Ε. Σαχπεκίδου/Π. Στάγκος, Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόμ. 2, 2009


Ε. Σαχπεκίδου/Π. Στάγκος, Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόμ. 2, 2009

Το παρόν τεύχος συμπληρώνει το τεύχος Ι «Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το τεύχος αυτό πραγματεύεται αφενός τις τροποποιήσεις που εισήγαγε στο θεσμικό σύστημα των Κοινοτήτων και της Ένωσης η Συνθήκη της Νίκαιας του 2000, αφετέρου τις βαθύτερες και πιο εκτεταμένες μεταβολές που θα εισαγάγει στο νομικό και θεσμικό σύστημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2007.

Οι συγγραφείς προσπάθησαν, τα κείμενα που εδώ καταθέτουν να μπορούν να διαβάζονται τόσο αυτοτελώς όσο και σαν κείμενα που συμπληρώνουν το σύγγραμμα του 2000.

Edition info

Title
Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Συνθήκη της Νίκαιας (2000), Η Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007)
© 2009
Authors
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-445-382-5
Pages
78
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η Συνθήκη της Νίκαιας: Οι κυριότερες μεταβολές που επιφέρει στα κοινοτικά όργανα και τη διαδικασία λήψης των κοινοτικών αποφάσεων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2. Το Συμβούλιο

2.1. Το πεδίο της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία

2.2. Η στάθμιση των ψήφων κατά τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία

3. Η Επιτροπή

3.1. Μεταβολές στη σύνθεση και στον τρόπο ανάδειξης και διορισμού της Επιτροπής

3.2. Μεταβολές σε συνάρτηση προς τον θεσμό του Προέδρου της Επιτροπής

4. Το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4.1. Μεταβολές σχετικά με τη σύνθεση των δυο Δικαστηρίων

4.2. Ουσιαστικές μεταβολές στην απονομή δικαιοσύνης από το ΔΕΚ

4.3. Η αναβάθμιση του Πρωτοδικείου

4.4. Ενίσχυση της δικονομικής ευκινησίας των δυο Δικαστηρίων

4.5. Η ίδρυση των δικαιοδοτικών τμημάτων

ΙΙΙ. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας

1. Η πορεία προς τη σύνταξη της νέας Συνθήκης

2. Η δομή της νέας, «Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης», και η νέα δομή της Ένωσης

3. Οι αρχές επί των οποίων θεμελιώνεται η Ένωση – Το θεσμικό οικοδόμημα της Ένωσης.

3.1. Οι αρχές επί των οποίων θεμελιώνεται η Ένωση

i. Γενική επισκόπηση

ii. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

iii. Οι δημοκρατικές αρχές και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση

iv. Η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου

v. Οι αρμοδιότητες της Ένωσης

vi. Αναθεώρηση των Συνθηκών – Προσχώρηση και αποχώρηση κράτους μέλους

3.2. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης – Η λήψη των αποφάσεων

i. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ii. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

iii. Το Συμβούλιο

iv. Η Επιτροπή

v. Το Δικαστήριο της Ένωσης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως