Ε. Τροβά, Η διαιτησία των επιμελητηρίων, 2021


Ε. Τροβά, Η διαιτησία των επιμελητηρίων, 2021

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα μοναδικό βοήθημα που με την ευκαιρία της αντιμετώπισης της διαιτησίας των επιμελητηρίων εμβαθύνει στα ζητήματα της θεσμικής διαιτησίας, στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις μέσα από μια διεξοδική και σε βάθος έρευνα στην ουσία όλων των βαθύτερων ζητημάτων, αλλά και των προβληματισμών του σύγχρονου δικαίου της διαιτησίας.

Το συνολικό έργο χωρίζεται σε ένα πρώτο μέρος θεωρητικό αυτό της Διαιτησίας των Επιμελητηρίων και περιλαμβάνει σε δεύτερο μέρος το παράρτημα που είναι οι σε ισχύ Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Βαθύτερος στόχος του έργου είναι η διαιτησία, να μην παραμείνει ένα δυσπρόσιτο μυστήριο για πολύ ειδικούς, αλλά ένας τόπος προσιτός και ευανάγνωστος, όπως και πρέπει να είναι. Η στιγμή είναι ιδιαίτερη για ένα τέτοιο έργο, καθώς φέτος αφενός το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, αφετέρου η ελληνική έννομη τάξη, προσχωρεί στη διαιτησία με ξαφνική ορμή όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α` 36/9.3.2021) που τροποποίησε, μεταξύ άλλων, και την πρόβλεψη για τη διαιτητική επίλυση των διαφορών του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών κ.λπ. (άρθ. 176), επιτρέποντας την υπαγωγή σε διαιτησία, με συμφωνία των συμβαλλόμενων, και διαφορών από δημόσιες συμβάσεις που αρχικά δεν περιλαμβάνουν ρήτρα διαιτησίας.

Το έργο ξεχωρίζει για την εξαντλητική λεπτομέρεια, με την οποία αντιμετωπίζονται όλα τα επιμέρους ζητήματα και έτσι είναι βέβαιο, ότι ο αναγνώστης θα βρει την απάντηση σε κάθε ζήτημα που τον απασχολεί σχετικά με τη διαιτησία των επιμελητηρίων.

Επιμέλεια και μετάφραση των Κανόνων
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου του 2021:
Παρασκευή Καλλιακούδη, Βασιλική Κάρμου, Παναγιώτης Οικονόμου

Edition info

Title
Η διαιτησία των επιμελητηρίων
© 2021
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-321-9
Pages
ΧΧΧ + 563
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγικό σημείωμα

Κεφάλαιο 1

Το ζήτημα της ιδιωτικής απονομής δικαιοσύνης

1. Η ιδιαιτερότητα της διαιτησίας των επιμελητηρίων

2. Το κρατικό φαινόμενο απέναντι στην ιδιωτική απονομή δικαιοσύνης

3. Η επέκταση του φαινομένου της ιδιωτικής απονομής δικαιοσύνης κατά τομείς ενδιαφέροντος

4. Η ιστορικότητα του φαινομένου της απονομής ιδιωτικής δικαιοσύνης και η αναρχική λεγόμενη αντίληψη της απονομής δικαίου

5. Η θεωρία της infrajustice

Κεφάλαιο 2

Ιδιωτική δικαιοσύνη και πολιτική ουτοπία

1. Η ρομαντική αμφισβήτηση της τακτικής απονομής δικαιοσύνης

2. Ένα αμερικανικό σχέδιο σε ευρωπαϊκό πλαίσιο

3. Ο κρίσιμος ρόλος των Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων

4. Από τη νομική ουτοπία στη νομική βιομηχανία την περίοδο του κορπορατισμού του μεσοπολέμου

5. Η ειρηνική, λεγόμενη, επίλυση διαφορών

6. Ειρηνιστικό κίνημα και διαιτησία

7. Η ρητή αναφορά στην ιδιωτική δικαιοσύνη με την English Arbitration Act του 1889

8. Ιδιωτική δικαιοσύνη: ελεύθερη βούληση ή αποδοχή υποκαταστάτων δικαστικού τύπου θεσμών;

9. Σύγχρονη έκφραση των ειρηνιστικών κινημάτων στο θεσμό της διαιτησίας

10. Ο διαιτητής ως δικαστής και η διαιτησία ως δικαστήριο κατά την ΕΣΔΑ και το Ενωσιακό Δίκαιο: η επικαιρότητα του ζητήματος

11. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και η διαιτησία στο ΔΕΕ

12. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και η διαιτησία στην ΕΣΔΑ

13. Η νομολογία του ΔΕΕ για τα μόνιμα διαιτητικά όργανα - τη θεσμική δηλαδή διαιτησία

14. Το διαιτητικό δικαστήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης (CCS)

15. Η θεσμική διαιτησία στο ΔΕΕ

16. Το Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul

17. Ελεύθερη βούληση και Διαιτησία: το συνταγματικό πλαίσιο

18. Η αρχή του φυσικού δικαστή

19. Η ελευθερία της βούλησης στις διεθνείς συμφωνίες

20. Η αυτονομία της βούλησης των μερών κατά τα εθνικά δίκαια, και τους κανόνες των θεσμικών διαιτησιών

21. Η διαιτητική συμφωνία

22. Ερμηνεία της διαιτητικής συμφωνίας

23. Ζητήματα συνταγματικότητας της απονομής δικαιοσύνης από ιδιώτες

24. Το θεωρητικό θεμέλιο της ελευθερίας της βούλησης

25. Ειδικά ως προς τη θεσμική διαιτησία

26. Η περίπτωση του Συντάγματος της Σοβιετικής Ένωσης

27. Ιδιωτική δικαιοσύνη: από την αναρχία στην κανονικότητα

Κεφάλαιο 3

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών

ως εδραίωση της ειρηνικής επίλυσης διαφορών

στο σύγχρονο κόσμο

1. Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών και διαιτησία

2. Ενδεικτική αναφορά στους ΕΤΕΔ

3. Η εδραίωση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών μέσω του ενωσιακού δικαίου

4. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006 (2002/C 137/02)

5. Η οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

6. Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συναλλαγές

7. Εναλλακτική Επίλυση Tηλεπικοινωνιακών Διαφορών C2B βάσει της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 «για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Οδηγία ΕΕΚΔ)»

8. Μεταξύ των ΕΤΕΔ, ειδικότερα η διαιτησία

9. ΕΤΕΔ, διαιτησία και επιμελητήρια

Κεφάλαιο 4

Προσεγγίζοντας την ουσία

του επιμελητηριακού θεσμού

1. Η καταγωγή του επιμελητηριακού θεσμού και των ενώσεων των εμπόρων

2. Οι ενώσεις των εμπόρων - Μια νέα τάξη πολιτών

3. Η επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των συντεχνιών εν γένει

4. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και η εμπορική διαιτησία από τα guilds στην καρδιά των οικονομικών εξελίξεων

5. Η σημασία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για το διεθνές εμπόριο της εποχής.

6. Η σημασία της θέσης και του ρόλου της πόλης της Μασσαλίας για τις εμπορικές ενώσεις και τη διαιτησία

7. Η συντεχνιακή διαιτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο

8. Τα επιμελητήρια και η διαιτησία στη Γαλλία

9. Οι διομολογήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

10. Οι εμπορικοί πρόξενοι, τα επιμελητήρια και η επίλυση διαφορών

11. Προξενική αρχή και επιμελητηριακός θεσμός

12. Οι αρμοδιότητες των προξένων

13. Η επίλυση των διαφορών από την προξενική αρχή

14. Ο θεσμός της εμπορικής διαιτησίας στα σπάργανα

15. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο προξενικός θεσμός στη Μεσόγειο

16. Η εδραίωση της infrajustice μέσω του προξενικού θεσμού

Κεφάλαιο 5

Η διαιτησία στο διεθνές δίκαιο:

εκλεκτικές συγγένειες με την διαιτησία

ως επιλογή των εμπόρων, του εργατικού κινήματος

και του αθλητισμού

1. Διαιτησία για τα κράτη και διαιτησία για τους ιδιώτες

2. Η διαιτησία στο διεθνές δίκαιο - Το δίκαιο της ειρήνης

3. 19ος αιώνας

4. Η Συνθήκη Τζέι

5. Οι Συνδιασκέψεις της Ειρήνης της Χάγης του 1899 και του

6. Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης της Χάγης του

7. 20ος αιώνας

8. Η Σύμβαση της Χάγης του

9. Η εξέλιξη

10. Η παράλληλη ανάπτυξη της διαιτησίας μεταξύ ιδιωτών

11. Μια ιδιωτική απονομή δικαιοσύνης για τα επιμελητήρια;

12. Το διάταγμα της 16ης και 24ης Αυγούστου 1790 στη Γαλλία και η διαιτησία μεταξύ ιδιωτών

13. Η ίδρυση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

14. Η ανάπτυξη του επιμελητηριακού θεσμού στον αντίποδα του εργατικού κινήματος: η διαιτησία και για τον εργαζόμενο

Κεφάλαιο 6

Επιμελητήρια και Διαιτησία: οι απαρχές

1. Η περίπτωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων: διφυές νομικό πρόσωπο

2. Τα επιμελητήρια στην Αγγλία

3. Πρώιμα αμερικανικά επιμελητήρια

4. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης

5. Το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ

6. Το νομικό καθεστώς των αμερικανικών επιμελητηρίων

7. Τα επιμελητήρια στον Καναδά και η διαιτησία του

8. Η ιδιαίτερη σημασία των ρωσικών επιμελητηρίων

9. Τα επιμελητήρια στη Σοβιετική Ένωση

10. Τα επιμελητήρια στη Ρωσία σήμερα

11. Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο Διαιτησίας: η προτίμηση των σοβιετικών

12. Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο Διαιτησίας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σήμερα

13. Η επιρροή της σοβιετικής διαιτησίας στις χώρες της COMECON

14. Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 7

Ο χαρακτηρισμός επιμελητήριο

Ή chambre de commerce: η βουλή του εμπορίου

1. Ζητήματα ορολογίας

2. Νομικό καθεστώς επιμελητηρίων: συστηματική προσέγγιση

α) Μετά την ονοματολογία εύλογη είναι η προσέγγιση της ουσίας του φαινομένου. Τι είναι λοιπόν ένα επιμελητήριο;

3. Τα επιμελητήρια στο σύγχρονο κόσμο

4. Κατηγορίες επιμελητηρίων

α) Υποχρεωτικά ή δημόσια επιμελητήρια (δημοσίου δικαίου επιμελητήρια)

β) Επιμελητήρια ηπειρωτικού / ιδιωτικού δικαίου

γ) Πολυμερή επιμελητήρια

δ) Διεθνείς Επιμελητηριακές Ενώσεις

ε) Το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Eurochambers

5. Παρατηρώντας την εξέλιξη του θεσμού της διαιτησίας και των επιμελητηρίων.

Κεφάλαιο 8

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

1. Οι Έμποροι της Ειρήνης

2. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce, ICC).

3. Νομική φύση - έδρα - γραμματεία - μέλη

4. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και οι εθνικές επιτροπές: μια πυραμίδα αυτορρύθμισης

5. Κατά το όνομα «επιμελητήριο»…

6. … το οποίο εμπεριέχει και δεσμεύει το σύνολο των επιμελητηρίων διεθνώς….

7. …υιοθετώντας με ζήλο το θεσμό της διαιτησίας

Κεφάλαιο 9

Το ICC τέκνο του οικονομικού διεθνισμού

1. Διεθνοποίηση των συναλλαγών στις αρχές του 20ου αιώνα

2. Ιστορική διαδρομή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)

3. Η επιλογή της έδρας του ICC στο Παρίσι

4. ICC, διεθνείς οργανισμοί και ο ΟΗΕ

5. Η δομή και λειτουργία του ICC μέσα από το Καταστατικό του

α) Διεθνές Συμβούλιο

β) Προεδρία

γ) Εκτελεστική Επιτροπή

δ) Γενικός Γραμματέας

ε) Επιτροπές

στ) Μέλη

ζ) Εθνικές Επιτροπές και Ομάδες

6. Τομείς δραστηριοποίησης

α) Εμπόριο

β) Δραστηριότητες διευκόλυνσης του εμπορίου

γ) Καταπολέμηση της διαφθοράς

Διεθνές Γραφείο Ναυτιλίας (IMB)

Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (FIB)

Γραφείο Πληροφοριών για την Παραχάραξη (CIB)

FraudNet

Κώδικας διαφήμισης και μάρκετινγκ στην επικοινωνία

δ) Πολιτική και επιχειρηματικές πρακτικές

ε) Ιδιωτικός τομέας για τους πρόσφυγες (PS4R)- Παγκόσμιο φόρουμ προσφύγων

στ) Δράση για την κλιματική αλλαγή

ζ) Βιωσιμότητα

η) Το ICC για την πανδημία Covid

θ) Ίδρυμα Ερευνών

7. Διεθνής Ομοσπονδία Επιμελητηρίων ICC (ICC WCF)

8. Εταιρική συμφωνία του ICC με τις εθνικές επιτροπές

9. Ειδικά η συμφωνία του ICC με την Εθνική Ελληνική Επιτροπή

α) Οι στόχοι της συμφωνίας

β) Τα δικαιώματα της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής

γ) Οι δεσμεύσεις του ICC προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή

δ) Οι δεσμεύσεις της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής προς το

ε) Συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις

10. Παρατηρήσεις ως τη σημασία της Εταιρικής αυτής Συμφωνίας

Κεφάλαιο 10

Το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας

1. Η διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

2. Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του ICC (ICC International Court of Arbitration).

3. Δομή και λειτουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του

4. Το Διεθνές Κέντρο Πραγματογνωμοσύνης

5. Η τυπολογία των υποθέσεων στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του

6. Κανονισμοί Διαιτησίας του ΙCC - Ο νέος Κανονισμός του

7. Επισκόπηση της διαιτητικής διαδικασίας που διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Η έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας

α) Η αίτηση διαιτησίας

β) Η απάντηση στην αίτηση - ανταγωγικές αξιώσεις

8. Τα μέρη της διαιτητικής διαδικασίας: Πολυμερής διαιτησία, Πλειονότητα συμβάσεων και Συνεκδίκαση διαιτησιών

α) Συμμετοχή τρίτων

β) Υποβολή αξιώσεων μεταξύ περισσότερων μερών

γ) Συνεκδίκαση - ενοποίηση διαιτησιών

9. Το Διαιτητικό Δικαστήριο

α) Υποχρέωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των διαιτητών

β) Η συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου

i) Αριθμός διαιτητών

ii) Έγκριση διαιτητών

iii) Αίτηση εξαίρεσης διαιτητών

iv) Αντικατάσταση διαιτητών

10. Η Διαιτητική Διαδικασία

α) Τόπος και γλώσσα διεξαγωγής της διαδικασίας

β) Εφαρμοστέο δίκαιο

γ) Διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας

δ) Πράξη Πλαισίου της διαιτητικής δίκης - Όροι Διεξαγωγής της Διαιτησίας (Terms of Reference)

ε) Χρονοδιάγραμμα

στ) Συζήτηση της υπόθεσης

ζ) Απόδειξη

η) Κήρυξη πέρατος συζήτησης

θ) Ασφαλιστικά - Συντηρητικά μέτρα

ι) Διαιτητής επείγουσας κατάστασης

ια) Ταχεία διαδικασία

11. Η Διαιτητική Απόφαση

α) Προθεσμία έκδοσης της διαιτητικής απόφασης

β) Η έκδοση της διαιτητικής απόφασης

γ) Η υποβολή σχεδίων αποφάσεων για έλεγχο στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του ICC

δ) Η εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης

12. Οι καινοτομίες του νέου Κανονισμού Διαιτησίας ICC του

α) Ενίσχυση της διαφάνειας

β) Ισότητα των μερών

γ) Διαδικαστικές διευκολύνσεις

δ) Πολυμερείς διαιτησίες

ε) Ιθαγένεια διαιτητών στις διαφορές που προκύπτουν από επενδυτικές συμφωνίες

στ) Επέκταση εφαρμογής της «Ταχείας Διαδικασίας»

ζ) Διευθέτηση των διαφορών

η) Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τη διαχείριση της διαιτητικής διαδικασίας από το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας

13. Η επιλογή της διαδικασίας αυτής εν γένει

Κεφάλαιο 11

Η διαιτησία ICC στην Ελλάδα

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς)

α) Αρχικός χαρακτηρισμός της ΕΕΕΔΕΕ ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

β) Δομή και Λειτουργία της ΕΕΕΔΕΕ

i) Μέλη

ii) Σκοπός

iii) Εποπτεία

iv) Πόροι

3. Το ζήτημα της ετήσιας συνδρομής των μελών και ο νομικός χαρακτηρισμός της ΕΕΔΕΕ

4. Η Διεθνής Εταιρική Συμφωνία του ICC με τις Εθνικές Επιτροπές (10-10-2016)

5. Οι δεσμεύσεις της Εθνικής Επιτροπής έναντι του

Κεφάλαιο 12

Τα σύγχρονα επιμελητήρια στον κόσμο και η διαιτησία

1. Ένα φαινόμενο σε άνθηση

2. Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου και Κέντρο Διαιτησίας του Μεγάλου Δουκάτου

3. Επιμελητήριο της Σλοβενίας και Κέντρο Διαιτησίας της Λιουμπλιάνα (LAC)

4. Επιμελητήριο της Γενεύης και Διαιτησία σύμφωνα με τους Ελβετικούς Κανόνες Διαιτησίας

5. Επιμελητήριο της Στοκχόλμης και Διαιτησία του Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης

6. Επιμελητήριο της Πορτογαλίας και Πορτογαλικό Κέντρο Διαιτησίας

7. Επιμελητήριο του Όσλο και Ινστιτούτο Διαιτησίας και Επίλυσης Διαφορών του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Όσλο

8. Επιμελητήριο της Ουκρανίας και Διεθνές Δικαστήριο Εμπορικής Διαιτησίας

9. Επιμελητήριο του Μιλάνο και Επιμελητήριο Διαιτησίας του Μιλάνο

10. Επιμελητήριο της Ουγγαρίας και Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο

11. Βουλγαρικό Εμπορικό Επιμελητήριο και Κέντρο Διαιτησίας

12. Επιμελητήριο της Ισλανδίας και Κέντρο Διαιτησίας (ΝΑC)

13. Επιμελητήριο της Κύπρου και Διαιτησία

14. Επιμελητήριο της Πολωνίας και Συμβούλιο Διαιτητών του Πολωνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

15. Επιμελητήριο της Λίμα και Εθνικό και Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας

16. Επιμελητήριο του Καράκας και Κέντρο Διαιτησίας του Επιμελητηρίου του Καράκας

17. Επιμελητήριο της Αντίς Αμπέμπα και το Ινστιτούτο Διαιτησίας του AACCSA

18. Επιμελητήριο του Λάγος και αντίστοιχο Κέντρο Διαιτησίας

19. Επιμελητήρια του Μπαγκλαντές και το Συμβούλιο Διαιτησίας του Μπαγκλαντές

20. Κοινές διαπιστώσεις

Κεφάλαιο 13

Άλλες κατηγορίες –μη επιμελητηριακές–

κέντρων διαιτησίας

1. Μία ισχυρή διεθνής τάση

2. Διαιτησία άλλων (πλην επιμελητηρίων) κέντρων διαιτησίας

3. Κέντρο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (London Court of International Arbitration - LCIA)

4. Αμερικανική Ένωση για τη Διαιτησία (American Arbitration Association - AAA).

5. Κέντρο Διεθνούς Διαιτησίας του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong International Arbitration Centre - HKIAC)

6. Επιτροπές διαιτησίας στην Κίνα

7. Διεθνής Επιτροπή Διαιτησίας Οικονομικής και Εμπορίου της Κίνας (CIETAC)

8. Κέντρο Διεθνούς Διαιτησίας της Σιγκαπούρης (Singapore International Arbitration Centre - SIAC)

9. Ρωσικός Σύνδεσμος για τη Διαιτησία Russian Arbitration Association - RAA

10. Οργάνωση της ναυτικής διαιτησίας διεθνώς - Κέντρα ναυτικής διαιτησίας

11. Η ατέρμων ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των διαιτητικών κέντρων διεθνώς

12. Μη επιμελητηριακά κέντρα διαιτησίας στην Ελλάδα - Ο ΕΟΔΙΔ

α) Η διαιτησία του ΕΟΔΙΔ

β) Η διαιτησία του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας

13. Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ)

14. Η Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Εμπορικής Διαιτησίας

15. Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 14

Η καταγωγή της διαιτησίας των επιμελητηρίων

στην Ελλάδα

1. Η βυζαντινή αντίληψη για την αιρετοκρισία

2. Η ισλαμική αντίληψη για τη διαιτησία

3. Η συνταγματική κατοχύρωση της διαιτησίας: Το Σύνταγμα της Τροιζήνας

4. Η ad hoc διαιτησία στο νέο Ελληνικό κράτος

5. Η θέσπιση της αιρετοκρισίας στον πρώτο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

6. Η μόνιμη διαιτησία όπως οικοδομήθηκε σταδιακά στο σύγχρονο κανονιστικό σύστημα

7. Ιστορική εξέλιξη και διαδρομή προς την καθιέρωση του Ν. 184/1914

8. Η καθιέρωση της μόνιμης διαιτησίας των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων με το Ν. 184/1914

9. Οργάνωση μόνιμων κέντρων διαιτησίας και από άλλα Επιμελητήρια

10. Η εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η κατάργηση των μόνιμων κέντρων διαιτησίας

11. Η υποδοχή της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

12. Η μόνιμη διαιτησία κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

13. Τα μόνιμα κέντρα διαιτησίας μετά τη ρύθμιση του άρθρου 902 ΚΠολΔ

14. Η διαιτησία κατά τον ΚΠολΔ στο ισχύον Σύνταγμα: ad hoc και θεσμική

15. Η σιωπηρή αποδοχή από το Σύνταγμα της διαιτησίας, θεσμικής και ad hoc

16. Η ρητή αποδοχή της διαιτησίας: ο νόμιμος δικαστής και η ελεύθερη βούληση

17. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

18. Η προστασία των κεφαλαίων εξωτερικού και η ρητή πρόβλεψη της διαιτησίας με νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος

19. Η ρητή ρύθμιση της υποχρεωτικής διαιτησίας του άρθρ. 22.2 Σ

20. Θεσμική διαιτησία και Σύνταγμα

Κεφάλαιο 15

Επαγγελματικές ενώσεις στον ελλαδικό χώρο

και διαιτησία

1. Από τα Συστήματα των Εμπόρων στα Επιμελητήρια

2. Τύποι διαιτησίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

3. Ο επιμελητηριακός θεσμός πριν την ίδρυση νεοελληνικού κράτους

4. Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

5. Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά

6. Το Εμπορικό Επιμελητήριο Σάμου

7. Το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας

8. Επιτόπια Εμπορικά Έθιμα και συνήθειες

9. Η επιμελητηριακή νομοθεσία στο νέο Ελληνικό κράτος

10. Οι απαρχές της επιμελητηριακής νομοθεσίας του νέου Ελληνικού κράτους

11. Η εξέλιξη της επιμελητηριακής νομοθεσίας στην Ελλάδα: ο νόμος 184/1914

12. Η σε ισχύ νομοθεσία για τα επιμελητήρια

13. Η αμφισβήτηση της νομικής φύσης των επιμελητηρίων

14. Το ζήτημα της (αντισυνταγματικής) υποχρεωτικής συμμετοχής στα επιμελητήρια

15. Η ΣτΕ 2112/1984

16. Η σχέση της υποχρεωτικής συμμετοχής στα Επιμελητήρια των εμπόρων και των Επιμελητηρίων στην Εθνική Επιτροπή του ΔΕΕ

Κεφάλαιο 16

Μόνιμες επιμελητηριακές διαιτησίες

κατά την ισχύουσα νομοθεσία

1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και η μόνιμη διαιτησία του.

α) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

2. Η Μόνιμη Διαιτησία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)

3. Υπαγόμενες διαφορές στην Μόνιμη Διαιτησία του ΕΒΕΑ

4. Η διαιτητική συμφωνία και το αναγκαίο περιεχόμενό της

5. Η Γραμματεία του ΕΒΕΑ

6. Οι διαιτητές και επιδιαιτητές του ΕΒΕΑ

7. Ο ορισμός των διαιτητών και επιδιαιτητών

8. Η διαιτητική διαδικασία

α) Η αίτηση διαιτησίας

β) Ορισμός δικασίμου και συνεδριάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου

γ) Μη εμφάνιση των διαδίκων και συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

δ) Υπόμνημα, νέα αιτήματα και ανταγωγικές αξιώσεις

ε) Αποδεικτικά μέσα

στ) Ασφαλιστικά μέτρα

ζ) Το εφαρμοστέο από το Διαιτητικό Δικαστήριο ουσιαστικό δίκαιο

9. Η διαιτητική απόφαση

α) Η διαδικασία έκδοσης, το περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης και η περάτωση της διαιτητικής διαδικασίας

β) Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης

γ) Προσφυγή κατά της διαιτητικής απόφασης και αποτελέσματα αυτής

10. Οι δαπάνες της διαιτησίας

11. Παρατήρηση ως προς την Διεθνή Συμφωνία του ΔΕΕ με τις Εθνικές Επιτροπές.

12. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πατρών και η μόνιμη διαιτησία του

13. Η Μόνιμη Διαιτησία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών

14. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE) και η μόνιμη διαιτησία επί τεχνικών διαφορών

α) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

15. Η μόνιμη διαιτησία του TEE

α) Το ΠΔ 723/1979 και οι οριζόμενες στο νόμο «τεχνικές διαφορές»

16. Η έννοια της τεχνικής διαφοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία του TEE

17. Η αμφισβήτηση της διαιτησίας του TEE σε σχέση με τη διαιτητική ρήτρα

18. Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) και η μόνιμη ναυτική διαιτησία

19. Η Μόνιμη Διαιτησία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ)

20. Υπαγόμενες διαφορές στην Μόνιμη Διαιτησία του ΝΕΕ

21. Η έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας

22. Ο ορισμός των διαιτητών και του επιδιαιτητή

23. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

24. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο

25. Η διαιτητική απόφαση

Κεφάλαιο 17

Άλλες κατηγορίες επιμελητηρίων στην Ελλάδα

και διαιτησία

1. Η ανάπτυξη του επιμελητηριακού θεσμού με διεθνή προσανατολισμό ή έμφαση στις διμερείς σχέσεις

2. Η διεθνής και η διμερής δραστηριοποίηση του επιμελητηριακού θεσμού

3. Ο τίτλος «επιμελητήριο» στην ελληνική νομοθεσία

4. Το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

5. Το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο

6. Ο Νόμος 2382/1953 Ν. 2383 της 7/24 Απριλίου 1953 (Α 104) Περί χρησιμοποιήσεως του τίτλου «Επιμελητήριον» υπό μεικτών Σωματείων

7. Ο Ν. 1712/1987

8. Ο Ν. 1746/1988

9. Ο Ν. 2081/1992

10. Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο

11. Το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο (ΕΡΕΕ)

12. Ο Ν. 4497/2017

13. Το νομικό καθεστώς των διμερών επιμελητηρίων

14. Περιστασιακές ρυθμίσεις

15. Ειδικές νομοθετικές διατάξεις: το Αραβοελληνικό Επιμελητήριο

16. Η διαιτησία ως επιλογή των διμερών επιμελητηρίων

17. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

18. Η Διαιτησία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

19. Υπαγόμενες διαφορές στην Διαιτησία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

20. Έναρξη και περάτωση της διαιτητικής διαδικασίας

21. Γραμματεία και Διαιτητές

22. Η συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

23. Η διαιτητική διαδικασία

24. Το εφαρμοστέο δίκαιο

25. Η διαιτητική απόφαση

26. Αμοιβές διαιτητών και έξοδα διαδικασίας

27. Η φύση της διαιτησίας του Ελληνογερμανικού Eπιμελητηρίου

28. Ο Ν. 1712/87

29. Τα ελληνικά επιμελητήρια του εξωτερικού

30. Τα μικτά από Έλληνες και αλλοδαπούς επιμελητήρια

31. Ειδικά η περίπτωση του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου

32. Τα αμιγώς αλλοδαπά

33. Τα διμερή επιμελητήρια

34. Σωματειακή φύση διμερών επιμελητηρίων

35. Συνέπειες ως προς την σωματειακή φύση των διμερών επιμελητηρίων

36. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση σωματείων για τους αλλοδαπούς

37. Συμπεράσματα και συσχετισμός με τη διαιτησία του άρθ. 902 ΚΠολΔ

Κεφάλαιο 18

Άλλες μόνιμες διαιτησίες κατά το άρθ. 902 ΚΠολΔ

1. Η μόνιμη διαιτησία των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης

2. Η μόνιμη Διαιτησία των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας

3. Το ΠΔ 91/2020 περί σύστασης Μόνιμης Διαιτησίας στον ΔΣΑ

4. Υπαγόμενες διαφορές, κανονιστικό πλαίσιο και διαιτητική συμφωνία

5. Η οργάνωση της διαιτησίας

6. Κατάλογος Διαιτητών

7. Η συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

8. Αρχές που διέπουν τη διαιτητική διαδικασία

9. Πρόγραμμα και Ειδικοί Διαδικαστικοί Κανόνες της Διαιτησίας

10. Η διαιτητική απόφαση

11. Έξοδα και αμοιβές διαιτησίας

12. Εκ του νόμου μόνιμες διαιτησίες

13. Η Μόνιμη διαιτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

14. Μόνιμη διαιτησία της ΕΕΤΤ

15. Μόνιμη διαιτησία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών της ΕΠΟ

16. Διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών - Σώμα Φορολογικών Διαιτητών.

17. Δυνατότητα ρύθμισης περαιτέρω μόνιμων διαιτησιών

Κεφάλαιο 19

Η κατηγοριοποίηση της διαιτησίας

στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

και η λεγόμενη θεσμική διαιτησία

1. Ad hoc, θεσμική και μόνιμη διαιτησία: αναγκαιότητα διακρίσεων

2. Αd hoc διαιτησία

3. Η ερμηνεία της διαιτησίας του ΚΠολΔ από τη νομολογία υπό το φως των διεθνών εξελίξεων

4. Η θεσμική διαιτησία

5. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης και η σοβιετική συνεισφορά στον ορισμό της διαιτησίας και της διαιτητικής απόφασης

α) Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του

6. Ο ορισμός της διαιτησίας

7. Ο νόμος 2735/1999 για τη Διεθνή Εμπορική διαιτησία

α) Η διεθνής εμπορική διαιτησίας σύμφωνα με τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL (Ν. 2735/1999)

8. Ο ορισμός της διαιτησίας κατά το Ν. 2735/1999

9. Η θεσμοποιημένη διαιτησία άρθ. 2 του Ν. 2735/1999 για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

10. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1966 του Συμβουλίου της Ευρώπης

11. Ο ορισμός της διαιτησίας κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του

12. Το διέπον δίκαιο της θεσμικής διαιτησίας

13. Μόνιμη, θεσμική ή θεσμοποιημένη και ad hoc διαιτησίες: η λεπτή γραμμή που τις διαχωρίζει

14. Το πρόβλημα στην ελληνική νομοθεσία και η ανάγκη σύμφωνης ερμηνείας με τις διεθνείς συμβάσεις

15. Αντισυνταγματικότητα μιας διαφορετικής προσέγγισης

16. Η μεταμοντέρνα προσέγγιση της απονομής δικαιοσύνης με κανόνες

17. Διαιτησία των Επιμελητηρίων: ιστορία ή πρόκληση;

Παράρτημα

Κανονισμός Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 2021 - ICC Rules of Arbitration

Κανονισμός διαιτησίας του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου

Εισαγωγικές διατάξεις

Έναρξη διαιτητικής διαδικασίας

Πολυμερής διαιτησία, πλειονότητα συμβάσεων και συνεκδίκαση

Το διαιτητικό δικαστήριο

Η διαιτητική διαδικασία

Διαιτητικές αποφάσεις

Έξοδα

Διάφορα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Καταστατικό του διεθνούς δικαστηρίου διαιτησίας του ΔΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Εσωτερικός κανονισμός του διεθνούς δικαστηρίου διαιτησίας του ΔΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: Αμοιβές και έξοδα διαιτησίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Μέθοδοι διαχείρισης της υπόθεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κανονισμός διαιτητή επείγουσας κατάστασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Κανονισμός ταχείας διαδικασίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Βιβλιογραφία

1. Βιβλία

Α. Ελληνικά

Β. Ξενόγλωσσα

2. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις

Α. Ελληνικά

Β. Ξενόγλωσσα

3. Ηλεκτρονικές πηγές

Α. Ελληνικές

Β. Ξενόγλωσσες

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών