Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκή Ένωση, 7η έκδ., 2008


Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκή Ένωση, 7η έκδ., 2008 Την 1η Ιανουαρίου 2007 προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία. Η Ένωση λειτουργεί συνεπώς σήμερα με 27 κράτη μέλη. Οι προσαρμογές των ιδρυτικών συνθηκών μετά την είσοδο των τελευταίων δύο κρατών μελών κατέστησαν αναγκαία την έβδομη έκδοση του παρόντος τόμου.

Edition info

Title
Ευρωπαϊκή Ένωση
Βασικά κείμενα
© 2008
Author
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-445-349-8
Pages
332
Price
€ 36.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Προοίμιο

ΤΙΤΛΟΣ Ι Κοινές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Διατάξεις για την τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ενόψει της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Διατάξεις για την τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα

ΤΙΤΛΟΣ ΙV Διατάξεις για την τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ V Διατάξεις σχετικά με μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

ΤΙΤΛΟΣ VI Διατάξεις για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ VII Διατάξεις ενισχυμένης συνεργασίας

ΤΙΤΛΟΣ VIII Τελικές διατάξεις

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Προοίμιο

Μέρος πρώτο Αρχές

Μέρος δεύτερο Ιθαγένεια της Ένωσης

Μέρος τρίτο Πολιτικές της Κοινότητας

ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Κεφάλαιο 1 Η Τελωνειακή Ένωση

Κεφάλαιο 2 Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Η Γεωργία

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

Κεφάλαιο 1 Οι εργαζόμενοι

Κεφάλαιο 2 Το δικαίωμα εγκαταστάσεως

Κεφάλαιο 3 Οι υπηρεσίες

Κεφάλαιο 4 Κεφάλαια και πληρωμές

ΤΙΤΛΟΣ IV Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

ΤΙΤΛΟΣ V Οι μεταφορές

ΤΙΤΛΟΣ VΙ Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών

Κεφάλαιο 1 Κανόνες ανταγωνισμού

Τμήμα 1 Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων

Τμήμα 2 Κρατικές ενισχύσεις

Κεφάλαιο 2 Φορολογικές διατάξεις

Κεφάλαιο 3 Η προσέγγιση των νομοθεσιών

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

Κεφάλαιο 1 Οικονομική πολιτική

Κεφάλαιο 2 Νομισματική πολιτική

Κεφάλαιο 3 Θεσμικές διατάξεις

Κεφάλαιο 4 Μεταβατικές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ Απασχόληση

ΤΙΤΛΟΣ IΧ Κοινή Εμπορική Πολιτική

ΤΙΤΛΟΣ Χ Τελωνειακή Συνεργασία

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Νεολαία

Κεφάλαιο 1 Κοινωνικές διατάξεις

Κεφάλαιο 2 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κεφάλαιο 3 Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ Πολιτισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ Δημόσια Υγεία

ΤΙΤΛΟΣ ΧIV Προστασία των Καταναλωτών

ΤΙΤΛΟΣ ΧV Διευρωπαϊκά Δίκτυα

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙ Βιομηχανία

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙΙ Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙΙΙ Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΧ Περιβάλλον

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧ Συνεργασία για την Ανάπτυξη

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ Οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

Μέρος τέταρτο Η σύνδεση των Υπερποντίων Χωρών και Εδαφών

Μέρος πέμπτο Τα όργανα της Κοινότητας

ΤΙΤΛΟΣ I Διατάξεις περί των Οργάνων

Κεφάλαιο 1 Τα όργανα

Τμήμα 1 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τμήμα 2 Το Συμβούλιο

Τμήμα 3 Η Επιτροπή

Τμήμα 4 Το Δικαστήριο

Τμήμα 5 Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Κεφάλαιο 2 Κοινές διατάξεις για περισσότερα όργανα

Κεφάλαιο 3 Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Κεφάλαιο 4 Η Επιτροπή των Περιφερειών

Κεφάλαιο 5 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΤΙΤΛΟΣ IΙ Δημοσιονομικές Διατάξεις

Μέρος έκτο Γενικές και Τελικές Διαταξεις

Τελικές διατάξεις

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας προβλεπόμενος στο άρθρο 32 της Συνθήκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπερπόντιες χώρες και εδάφη στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του τετάρτου μέρους της Συνθήκης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Α. Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 1) στο άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1997)

Β. Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 2) για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997)

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 3) για την εφαρμογή ορισμένων πτυχών του άρθρου 14 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (1997)

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 4) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας (1997)

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 5) για τη θέση της Δανίας (1997)

Γ. Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 6) περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου (2001)

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 8) για τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της Ευρωπόλ (1997)

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 9) σχετικά με το ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997)

Δ. Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

– Πρωτόκολλο (αριθμ. 30) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (1997)

– Πρωτόκολλο σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ και με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα

– Πρωτόκολλο σχετικά με το άρθρο 67 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δηλώσεις που υιοθετήθηκαν από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Νίκαιας

20) Δήλωση σχετικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21) Δήλωση σχετικά με το κατώτατο όριο της ειδικής πλειοψηφίας και τον αριθμό των ψήφων της μειοψηφίας αρνησικυρίας στη διευρυμένη Ένωση

23) Δήλωση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης

ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

– Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως