Γ. Διαμαντόπουλος, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι, 2019


Γ. Διαμαντόπουλος, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι, 2019

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το ιδανικό εργαλείο επικαιροποίησης κάθε εγχειριδίου πολιτικής δικονομίας του προϊσχύσαντος δικαίου. Με οδηγό τις θέσεις της νομολογίας, μετά την ψήφιση του ν. 4335/2015, σε 20 καίρια ζητήματα της πολιτικής δίκης, διατρέχει όλη τη διαγνωστική δίκη (τακτικής και ειδικών διαδικασιών), πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά και την αναιρετική δίκη, όπως επίσης τη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά και τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής. Εννοείται ότι το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, που υπέστη ριζικές μεταρρυθμίσες, συγκαταλέγεται κι αυτό μεταξύ των ενοτήτων που προσεγγίζονται υπό τα νέα δεδομένα.
Η παρουσίαση των κρίσιμων δικονομικών ζητημάτων που ανέκυψαν στην ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα μετά την ψήφιση του ν. 4335/2015 ακολουθεί στο βιβλίο την ακόλουθη πορεία: στην αφετηρία κάθε ενότητας τίθενται εξαιρετικές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ταξινομούνται θεματολογικά και όχι ιεραρχικά (με συνέπεια αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας να προτάσσονται αποφάσεων του Αρείου Πάγου, λόγω της σχέσης γενικού προς ειδικό σε ό,τι αφορά στο διερευνόμενο αντικείμενο)· ακολούθως παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία και νομολογία (κατά κανόνα, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015), ώστε να ολοκληρωθεί η ενότητα με κριτική σύνοψη των θέσεων υπό την οπτική ενός ακαδημαϊκού δασκάλου, που διακονεί μεν τη δικονομική επιστήμη, αλλά συγχρόνως υπηρετεί και το δικηγορικό λειτούργημα.

Edition info

Title
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι
Θεωρητική ενατένιση της νέας Πολιτικής Δικονομίας με οδηγό τις θέσεις της νομολογίας σε 20 καίρια ζητήματα
(από την άσκηση της αγωγής έως τη διανομή του πλειστηριάσματος)
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-931-5
Pages
XXVI + 572
Price
€ 58.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια

§ 1. «Άσκηση» αγωγής και παράλειψη κλήτευσης του αντιδίκου

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΕιρΦαρσ 21/2016 (η ανεπίδοτη αγωγή θεωρείται μη ασκηθείσα)

2. ΑΠ 1081/2014 (προϊσχύσαν δίκαιο· προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης ανεπίδοτης αγωγής)

3. ΠολΠΑθ 1315/2017 (ανεπίδοτη αγωγή και προσεπίκληση)

4. ΠολΠΑθ 2685/2017 (η ανεπίδοτη αγωγή θεωρείται μη ασκηθείσα)

5. ΠολΠΘεσ 4409/2017 (επίδοση αγωγής σε κάτοικο αλλοδαπής)

6. ΜονΠΘεσ 1852/2018 (πλασματική επίδοση και άσκηση αγωγής υπό το ν. 4335/2015)

7. ΕιρΚαβ 618/2017 (επίδοση σε πλείονα πρόσωπα αγνώστου διαμονής)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 2. Αναγκαιότητα ή μη αναγραφής του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) στα δικόγραφα (κατ’ άρθρα 117 § 1 εδ. β΄, 118 αριθ. 3, 305 αριθ. 2, 630 εδ. β΄-γ΄, 955 § 2 εδ. β΄ και 995 § 4 εδ. β΄ ΚΠολΔ)

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΜονΠΑθ 4209/2016 (απαράδεκτο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ του αιτούντος)

2. ΜονΠΑθ 497/2017 (η ακυρότητα λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ συναρτάται με τη συνδρομή δικονομικής βλάβης)

3. ΑΠ 1879/2017 (η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ στο αναιρετήριο δεν επιφέρει ακυρότητα)

4. ΑΠ 1991/2017 (η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ στο δικόγραφο πρόσθετων λόγων αναίρεσης δεν επιφέρει ακυρότητα)

5. ΜονΠΛαμ 129/2017 (η παράλειψη αναγραφής του ΑΦΜ στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν επιφέρει ακυρότητα)

6. ΜονΠΛαμ 17/2016 (δυνατότητα μεταγενέστερης συμπλήρωσης του ΑΦΜ)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 3. Ικανότητα προς το δικολογείν· πληρεξουσιότητα δικηγόρου (ΚΠολΔ 94 επ.). Ιδιότητα του πληρεξούσιου δικηγόρου ως αντικλήτου, κατ’ άρθρα 143 και 924 ΚΠολΔ

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΠολΠΘεσ 3074/2017 (δικαστική πληρεξουσιότητα στην τακτική διαδικασία)

2. ΑΠ 328/2017 (απόδειξη διορισμού αντικλήτου, κατ’ άρθρο 143 § 3 ΚΠολΔ)

3. ΠολΠΑθ 172/2017 (προσκόμιση πληρεξουσίου μετά από τηλεφωνική κλήση της γραμματείας)

4. ΠολΠΘεσ 2953/2017 (η έλλειψη πληρεξουσιότητας δεν εμπίπτει στις τυπικές παραλείψεις της ΚΠολΔ 227· εφαρμοστέα η ΚΠολΔ 105)

5. ΜονΠΘεσ 3458/2017 (ορισμός προθεσμίας, κατ’ άρθρα 67 και 105 ΚΠολΔ, για την απόδειξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας)

6. ΕιρΠαγγαίου 4/2018 (συμπλήρωση του εγγράφου της πληρεξουσιότητας μετά την προσθεμία της ΚΠολΔ 237 § 1)

7. ΠολΠΑθ 2492/2017 (προσκόμιση εξουσιοδότησης με την προσθήκη επί των προτάσεων).

8. ΑΠ 506/2017 (δικαστική πληρεξουσιότητα επί εργατικών διαφορών)

9. ΜονΠΜεσ 8/2016 (ικανότητα προς το δικολογείν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων)

10. ΜονΠΑθ 7083/2016 (ικανότητα προς το δικολογείν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων)

11. ΕιρΡόδ 19/2017 (επικείμενος κίνδυνος και ικανότητα προς το δικολογείν)

12. ΠολΠΑθ 3642/2017 (η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης εταιρείας δεν επενεργεί στην ήδη χορηγηθείσα δικαστική πληρεξουσιότητα)

13. ΕιρΧαν 212/2017 (αναγκαιότητα παράστασης δικηγόρου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη, αλλά όχι ενώπιον συμβολαιογράφου ή προξενικής αρχής)

14. ΜονΠΑθ 5432/2016 (λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη, παρισταμένου προς τούτου ασκούμενου δικηγόρου)

15. ΑΠ 19/2017 (διαχρονικό δίκαιο)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 4. Προκατάθεση προτάσεων και προσκομιδή αποδεικτικού υλικού (ΚΠολΔ 237)· αξιολόγηση αποδείξεων και καθοδηγητική εξουσία του δικαστηρίου (ΚΠολΔ 237 § 6 και 254)

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΜονΠΘεσ 10175/2016 (προσήκουσα παράσταση στην τακτική διαδικασία)

2. ΠολΠΘεσ 3691/2017 (ερημοδικία στην τακτική διαδικασία· παράταση προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων)

3. ΜονΠΑθ 2391/2016 (ανάκληση απόφασης για παράταση της νόμιμης προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων)

4. ΜονΠΑθ 5986/2017 (ερημοδικία εναγομένου λόγω μη νόμιμης και εμπρόθεσμης κατάθεσης προτάσεων· αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης και διαταγή επανάληψης της συζήτησης στο ακροατήριο, ώστε να λάβει χώρα εξέταση διαδίκων)

5. ΠολΠΚαλ 51/2016 (προϋποθέσεις εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο, κατ’ άρθρ. 237 § 6 ΚΠολΔ)

6. ΕιρΠαγγαίου 37/2018 (διαδικασία ορισμού και τρόπος διεξαγωγής της επαναλαμβανόμενης συζήτησης, κατ’ άρθρ. 237 § 6 ΚΠολΔ)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 5. Οι ένορκες βεβαιώσεις (ΚΠολΔ 421 επ.) μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΕιρΧαν 49/2017 (προϋποθέσεις λήψης ένορκων βεβαιώσεων στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες πριν και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015· διαχρονικό δίκαιο)

2. ΠολΠΘεσ 4914/2017 (διαχρονικό δίκαιο επί ένορκων βεβαιώσεων)

3. ΜονΠΑθ 1318/2016 (κλήση για ένορκη βεβαίωση· διαχρονικό δίκαιο)

4. ΜονΠΑθ 1579/2017 (προϋποθέσεις υποστατού ένορκης βεβαίωση στην τακτική διαδικασία)

5. ΕιρΧαν 92/2017 (δεν απαιτείται κλήτευση του αντιδίκου για λήψη ένορκης βεβαίωσης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων)

6. ΠολΠΘεσ 1610/2017 (ανυπόστατη ένορκη βεβαίωση νόμιμου εκπροσώπου ή μέλους Δ.Σ. νομικού προσώπου)

7. ΕιρΧαν 212/2017 (αναγκαιότητα παράστασης δικηγόρου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη, αλλά όχι ενώπιον συμβολαιογράφου ή προξενικής αρχής)

8. ΕιρΓυθ 33/2017 (μη υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη)

9. ΜονΠΑθ 5432/2016 (λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη, παρισταμένου προς τούτο ασκούμενου δικηγόρου)

10. ΑΠ 20/2017 (μετά την μετάλλαξη των ένορκων βεβαιώσεων σε επώνυμο αποδεικτικό μέσο δεν απαιτείται ειδική μνεία τους κατά την αποδεικτική αξιολόγηση)

11. ΟλΑΠ 8/2016 (αριθμητικός περιορισμός ένορκων βεβαιώσεων· καταλαμβάνει μόνον αυτές της συγκεκριμένης και όχι άλλης δίκης)

12. ΜονΠΘεσ 1570/2017 (πότε εκπροθέσμως ληφθείσα ένορκη βεβαίωση εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο)

13. ΑΠ 74/2017 (πρόσθετες ένορκες βεβαιώσεις)

14. ΜονΠΘεσ 4508/2017 (πρόσθετη ένορκη βεβαίωση προς αντίκρουση ισχυρισμού εμπεριεχόμενου στις προτάσεις του ενάγοντος)

15. ΑΠ 89/2017 (ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον εφετείου· μη λήψη υπόψη τους· πότε δικαιολογούν την αναίρεση της απόφασης)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 6. Ζητήματα σύνθετων δίκων, με επίκεντρο την ΚΠολΔ

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΕφΘεσ 585/2017 (άσκηση κύριας παρέμβασης μετά την 1η.1.2016 σε δίκη ήδη εκκρεμή κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο· διαχρονικό δίκαιο)

2. ΕιρΧαν 504/2017 (άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης από τον ειδικό διάδοχο)

3. ΕιρΙκαρ 12/2017 (άσκηση πρόσθετης παρέμβασης μετά την 1η.1.2016 σε δίκη ήδη εκκρεμή· διαχρονικό δίκαιο)

4. ΠολΠΑθ 1025/2017 (ανακοίνωση δίκης και άσκηση πρόσθετης παρέμβασης)

5. ΠολΠΑθ 1315/2017 (απαράδεκτο προσεπίκλησης, λόγω παράλειψης επίδοσης αντιγράφου της σε όλους τους διαδίκους της κύριας δίκης)

6. ΜονΠΑθ 10504/2017 (υποχρέωση επίδοσης της ανταγωγής αποκλειστικά σ’ εκείνον κατά του οποίου στρέφεται και όχι στους λοιπούς εναγομένους)

