Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Το δεδικασμένο των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων, 2002


Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Το δεδικασμένο των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων, 2002 Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία που μελετά τον θεσμό του δεδικασμένου στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο, o οποίος δεν έχει τύχει της επεξεργασίας του που επιφύλαξαν οι θεωρητικοί του αστικού δικονομικού δικαίου. Οι περισσότερες πράγματι μελέτες με αντικείμενο τη διοικητική δίκη την έχουν προσεγγίσει κυρίως από την πλευρά των προϋποθέσεων του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι συνέπειες των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων έχουν μελετηθεί περισσότερο υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης της διοίκησης προς το περιεχόμενό τους, έχουν δηλαδή γίνει αντικείμενο προσοχής στο βαθμό που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα κρατούντα στην πολιτική δίκη.

Σύμφωνα με βασική θέση της μελέτη το δεδικασμένο αποτελεί έναν κατ' εξοχήν δικονομικό θεσμό, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία, ως μια πολύ συγκεκριμένη μορφή δεσμευτικής ενέργειας των αποφάσεων των δικαστηρίων, που αναπτύσσεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εκτείνεται μέσα σε συγκεκριμένα αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί το δεδικασμένο των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων εν γένει, δηλαδή τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είτε αυτά εκδικάζουν ακυρωτικές διαφορές, είτε διαφορές ουσίας.

Κεντρικά προβλήματα που θίγει η μονογραφία είναι η λειτουργία του δεδικασμένου στη διοικητική δίκη και η διάκρισή του από παρεμφερείς συνέπειες των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, όπως κυρίως η έναντι πάντων ισχύς των ακυρωτικών αποφάσεων, οι εκδηλώσεις της δεσμευτικής ενέργειας που αναπτύσσει το δεδικασμένο, ιδίως έναντι της διοίκησης, και συνακόλουθη έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης, η σχέση της έννοιας του δεδικασμένου με την έννοια του αντικειμένου της διοικητικής δίκης, η έκταση του δεδικασμένου από την άποψη των αντικειμένικών, ορίων με έμφαση στην έννοια του κριθέντος ουσιαστικού διοικητικής φύσης ζητήματος, των χρονικών και τέλος των υποκειμενικών ορίων.

Edition info

Title
Το δεδικασμένο των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων
© 2002
Author
ISBN
978-960-301-640-3
Pages
282
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. Tο δεδικασμένο στα κείμενα του διοικητικού δικονομικού δικαίου

B. Το δεδικασμένο στη θεωρία του διοικητικού δικονομικού δικαίου

Γ. Αντικείμενο και μέθοδος της μελέτης

§. H ανάδειξη της τελικής υπαγωγικής κρίσης σε θεμελιώδη συνιστώσα του διοικητικής φύσης ζητήματος


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Το διαχρονικό ζήτημα της μη συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις έχει απασχολήσει έντονα τις τελευταίες δεκαετίες την εθνική έννομη τάξη, καθώς αποτελεί μία...
Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #42
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη...
Β. Τσιγαρίδας, Η Αρχή Iura Novit Curia στη Διοικητική Δίκη, 2021
Για την εφαρμογή της αρχής iura novit curia στην διοικητική δίκη, η επιστήμη της διοικητικής δικονομίας παραπέμπει, συχνά, στα πορίσματα της πολιτικής, χωρίς διεξοδικές...
Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Όλες οι νομολογιακές εξελίξεις και οι τάσεις γύρω από τα βασικά ζητήματα