Ε. Δακορώνια, Ερμηνεία διαθήκης, 2002


Ε. Δακορώνια, Ερμηνεία διαθήκης, 2002

Μια πλήρης συλλογή απoφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων (και κυρίως του Αρείου Πάγου) της τελευταίας 30ετίας, που προσφέρει μια σφαιρική εικόνα για όλα τα ενδιαφέροντα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν κατά την ερμηνεία της διαθήκης και τις λύσεις που δίνει κάθε φορά η νομολογία.

Αναζήτηση της θέλησης του διαθέτη με χρήση στοιχείων εκτός διαθήκης, εικαζόμενη βούληση και αναπροσαρμογή περιεχομένου, ερμηνευτικοί κανόνες των ΑΚ 1783-1786, 1800-1802 και 1807, καταπίστευμα, ανάκληση διαθήκης, κληροδοσίες, ερμηνεία τρόπου και αίρεσης, διαθήκη με την οποία διατίθενται περιουσιακά στοιχεία υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών αποτελούν τις βασικές θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται μέσα από την εξέταση 250 συνολικά αποφάσεων των τελευταίων 30 ετών. Πρόκειται για ένα βιβλίο που συστηματοποιεί τις βασικές παραμέτρους ενός ζητήματος, που εμφανίζει συχνά ιδιαίτερες δυσχέρειες και πάντοτε βρίσκεται στην επικαιρότητα της δικαστηριακής πρακτικής.

Ένα βιβλίο χρήσιμο για τον ερευνητή και τον εφαρμοστή του δικαίου, αλλά και για το συμβολαιογράφο και το δικηγόρο που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν στην πράξη τα σχετικά ζητήματα.

Εξαντλημένη έκδοση

Edition info

Title
Ερμηνεία διαθήκης
Συλλογή νομολογίας 1970-2000
© 2002
Author
ISBN
978-960-301-610-1
Pages
240
Out of print

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Ι. Γενικά περί ερμηνείας της διαθήκης. Η ΑΚ 173. Πότε επιτρέπεται η ανα-ζήτηση της θέλησης του διαθέτη - Χρήση στοιχείων που δεν περιλαμβά-νονται στη διαθήκη (αναφορά και στις σχετικές διατάξεις του Βυζαντινορ-ρωμαϊκού δικαίου)

Α. Επισκόπηση της νομολογίας των ετών 1980-2000.

1998 (ΑΠ 327/1998)

1997 (ΕφΑθ 7602/1997)

1996 (ΑΠ 975/1996, ΑΠ 1113/1996)

1995 (ΠολΠρωτΝαυπλίου 125/1995)

1994 (ΕφΑθ 2493/1994)

1993 (ΕφΑθ 2205/1993, ΕφΛαρίσης 19/1993)

1992 (ΑΠ 506/1992, ΑΠ 702/1992, ΕφΘεσ 1003/1992)

1991 (ΑΠ 1583/1991, ΕφΑθ 5361/1991, ΕφΑθ 11232/1991, ΕφΑθ 6595/1991, ΕφΑθ 2393/1991, ΕφΘεσ 2277/1991)

1990 (ΕφΘεσ 459/1990, ΕιρΠάρου 32/1990)

1987 (ΑΠ 38/1987, ΑΠ 1965/1987, ΕφΠειραιώς 1231/1987)

1986 (ΑΠ 1290/1986, ΕφΑθ 581/1986, ΕφΑθ 4919/1986)

1985 (ΑΠ 510/1985)

1984 (ΕφΑθ 1061/1984)

1983 (ΑΠ 1023/1983, ΑΠ 121/1983, ΑΠ 668/1983, ΠολΠρΑθ 15618/1983)

1982 (ΑΠ 1308/1982, ΕφΑθ 2249/1982, ΕφΑθ 4038/1982, ΕφΘεσ 322/1982)

1981 (ΑΠ 577/1981, ΑΠ 1040/1981, ΑΠ 752/1981)

1980 (ΑΠ 1586/1980, ΑΠ 511/1980, ΕφΑθ 5116/1980, ΜονΠρΑθ 1758/1980)

Β. Αναλυτική εξέταση αποφάσεων της δεκαετίας

α. Νομολογία Αρείου Πάγου

1. ΑΠ 262/1979, 2. ΑΠ 1014/1979, 3. ΑΠ 13/1978, 4. ΑΠ 42/1977, 5. ΑΠ 325/1977, 6. ΑΠ 453/1977, 7. ΑΠ 1026/1977, 8. ΑΠ 1292/1977, 9. ΑΠ 1426/1977, 10. ΑΠ 182/1976, 11. ΑΠ 808/1975, 12. ΑΠ 683/1974, 13. ΑΠ 1054/1974, 14. ΑΠ 100/1973, 15. ΑΠ 603/1973, 16. ΑΠ 129/1972, 17. ΑΠ 453/1972, 18. ΑΠ 725/1971, 19. ΑΠ 731/1971, 20. ΑΠ 243/1970, 21. ΑΠ 249/1970.

β. Νομολογία Εφετείων

1. ΕφΑθ 2280/1979, 2. ΕφΑθ 101/1978, 3. ΕφΑθ 1189/1977, 4. ΕφΑθ 56/1976, 5. ΕφΑθ 2304/1976, 6.ΕφΑθ 2535/1975, 7. ΕφΑθ 4474/1975, 8. ΕφΑθ 5262/1975, 9. ΕφΘεσ 150/1974, 10. ΕφΑθ 690/1973, 11. ΕφΚρήτης 115/1973, 12. ΕφΘεσ 56/1970.

γ. Νομολογία Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

1. ΠολΠρΑθ 17260/1979, 2. ΕιρΑθ 805/1971, 3. ΠολΠρΑθ 6458/1970.

V. Σύσταση καταπιστεύματος (καταπίστευμα ή υποκατάσταση;)

Α. Επισκόπηση της νομολογίας των ετών 1980-2000.

1999 (ΑΠ 221/1999)

1997 (ΑΠ 1265/1997)

1996 (ΑΠ 953/1996)

1995 (ΑΠ 433/1995)

1994 (ΑΠ 490/1994, ΕφΑθ 1948/1994)

1992 (ΕφΑθ 519/1992, ΕφΑθ 4486/1992)

1986 (ΑΠ 148/1986, ΑΠ 524/1986)

1980 (ΑΠ 1014/1980)

Β. Αναλυτική εξέταση αποφάσεων της δεκαετίας 1970-1980.

α. Νομολογία Αρείου Πάγου

1. ΑΠ 256/1977, 2. ΑΠ 982/1977, 3. ΑΠ 915/1976, 4. ΑΠ 540/1974, 5. ΑΠ 1128/1974, 6. ΑΠ 557/1971.

β. Νομολογία Εφετείων #μολογία Εφετείων

1. ΕφΑθ 10320/1979, 2. ΕφΑθ 2431/1977, 3. ΕφΠατρών 10724/1974, 4. ΕφΑθ 1175/1972.

γ. Νομολογία Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

1. ΜονΠρΠειρ 1294/1975, 2. ΠολΠρΓυθείου 54/1974, 3. ΠρΑθ 1962/1972, 4. ΠρΛεβαδείας 131/1972, 5. ΠρΘηβών 33/1970.

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Χ. Φίλιος, Αγωγή περί κλήρου, 2023
Συστηματική ανάλυση όλων των ζητημάτων γύρω από την αγωγή περί κλήρου, με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα
Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2023
Η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, αλλά και οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο του Οικογενειακού Δικαίου, δεδομένης της αναπόσπαστης σύνδεσής του με το...
Γ.-Α. Γεωργιάδης, Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #7
Ανάλυση της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος ως περιορισμού του κληρονομικού δικαιώματος
Ι. Σπυριδάκης, Κληρονομικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Οι κανόνες του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα διατυπώθηκαν με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο και τους αλλοδαπούς Κώδικες που αποτέλεσαν πρότυπο για τον Αστικό Κώδικα....
Ν. Ψούνη, 100 Πρακτικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου, 5η έκδ., 2016
Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση της ύλης του Κληρονομικού Δικαίου