Ε. Ρίζος, Οι προϋποθέσεις διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, 2012


Ε. Ρίζος, Οι προϋποθέσεις διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, 2012

Ολοκληρωμένη παρουσίαση των προϋποθέσεων του δικαιώματος διάρρηξης και της προστασίας των αξιώσεων του δανειστή.

Μέχρι σήμερα, η θεωρητική επεξεργασία των προϋποθέσεων διάρρηξης καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων (ΑΚ 939 επ.) σε επίπεδο μονογραφιών και αυτοτελών μελετών είναι μάλλον μικρή, παρά την πληθώρα των ερμηνευτικών ζητημάτων, αλλά και την πρακτική χρησιμότητα που εμφανίζει η αντιμετώπισή τους.

Η παρούσα μονογραφία αποσκοπεί στην κάλυψη αυτού του κενού στην ελληνική βιβλιογραφία. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η αποτύπωση της ιστορίας του θεσμού της διάρρηξης των καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων, η ένταξή του στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου, η έρευνα του τελολογικού υπόβαθρου του θεσμού, καθώς και η γενική σκιαγράφηση της έννομης σχέσης της διάρρηξης (νομική φύση, περιεχόμενο, υποκείμενα).

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τέσσερεις από τις πέντε προϋποθέσεις του δικαιώματος διάρρηξης, δηλαδή η απαλλοτρίωση, η βλάβη του δανειστή (την οποία εκφράζει η ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη), ο δόλος του οφειλέτη και η γνώση του τρίτου για το δόλο του οφειλέτη ή η χαριστική αιτία της απαλλοτρίωσης.

Το τρίτο και μεγαλύτερο σε έκταση μέρος είναι αφιερωμένο στα ζητήματα που σχετίζονται με την αξίωση του δανειστή, ως στοιχείο του πραγματικού της ΑΚ 939. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αντιμετώπιση του ειδικότερου ζητήματος της προστασίας μη χρηματικών αξιώσεων μέσω της αξιοποίησης των διατάξεων για τη διάρρηξη.

Στο τέταρτο μέρος αναπτύσσονται συνοπτικά οι έννομες συνέπειες άσκησης του δικαιώματος διάρρηξης.

Edition info

Title
Οι προϋποθέσεις διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης
Με έμφαση στην αξίωση του δανειστή.
© 2012
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-927-8
Pages
ΧΧΙΧ + 538
Price
€ 42.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Η προστασία των αξιώσεων

1. Έννοια της αξίωσης

2. Η προστασία της αξίωσης με μέσα του δικονομικού δικαίου

3. Προστασία της αξίωσης με μέσα του ουσιαστικού δικαίου

ΙΙ. Η προστασία αξιώσεων μέσω του δικαιώματος διάρρηξης καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων (ΑΚ 939 επ.)

ΙΙΙ. Αντικείμενο έρευνας

IV. Μέθοδος ερμηνευτικής προσέγγισης

§ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Ι. Η ιστορική εξέλιξη της αγωγής διάρρηξης

1. Η καταδολίευση δανειστών στο ρωμαϊκό δίκαιο

2. Η εξέλιξη της αγωγής διάρρηξης

ΙΙ. Συστηματική θεώρηση του θεσμού της διάρρηξης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Εξέταση του θεσμού της διάρρηξης σε σχέση με τελολογικά όμοιους θεσμούς

Α. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (ΑΚ 479)

α. Συσχέτιση ΑΚ 479 και 939 επ.

i. Ομοιότητες

ii. Διαφορές

αα. Διαφορές στις προϋποθέσεις εφαρμογής

ββ. Διαφορές στις έννομες συνέπειες

iii. Συμπέρασμα

Β. Πτωχευτική ανάκληση (ΠτΚ 41-51)

α. Θεμέλιο πτωχευτικής ανάκλησης - Συσχέτιση με την αγωγή διάρρηξης

β. Οι ρυθμίσεις του ΠτΚ για την πτωχευτική ανάκληση

i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ii. ΠτΚ 42

iii. ΠτΚ 43

iv. ΠτΚ 44

3. Εξέταση του θεσμού της διάρρηξης σε σχέση με αξιολογικά συγγενείς θεσμούς

Α. Εισαγωγικά

Β. Αδικοπραξίες

α. Υποστηριζόμενες θέσεις

β. Προκρινόμενη θέση

Γ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

α. Ομοιότητες

β. Διαφοροποίηση καταδολίευσης δανειστών - αδικαιολόγητου πλουτισμού

§ 3. ΤΕΛΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙI. Σκοπός της διάρρηξης

1. Λειτουργία αναγκαστικής εκτέλεσης

2. Ο κατ’ ιδίαν σκοπός του δικαιώματος διάρρηξης

ΙΙΙ. Τελολογικό - αξιολογικό υπόβαθρο του θεσμού της διάρρηξης

1. Γενικά

2. Συγκρουόμενα συμφέροντα

3. Στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων: Ο κανόνας βάσει της αρχής της πρόληψης

4. Η εξαίρεση της καταδολίευσης δανειστών

Α. Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος

α. Απόψεις ως προς το αξιολογικό θεμέλιο του θεσμού της διάρρηξης σχετικά με το στοιχείο του δόλου

β. Προκρινόμενη θέση

i. Γενικές παρατηρήσεις

ii. Ενδείξεις από την ιστορία του θεσμού

iii. Η κακόβουλη άσκηση δικαιώματος ως μορφή κατάχρησης

αα. Η αξιολόγηση υποκειμενικών στοιχείων στη σύγχρονη θεωρία περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

ββ. Η αιτιολόγηση αποδοκιμασίας της κακόβουλης άσκησης δικαιώματος ως καταχρηστικής άσκησης

iv. Η καταδολίευση δανειστών ως μορφή κακόβουλης άσκησης δικαιώματος

v. Σχέση καταδολίευσης δανειστών και αρχής καλής πίστης

vi. Σχέση καταδολίευσης δανειστών και χρηστών ηθών

vii. Αξιολόγηση των άλλων απόψεων

viii. Σχέση ΑΚ 281 και 939

Β. Ασφάλεια των συναλλαγών - Υποκειμενική καλή πίστη

α. Γενικά

β. Ασφάλεια δικαίου και ασφάλεια των συναλλαγών

γ. Η προστασία της υποκειμενικής καλής πίστης ειδικότερα

δ. Ο ρόλος της προστασίας της υποκειμενικής καλής πίστης στην ΑΚ 941

Γ. Η αρχή της ήσσονος προστασίας του χαριστικώς αποκτώντος

§ 4. Η ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Ι. Νομική φύση του δικαιώματος διάρρηξης

1. Γενικά

2. Το δικαίωμα διάρρηξης ως μη αυτοτελές διαπλαστικό δικαίωμα

3. Το δικαίωμα διάρρηξης ως δικαίωμα δικαστικής διάπλασης

4. Έννομες συνέπειες επιτυχούς άσκησης του δικαιώματος διάρρηξης

5. Συστηματική κατάταξη του θεσμού της διάρρηξης

II. Υποκείμενα της έννομης σχέσης της διάρρηξης

1. Υποστηριζόμενες απόψεις

2. Προκρινόμενη λύση

IΙΙ. Συμπέρασμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

§ 5. ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Αξίωση του δανειστή

ΙΙΙ. Απαλλοτρίωση

1. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της απαλλοτρίωσης

Α. Γενικά: Έννοια της απαλλοτρίωσης

Β. Απαλλοτρίωση από τον οφειλέτη

Γ. Η απαλλοτρίωση ως μείωση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Περιπτωσιολογία

Δ. Η απαλλοτρίωση ως εκποιητική δικαιοπραξία

Ε. Απαλλοτρίωση μέσω οιονεί δικαιοπραξιών - υλικών πράξεων

ΣΤ. Η απαλλοτρίωση μέσω διαπλαστικών δικαιωμάτων

Ζ. Απαλλοτρίωση μέσω παράλειψης

α. Γενικά

β. Η παραγωγή δυσμενούς δεδικασμένου ως αποτέλεσμα παράλειψης

Η. Η απαλλοτρίωση προσδοκίας δικαιώματος

Θ. Η ενέργεια διαδικαστικών πράξεων ως απαλλοτρίωση

Ι. Οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, ειδικότερα

α. Γενικά

β. Ο πλειστηριασμός

γ. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

δ. Εκτέλεση μέσω της ΚΠολΔ 949

ΙΑ. Ex lege υποκατάσταση

2. Ειδικές περιπτώσεις έννομα ρυθμιζόμενων απαλλοτριώσεων

Α. Αποποίηση κληρονομίας ή κληροδοσίας (ΑΚ 940)

Β. Καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους

α. Νομοτυπική μορφή της ΑΚ 940§2 εδ.α΄

β. Αναγκαιότητα μετατόπισης του χρονικού σημείου εξέτασης του δόλου

Γ. Δόση αντί καταβολής

Δ. Απαλλοτρίωση προς εξεύρεση μέσων για την καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους

3. Ισχύς της απαλλοτρίωσης

Α. Κύρος

Β. Ενέργεια της απαλλοτρίωσης

4. Χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης

IV. Ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση των δανειστών

1. Γενικά

2. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Α. Επίπτωση της απαλλοτρίωσης στη δυνατότητα επίσπευσης εκτέλεσης στο απαλλοτριωθέν

Β. Αδυναμία ή δυσχέρεια ικανοποίησης από την υπόλοιπη εμφανή περιουσία του οφειλέτη

Γ. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ απαλλοτρίωσης και βλάβης

3. Κρίσιμος χρόνος

V. Δόλος του οφειλέτη (consilium fraudandi)

1. Γενικά

2. Είδος του δόλου

Α. Υποστηριζόμενες απόψεις

Β. Προκρινόμενη λύση

α. Ενδεχόμενος δόλος

i. Περιπτώσεις ενδεχόμενου δόλου σε βλαπτικές απαλλοτριώσεις

ii. Γραμματική ερμηνεία

iii. Ένταξη της ΑΚ 939 στο ευρύτερο αξιολογικό σύστημα της έννομης τάξη

β. Άμεσος δόλος

γ. Δόλος σε περίπτωση ευθείας ή αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 940 § 2 εδ.α΄

δ. Αναγκαιότητα εφαρμογής της ΑΚ 281 σε έκτακτες περιστάσεις

3. Κρίσιμος χρόνος

4. Τέλεση της απαλλοτρίωσης μέσω αντιπροσώπου

VI. Γνώση του τρίτου (scientia fraudis) ή χαριστική αιτία της απαλλοτρίωσης

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Γνώση του τρίτου

Α. Περιεχόμενο γνώσης

Β. Κρίσιμος χρόνος

Γ. Κατάρτιση της δικαιοπραξίας μέσω αντιπροσώπου

Δ. Τεκμήριο γνώσης

3. Απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία

VII. Περαιτέρω απαλλοτρίωση προς τέταρτο πρόσωπο

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. ΑΚ 944

3. ΑΚ 945

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

§ 6. Η ΑΞΙΩΣΗ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η λειτουργία της αξίωσης στη νομοτυπική μορφή του δικαιώματος διάρρηξης

1. Θέση του προβλήματος

2. Προκρινόμενη θέση

ΙΙΙ. Εκφάνσεις του παρεπόμενου χαρακτήρα του δικαιώματος διάρρηξης

1. Συνέπειες της ανυπαρξίας της προστατευόμενης αξίωσης

2. Μεταβίβαση του δικαιώματος διάρρηξης

§ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ, ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ

Ι. Χρόνος γέννησης της αξίωσης

1. Εισαγωγικά

2. Υποστηριζόμενες απόψεις

3. Προκρινόμενη θέση

Α. Έννοια και είδη μελλοντικής απαίτησης

Β. Προτεινόμενη λύση

ΙΙ. Ληξιπρόθεσμο αξίωσης

1. Υποστηριζόμενες απόψεις

2. Προκρινόμενη θέση

III. Απαιτητό αξίωσης

IV. Ορισμένο της αξίωσης

1. Θέση του προβλήματος

2. Ενοχές γένους

3. Ανάθεση προσδιορισμού της παροχής σε συμβαλλόμενο ή σε τρίτο

4. Διαζευκτική ενοχή

Α. Δικαίωμα επιλογής από τον οφειλέτη

Β. Δικαίωμα επιλογής από το δανειστή

5. Διαζευκτική ευχέρεια

6. Αοριστία από το νόμο

§ 8. ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚ 939 επ.

Ι. Εισαγωγικά - Ερμηνευτική πορεία

1. Η προστασία χρηματικών αξιώσεων μέσω των ΑΚ 939 επ.

2. Θέση του προβλήματος για τις μη χρηματικές αξιώσεις

3. Ερμηνευτική πορεία

ΙΙ. Γραμματική ερμηνεία

1. Εισαγωγικά

2. Γραμματική ερμηνεία διατάξεων ΑΚ

Α. Γραμματική ερμηνεία σε σχέση με την «αξίωση» και την «ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη»

Β. Δυνατές ερμηνευτικές εκδοχές

Γ. Προκρινόμενη εκδοχή

Δ. Προϋποθέσεις ερμηνευτικής διεύρυνσης της ΑΚ 939 στο ζήτημα των μη χρηματικών αξιώσεων

3. Γραμματική ερμηνεία διατάξεων ΚΠολΔ

ΙIΙ. Ιστορικοσυγκριτική ερμηνεία

1. Ιστορική προσέγγιση

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Αδυναμία ευθείας εφαρμογής των διατάξεων για την παυλιανή αγωγή επί μη χρηματικών αξιώσεων στο ρωμαϊκό δίκαιο και σε μεταγενέστερες νομοθεσίες

Γ. Η αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων για την παυλιανή αγωγή σε μη χρηματικές αξιώσεις κατά το Μεσαίωνα και σε μεταγενέστερες νομοθεσίες

Δ. Διερεύνηση των προθέσεων του ιστορικού νομοθέτη του ΑΚ

Ε. Διερεύνηση των προθέσεων του ιστορικού νομοθέτη του ΚΠολΔ

2. Συγκριτική επισκόπηση

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Γαλλικό δίκαιο

Γ. Ιταλικό δίκαιο

Δ. Ισπανικό δίκαιο

Ε. Γερμανικό δίκαιο

ΣΤ. Αυστριακό δίκαιο

Ζ. Ελβετικό - τουρκικό δίκαιο

Η. Αγγλοσαξονικά δίκαια

Θ. Δίκαια χωρών της Άπω Ανατολής

3. Πόρισμα

IV. Ερμηνεία μέσω της συστηματικής θεώρησης των ΑΚ 939 επ.

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Έννοια και είδη συστημάτων στη νομική επιστήμη

Β. Λειτουργία του συστήματος

α. Συντηρητική λειτουργία

β. Δυναμική λειτουργία

Γ. Έργο της συστηματικής ερμηνείας

Δ. Πορεία της ερμηνευτικής προσέγγισης

2. Εξέταση του θεσμού της διάρρηξης σε σχέση με τελολογικά όμοιους θεσμούς

Α. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (ΑΚ 479)

α. Η προστασία μη χρηματικών αξιώσεων μέσω της ΑΚ 479

β. Αξιοποίηση των πορισμάτων από την ΑΚ 479

Β. Πτωχευτική ανάκληση (ΠτΚ 41-51)

3. Εξέταση του θεσμού της διάρρηξης σε σχέση με αξιολογικά συγγενείς θεσμούς

Α. Αδικοπραξίες

Β. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

4. Εξέταση υπό το πρίσμα μηχανισμών και αρχών του ενοχικού δικαίου

Α. Αδυναμία εκπλήρωσης παροχής από υπαιτιότητα του οφειλέτη

α. Θέση του προβλήματος

β. Η εφαρμογή των ΑΚ 939 επ. σε μη χρηματικές αξιώσεις σε σχέση με τις διατάξεις περί υπαίτιας αδυναμίας παροχής

i. Μέθοδος προσέγγισης

ii. Συρροή κανόνων

αα. Γενικές παρατηρήσεις

ββ. Διερεύνηση σχέσης ειδικότητας των ΑΚ 939 επ. έναντι των ΑΚ 335,382

γγ. Αποκλειστική ή διαζευκτική εφαρμογή των ΑΚ 939 επ.

iii. Ενδιάμεσο πόρισμα

Β. Ιn natura αποζημίωση (ΑΚ 297 εδ. β΄)

Γ. Η «εμπραγμάτωση» του ενοχικού δικαιώματος μέσω της αγωγής διάρρηξης

Δ. Εξέταση υπό το πρίσμα της αξιολόγησης της ΑΚ 177

Ε. Η απαγόρευση διασταλτικής ερμηνείας των εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεων

α. Υποστηριζόμενες θέσεις ως προς την κανονιστική ισχύ της αρχής singularia non sunt extendenda

β. Έννοια των κανόνων εξαιρετικού δικαίου και κριτήρια κατάταξης

γ. Αδυναμίες του αξιώματος singularia non sunt extendenda

δ. Αξιοποίηση των παραπάνω πορισμάτων στις ΑΚ 939 επ.

5. Ενδιάμεσο πόρισμα

V. Ερμηνευτική προσέγγιση μέσω εξέτασης του τελολογικού υπόβαθρου των ΑΚ 939 επ.

1. Εισαγωγή

2. Σύγκριση των αντιτιθέμενων συμφερόντων

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η κατ’ ιδίαν σύγκρουση συμφερόντων

α. Επάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη της δευτερογενούς αξίωσης για αποζημίωση

β. Μη επάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη της δευτερογενούς αξίωσης για αποζημίωση

3. Διερεύνηση της εφαρμογής των ΑΚ 939 επ. και στις μη χρηματικές αξιώσεις

Α. Η γενικότητα και σπουδαιότητα των αξιολογήσεων, που επιβάλλουν την εισαγωγή εξαίρεσης μέσω των ΑΚ 939 επ.

α. Γενικά

β. Γενικότητα της αρχής της απαγόρευσης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

γ. Σπουδαιότητα της αρχής της απαγόρευσης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

Β. Υπαγωγή μη χρηματικών αξιώσεων στην ΑΚ 939

Γ. Ανάγκη περιορισμού του στοιχείου του δόλου

Δ. Μη επάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση της δευτερογενούς αξίωσης αποζημίωσης

4. Αξιολόγηση των κρίσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

VI. Συμπεράσματα

§ 9. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ- ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ενοχικές αξιώσεις

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Αξίωση για επιχείρηση πράξης

3. Αξίωση για παράλειψη ή ανοχή

4. Αξίωση προς παράδοση ή απόδοση πράγματος

Α. Πράγμα κατ’ είδος ορισμένο

Β. Πράγμα κατά γένος ορισμένο

5. Αξίωση για κατάρτιση εκποιητικής δικαιοπραξίας

6. Αξίωση για κατάρτιση υποσχετικής δικαιοπραξίας

7. Ενδιάμεσο πόρισμα

III. Εμπράγματες αξιώσεις

1. Ο κανόνας: Αδυναμία προστασίας μέσω των ΑΚ 939 επ.

2. Η εξαίρεση: Προστασία μέσω αναλογικής εφαρμογής των ΑΚ 939 επ. σε ορισμένες εμπράγματες αξιώσεις

IV. Οικογενειακές αξιώσεις

V. Κληρονομικές αξιώσεις

VI. Διαπλαστικά δικαιώματα

§ 10. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

I. Ορισμένο της αγωγής

II. Εκκρεμοδικία

ΙΙΙ. Εκτελεστός τίτλος για την προστατευόμενη αξίωση

IV. Η δέσμευση από το δεδικασμένο επί της προστατευόμενης αξίωσης

1. Δέσμευση μεταξύ δανειστή και οφειλέτη

2. Η δέσμευση του τρίτου στη δίκη της διάρρηξης από δεδικασμένο ως προς την ύπαρξη της αξίωσης

Α. Θέση του προβλήματος

B. Υποστηριζόμενες απόψεις

Γ. Προκρινόμενη λύση

Δ. Ευνοϊκό δεδικασμένο για τον τρίτο

Ε. Σύγκρουση δεδικασμένων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

§ 11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η σχέση των στοιχείων της νομοτυπικής μορφής του δικαιώματος διάρρηξης

1. Η σχέση της αξίωσης με άλλα στοιχεία

2. Η σχέση της απαλλοτρίωσης με άλλα στοιχεία

3. Η σχέση της βλάβης του δανειστή με άλλα στοιχεία

4. Σχέση δόλου του οφειλέτη και γνώσης του τρίτου

5. Συμπέρασμα

ΙΙΙ. Συσχέτιση κρίσιμων χρόνων

§ 12. ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Άσκηση της αγωγής διάρρηξης

1. Διαγνωστική δίκη

2. Άσκηση του δικαιώματος διάρρηξης με άλλα δικονομικά μέσα

3. Ασφαλιστικά μέτρα

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες διάρρηξης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Υποστηριχθείσες θεωρίες προ του ν. 2298/1995

Α. Ενοχική ενέργεια της διάρρηξης

Β. Εμπράγματη ενέργεια της διάρρηξης

Γ. Λοιπές θεωρίες

3. Υποστηριχθείσες θεωρίες μετά το ν. 2298/1995

Α. Οι ρυθμίσεις του ν. 2298/1995

Β. Θεωρία της εμπράγματης ενέργειας - Υπεγγυητική ακυρότητα

Γ. Θεωρία της μη αντιταξιμότητας

Δ. Η μη αντιταξιμότητα επί προστασίας μη χρηματικών αξιώσεων

4. Περιπτωσιολογία απαλλοτριώσεων

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Μεταβίβαση κυριότητας - Εκχώρηση απαίτησης

Γ. Λοιπές περιπτώσεις

5. Η προστασία μη χρηματικών αξιώσεων

Α. Αξίωση από προσύμφωνο

Β. Αξίωση από υποσχετική δικαιοπραξία

Γ. Αξίωση προς παράδοση ή απόδοση πράγματος

Δ. Αξίωση προς εκχώρηση απαίτησης

Ε. Βλάβη μη χρηματικών αξιώσεων μέσω άλλου είδους απαλλοτριώσεων

6. Σχέση μεταξύ περισσότερων δανειστών του οφειλέτη

Α. Σύγκρουση χρηματικών αξιώσεων

α. Μεταβίβαση κυριότητας - Εκχώρηση απαίτησης

β. Σύσταση εμπράγματης ασφάλειας

Β. Σύγκρουση μη χρηματικών αξιώσεων

Γ. Σύγκρουση χρηματικών και μη χρηματικών αξιώσεων

Δ. Προηγούμενη λήψη ασφαλιστικών μέτρων

7. Σχέση με δανειστές του τρίτου

Α. Γενικά

Β. Η περίπτωση των μη χρηματικών αξιώσεων ειδικότερα

8. Μερική διάρρηξη

9. Ευθύνη του τρίτου

10. Εξώδικη ικανοποίηση

§ 13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο