Φ. Παναγοπούλου, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017


Φ. Παναγοπούλου, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017

H παρούσα μονογραφία εισάγει τον αναγνώστη στο νέο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων που διαμορφώνεται ενόψει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ. Παράλληλα, αποπειράται η συστηματική ανάλυση των νέων-ανανεωμένων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Κανονισμό προς όφελος των πολιτών, όπως επίσης και οι συναφείς υποχρεώσεις που γεννώνται για τους υπευθύνους επεξεργασίας για την ικανοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις καινοτομίες που επιφέρει ο Κανονισμός σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Edition info

Title
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ
Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων
Εισαγωγή: Γιώργος Δελλής, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-740-3
Pages
VI + 135
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγή

Πρόλογος

Πρώτο Μέρος: Μια πρώτη επισκόπηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Ι. Προσωπικά δεδομένα ή ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας;

ΙΙ. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού

ΙV. Νέα-ανανεωμένα δικαιώματα για τους πολίτες

Α. Δικαίωμα στη λήθη

Β. Ενίσχυση της παιδικής προστασίας

Γ. Δικαίωμα στη φορητότητα

Δ. Ενημέρωση σε περίπτωση παραβιάσεως

Ε. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

Στ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

V. Ενισχυμένες υποχρεώσεις για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Α. Λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

Β. Δημιουργία κατά το σχεδιασμό (privacy by design) και εξ ορισμού κατάλληλης δομής (privacy by default)

Γ. Υποχρέωση ενημερώσεως εποπτικής αρχής και υποκειμένου δεδομένων

Δ. Κατάρτιση μελέτης εκτιμήσεως επιπτώσεων

Ε. Κατάρτιση πολιτικής ασφαλείας και κωδίκων δεοντολογίας

Στ. Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων

Ζ. Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

VI. Eνίσχυση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία

VII. Ανασχεδιασμός αρμοδιοτήτων εποπτικών αρχών και καθιέρωση του μηχανισμού μιας στάσεως “one stop shop”

VIII. Ζητήματα προβληματισμού

Α. Η καθιέρωση της αρχής του σκοπού επεξεργασίας

Β. Το ζήτημα της συγκαταθέσεως

Γ. Κόστος επιτηρήσεως και ενίσχυση της γραφειοκρατίας

Δεύτερο Μέρος: Tα κατοχυρωμένα δικαιώματα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Απόπειρα συστηματοποιήσεως των επικαιροποιμένων δικαιωμάτων του Κανονισμού

Α. Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

Β. Δικαιώματα ενημερώσεως (γενική αρχή της διαφάνειας)

Γ. Δικαίωμα προσβάσεως

Δ. Δικαίωμα διορθώσεως

Ε. Δικαίωμα διαγραφής (λήθης)

Στ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Ζ. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Η. Δικαίωμα εναντιώσεως

Θ. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

ΙII. Περιορισμοί

Τρίτο Μέρος: Συμπερασματικές κρίσεις

Βιβλιογραφία

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Αλλοδαπή

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2024
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών και των σύγχρονων προκλήσεων
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία