Ε. Σαχπεκίδου/Π. Στάγκος, Δίκαιο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόμ. 1, 2000


Ε. Σαχπεκίδου/Π. Στάγκος, Δίκαιο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόμ. 1, 2000

Ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με τα νέα δεδομένα, που προέκυψαν από την αναθεώρηση της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1997/1999), κυκλοφορεί το βιβλίο των Π. Ν. Στάγκου και Ε. Ρ. Σαχπεκίδου: "Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Το βιβλίο επιχειρεί να καλύψει όχι μόνο τη λειτουργία της κοινοτικής έννομης τάξης, αλλά και τις θεσμικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει ιστορική προσέγγιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αναφορά στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κοινοτικού και ενωσιακού θεσμικού συστήματος, πλήρη έκθεση της σύνθεσης, του τρόπου λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων των Κοινοτήτων και της Ένωσης, παρουσίαση των πηγών του κοινοτικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης, αφιέρωμα στις σχέσεις μεταξύ εθνικού και κοινοτικού δικαίου, καθώς και λεπτομερή παρουσίαση του συστήματος της έννομης προστασίας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο βοήθημα όχι μόνον για τους σπουδαστές των Νομικών Σχολών, αλλά και για τους νομικούς που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν κατά συστηματικό τρόπο το γνωστικό αντικείμενο του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Edition info

Title
Δίκαιο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2000
Authors
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-301-529-6
Pages
XIV + 338
Price
€ 29.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως