Ε. Βασιλακάκης, Μελέτες Διαιτησίας, 2021


Ε. Βασιλακάκης, Μελέτες Διαιτησίας, 2021

Στην έκδοση αυτή έχουν συγκεντρωθεί 15 μελέτες του συγγραφέα, καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ και δικηγόρου, για θέματα εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας. Πρόκειται για άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια, με αντικείμενό τους ζητήματα που κυρίως η πράξη αναδεικνύει. Επιχειρείται ο συνδυασμός των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις πρακτικές όψεις, δεδομένου ότι η εξειδικευμένη επεξεργασία των ζητημάτων διαιτησίας διευκολύνει την παρακολούθηση της διαρκώς εμπλουτιζόμενης σχετικής βιβλιογραφίας.

Στις πρώτες τρεις μελέτες αναλύονται θέματα που αφορούν την ισχύ της διαιτητικής ρήτρας, ενώ οι επόμενες δύο μελέτες σχετίζονται με την σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου. Οι υπόλοιπες, πλην των δύο τελευταίων, μελέτες αφορούν ειδικά θέματα σχετικά με την ακύρωση ημεδαπών διαιτητικών αποφάσεων και την αναγνώριση/εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Οι δύο τελευταίες μελέτες αποτυπώνουν εισηγήσεις σε φετινά συνέδρια για την σχέση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διαιτησίας και την αντιμετώπιση της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας από τα ελληνικά δικαστήρια.

Edition info

Title
Μελέτες Διαιτησίας
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-386-8
Pages
VIII + 300
Price
€ 32.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος.

Παραδεκτό παρεμπίπτουσας αγωγής στρεφόμενης κατά αλλοδαπού νομικού προσώπου που δεν είχε εναχθεί αρχικά - Εφαρμοστέο δίκαιο ως προς την άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου

ΕΠολΔ 2017.142 επ.

Υποκειμενικά όρια ισχύος της συμφωνίας διαιτησίας και άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου

ΕΠολΔ 2010.24 επ.

Υπεροχή της διαιτητικής ρήτρας έναντι μεταγενέστερης ρήτρας παρέκτασης με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο και την ερμηνεία των αντίστοιχων συμβάσεων

Deux questions relatives à la composition du tribunal arbitral

Kaissis/Mavromatis (eds.), Les avantages de l’arbitrage en Grèce et dans les pays Balkans, Thessaloniki 1999, σ. 155 επ.

Η αμεροληψία του διαιτητή

ΕΠολΔ 2017.449 επ.

Η σύζευξη διαιτησίας και αναψηλαφήσεως κατά τα άρθρα 897 αριθ. 8 και 544 ΚΠολΔ

ΕΠολΔ 2016.481 επ.

Άσκηση τριτανακοπής και αγωγής ακυρώσεως από τρίτο κατά διαιτητικής αποφάσεως (σχόλιο στην υπ’αριθ. 21/2017 απόφαση του Βελγικού Συνταγματικού Δικαστηρίου)

Διαιτησία 2018.537 επ.

Η κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

ΕπισκΕμπΔ 1997.291 επ.

A Narrow Interpretation of Public Policy Regarding the Setting Aside of a Domestic Arbitral Award

Romanian Arbitration Journal 2018/2.36 επ.

Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου στο πλαίσιο του άρθρου 5 της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Διαιτησία 2019.109 επ.

Υπερεθνική (διεθνική) vs διεθνής δημόσια τάξη

Υπό δημοσίευση (Πρακτικά του 2ου Arbitration Forum)

Recognition or Enforcement of Foreign Arbitral Awards and State Succession: The Ghostly Paradigm of the Agreement between Greece and Yugoslavia in Comparison to the New York Convention of 1958

Croatian Arbitration Yearbook 2009.281 επ.

The Enforceability of Foreign Arbitral Awards Adjudicating Punitive Damages

Festschrift P.J. Kozyris, 2007.493 επ.

Reflections on the Relationship between Private International Law and Arbitration in Today’s Globalized World

Η αντιμετώπιση της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας από τα ελληνικά δικαστήρια

Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο για την διαιτησία και την διαμεσολάβηση, Αθήνα, 19-20 Μαΐου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών