Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021


Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021

Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο διάλογο και κριτική.

Στόχος της παρούσας μονογραφίας δεν είναι να παρουσιάσει τις θέσεις και τα επιχειρήματα του BVerfG και του ΔΕΕ, τα οποία θεωρούνται γνωστά, αλλά να επικεντρωθεί σε επιμέρους θέματα, παρατηρήσεις και προτάσεις. Ειδικότερα, παρουσιάζονται συγκεκριμένες πλευρές της συνολικής επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται από την απόφαση και ζητήματα γύρω από αυτή, όπως οι αιτίες της σύγκρουσης, τα νομικά επιχειρήματά της απόφασης, οι στόχοι του δικαστηρίου και η γενική οπτική του δικαστηρίου, η αρχή της αναλογικότητας και άλλες θεμελιώσεις αρχές, αλλά και η έλλειψη αναζήτησης λύσεων στο πεδίο του αστικού δίκαιου.

Ο συγγραφέας διατυπώνει τις προσωπικές του παρατηρήσεις και το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά από πλούσια και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η απόφαση του BVerfG δεν είχε απλά θέσει ανοικτά ζητήματα που θα απασχολούσαν τον επιστημονικό διάλογο, αλλά έλαβε θέσεις που απέκλιναν τόσο από τις κρατούσες απόψεις, ώστε με ακαδημαϊκούς όρους θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθούν και να γίνουν δεκτές. Η απόφαση, ως εκ τούτου, εξ ορισμού επιδιώκει την πρωτοτυπία και αξιολογείται γι’ αυτό.

Ενόψει των μελλοντικών δικών στο ίδιο πεδίο το καίριο ερώτημα είναι ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Όλες οι ανωτέρω σκέψεις, παρατίθενται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό όχι μόνο σε νομικούς, αλλά σε κάθε μελετητή του ευρύτερου αντικειμένου της απόφασης.

Edition info

Title
Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP
υπό το φως των αρχών του Αστικού Δικαίου
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-410-0
Pages
ΧΙ + 168
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντομογραφίες

§1. Εισαγωγή

§2. Το ιδιωτικό δίκαιο στην κρίση

§3. Δίκαιο ανάγκης;

§4. Θέση του προβληματισμού

§5. Αιτίες της σύγκρουσης

§6. Η δημοκρατική αρχή

§7. Αντιπαράθεση με νομικά επιχειρήματα

§8. Οι στόχοι του BVerfG

§9. Το αντικείμενο της ρύθμισης

§10. Επιστημονική-τεχνική κρίση

§11. Η πορεία της εξέλιξης του τραπεζικού δικαίου

§12. Το νομικό πεδίο επίλυσης των διαφορών κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα

§13. Θεωρητικά λαθεμένη η οπτική του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου

§14. Ο κρίσιμος χρόνος

§15. Η αρχή της αναλογικότητας

§16. Η αρχή της ασφάλειας του δικαίου

§17. Διάκριση μεταξύ νομισματικής και οικονομικής πολιτικής

§18. Βασικές αξιολογήσεις

§19. Συμπεράσματα

§20. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου