Ελληνικά English
| | | |

Books


Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, 2009

Edition info

Title
Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
© 2009
Authors
ISBN
978-960-445-468-6
Pages
777
Price
€ 75.00
Out of print

Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, 2009


Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, 2009

Σκοπός του βιβλίου αυτού δεν είναι η περιγραφή των όσων ιδιαίτερα αναλυτικά μάλιστα αναφέρουν οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, ούτε η συστηματοποίηση των θέσεων της Επιτροπής, ούτε βεβαίως η κατάταξη των νομολογιακών συμπερασμάτων. Το δίχως άλλο ο μελετητής του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων έχει να αναγνώσει εκατοντάδες σελίδες οδηγιών και να προστρέξει στα αναλυτικά τους προοίμια αλλά και στις προηγούμενες οδηγίες παράλληλα με τη νομολογία η οποία εξελίσσεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς.

H δομή του εγχειρήματος χωρίζεται σε τρία μέρη τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται.

Το Α μέρος είναι το Γενικό μέρος του βιβλίου το οποίο θέτει το ζήτημα στο σύνολό του και αναζητά επί της αρχής τον εννοιολογικό προσδιορισμό αυτού του επιστημονικού αντικειμένου.

Το Β μέρος είναι το Ουσιαστικό Δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων επιχειρεί να συστηματοποιήσει το σύνολο των κανόνων που διέπουν τις νοηματικές κατηγορίες που ανέφερε το πρώτο μέρος. Το ουσιαστικό δίκαιο δεν περιορίζεται στις οδηγίες ούτε διακρίνει ανάμεσα στις κατηγορίες τους. Επιχειρεί να συστηματοποιήσει το σύνολο των κανόνων είτε προέρχονται από τη Συνθήκη, είτε συνιστούν γενικές αρχές, είτε διατυπώνονται σε οδηγίες, είτ ε αναπτύσσονται νομολογιακά.

Το Γ μέρος είναι το Δικονομικό Δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων το οποίο παλαιότερα θεωρείτο ότι αφορά στην προσωρινή δικαστική προστασία. Θα μπορούσε και το μέρος αυτό με τη σειρά του να αποτελέσει ένα αυτόνομο βιβλίο αν η ρύθμισή του δεν αναδείκνυε την ιδιομορφία του όλου αντικειμένου εντονότερη.

Το έργο απευθύνεται σε όσους απευθύνεται και το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Είναι λοιπόν γραμμένο για μια μεγάλη ομάδα αναγνωστών που αντιμετωπίζουν το δίκαιο με όρους όχι μόνον εθνικούς αλλά και κοινοτικούς, με τρόπο όχι μόνο νομικό αλλά και επιχειρηματικό, με μέθοδο επιστημονική αλλά και αποτελεσματική.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
© 2009
Authors
ISBN
978-960-445-468-6
Pages
777
Price
€ 75.00
Out of print

Table of contents   +

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Μέρος Α

Γενικό Μέρος

Κεφάλαιο I

Οι δημόσιες συμβάσεις

1. Ιδιωτικό δίκαιο και δημόσιες συμβάσεις

2. Δημόσιο δίκαιο και δημόσιες συμβάσεις

3. Οι δημόσιες συμβάσεις

4. Το δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων

5. Η καταγωγή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

6. Οι ορισμοί της έννοιας δημόσια σύμβαση

7. Οι συμβαλλόμενοι στις δημόσιες συμβάσεις

8. Το αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων

9. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις δημόσιες συμβάσεις

10. Κοινοτικό αστικό δίκαιο και δημόσιες συμβάσεις

11. Δημόσιες συμβάσεις, περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας και ελεύθερος ανταγωνισμός

Κεφάλαιο II

Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. To οικονομικό κοινοτικό δίκαιο και το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

2. Οι διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις

2.1 Ως προς τις πηγές

2.2 Ως προς το περιεχόμενο

3. Οι εξειδικευμένες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

3.1 Η εξέλιξη των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

3.2 Η Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» η λεγόμενη και κλασσική

3.3 Η Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», η λεγόμενη και των εξαιρουμένων τομέων

3.4 Η σχέση των δύο οδηγιών

4. Η ειδική οδηγία των συμβάσεων για την άμυνα

5. Ένα δικονομικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις: To καθεστώς της δικαστικής προστασίας και των προσφυγών

6. Η δικαστική προστασία για τους εξαιρούμενους τομείς

7. Η τροποποίηση των δικονομικών οδηγιών με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ

Κεφάλαιο III

Οι κανόνες του διεθνούς οικονομικού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις

1. Η ρύθμιση UNCITRAL για τις δημόσιες συμβάσεις

2. Η Διεθνής Τράπεζα και οι δημόσιες συμβάσεις

3. Η ρύθμιση IBRD για τις δημόσιες συμβάσεις

4. H ρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις δημόσιες συμβάσεις

5. Οι κανόνες του διεθνούς οικονομικού δικαίου και το κοινοτικό δίκαιο

6. Εκλεκτικές συγγένειες του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

7. Η ρύθμιση των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

8. Η σχέση του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και των κανόνων του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις

8.1 Η διαφοροποίηση στο γράμμα

8.2 Η νομολογιακή αντιμετώπιση

8.3 Η διαφορά στο σκοπό

Κεφάλαιο IV

Η προσαρμογή των κρατών μελών στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

1. Οι εννοιολογικές διαφορές

2. Οι ιδιομορφίες των εθνικών δικαίων ως παράγων δυσχέρανσης της προσαρμογής των κρατών μελών

3. Οι επιστημονικές προσεγγίσεις

4. Το νομολογιακό αίτημα για άμεση εφαρμογή

5. Το ζήτημα των συνεχών τροποποιήσεων των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

6. Η καταστρατήγηση των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις από τα κράτη μέλη

7. Οι επικείμενες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

Κεφάλαιο V

Περιβάλλον και Δημόσιες συμβάσεις

Οι ρυθμίσεις των οδηγιών για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων

Η Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών παραγόντων στις δημόσιες συμβάσεις (4.7.2001)

Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον

1. Η προστασία του περιβάλλοντος ως κριτήριο ανάθεσης των δημοσίωνσυμβάσεων

2. Η σχέση του κοινοτικού δικαίου ως προς τα οικολογικά κριτήρια ανάθεσης με τους κανόνες του ΠΟΕ

3. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

4. Η εξέλιξη της νομολογίας

5. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατεπείγον της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

6. Οι πολίτες και το κοινό για την περιβαλλοντική εκτίμηση και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

6.1 Το δικαίωμα πληροφόρησης των πολιτών

6.2 Η συμμετοχή του κοινού

7. Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

8. Οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις

9. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις και η προστασία του καταναλωτή

Κεφάλαιο VI

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στο κοινοτικό δίκαιο

των δημοσίων συμβάσεων

1. Η διεθνής επίκαιρη απαξίωση της απάτης και της διαφθοράς

2. Το διεθνές οικονομικό δίκαιο της καταπολέμησης της διαφθοράς

3. Ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

4. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

5. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

6. Η Διεθνής Τράπεζα

7. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης

8. Τα Ηνωμένα Έθνη

9. Το Συμβούλιο της Ευρώπης

10. Οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου για την εξάλειψη της διαφθοράς και της απάτης

11. Η ρύθμιση της Συνθήκης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης

12. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ

13. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΕΥΚΑ ή OLAF)

14. Η πάταξη της διαφθοράς στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

15. Η διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις

16. Η ρύθμιση των νέων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

17. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στις δημόσιες συμβάσεις στη νομολογία – Η αρχή της αμεροληψίας

18. Το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων

19. Προς ένα εξειδικευμένο δίκαιο καταπολέμησης της διαφθοράς

20. Αξιακές συγκρούσεις και κοινοτικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Κεφάλαιο VII

Κανόνες ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

1. Το ζήτημα της ορολογίας και της κατανόησης των εννοιών

2. Το όριο της ασφάλειας δικαίου που όλο και περισσότερο οδηγεί σε νομολογιακές αναδιπλώσεις.

3. Μέθοδοι ερμηνείας στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

3.1 H γραμματική ερμηνεία

3.2 Η συστηματική ερμηνεία

3.3 Η ιστορική ερμηνεία

3.4 Το γράμμα και ο σκοπός των διατάξεων: η λειτουργική ερμηνεία

3.5 Η συσταλτική ερμηνεία

3.6 Η πρακτική αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου

3.7 Η contra legem ερμηνεία που είναι σύμφωνη με θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου

Συμπεράσματα Α΄ μέρους

Μέρος Β

Το ουσιαστικό δίκαιο του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

Κεφάλαιο I

Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων βάσει της Συνθήκης

Το ουσιαστικό δίκαιο του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

1. Η ευθεία εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

2. O ελεύθερος ανταγωνισμός και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

3. Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου

4. Η ειδική εξαίρεση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

5. Η δημιουργία μιας ανοικτής εσωτερικής αγοράς

6. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και προσώπων

7. Τα άρθρα 43 ΣυνθΕΚ και 49 ΣυνθΕΚ

8. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

9. Ειδικά οι διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης

10. Η σημασία των γενικών αρχών όταν δεν εφαρμόζονται οι Οδηγίες 2004/18 και 2004/17

11. Οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και οι γενικές αρχές των δημοσίων συμβάσεων

Κεφάλαιο II

Οι γενικές αρχές που διέπουν το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων:

από τη νομολογία στο κείμενο της οδηγίας

1. Η αρχή της υποχρεωτικής δημοσιότητας

2. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων

3. Η αρχή της διαφάνειας

4. Η αρχή της αναλογικότητας

5. Η αρχή της υποχρεωτικής αιτιολόγησης των βλαπτικών πράξεων

6. Η αρχή της περιοριστικής ερμηνείας των παρεκκλίσεων

7. Η αρχή τη αμοιβαίας αναγνώρισης

8. Η αρχή της αντικειμενικότητας

9. Η αρχή της αμεροληψίας

10. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας

Κεφάλαιο III

Οι κανόνες των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

1. Η κλασσική οδηγία και η οδηγία των εξαιρουμένων ή ειδικών τομέων και η νέα οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

2. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και η Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

2.1 Η συστηματική οργάνωση των οδηγιών

2.2 Ο κανονιστικός χαρακτήρας του προοιμίου

3. Η δομή των οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Κεφάλαιο IV

Το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων που διέπονται

από τις Οδηγίες 2004/18 και 2004/17

1. Το αντικείμενο της Οδηγίας 2004/18: δημόσιες συμβάσεις έργων - προμηθειών και υπηρεσιών

2. Το αντικείμενο της Οδηγίας 2004/17: οι συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών - η εξάλειψη του όρου δημόσιες

3. Καθ’ ύλην σχέση των οδηγιών 2004/17 και 2004/18

4. Τα χαρακτηριστικά της δημόσιας σύμβασης

4.1 Οι συμβαλλόμενοι

4.2 Η επαχθής αιτία

4.3 Ο έγγραφος τύπος

5. Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

5.1 Οι δημόσιες συμβάσεις έργων

5.2 Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

5.3 Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

5.4 Το ειδικότερο ζήτημα των μικτών συμβάσεων

5.5 Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων και η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών

Κεφάλαιο V

Τα χαρακτηριστικά των δημόσιων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών που δε διέπονται από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

1. Το ποσοτικό κριτήριο

1.1 Τα κατώτατα όρια των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

1.2 Τα κατώτατα όρια της Οδηγίας 2004/18

1.3 Τα κατώτατα όρια της Οδηγίας 2004/17

1.4 Τα κατώτατα όρια της οδηγίας για την άμυνα

1.5 Τα κατώτατα όρια στις επιδοτούμενες συμβάσεις

2. Το ποιοτικό κριτήριο

2.1 Συμβάσεις που εξαιρούνται ή ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

2.2 Συμβάσεις που εξαιρούνται ή ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ

Κεφάλαιο VI

Η αναθέτουσα αρχή

Διαφορά της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ σε σχέση με το ζήτημα της αναθέτουσας αρχή στην οδηγία για την άμυνα

1. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

2. Οι κλασσικές μορφές αναθέτουσας αρχής, το κράτος και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης

3. Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους

3.1. Η νομική προσωπικότητα

3.2. Ειδικός σκοπός

3.3. Κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος

3.4. Δραστηριότητες που δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα

3.5. Επιρροή από το κράτος μέσω άσκησης ελέγχου ή μέσω χρηματοδότησης

4. Εμπλοκή τρίτων

5. Ο προσδιορισμός της έννοιας της αναθέτουσας αρχής από τη νομολογία του ΔΕΚ

6. Ο προσδιορισμός της έννοιας του οργανισμού δημοσίου δικαίου από τη νομολογία του ΔΕΚ

7. Η διαφοροποίηση στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ: οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα

7.1 Οι δημόσιες επιχειρήσεις

7.2 Οι επιχειρήσεις που έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα

Κεφάλαιο VII

H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων ενίοτε νοούμενη και ως εκτέλεση

1. Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

2. Η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης

3. Οι προθεσμίες για την υποβολή προσφορών μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης

4. Οι διαδικασίες ανάθεσης

4.1 Η ρύθμιση του κοινοτικού δικαίου για τις διαδικασίες ανάθεσης

4.2 Η ανοικτή διαδικασία

4.3 Το δυναμικό σύστημα αγορών

4.4 Η κλειστή διαδικασία

4.5 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης

α. Διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση Προκήρυξης

β. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης – διαφορές των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

β.1 Για όλες τις συμβάσεις

β.2 Για τις συμβάσεις προμηθειών

β.3 Για συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών

β.4 Η προϋπόθεση του κατεπείγοντος

γ. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης για τις κάθε είδους συμβάσεις

δ. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών

ε. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης ειδικά για τις συμβάσεις υπηρεσιών

στ. Διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης ειδικά για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών

στ.1 Συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες

στ.2 Νέα έργα ή υπηρεσίες

ζ. Συνολική αποτίμηση για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης

4.6 Ο ανταγωνιστικός διάλογος

4.7 Οι συμφωνίες πλαίσιο

4.8 Η ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να μην αναθέσει μία σύμβαση

α. Η περίπτωση του ενός διαγωνιζόμενου

β. Η περίπτωση όπου προκύπτουν νέα δεδομένα

γ. Η περίπτωση της υποχρεωτικής ανάκλησης της προκήρυξης

δ. Η αιτιολόγηση της μη ανάθεσης

Κεφάλαιο VIII

Η επιλογή του αντισυμβαλλομένου

1. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων

2. Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος

2.1 Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

2.3 Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ιδιότητες

3. Η επίκληση ικανοτήτων τρίτων

4. Ο αποκλεισμός διαγωνιζόμενου

4.1 Οι λόγοι αποκλεισμού κατά τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

4.2 Το ερώτημα αν η αναφορά των λόγων είναι ή όχι περιοριστική

Κεφάλαιο IX

Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης

1. Τα κριτήρια ανάθεσης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

1.1 Η χαμηλότερη τιμή

1.2 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2. Οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και οι επιπτώσεις τους

3. Η σημασία των τεχνικών προδιαγραφών, η υποχρέωση σαφούς προσδιορισμού τους από την προκήρυξη και το κατά πόσο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση της σύμβασης

4. Το επιτρεπτό της υποβολής εναλλακτικών προσφορών

5. Κριτήρια ξένα προς την παροχή ως κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης

6. Τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων στη νομολογία του ΔΕΚ

Κεφάλαιο X

Η ηλεκτρονική σύναψη δημοσίων συμβάσεων

1. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση

2. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες συμβάσεις

3. Το Σχέδιο Δράσης του 2004

4. Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών στις δημόσιες συμβάσεις

5. Το σύστημα πληροφόρησης SIMAP

6. Ανταλλαγή πληροφοριών

7. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

8. Το Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Κεφάλαιο XI

Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας

1. Το καθεστώς της πολεμικής βιομηχανίας στην Ευρώπη

2. Το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας και το κοινοτικό δίκαιο

3. Το προϋφιστάμενο νομικό καθεστώς των δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας

3.1 Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004

3.2 Η εξαίρεση του άρθρου 296 ΣυνθΕΚ

4. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής του 2003 «Προς μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού»

5. Η Πράσινη Βίβλος «Οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας»

6. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής του 2005 «σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που δρομολογήθηκε με την Πράσινη Βίβλο για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και με τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής»

7. Η Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής του 2006

8. H Πρόταση οδηγίας για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας

9. Η νέα οδηγία στον τομέα της άμυνας

10. Η δομή της νέας οδηγίας

10.1 Ορισμοί

10.2 Πεδίο εφαρμογής της νέας οδηγίας

10.3 Εξαιρούμενες συμβάσεις

10.4 Η ειδική μέριμνα της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας σε σχέση με το ζήτημα της εμπιστευτικότητας

10.5 Η σημασία των εξελίξεων στις συμβάσεις που συνάπτονται στον τομέα της άμυνας

Κεφάλαιο XII

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

1. Εξέλιξη και οριοθέτηση της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

1.1 Η ιστορική διαδρομή της ιδιωτικής χρηματοδότησης έργων υποδομής

1.2 Η πρώτη εμφάνιση της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

1.3 Η σύνδεση της Μάγχης με υποθαλάσσια σήραγγα

1.4 Το όνομα της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

1.5 Η καταγωγή της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

1.6 Από τη σύμβαση παραχώρησης στη σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

1.7 Η κατασκευή ενός νέου συμβατικού τύπου

1.8 Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων ως συνισταμένη των νομικών πολιτισμών των κρατών μελών

1.9 Το ειδικότερο καθεστώς των διευρωπαϊκών δικτύων

1.10 Η χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων

2. Διάφορες μορφές συμβάσεων κατασκευής αυτοχρηματοδοτουμένων και συγχρηματοδοτούμενων έργων

2.1 Οι συμβάσεις συνεργασίας ιδιωτών και Δημοσίου ΣΔΙΤ (PPP)

α. Η μέθοδος B.O.T. (Build/Operate/Transfer) και Β.Ο.Ο.Τ. (Build/Own/ Operate/Transfer).

β. Η μέθοδος Β.Τ.Ο. (Build/Transfer/Operate).

Σύναψη συμβολαίου παροχής υπηρεσιών. (Private Services Contract: Operations and Maintenance), όπου ο δημόσιος φορέας συνάπτει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου με τον ιδιώτη, το Δημόσιο διατηρεί όμως την ιδιοκτησία και τη διοίκηση του έργου

γ. Χρηματοδότηση του έργου από ιδιώτη εργολάβο

δ. Η μέθοδος L.R.O. (lease/Rehabilitate/Operate)

ε. Η μέθοδος B.O.L.T. (Build/Own/Lease/Transfer)

στ. Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση (Leveraged Leasing)

ζ. Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων με το κλειδί στο χέρι (Turn - Key)

η. Η μέθοδος Β.Ο.Ο. (Build/Own/Operate)

θ. Η μέθοδος Β.Β.Ο. (Buy/Build/Operate)

ι. Συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ωφελούνται έμμεσα από το δημόσιο έργο (Value Capture)

ια. Η μέθοδος PFI

2.2 Η απόφαση του ΔΕΚ C-437 της 28ης Νοεμβρίου του 2008 Επιτροπή κατά Ιταλίας

2.3 Το Πράσινο Βιβλίο για τις ΣΔΙΤ

2.4 Η Ερμηνευτική Ανακοίνωση για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (12.4.2000)

2.5 Η Ερμηνευτική Ανακοίνωση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και των παραχωρήσεων στις ΣΔΙΤ που θεσμοποιούνται ΘΣΔΙΤ της 5.2.2008

2.6 Η εννοιολογική αποσαφήνιση της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

2.7 Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων ως ειδικότερη περίπτωση σύμβασης δημοσίων έργων

2.8 Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και μικτές συμβάσεις

2.9 Η σύσταση εταιριών

2.10 Η ενσωματούμενη παραχώρηση σε μονομερή πράξη – Ιδίως το ζήτημα της σιωπηρής εντολής

2.11 Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων και νομική φαντασία

3. Τα στοιχεία της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων κατά την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία

3.1 Η ρύθμιση της Οδηγίας 2004/18 για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

3.2 Κρίσιμα στοιχεία για τον προσδιορισμό της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

α. Σύμβαση

β. Έγγραφος τύπος

γ. Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας

δ. Συμβαλλόμενοι – Αναθέτουσα αρχή και εργολήπτης

ε. Ο ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

στ. Ειδικά η έννοια του εργολήπτη

ζ. Η νομική μορφή του διαγωνιζομένου

η. Ανάδοχος παραχώρησης και step- in ανάδοχος

θ. Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας από τον ανάδοχο παραχώρησης

ι. Οι υπεργολαβίες

ια. Η ratio των διατάξεων

ιβ. Οι κύριες ιδιαιτερότητες των εταιριών παραχώρησης

ιγ. Το συμβατικό αντάλλαγμα

ιδ. Το συμβατικό αντάλλαγμα και ο κίνδυνος στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

4. Oι ειδικές ρυθμίσεις για τη σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

4.1 Το πεδίο εφαρμογής

4.2 Οι κανόνες δημοσιότητας που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων

4.3 Η διαδικασία σύναψης σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων

4.4 Η ανάθεση υπεργολαβιών

4.5 Οι συμπληρωματικές εργασίες

4.6 Οι κανόνες δημοσιότητας που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων έργων από τους αναδόχους παραχώρησης δημοσίων έργων

α. Αν ο ανάδοχος παραχώρησης δημοσίων έργων είναι αναθέτουσα αρχή

β. Αν ο ανάδοχος παραχώρησης δεν είναι αναθέτουσα αρχή

4.7 Η θέσπιση ενός «κοινοτικού ελάχιστου» πλαισίου για τη σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

4.8 Τα δικαιώματα των χρηστών

Κεφάλαιο XIII

Οι συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο των οδηγιών

για τις δημόσιες συμβάσεις

Oι ιδιαίτερες κατηγοριοποιήσεις της νομολογίας

1. Οι συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο εύρος των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

1.1 Οι δημόσιες συμβάσεις που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά

1.2 Οι συμβάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά

α. Η Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο πέρασμα των συμβάσεων που δεν υποβάλλονται ή υποβάλλονται μερικώς στις οδηγίες «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02)

α.1 Υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες της Συνθήκης

α.2 Υποχρέωση εφαρμογής του εθνικού δικαίου εφόσον η σύμβαση δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά

β. Κανόνες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που μία σύμβαση παρουσιάζει ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά

β.1 Υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας

β.2 Μέσα δημοσιότητας

β.3 Περιεχόμενο της δημοσιοποίησης

β.4 Διαδικασία ανάθεσης

γ. Οι θέσεις της Επιτροπής υπό το πρίσμα των κοινοτικών οδηγιών - το ζήτημα της ασφάλειας δικαίου

2. Οι ρυθμιζόμενες εξαιρέσεις από το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

2.1 Η ρύθμιση της Οδηγίας 2004/18 για τις εξαιρούμενες συμβάσεις

2.2 Η ρύθμιση της Οδηγίας 2004/17 για τις εξαιρούμενες συμβάσεις

2.3 Η ρύθμιση της Οδηγίας για την άμυνα όσον αφορά τις εξαιρούμενες συμβάσεις

3. Η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων

3.1 Συμβάσεις αποκλειστικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της προϊσχύσασας Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

3.2 Η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/18

3.3 Η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/17

4. Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας

5. Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

6. Οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

7. Οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ΣΔΙΤ

8. Οι συμβάσεις αυτεπιστασίας

9. Οι συμβάσεις παραχώρησης στους εξαιρούμενους τομείς

10. Οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος

10.1 Η έννοια του γενικού συμφέροντος στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

10.2 Το πρόγραμμα δράσης του 2007

10.3 Η Λευκή Βίβλος του 2004

10.4 Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006

10.5 Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)

10.6 Η Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΘΣΔΙΤ)

10.7 Η σημασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος για το κοινοτικό δίκαιο της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων

Συμπεράσματα Β΄ μέρους

Μέρος Γ

Η δικαστική προστασία στο κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων

Κεφάλαιο I

1. Η δικαστική προστασία στην κοινοτική έννομη τάξη

2. Η ρύθμιση του παραρτήματος 20 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις – Η ρύθμιση UNCITRAL

3. Οι επιδιωκόμενοι σκοποί των οδηγιών της δικαστικής προστασίας

3.1 Ενίσχυση της διαφάνειας

3.2 Εγγύηση νομιμότητας

3.3 Ανάπτυξη κοινής αγοράς

3.4 Έλεγχος των παραβάσεων των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

3.5 Το κοινοτικό ελάχιστο

3.6 Συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο και τους σκοπούς της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ

4. Οι γενικές αρχές της δικαστικής προστασίας στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων

4.1 Η αρχή της ταχείας και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

α. Περιορισμός της αποτελεσματικότητας της ασκηθείσας προσφυγής λόγω τήρησης διάταξης του εθνικού δικαίου

β. Διευκόλυνση της άσκησης της προσφυγής

γ. Το ζήτημα της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής

δ. Έγκαιρη γνωστοποίηση της βλαπτικής πράξης

ε. Ισοδυναμία των ενδίκων βοηθημάτων

4.2 Η αρχή της μη διάκρισης

4.3 Η αρχή της διαδικαστικής αυτονομίας

4.4 Στάθμιση μεταξύ γενικών αρχών: παροχή έννομης προστασίας και εμπιστευτικότητα

5. Δικαστική προστασία και ασφάλεια δικαίου

Κεφάλαιο II

Το εύρος εφαρμογής της δικονομικής οδηγίας

1. Η εφαρμογή της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ στις συμβάσεις που εμπίπτουν πλήρως στην ουσιαστική ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων

2. Η εφαρμογή της δικονομικής οδηγίας στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

3. Η δικαστική προστασία για τις συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο εύρος των κοινοτικών οδηγιών και έχουν διασυνοριακό ενδιαφέρον

4. Η δικαστική προστασία για τις συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο εύρος των κοινοτικών οδηγιών και δεν έχουν διασυνοριακό ενδιαφέρον

5. Το ζήτημα της άμεσης εφαρμογής των οδηγιών για τη δικαστική προστασία

Κεφάλαιο III

Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις

1. Πράξεις κατά των οποίων ασκούνται προσφυγές

2. Δικαιούμενοι να ασκήσουν προσφυγή

3. Το επίκαιρο

4. Τα αρμόδια όργανα για την εκδίκαση των προσφυγών της δικονομικής οδηγίας

5. Οι εξουσίες των αρμόδιων οργάνων για την εκδίκαση των προσφυγών της δικονομικής οδηγίας

6. Η χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων

7. Η ακύρωση των παρανόμων πράξεων

8. Η αξίωση αποζημίωσης

9. Η στάθμιση για το δημόσιο συμφέρον

10. Οι εξουσίες της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της τήρησης της κοινοτικής νομιμότητας ως προς τις δημόσιες συμβάσεις

10.1 Η δυνατότητα προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

10.2 Η παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας από την Επιτροπή

Κεφάλαιο IV

Η δικαστική προστασία στους εξαιρούμενους τομείς

1. H Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών

2. Τα κοινά σημεία των δικονομικών οδηγιών

3. Οι βασικές διαφοροποιήσεις της οδηγίας των εξαιρουμένων τομέων

3.1 Η δυνατότητα πρόβλεψης άλλων πρόσθετων μέτρων

3.2 Η διαδικασία συμβιβασμού

3.3 Η σχέση της διαδικασίας συμβιβασμού με τη δικαστική προσφυγή

Κεφάλαιο V

Διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης των δικονομικών οδηγιών και

δραστηριότητες που προηγήθηκαν της θέσπισης της νέας οδηγίας

1. Η Πρόταση της Επιτροπής του 2006

2. Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

3. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών

Κεφάλαιο VI

Η νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ για την τροποποίηση των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ

και 92/13/ΕΟΚ

1. Η υποχρέωση γνωστοποίησης

2. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της άσκησης της προσφυγής

3. Η ανασταλτική περίοδος

4. Το ανενεργό της παράνομα συναφθείσας σύμβασης

5. Η επιβολή εναλλακτικών κυρώσεων

6. Προθεσμίες

7. Οι τροποποιήσεις στο διορθωτικό μηχανισμό

8. Οι τροποποιήσεις της δικονομικής οδηγίας για τους εξαιρούμενους τομείς

9. Συνολική αποτίμηση της τροποποίησης

Κεφάλαιο VII

Ένα ενιαίο δικονομικό σύστημα

1. Η αυτόνομη δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις

2. Η φύση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και το πλήρες σύστημα δικαστικής προστασίας

Συμπεράσματα Γ΄ μέρους

Επίμετρο

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Ελληνική

Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account