Ε. Παναγιωτίδου, Συγκριτική διαφήμιση, 2000


Ε. Παναγιωτίδου, Συγκριτική διαφήμιση, 2000

Το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει η διαφήμιση και ειδικά η συγκριτική διαφήμιση, βάσει θεωρητικών και νομολογιακών πηγών, αναλύεται στο βιβλίο "Συγκριτική Διαφήμιση". Τελικός στόχος του είναι ο προσδιορισμός της μορφής της συγκριτικής διαφήμισης που μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενη κατά το νόμο.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται καταρχήν η σχέση καταναλωτή και Δικαίου Ανταγωνισμού και η σχέση καταναλωτή και διαφήμισης υπό το πρίσμα της λειτουργίας της διαφήμισης στον ανταγωνισμό και στην οικονομία της αγοράς γενικότερα, όπως αυτή αντιμετωπίζεται από τις επιστήμες της επικοινωνίας, της ψυχιατρικής και της οικονομίας.

Μελετάται ο ρόλος που μπορεί να επιτελέσει η διαφήμιση ως φραγμός εισόδου ή συνέχειας για τους ανταγωνιστές και η επίδραση που ασκεί στη διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος και στην οικονομία γενικότερα. Εξετάζονται ακόμη οι Κοινοτικές Οδηγίες 84/450 για την παραπλανητική διαφήμιση, 89/552 για την ελεύθερη κυκλοφορία των τηλεοπτικών υπηρεσιών στον ενιαίο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 97/55 για τη συγκριτική διαφήμιση και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς αυτές.

Ακολούθως η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μελέτη των ρυθμίσεων του ν. 2251/1994 για τη συγκριτική διαφήμιση, παράλληλα με το περιεχόμενο των αντίστοιχων ρυθμίσεων της Κοινοτικής Οδηγίας 97/55, με εκτενή αναφορά στην ελληνική και διεθνή νομολογία και καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα, από τα οποία συνάγεται η συγκεκριμένη μορφή που πρέπει να έχει μια συγκριτική διαφήμιση για να κριθεί νόμιμη.

Η πλούσια αναφορά νομολογιακών υποθέσεων καθιστά το βιβλίο προσιτό, τόσο στους νομικούς όσο και στους εκπροσώπους των διαφημιστικών εταιριών και στα στελέχη των επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με τον σχεδιασμό της εμπορικής προώθησης των προϊόντων.

Edition info

Title
Συγκριτική διαφήμιση
© 2000
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-492-3
Pages
XVIII + 393
Price
€ 35.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....