Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, τόμ. 2, 1996


Ε. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, τόμ. 2, 1996

Η θέση του καταναλωτή στη σύγχρονη κοινωνάι και οι δυνατότητες προστασίας του βάσει του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου.
Η ένδικη προστασία των καταναλωτών και οι ενώσεις καταναλωτών.
Ο φιλικός διακανονισμός των καταναλωτικών διαφορών.

Edition info

Title
Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
Ελληνικό και Κοινοτικό
© 1996
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-301-258-9
Pages
254
Out of print

Table of contents   +

    • 1. Η περίοδος πριν από το 1991
     2. Ο ν. 1961 του 1991 για την προστασία του καταναλωτή
     3. Ο ν. 2251 του 1994 για την προστασία του καταναλωτή
   • Ι.Μειονεκτική θέση του καταναλωτή και επιβεβλημένο προστασίας του
    ΙΙ. Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
    ΙΙΙ. Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
    Ι. Η έννοια του καταναλωτή
    ΙΙ. Η έννοια του προμηθευτή

  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   Ο καταναλωτής και το δίκαιο

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Οι έννοιες του καταναλωτή και του προμηθευτή

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
   Γενικές διατάξεις του νόμου για την προστασία του καταναλωτή
    • 1. Εισαγωγικά
     2. Πηγές του δικαίου της διαφήμισης
     3. Η έννοια της διαφήμισης
     1.Η έννοια της παραπλάνησης
     2. Κριτήρια του νόμου και ενδεικτική απαρίθμηση
     3. Το βάρος της απόδειξης
      • αα. Συγκριτικές δοκιμές
       ββ. Διαφήμιση επικαλούμενη τα αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών
     • α. Εισαγωγικά
      β. Προϋποθέσεις του επιτρεπτού της συγκριτικής διαφήμισης
      γ. Διαφήμιση που περιέχει σύγκριση τιμών
      δ. Διαφήμιση με αναφορά στα αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών
    • 1. Συγκριτική διαφήμιση
     2. Έμμεση διαφήμιση
     3. Διαφήμιση που απευθύνεται στο υποσυνείδητο
     4. Έργω διαφήμιση
     5. Διαφήμιση που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
     6. Διαφήμιση που έχει σκοπό την εκμετάλλευση του φόβου, των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών του καταναλωτή
     7. Άμεση διαφήμιση
     8. Διαφήμιση επικίνδυνη για την υγεία και για την προστασία του περιβάλλοντος
     9. Διαφήμιση που απευθύνεται στα παιδιά και στους νέους
     10. Διαφήμιση για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών
   • Ι. Γενικά
    ΙΙ. Η απαγόρευση της παραπλανητικής διαφήμισης
    ΙΙΙ.Η απαγόρευση της αθέμιτης διαφήμισης
    IV. Παροχή δικαστικής προστασίας

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   Πληροφόρηση των καταναλωτών

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Διαφήμιση
    • 1. Κριτήρια προσδιορισμού της καταχρηστικότητας των γ.ο.σ.
     2. Ρήτρες που αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης - Προδιατυπωμένες ατομικές συμβάσεις. Πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου;
     1. Προβολή αξίωσης από μέρους του καταναλωτή - έννομες συνέπειες
     2. Προβολή αξίωσης από μέρους των ενώσεων καταναλωτών - έννομες συνέπειες
   • Ι.Γενικά
    ΙΙ. Έκταση εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 2
    ΙΙΙ. Προϋποθέσεις για την ένταξη των γ.ο.σ. στη σύμβαση
    ΙV. Ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες
    V.Δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου των γ.ο.σ.
    VI. Έννομες συνέπειες της καταχρηστικότητας των γ.ο.σ.
    VII. Ρύθμιση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
    VIΙI.Τελικές παρατηρήσεις
    Ι. Γενικά
    ΙΙ. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρ. 3
    IΙΙ. Έκταση εφαρμογής της διάταξης και εξαιρούμενες συμβάσεις
    ΙV. Υποχρέωση τήρησης ορισμένου τύπου
    V. Δικαίωμα υπαναχώρησης
    VΙ. Αποστολή προϊόντων για δοκιμή κ.λπ.
    Ι. Γενικά
    ΙΙ. Έκταση εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 4 και εξαιρούμενες συμβάσεις
    ΙΙΙ. Υποχρέωση τήρησης ορισμένου τύπου
    ΙV. Δικαίωμα υπαναχώρησης
    V. Αποστολή μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών
     • α. Περιεχόμενο της εγγύησης - ρήτρες εξαίρεσης
      β. Αξιώσεις του αγοραστή-καταναλωτή
    • 1. Είδη εγγυήσεων - κοινοτικό δίκαιο
     2. Η ρύθμιση του άρθρ. 5
   • Ι. Γενικά
    ΙΙ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
    ΙΙΙ. Υποχρέωση παροχής εγγυήσεων
    ΙV. Υποχρέωση εξυπηρέτησης μετά την πώληση

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   Γενικοί όροι συναλλαγών

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Συμβάσεις εκτός του εμπορικού καταστήματος

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
   Συμβάσεις από απόσταση

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
   Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
    • 1. Περιεχόμενο της υποχρέωσης
     2. Τεκμήριο συμμόρφωσης του προμηθευτή προς τις υποχρεώσεις του
     1. Λαμβανόμενα μέτρα - αρμόδιο όργανο
     2. Δυνατότητες επέμβασης των ενώσεων καταναλωτών
   • Ι. Γενικά
    ΙΙ. Υποχρέωση θέσης σε κυκλοφορία ασφαλών προϊόντων
    ΙΙΙ. Προληπτική δέσμευση των προϊόντων
    ΙV. Τελικές παρατηρήσεις
    V. Διαδικασία κατεπείγοντος σε κοινοτικό επίπεδο για την προφύλαξη από επικίνδυνα προϊόντα
    • 1. Προϊσχύσαν δίκαιο - αρχή της υπαιτιότητας
     2. Ισχύον δίκαιο - καθιέρωση αντικειμενικής ευθύνης
     1. Η έννοια του παραγωγού
     2. Η έννοια του προϊόντος
     3. Η έννοια του ελαττώματος
     4. Η έννοια της ζημίας
     5. Προσδιορισμός της αποζημίωσης
     • α. Απαλλαγή για τους κινδύνους που διαπιστώνονται εκ των υστέρων λόγω της εξέλιξης της επιστήμης
      β. Λοιποί λόγοι απαλλαγής
    • 1. Βάρος απόδειξης
     2. Λόγοι απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του
     1. Συνυπεύθυνα πρόσωπα
     2. Μείωση ή άρση της ευθύνης
     3. Απαγόρευση απαλλακτικών ρητρών
     4. Παραγραφή και απόσβεση
     5. Παράλληλη εφαρμογή διατάξεων
   • Ι. Γενικά
    ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρ. 6 για την ευθύνη του παραγωγού
    ΙΙΙ. Βάρος απόδειξης και λόγοι απαλλαγής του παραγωγού
    ΙV. Το είδος της ευθύνης που καθιερώνει ο νόμος
    V. Λοιπά ζητήματα της ρύθμισης για την ευθύνη του παραγωγού
    VΙ. Τελικές παρατηρήσεις
    • 1. Καθιέρωση νόθου αντικειμενικής ευθύνης
     2. Η προϋπόθεση του παρανόμου
     3. Υπεύθυνο πρόσωπο - εξαιρούμενες υπηρεσίες
     4. Η έννοια της ζημίας
   • Ι. Γενικά
    ΙΙ. Η ρύθμιση για την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες
    ΙΙΙ. Σύγκριση με τη ρύθμιση για την ευθύνη του παραγωγού
    ΙV. Τελικές παρατηρήσεις

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
   Ευθύνη του προσώπου που παρέχει υπηρεσίες
     • αα. Αντικείμενο της αγωγής
      ββ. Νομιμοποιούμενα προς έγερση της αγωγής πρόσωπα
      γγ. Λοιπά ζητήματα της συλλογικής αγωγής
    • α. Εισαγωγικά
     β. Αγωγή για παράλειψη
     γ. Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων
     δ. Αίτηση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
   • 1.Εισαγωγικά
    2. Ενώσεις καταναλωτών
    3. Άσκηση από τις ενώσεις καταναλωτών ατομικών αξιώσεων των μελών τους
    4. Έγερση συλλογικής αγωγής
    1. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
    2. Λοιπές δραστηριότητες των ενώσεων καταναλωτών
  • Ι. Γενικά
   ΙΙ. Ένδικη προστασία των καταναλωτών - ατομική δικαστική προστασία
   ΙΙΙ. Ένδικη προστασία των καταναλωτών - συλλογική δικαστική προστασία
   ΙV. Ένδικη προστασία των καταναλωτών σε διακοινοτικό επίπεδο
   V. Λοιπές υποχρεώσεις και δραστηριότητες των ενώσεων καταναλωτών
   • 1. Συγκρότηση της Επιτροπής φιλικού διακανονισμού
    2. Διαδικασία επίλυσης των διαφορών
  • Ι. Γενικά
   ΙΙ. Η επίλυση των καταναλωτικών διαφορών
   ΙΙΙ. Τελικές παρατηρήσεις
   Ι. Γενικά
   ΙΙ. Αρμοδιότητες - λειτουργία του ΕΣΚ
   ΙΙΙ. Τελικές παρατηρήσεις

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ

  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

  ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

  ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
  Ένδικη προστασία των καταναλωτών - Ενώσεις καταναλωτών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
  Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
  Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
  Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των ΔΕΚΟ228

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....