Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014


Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού δικαίου.

Μεταξύ πολλών άλλων περιέχονται δικονομικές μελέτες που αναφέρονται στις διαπλαστικές αποφάσεις· στην καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη· στην πλαγιαστική άσκηση αγωγής των άρθρων 932-933 ΑΚ· στην αγωγή κακοδικίας εις βάρος συμβολαιογράφου· στην επίδραση της διαδοχής (ειδικής ή καθολικής) στην ένσταση της ΑΚ 281· στην παρέμβαση μετόχου Α.Ε.· στο κατ’ άρθρ. 214 ΑΚ πρακτικό ως τίτλο προς μεταγραφή· στην παραπομπή της υποθέσεως από τον Άρειο Πάγο και στη συζήτησή της ενώπιον του εφετείου· στην τριτανακοπή δικαστικής αποφάσεως· στη διαταγή πληρωμής από απαίτηση που προέρχεται από διοικητική σύμβαση· σε ζητήματα από την αίτηση αναστολής εκτελέσεως· στην ηλεκτρονική διεξαγωγή πλειστηριασμού· σε ζητήματα τόπου και χρόνου διεξαγωγής αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου· στο δικαίωμα αποζημίωσης του καθού η άκυρη εκτέλεση· στην παθητική νομιμοποίηση στις δίκες περί την εκτέλεση· στην ηλεκτρονική διεξαγωγή αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτων.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται μελέτες που επικεντρώνονται σε εφαρομογές κτηματολογικού δικονομικού δικαίου· σε ζητήματα επικύρωσης «ανώμαλης» δικαιοπραξίας επί κτηματολογικών εγγραφών· στην αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση ομολογιακού δανείου, αλλά και μελέτες που αναφέρονται στη σύσταση με διαθήκη δουλείας υπό αναβλητική αίρεση· στη μεταβίβαση λόγω δωρεάς ακινήτου στο οποίο υφίστανται ναοί, που κτίστηκαν από το εκκλησιαστικό σωματείο, το οποίο προβαίνει στη δωρεά· για τη δυνατότητα του οφειλέτη να ορίσει σειρά καταλογισμού διαφορετική από αυτή του άρθρου 423 ΑΚ και πολλές άλλες.

Τέλος, στην τελευταία ενότητα του τόμου περιλαμβάνονται οι ξενόγλωσσες εισηγήσεις του συγγραφέα σε διεθνή συνέδρια, οι οποίες και αναφέρονται στη διαμεσολάβηση, στην κατ’ έφεση δίκη, στη διαταγή πληρωμής, στο συμβολαιογράφου ως όργανο αναγκαστικής εκτελέσεως, στην ηλεκτρονική διεξαγωγή αναγκαστικού πλειστηριασμού και στο θεσμό του estoppel.

Edition info

Title
Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος
2009-2014
© 2014
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-152-4
Pages
ΧΧ + 789
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

75. Οι διαπλαστικές αποφάσεις κατά τον ΚΠολΔ [Μελέτη]

76. Oι διαπλαστικές αποφάσεις κατά τον ΚΠολΔ [Δευτερολογία]

77. Πλαγιαστική άσκηση αγωγής για χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, κατ’ άρθρ. 932, 933 ΑΚ [Γνωμοδότηση]

78. Τύχη παρέμβασης μετόχου Α.Ε. σε δίκη τριτανακοπής δικαστικής απόφασης με την οποία δεν επικυρώθηκε η κατ’ άρθρ. 44 ν. 1892/1990 συμφωνία των πιστωτών [Γνωμοδότηση]

79. Ισοδύναμη εναλλαγή του κατ’ άρθρ. 214 Α ΚΠολΔ πρακτικού επιλύσεως διαφοράς προς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς του ως τίτλου προς μεταγραφή, όταν ο συμβιβασμός έχει αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων [Γνωμοδότηση]

80. Η κατ’ άρθρo 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη [Μελέτη]

81. Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το σύνολο του τιμήματος) στη διεκδικητική αγωγή του φερόμενου ως κυρίου του ακινήτου οικοπεδούχου, ο οποίος κήρυξε έκπτωτο τον εργολάβο μετά τη συντέλεση της (εκ προσυμφώνου) αγοραπωλησίας. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως εμπράγματης αξιώσεως του οικοπεδούχου (AK 281) [Γνωμοδότηση]

82. Η επίδραση της (καθολικής ή ειδικής) διαδοχής επί της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος [Γνωμοδότηση]

83. Παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής με συμβολαιογραφική πράξη [Παρατηρήσεις υπό ΜονΠΣυρ 29/2009]

84. Αγωγή «κακοδικίας» εις βάρος συμβολαιογράφου [Γνωμοδότηση]

ΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

85. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του ν. 3994/2011 στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και της αναγκαστικής εκτελέσεως [Μελέτη]

86. Η παράλειψη επιβαλλόμενης ανάλογης εφαρμογής του κανόνα δικαίου ως περίπτωση ψευδούς (κατ’ άρθρ. 559 αριθμ. 1 ΚΠολΔ) ερμηνείας ουσιαστικού κανόνα δικαίου [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 734/2011]

87. Η επάνοδος των διαδίκων στην προ της αναιρεθείσης αποφάσεως κατάσταση, η παραπομπή της υποθέσεως και η συζήτησή της ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Προϋποθέσεις παραδεκτής προβολής νέων πραγματικών ισχυρισμών. Ισχυρισμοί που δεν προβλήθηκαν έγκαιρα από δικαιολογημένη αιτία [Γνωμοδότηση]

88. Τριτανακοπή δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας αναγνωρίστηκε και εγγράφηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σωματείο με την επωνυμία «Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος». Αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) [Γνωμοδότηση]

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

89. Εκδίκαση διαφοράς κατ’ εσφαλμένη διαδικασία [Παρατηρήσεις υπό ΜονΠΑθ 1028/2011]

90. Διαταγή πληρωμής για απαίτηση που προέρχεται από διοικητική σύμβαση [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 1264/2011]

91. Τύχη αίτησης αναστολής εκτελέσεως επ’ ευκαρία ασκήσεως ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής για αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού [Γνωμοδότηση]

92. Aπαράδεκτο αίτησης αναστολής εκτέλεσης απόφασης Δ.Σ. σωματείου, όταν αυτή ασκείται από τον αιτούντα, ο οποίος συγχρόνως εκπροσωπεί και το σωματείο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση. Aβάσιμο της αίτησης σε ό,τι αφορά στην εξουσία του Προέδρου του Δ.Σ. να διακόπτει τη συζήτηση επί θέματος της ημερήσιας διάταξης και ακολούθως να τη ματαιώνει. Κανόνες που διέπουν την ανασύνθεση του Δ.Σ. σωματείου [Γνωμοδότηση]

93. Αίτηση αναστολής για μη εμφάνιση σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ληξιπρόθεσμης οφειλής [Παρατηρήσεις υπό ΜονΠΘεσ 2250/2012]

ΙV. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

94. Οι επικείμενες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και της αναγκαστικής εκτελέσεως [Μελέτη]

95. Ηλεκτρονική διεξαγωγή αναγκαστικού πλειστηριασμού: «requiem» των συνηθήστερων ακυροτήτων αναγκαστικού πλειστηριασμού; [Μελέτη]

96. Ζητήματα τόπου και χρόνου διεξαγωγής αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου [Μελέτη]

97. Πότε η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δεν προσβάλλεται με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η επάνοδος της νομολογίας στην ορθή κατεύθυνση [Μελέτη]

98. Δικαίωμα αποζημίωσης του καθ’ ου η άκυρη εκτέλεση, ακόμη κι όταν παρήλθε άπρακτη η προθεσμία ανακοπής της άκυρης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία αποτέλεσε την αιτία της ζημίας [Μελέτη]

99. Παθητική νομιμοποίηση στις δίκες περί την εκτέλεση [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 214/2009]

100. Aκυρότητα αναγκαστικού πλειστηριασμού λόγω παρακώλυσης προσέλευσης πλειοδοτών [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 57/2011]

101. Επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου σε κατοικία διαφορετική από αυτή που αφορά η επίδοση [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 8/2011]

102. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και ακύρωση των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης από το δικαστήριο των ενδίκων μέσων [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 2230/2009]

103. Το κατ’ άρθρο 8 ν. 4332/1929 προνόμιο πρωτοπραξίας της Α.Τ.Ε. Α.Ε. επί των ενεχύρων που συνεστήθησαν πριν την ισχύ του ν. 2844/2000 [Παρατηρήσεις υπό ΟλΑΠ 20/2011]

V. ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

104. Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα κτηματολογικού δικονομικού δικαίου [Μελέτη]

105. Επικύρωση «ανώμαλης» δικαιοπραξίας και κτηματολογικές εγγραφές [Γνωμοδότηση]

106. Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση ομολογιακού δανείου. Σε περίπτωση άρνησής τους να προβούν στην καταχώρηση δίχως την καταβολή αναλογικών δικαιωμάτων δεν καθιδρύεται ευθύνη τους, δυνάμει των άρθρων 73 EισΝΚΠολΔ, 914 επ. AK ή 904 επ. ΑΚ [Γνωμοδότηση]

VΙ. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

107. Σύσταση με διαθήκη δουλείας υπό αναβλητική αίρεση [Γνωμοδότηση]

108. Mεταβίβαση λόγω δωρεάς ακινήτου στο οποίο υφίστανται ναοί, που κτίστηκαν από το εκκλησιαστικό σωματείο, το οποίο προβαίνει στη δωρεά [Γνωμοδότηση]

109. Δυνατότητα του οφειλέτη να ορίσει σειρά καταλογισμού διαφορετική από αυτή του άρθρου 423 ΑΚ [Παρατηρήσεις υπό ΕφΑθ 2421/2012]

110. Προϋποθέσεις διατροφής ενηλίκου τέκνου από τους γονείς του [Παρατηρήσεις υπό ΑΠ 155/2011]

VΙΙ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

111. Mediation in Greece [Mελέτη]

112. The varieties of estoppel [Mελέτη]

113. Judicial estoppel. Contradictory procedural behavior in Greek and Ame­rican law [Mελέτη]

114. Appellate proceedings according to Greek law [Mελέτη]

115. Moderne Tendenzen im Recht des Mahnverfahrens unter dem Einfluß der Rechtsprechung des EUGH-Luxemburg und des Entwurfs einer gemeinsamen europäischen Zivilprozeßordnung [Mελέτη]

116. Notary public as the public auction clerk according to Greek law [Mελέτη]

117. E-auction: A «requiem» for public auctions’ most conventional nullities? [Mελέτη]

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα (χρονικής περιόδου 2014-2019) που συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτουν...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 4, 2021
Εξήντα μελέτες σε επίκαιρα αλλά και καίρια δογματικά προβλήματα στο πεδίο του του δικονομικού δικαίου
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017), 2017
Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1987 με σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, «τη μελέτη επιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων του νομικού κλάδου εν...
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης και του λειτουργούντος Κτηματολογίου