Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023


Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023

Ο τόμος αυτός περιέχει τις ομιλίες των δικαστών και των προεδρευόντων των συνεδρίων εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις 16 Ιουνίου 2023, με θέμα: Εθνικό Κτηματολόγιο και Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής.

Το έργο διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο σε ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου. Ειδικότερα, στην αφετηρία του τόμου (υπό Ι.) αναλύονται τα συστήματα δημοσιότητας, καταδεικνύοντας το προβάδισμα αυτού του κτηματολογίου, στη συνέχεια επισημαίνεται (υπό ΙΙ.) η σπουδαιότητα της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα, που αποτελεί αφενός όρο ενεργού της εμπράγματης σύμβασης έγγειας ιδιοκτησίας, αφετέρου στοχεύει ιδίως στην προστασία των τρίτων. Διατρέχοντας (υπό ΙΙΙ.) τους φορείς πραγμάτωσης της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα (Φορέας· προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων· κτηματολογικοί δικαστές), δίνεται έμφαση τόσο στις αρχές του Εθνικού Κτηματολογίου (υπό IV.), όσο και στους βασικούς κτηματολογικούς όρους (υπό V.), ώστε προσεγγίζοντας το γνωστικό αντικείμενο του κτηματολογικού δικαίου (υπό VΙ.) να αναλυθούν τα ένδικα βοηθήματα χάριν διασφάλισης των σκοπών του Εθνικού Κτηματολογίου (υπό VΙΙ.).

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο δίκαιο της νομής και ειδικότερα στα ασφαλιστικά μέτρα νομής, αναλύοντας ειδικότερα ζητήματα, όπως το παραδεκτό και ορισμένο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής, ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων νομής κατά τη λήξη ενοχικών σχέσεων και την προσβολή νομής, ιδίως σε περιπτώσεις συννομής και οροφοκτησίας.

Μέσα από την ανάγνωση των εξειδικευμένων εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διακρίνει και να κατανοήσει την πολύτιμη σύνδεση μεταξύ των ζητημάτων του δικαίου του Κτηματολογίου με τα ασφαλιστικά μέτρα νομής στο πεδίο λήψης μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης.

Edition info

Title
Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής
© 2023
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-759-0
Pages
XVI + 202
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Πίνακας συντομογραφιών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

25 χρόνια Εθνικό Κτηματολόγιο

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

I. Από το σύστημα μεταγραφών στο σύστημα του κτηματολογίου

Α. Συστήματα δημοσιότητας των εμπράγματων σχέσεων επί ακινήτων

Β. Ισχύοντα κτηματολόγια στην Ελλάδα

1. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

2. Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης

3. Ειδικά κτηματολόγια

4. Το Εθνικό Κτηματολόγιο

5. Σχέση Κτηματολογίου και Δασολογίου

ΙΙ.

Η σπουδαιότητα της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα (όπως, άλλωστε, και της μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών): αποτελεί αφενός όρο ενεργού της εμπράγματης σύμβασης έγγειας ιδιοκτησίας, αφετέρου τίθεται ιδίως χάριν προστασίας των τρίτων

ΙΙΙ.

Εθνικό Κτηματολόγιο και φορείς πραγμάτωσης της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα

Α. Νομικά θεμέλια του Εθνικού Κτηματολογίου

Β. Φορέας του θεσμού το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Γ. Προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων

Δ. Κτηματολογικοί δικαστές

ΙV. Αρχές του Εθνικού Κτηματολογίου

V. Βασικοί κτηματολογικοί όροι

VΙ. Δίκαιο Κτηματολογίου

VΙΙ.

Ένδικα βοηθήματα χάριν διασφάλισης των σκοπών του Εθνικού Κτηματολογίου

Α. Αγωγή του άρθρου 6 § 2 ΕθνΚτημ

Β. Αίτηση του άρθρου 6 § 3 ΕθνΚτημ

Γ. Αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ

Δ. Αγωγή του άρθρου 13 § 2 ΕθνΚτημ

Ε. Αντιρρήσεις κατά πράξεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου

VΙΙΙ. Επίμετρο

Διόρθωση ανακριβούς πρώτης ή μεταγενέστερης κτηματολογικής εγγραφής (άρθρα 6 § 2 και 13 § 2 ν. 2664/1998)

Χαρίλαος-Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Πρωτοδίκης, Κτηματολογικός Δικαστής Χίου

Ι. Εισαγωγικά προλεγόμενα

ΙΙ.

Η ύπαρξη εγγραπτέου δικαιώματος κατά τον κρίσιμο χρόνο και η προσβολή αυτού

ΙΙΙ. Η προθεσμία για την έγερση της αγωγής

IV. Αρμοδιότητα. Διαδικασία εκδίκασης

V. Ζητήματα νομιμοποίησης και ομοδικίας

VI. Το αίτημα της αγωγής

VII.

Ζητήματα ορισμένου της διορθωτικής αγωγής και ενστάσεων του Ελληνικού Δημοσίου ιδίως όταν ο επικαλούμενος τίτλος του ενάγοντος είναι η χρησικτησία

VIII. Λοιπά ζητήματα προδικασίας και παραδεκτού συζήτησης

IΧ.

Σχέση της αγωγής διόρθωσης με τις αιτήσεις των §§ 3 και 8 του άρθρου 6 ν. 2664/1998

X.

Η δυνατότητα αντικειμενικής σώρευσης της αγωγής διόρθωσης ανακριβών μεταγενέστερων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 13 § 2 ν. 2664/1998). Βασικά στοιχεία αυτής

Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» (άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998)

Ελπινίκη Κορδέλα, Πρωτοδίκης, Κτηματολογική Δικαστής Θεσσαλονίκης

Α. Πρόλογος

Β. Η αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

Ι. Φύση υποθέσεων άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης

III. Σώρευση αιτήσεων

IV. Ενεργητική νομιμοποίηση ειδικότερα

V.

Ανακριβείς εγγραφές με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

Γ.

Συσχετισμοί διαδικασιών διόρθωσης εσφαλμένης καταχώρισης ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

I. Αγωγή άρθρου 6 § 2 και αίτηση άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

II. Αίτηση άρθρου 6 § 3 και αίτηση άρθρου 18 § 1 ν. 2664/1998

Δ.

Δικονομικές δυνατότητες θιγόμενων προσώπων από την εκκρεμή αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998

Ι. Άσκηση αυτοτελούς αίτησης διόρθωσης

ΙΙ. Άσκηση κύριας παρέμβασης

ΙΙΙ. Άσκηση αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

IV. Άσκηση τριτανακοπής

Ε. Ποσοστά αναγκαστικής συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο

Ι. Αδιάθετα ποσοστά με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης»

ΙΙ. Οιονεί αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα

ΣΤ. Επίλογος

Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Στεφανία-Αγγελική Καπακτσή, Πρωτοδίκης, Κτηματολογική Δικαστής Αθηνών

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Κύριο μέρος

ΙΙ.1. Εισαγωγικά

ΙΙ.2.

Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης του εγγραπτέου δικαιώματος, όταν τίτλος κτήσης είναι η χρησικτησία

ΙΙ.3.

Ζητήματα όσον αφορά την ιστορική βάση της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ή της αίτησης του άρθρου 6 § 3· ιδίως ο ισχυρισμός ότι το ακίνητο είναι ανεπίδεκτο χρησικτησίας

ΙΙ.4.

Χρησικτησία σε ακίνητα του Δημοσίου κατ’ άρθρο 4 του ν. 3127/2003

ΙΙ.5. Σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας και χρησικτησία

ΙΙ.6. Η χρησικτησία στα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»

ΙΙ.7. Η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 § 8 και χρησικτησία

ΙΙΙ. Επίλογος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ

Προλογικό σημείωμα

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης

Το παραδεκτό και ορισμένο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής

Όλγα Λάμπρη, Ειρηνοδίκης Αμαλιάδος

Α. Το παραδεκτό της αίτησης

I. Υλική και τοπική αρμοδιότητα

ΙΙ.

Διαδικασία κατάθεσης, παράσταση με δικηγόρο, κατάθεση σημειώματος, προσωρινή διαταγή

Β. Το ορισμένο της αιτήσεως

Ι. Έννοιες αποβολής και διατάραξης

ΙΙ. Επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση

Γ. Άμυνα του καθ’ ού

Ι. Ένσταση παραγραφής

ΙΙ. Ένσταση ελλείψεως κατεπείγοντος

ΙΙΙ. Πλήρης ικανοποίηση δικαιώματος

Δ. Επίλογος

Αποφώνηση

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης

Ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων νομής κατά τη λήξη ενοχικών σχέσεων

Καλλιόπη Χρονοπούλου, Ειρηνοδίκης, ΜΔΕ Πολιτική Δικονομία ΕΚΠΑ

Α. Προλεγόμενα

Β. Επιμέρους Ενοχικές Σχέσεις

Β.1. Σύμβαση πώλησης

Ι. Πώληση χωρίς παρακράτηση κυριότητας

ΙΙ. Πώληση με παρακράτηση κυριότητας

Β.2. Σύμβαση μίσθωσης

Ι. Απόδοση μισθίου

ΙΙ. Υπομίσθωση

ΙΙΙ. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα

Β.3. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Β.4. Σύμβαση χρησιδανείου

Β.5. Σύμβαση παρακατάθεσης

Β.6. Ανάκληση δωρεάς

Β.7. Σύμβαση έργου

Αποφώνηση

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης

Προσβολή νομής και κοινωνία δικαιώματος. Ιδίως περιπτώσεις συννομής και οροφοκτησίας

Αργύρης Μπιχάκης, Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης

1. Εισαγωγικά

α) Ορισμοί

β) Προσβολή-αγωγές

γ) Ασφαλιστικά μέτρα

2. Συννομή

α) Ορισμοί 994 ΑΚ

β) Σχέσεις συννομέων/κτήση/απώλεια

γ) Προστασία συννομής έναντι τρίτου (ΑΚ 994 εδ. α’)

3. Προστασία μεταξύ συννομέων

α) Περιπτώσεις αποβολής

β) Περιπτώσεις διατάραξης

4. Οροφοκτησία/διηρημένη ιδιοκτησία

Αποφώνηση

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Τα ασφαλιστικά μέτρα στο Κτηματολόγιο

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης Αθηνών

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ.

Συνέπειες παραβίασης της απαγόρευσης μεταβολής της νομικής κατάστασης

ΙΙΙ. Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024