή του [Μελέτη]

VΙΙI. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

207. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός χωρίς τη σύμπραξη κατά την κατάρτιση του τρίτου δικαιούμενου προσώπου [Γνωμοδότηση]

208. Ex lege (κατ’ άρθρ. 30 § 3 ΚΕΔΕ) εκχώρηση απαίτησης από αδικαιολό­γητο πλουτισμό υπέρ του κατασχόντος εις χείρας τρίτου. Όταν η δικαιο­γόνος αιτία της απαίτησης προϋπάρχει της επιβολής της κατάσχεσης, ο κατάσχων-εκδοχέας καθίσταται αποκλειστικός δικαιούχος αυτής από την κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον τρίτο, ακόμη κι αν η απαίτηση επιδικασθεί μεταγενέστερα [Γνωμοδότηση]

209. Πότε η κατ’ άρθρο 3 § 2 εδ. α΄ ν. 4354/2015 εξώδικη πρόσκληση του οφειλέτη ή του εγγυητή του αποτελεί προϋπόθεση κύρους αμιγώς της πρόσκλησης προς σύναψη σύμβασης πώλησης εκ μέρους της υποψήφιας εκχωρήτριας τράπεζας [Γνωμοδότηση]

210. Ευθύνη τράπεζας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης πελάτη της [Γνωμοδότηση]

ΙΧ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

211. Ανακρίβεια πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, επειδή εμφανίζουν την οικεία διεύθυνση δασών ως δικαιούχο τμημάτων γης με ξεχωριστά ΚΑΕΚ επί ενιαίας έκτασης συνολικής επιφάνειας 112.550 τ.μ., η οποία, όμως, ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία. Η επέμβαση της διεύθυνσης δασών στην ιδιωτική περιουσία της εταιρείας καθίσταται όχι μόνον ατελέσφορη, αλλά και έκνομη, από τη στιγμή που οι επίδικες εκτάσεις (θύλακες) χαρακτηρίζονται κατά τα διδάγματα της νομικής και δασικής επιστήμης ως μη δασικές, ώστε να μην διασπούν την ενιαία κτήση της ανώνυμης εταιρείας, όπως αυτή επί μακρόν διαμορφώθηκε. Προσήκουσα ένδικη προστασία [Γνωμοδότηση]

212. Το εξ αντικειμένου ανυπόστατο πρωτοκόλλου καταλήψεως κτήματος, ενόψει της εκ του σώματος αυτού προκύπτουσας ανυπαρξίας της ιδιότητας του ανταλλαξίμου, και το συνεπεία αυτού επιτρεπτό της στοιχειοθέτησης έκτακτης χρησικτησίας και επίκλησή της κατά το στάδιο της κτηματογράφησης [Γνωμοδότηση]

213. Ανακρίβεια αρχικής κτηματολογικής εγγραφής, στην οποία εμφαίνεται ως δικαιούχο κυριότητας το ελληνικό Δημόσιο, παρότι το εμπράγματο δικαίωμά του είχε αποδυναμωθεί (κατ’ άρθρο 281 ΑΚ) κατά τον κρίσιμο χρόνο έναρξης λειτουργίας του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, με συνέπεια αυτό να μην είναι δικαιούχο καταχωρητέου δικαιώ­ματος [Γνωμοδότηση]

214. Υποκείμενα δίκης στη διορθωτική αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 [Παρατηρήσεις υπό ΜΕφΠειρ 312/2020]

215. Πάγια δικαιώματα άμισθων υποθηκοφυλάκων επί εγγραφής προση­μείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση ομολογιακού δανείου [Παρατηρήσεις υπό ΟλΑΠ 6/2020]

X. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

216. Έθιμο περί του ότι η αμοιβή και τα έξοδα του συμβολαιογράφου αφενός για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβιβαστικού της κυριότητας ακινήτου αφετέρου -και κατ’ αντιστοιχία- για τη σύνταξη περίληψης κατακυρω­τικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού που έχει τη φύση ιδιόμορφης μορφής πώλησης, καταβάλλονται από τον αγοραστή/υπερθε­ματιστή. Το έθιμο αυτό κατισχύει της διάταξης του άρθρου 527 § 1 ΑΚ [Γνωμοδότηση]

217. Ανίσχυρο υπαναχώρησης από προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου αφενός επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανώμαλης εξέλιξης της εκ προσυμφώνου ενοχής κι αφετέρου επειδή υφίσταται συμβατική παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα. Πότε η υπαναχώρηση αναλώνει το δικαίωμα επιλογής των προβλεπόμενων στο νόμο αξιώσεων [Γνωμοδότηση]

218. Η πάροδος της υποχρεωτικής εκ του νόμου διάρκειας της εμπορικής μίσθωσης την καθιστά (μισθωτική σύμβαση) αορίστου χρόνου, ευεπίφορη στην καταγγελία της ΑΚ 609, τα έννομα αποτελέσματα της οποίας (καταγγελίας) επέρχονται και δια της άσκησης αγωγής απόδοσης μισθίου (ΚΠολΔ 619). Το κατ’ αρχήν ανεπιτρεπτό της υπομίσθωσης επί εμπορικών μισθώσεων (άρθρ. 11 π.δ. 34/1995). Η καταγγελία σύμβασης μίσθωσης συνενωμένων ακινήτων για τμήμα αυτών [Γνωμοδότηση]

219. Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «διαμέρισμα» και «δωμάτιο» ως αυτοτελών αντικειμένων κατάτμησης· ιδίως στο πλαίσιο συμβατικής απαγόρευσης κατάτμησης κατά δωμάτια, δυνάμει όρου κανονισμού πολυκατοικίας [Γνωμοδότηση]

220. Η εγκατάσταση κληρονόμων επί του «υπολοίπου» της κληρονομίας συνιστά εγκατάσταση σε ένα και το αυτό ποσοστό (κοινή μερίδα) επί της οποίας σε περίπτωση προσαύξησης προτιμώνται οι συνεγκατάστατοι [Γνωμοδότηση]

221. Ερμηνεία όρου δημόσιας διαθήκης περί ανάθεσης της αποκλειστικής διαχείρισης κληρονομιαίας περιουσίας σε τρίτο πρόσωπο· παύση του εκτελεστή διαχειριστή, συνεπεία της παρέλκυσης παροχής λογοδοσίας [Γνωμοδότηση]

XΙ. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

222. Αποζημίωση ιδιοκτήτη όταν τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αποστέρηση της χρήσης της ιδιοκτη­σίας του [Γνωμοδότηση]

223. Νομιμότητα της αίτησης απευθείας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δυνάμει του άρθρου 13 ν. 2971/2001 και της με αριθ. 47458/15.5.2020 ΚΥΑ· αδικαιολόγητη άρνηση του αιτήματος από την κτηματική υπηρεσία με την πρόφαση ότι στην υπό μίσθωση έκταση, ενυπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, τη στιγμή που η ευρύτερη έκταση έχει χαρακτηριστεί από το έτος 2002 ως διατηρητέα [Γνωμο­δότηση]

224. Το ανεπίτρεπτο της εκ των υστέρων δασμολογικής επιβάρυνσης του εισαγωγέα προϊόντων τρίτων χωρών, λόγω αναθεώρησης της δασμολο­γικής κλάσης των εισαγόμενων προϊόντων βάσει μεταγενεστέρως εκδοθέντων εγγράφων, ενόψει της καλοπιστίας και της έλλειψης γνώσης της αποδιδόμενης παράβασης από μέρους του (εισαγωγέα) κατά τη φάση της διασάφησης εισαγωγής [Γνωμοδότηση]

XΙΙ. ΑΝΑΛΕΚΤΑ

225. Προσφώνηση στην εκδήλωση επίδοσης του τόμου προς τιμήν του καθηγητή Νικολάου Νίκα

226. Πρόλογος του βιβλίου: Μισθώσεις ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης.

227. Προσφώνηση 5ου πανελλήνιου συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών

228. Πορίσματα 5ου πανελλήνιου συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών

229. Πρόλογος βιβλίου του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, υπό τον τίτλο: Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021, εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)

230. Πρόλογος βιβλίου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κτηματολόγιο: Νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις, υπό τον τίτλο: Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2020, εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)

231. Βιβλιοπαρουσίαση: Ιωάννης Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις2 (2019), εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) σελ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα (χρονικής περιόδου 2014-2019) που συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτουν...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ε. Μπέκα, Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #10
Παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων της αγωγής διάρρηξης στο πλαίσιο του συστήματος βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών και του Εθνικού Κτηματολογίου
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης και του λειτουργούντος Κτηματολογίου