7. ΜονΠΚατ 226/2018 (η ρύθμιση του άρθρου 283 ΚΠολΔ καταλαμβάνει κάθε μορφής παρεμπίπτουσα αγωγή)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικές διαδικασίες

§ 7. Εισαγωγή διαφοράς προς εκδίκαση με εσφαλμένη διαδικασία (άρθρο 591 § 6 ΚΠολΔ)

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΠολΠΘεσ 12935/2017 (παραπομπή ανακοπής κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου στο πλαίσιο συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου προς εκδίκαση σε έτερη συνεδρίαση του ίδιου αρμόδιου δικαστηρίου, κατά τη νέα τακτική διαδικασία)

2. ΠολΠΠατρ 421/2016 (παραπομπή προς εκδίκαση, αντί της τακτικής διαδικασίας, στην οποία εισήχθη η αγωγή, στην προσήκουσα ειδική διαδικασία· πότε η σχετική απόφαση είναι οριστική).

3. ΜονΠΘεσ 5704/2017 (παραπομπή προς εκδίκαση, αντί της τακτικής διαδικασίας, στην οποία εισήχθη η αγωγή, με την προσήκουσα ειδική διαδικασία· μη οριστική η σχετική απόφαση)

4. ΜονΠΛαμ 113/2016 (παραπομπή προς εκδίκαση, αντί της τακτικής διαδικασίας στην οποία εισήχθη η αγωγή, με την προσήκουσα ειδική διαδικασία· μη οριστική η σχετική απόφαση)

5. ΕιρΧαν 70/2017 (διατάξεις περί μικροδιαφορών· πότε ενδέχεται αυτές να εφέλκουν διαφορές ειδικών διαδικασιών)

6. ΕιρΚερκ 34/2018 (οι διατάξεις περί μικροδιαφορών εφαρμόζονται μετά την ισχύ του ν. 4335/2015 και επί των αυτοκινητιστικών διαφορών)

7. ΕιρΙκαρ 1/2018 (ο αποκλεισμός της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων για τις μικροδιαφορές στις εκδικαζόμενες κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών υποθέσεις διατηρείται και μετά το ν. 4335/2015)

8. ΕιρΑθ 2110/2016 (συνεκδίκαση αγωγής τακτικής διαδικασίας με αγωγή μικροδιαφοράς)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 8. Οι ειδικές διαδικασίες μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΜονΠΑθ 204/2017 (συνεκδίκαση αγωγής, ασκηθείσας πριν την 1η.1.2016, με ανταγωγή ασκηθείσα μετά το ανωτέρω χρονικό σημείο)

2. ΜονΠΑθ 1265/2017 (συνεκδίκαση αντίθετων αγωγών διαζυγίου από τις οποίες η πρώτη ασκήθηκε πριν και η δεύτερη μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015)

3. ΕιρΧαν 476/2017 (συνεκδίκαση αντίθετων αγωγών από τις οποίες η πρώτη ασκήθηκε πριν και η δεύτερη μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015)

4. ΜονΠΘεσ 4834/2017 (συνεκδίκαση αντιθέτων αγωγών από τους δύο γονείς σε ό,τι αφορά στην επιμέλεια του τέκνου τους και αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων)

5. ΜονΠΘεσ 12945/2017 (συνεκδίκαση αντίθετων αγωγών από τους δύο γονείς για το θέμα της επιμέλειας του τέκνου τους, μετά το ν. 4335/2015)

6. ΜονΕφΠειρ 467/2018 (διατήρηση υποχρέωσης και υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 κατάθεσης προτάσεων στις εργατικές διαφορές, προφορικής ανάπτυξης όλων των αυτοτελών ισχυρισμών, περιλαμβανομένων των δικονομικών ενστάσεων, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο)

7. ΜονΠΑθ 46/2017 (προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων επί μισθωτικών διαφορών μετά το ν. 4335/2015)

8. ΜονΠΘεσ 8253/2017 (υπό το ν. 4335/2015 ο εκκαλών υποχρεούται να καταθέσει το κατ’ άρθρο 495 § 3 ΚΠολΔ παράβολο άσκησης ενδίκου μέσου και στη διαδικασία των εργατικών διαφορών)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 9. Zητήματα διαταγής πληρωμής μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΜονΠΘεσ 422/2017 (διαχρονικό δίκαιο επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής· κρίσιμος χρόνος αυτός της άσκησης της κατ’ άρθρ. 632 § 1 ΚΠολΔ ανακοπής και όχι αυτός της έκδοσης της διαταγής πληρωμής)

2. ΜονΠΛαρ 326/2018 (διαχρονικό δίκαιο επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής· κρίσιμος χρόνος αυτός της έκδοσης της διαταγής πληρωμής και όχι αυτός της άσκησης της ανακοπής)

3. ΜονΠΖακ 3/2018 (διαχρονικό δίκαιο επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής· κρίσιμος χρόνος αυτός της αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής και όχι αυτός της έκδοσης της διαταγής πληρωμής ή της άσκησης κατ’ αυτής ανακοπής)

4. ΜονΠΛαρ 341/2018 (σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης μετά το ν. 4335/2015· διάκριση παραίτησης από επιταγή προς πληρωμή, δυνάμει διαταγής πληρωμής, και παραίτησης από την επίδοση της διαταγής πληρωμής)

5. ΠολΠΘεσ 14426/2017 (η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ δεν αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, κατ’ άρθρο 147 § 2 ΚΠολΔ)

6. ΜονΠΘεσ 18951/2017 (συνέπειες ερημοδικίας του καθ’ ου η ανακοπή στη δίκη της κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ ανακοπής)

7. ΜονΠΑθ 3679/2018 (αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής μετά το ν. 4335/2015)

8. ΜονΠΘεσ 4326/2016 (διαχρονικό δίκαιο αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ένδικα μέσα

§ 10. Καταχρηστική προθεσμία άσκησης έφεσης ή αναίρεσης (άρθρα 518 § 2 και 564 § 3 ΚΠολΔ)· διαχρονικό δίκαιο

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΟλΑΠ 10/2018 (καταχρηστική προθεσμία αναίρεσης)

2. ΑΠ 1176/2017 (καταχρηστική προθεσμία αναίρεσης)

3. ΑΠ 519/2017 (καταχρηστική προθεσμία αναίρεσης)

4. ΕφΑθ 3087/2017 (καταχρηστική προθεσμία έφεσης)

5. ΕφΑθ 442/2017 (καταχρηστική προθεσμία έφεσης)

6. ΜονΕφΛαρ 159/2017 (καταχρηστική προθεσμία έφεσης)

7. ΜονΕφΛαρ 182/2017 (διαχρονικό δίκαιο περί των προϋποθέσεων παραδεκτού ένδικου μέσου και των λόγων αυτού)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 11. Aντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης (άρθρα 523 και 520 § 2 ΚΠολΔ) στις ειδικές διαδικασίες (άρθρ. 591 § 1 εδ. ζ΄ ΚΠολΔ) μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΜονΕφΑθ 644/2017 (προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης αντέφεσης μετά την 1η.1.2016)

2. ΕφΛαρ 262/2017 (επιτρεπτό άσκησης αντέφεσης, μετά την ισχύ του ν. 4335/2015, και με τις προτάσεις, εφόσον η κύρια έφεση ασκήθηκε πριν την 1η.1.2016)

3. ΜονΕφΠειρ 207/2016 (προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης αντέφεσης πριν την 1η.1.2016)

4. ΕφΘεσ 523/2017 (επιτρεπτό άσκησης πρόσθετων λόγων έφεσης, μετά την ισχύ του ν. 4335/2015, με τις προτάσεις, εφόσον η κύρια έφεση ασκήθηκε πριν την 1η.1.2016)

5. AΠ 189/2016 (οι πρόσθετοι λόγοι πρέπει να συνέχονται αναγκαίως με κεφάλαια που προσέβαλε ο ίδιος ο εκκαλών και όχι αναγκαίος ομόδικός του)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 12. Διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (κατ’ άρθρ. 524 ΚΠολΔ), προκειμένου να εκδικαστεί έφεση κατά ερήμην πρωτοβάθμιας απόφασης (κατ’ άρθρ. 528 ΚΠολΔ) πριν και μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΑΠ 495/2017 (εξαφάνιση ερήμην πρωτοβάθμιας απόφασης με μόνη την άσκηση έφεσης, δίχως να απαιτείται η ευδοκίμηση συγκεκριμένου λόγου έφεσης)

2. ΜονΕφΛαρ 7/2017 (η κατ’ άρθρο 528 ΚΠολΔ έφεση, ως υποκατάστατο της αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας)

3. ΕφΛαρ 8/2016 (ερημοδικία εκκαλούντος, όταν αυτός άσκησε έφεση, κατ’ άρθρο 528 ΚΠολΔ)

4. ΜονΕφΑθ 123/2018 (εφαρμογή της ΚΠολΔ 528 και στις δίκες περί την εκτέλεση)

5. ΕφΑθ 466/2017 (αναλογική εφαρμογή του άρθρου 528 ΚΠολΔ επί πλασματικής ερημοδικίας, λόγω μη προσήκουσας καταβολής του δικαστικού ενσήμου)

6. ΑΠ 11/2016 (συνέπειες υποχρεωτικότητας προφορικής συζήτησης της διαφοράς, όταν ασκηθεί έφεση, κατ’ άρθρο 528 ΚΠολΔ)

7. ΜονΕφΠειρ 14/2016 (συνέπειες υποχρεωτικότητας προφορικής συζήτησης της διαφοράς, όταν ασκηθεί έφεση, κατ’ άρθρο 528 ΚΠολΔ)

8. ΕφΑθ 2339/2016 (προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων στο δικαστήριο της παραπομπής)

9. ΑΠ 620/2016 (αναγκαιότητα επίκλησης των προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων)

10. ΜονΠΘεσ 1379/2017 (ερημοδικία ενάγοντος στον πρώτο βαθμό υπό το καθεστώς του ν. 4335/2015)

11. ΠολΠΘεσ 1761/2017 (ερημοδικία εναγομένου στον πρώτο βαθμό υπό το καθεστώς του ν. 4335/2015)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 13. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση δίκη (άρθρο 527 ΚΠολΔ)

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΑΕΔ 3/2005 (θεμελιώδης δικονομική αρχή περί συγκεντρώσεως όλων των ισχυρισμών των διαδίκων)

2. ΑΠ 536/2017 (αρχή του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι στις εργατικές διαφορές πριν τη μεταρρύθμιση του ν. 4335/2015)

3. ΑΠ 846/2017 (τρόπος επαναπροβολής στην κατ’ έφεση δίκη ενστάσεων ή αντενστάσεων που απορρίφθηκαν πρωτοδίκως)

4. ΑΠ 148/2017 (προβολή για πρώτη φορά στην κατ’ έφεση δίκη της ενστάσεως περί ενιαύσιας παραγραφής της ΑΚ 992)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 14. Η αναιρετική δίκη μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΟλΑΠ 6/2017 (λόγοι αναιρέσεως κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου, καθώς και κατά αποφάσεως πρωτοδικείου που εκδόθηκε επί εφέσεως κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου)

2. ΑΠ 121/2017 (λόγοι αναιρέσεως κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου, καθώς και κατά αποφάσεως πρωτοδικείου που εκδόθηκε επί εφέσεως κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου)

3. ΑΠ 2075/2017 (λόγοι αναίρεσης κατά απόφασης ειρηνοδικείου, καθώς και κατά απόφασης πρωτοδικείου που εκδόθηκε επί έφεσης κατά απόφασης ειρηνοδικείου)

4. ΑΠ 1779/2017 (διεύρυνση των λόγων αναίρεσης, κατ’ άρθρ. 560 ΚΠολΔ· διαχρονικό δίκαιο)

5. ΑΠ 676/2017 (άρθρο 580 § 3 ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά το ν. 4335/2015)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ασφαλιστικά μέτρα

§ 15. Τα ασφαλιστικά μέτρα μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΕιρΧαν 92/2017 (υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο και κατάθεσης σημειώματος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, μετά το ν. 4335/2015)

2. ΜονΠΗρακλ 1048/2018 (άσκηση παρέμβασης και ανταίτησης στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων μετά τους ν. 4335/2015 και 4509/2017)

3. ΜονΠΣερ 72/2017 (αποδυνάμωση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ως εκτελεστού τίτλου, λόγω απώλειας της δικονομικής προθεσμίας άσκησης αγωγής)

4. MoνΠΑθ 7131/2017 (δυνατότητα ανάκλησης απόφασης απορριπτικής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 16. Η ρύθμιση της ΚΠολΔ 724 μετά το ν. 4335/2015

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΜονΕφΑθ 2647/2018 (αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν τίτλο διαταγή πληρωμής ή οριστική απόφαση)

2. ΕφΘεσ 391/2018 (αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν τίτλο διαταγή πληρωμής ή οριστική απόφαση)

3. ΕφΑθ 2767/2018 (αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν τίτλο διαταγή πληρωμής ή οριστική απόφαση)

4. MoνΠΑθ 1653/2017 (εγγραφή προσημείωσης υποθήκης δυνάμει οριστικής απόφασης)

5. MoνΠΚερκ 1088/2017 (εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης δυνάμει οριστικής απόφασης)

6. ΜονΠΘεσ 8992/2014 (εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης εγγραφείσας δυνάμει διάταξης Προέδρου Πρωτοδικών)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 17. Η ενεργοποίηση των ΚΠολΔ 731-732 στις δίκες περί την εκτέλεση

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΑΠ 11/2017 (προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής εκτέλεσης από τον Άρειο Πάγο υπό μορφή προσωρινής ρύθμισης κατάστασης μετά την ισχύ του ν. 4335/2015)

2. ΜονΠΑθ 928/2018 (ευδοκίμηση αίτησης αναστολής επί έμμεσης εκτέλεσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 731 ΚΠολΔ)

3. ΜονΠΘεσ 14846/2017 (αναστολή εκτελεστικής διαδικασίας ειδικώς ως προς το μέσο της προσωπικής κράτησης, κατ’ άρθρο 731 ΚΠολΔ)

4. ΜονΠΑθ 7766/2017 (ευδοκίμηση αίτησης αναστολής και επί έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 937 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ)

5. ΜονΠΒόλ 499/2018 (ευδοκίμηση αίτησης αναστολής, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 937 § 1 περ. γ΄ και 1011Α § 2 εδ. γ΄ ΚΠολΔ)

6. ΕιρΧαν 554/2017 (ευδοκίμηση αίτησης αναστολής, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 937 § 1 περ. γ΄ και 1011Α § 2 εδ. γ΄ ΚΠολΔ)

7. ΜονΠΛαμ 395/2017 (αναστολή της επισπευδόμενης κατά τις δατάξεις του ΚΕΔΕ εκτέλεσης, κατόπιν άσκησης ανακοπής τρίτου, παρά την έλλειψη ειδικής πρόβλεψης στον ισχύοντα ΚΠολΔ, βάσει του συνδυασμού των άρθρων 74 ΚΕΔΕ και 937 § 1 περ. β΄ ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζομένου)

8. ΕιρΡόδ 119/2017 (αποκλεισμός αίτησης αναστολής κατά πράξης της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά την ισχύ του ν. 4335/2015)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Αναγκαστική εκτέλεση

§ 18. Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση και κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΜονΠΠατρ 88/2017 (διαδικασία εκδίκασης της κατ’ άρθρ. 933 ανακοπής, μετά την ισχύ του ν. 4335/2015)

2. ΜονΕφΠατρ 295/2017 (διαχρονικό δίκαιο της κατ’ άρθρ. 933 ΚΠολΔ ανακοπής)

3. ΜονΠΖακ 43/2017 (διαχρονικό δίκαιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης· σε περίπτωση επίδοσης πλειόνων επιταγών προς εκτέλεση, κρίσιμος για τον καθορισμό του διαχρονικού δικαίου είναι ο χρόνος επίδοσης της πρώτης επιταγής)

4. ΜονΠΒόλ 48/2018 (δυνατότητα πολλαπλών κατασχέσεων από διαφορετικό και όχι από τον ίδιο δανειστή, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015· τύπος παραίτησης από την επιβληθείσα κατάσχεση)

5. ΜονΠΘεσ 5309/2017 (προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά της εκτέλεσης για λόγο αναγόμενο σε ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου· απαράδεκτο σώρευσης της κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ με την κατ’ άρθρο 954 § 4 ΚΠολΔ ανακοπή)

6. ΜονΠΑθ 1118/2017 (κατάργηση της δυνατότητας ορισμού νέας ημέρας πλειστηριασμού από το δικαστήριο της διορθωτικής ανακοπής, κατ’ άρθρ. 954 § 4 ΚΠολΔ· σύστημα δημοσιότητας της απόφασης, η οποία δέχεται την ανακοπή του εν λόγω άρθρου)

7. ΜονΠΑθ 1480/2017 (επιτρεπτό πολλαπλών κατασχέσεων ακόμη κι αν η πρώτη επιβλήθηκε πριν την 1.1.2016)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 19. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός κινητών ή ακινήτων

Α. Επίκαιρη δικαστική απόφαση

1. ΜονΠΛαμ 53/2018 (διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού· διαταγή διενέργειας επαναληπτικού πλειστηριασμού, κατόπιν συνεχών ματαιώσεων, μετά από μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

§ 20. Ζητήματα από τον πίνακα κατάταξης

Α. Επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις

1. ΑΠ 2033/2017 (τα προνόμια κρίνονται με το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο σύνταξης του πίνακα κατάταξης)

2. ΜονΠΞάνθ 67/2017 (διαχρονικό δίκαιο προνομίων δανειστών· τα καθιερούμενα προνόμια των δανειστών κρίνονται όχι σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο γέννησης του δικαιώματος ή της έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά σύμφωνα με αυτόν που ισχύει κατά το χρόνο σύνταξης του πίνακα κατάταξης)

3. ΜονΠΒόλ 99/2017 (διαχρονικό δίκαιο προνομίων δανειστών· οι νέες ρυθμίσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης του ν. 4335/2015, οι οποίες αφορούν στον πίνακα κατάταξης, έχουν εφαρμογή μόνο εφόσον η επιταγή προς εκτέλεση επιδοθεί μετά την 1η.1.2016)

4. ΜονΠΚορ 88/2018 (το ποσοστό 10% του πλειστηριάσματος αφορά αποκλειστικά στους μη προνομιούχους-εγχειρόγραφους δανειστές)

5. ΜονΠΘεσ 14931/2018 (στο ποσοστό 10% του πλειστηριάσματος κατατάσσονται, όχι μόνο οι μη προνομιούχοι, αλλά και οι έχοντες προνόμιο δανειστές για το υπόλοιπο των μη ικανοποιηθεισών απαιτήσεών τους)

6. ΜονΕφΘεσ 2719/2018 (στο ποσοστό του 10% θα πρέπει να κατατάσσονται και εκείνοι, των οποίων οι απαιτήσεις είναι μεν εξοπλισμένες με προνόμιο, δεν ικανοποιήθηκαν όμως με βάση το προνόμιο τους αυτό)

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Συστηματικά έργα

2. Μελέτες-γνωμοδοτήσεις

Γ. Ενδεικτική νομολογία

Δ. Κριτική σύνοψη

Βιβλία του συγγραφέα

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης