Ε. Αλαφραγκής, Σύγκρουση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού έργου πνευματικής ιδιοκτησίας, 2011


Ε. Αλαφραγκής, Σύγκρουση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού έργου πνευματικής ιδιοκτησίας, 2011

Προσωπικότητες και έργα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τι ονομάζεται σύγκρουση δικαιωμάτων και ποιό είναι το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού; Ποιά είναι η νομική φύση των δικαιωμάτων από τα οποία προστατεύονται τα πρόσωπα και τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας από επεμβάσεις δημιουργών και προσώπων αντίστοιχα και τί αυτό συνεπάγεται για την προστασία τους; Τί σημαίνει και ποιά είναι η πρακτική αξία του όλο και περισσότερο τελευταία χρησιμοποιούμενου όρου «δικαιώματα - πλαίσια»; Ποιά είναι η αξία της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών από γενικές, ειδικές διατάξεις, από διατάξεις άλλων κλάδων του δικαίου, καθώς και από διατάξεις του Συντάγματος στις περιπτώσεις των ιδιωτικών διαφορών; Πώς μπορεί ένα πρόσωπο να επεμβαίνει στο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας ενός δημιουργού και πώς ένας δημιουργός μπορεί να επεμβαίνει σε εκφάνσεις της προσωπικότητας άλλων προσώπων;

Γιατί παλαιότερα κρίθηκε ότι για την προστασία της προσωπικότητας έπρεπε να αποσυρθεί από τις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός», ενώ αντίστοιχη αίτηση απορρίφθηκε για την ταινία «Κώδικας Da Vinci»; Γιατί κάθε πρόσωπο να δικαιούται να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να σατυρίζει ένα πολιτικό, χωρίς να προσβάλει την προσωπικότητά του, αλλά να μη δικαιούται να σατυρίζει ένα γείτονά του; Γιατί γενικότερα, ανάλογα με τις εκφάνσεις των δύο δικαιωμάτων, οι οποίες και συγκρούονται κάθε φορά, οι αποφάσεις των δικαστηρίων διαφοροποιούνται; Υπάρχει κάποιος πυρήνας, κάποια σφαίρα προστασίας, η οποία και να θεωρείται απαραβίαστη; Τι σημαίνει, αλλά και πώς γίνεται τελικά η άρση της σύγκρουσης των δύο αυτών δικαιωμάτων από τον ερμηνευτή ή τον εφαρμοστή του δικαίου; Τι σημαίνει στάθμιση, απόλυτη υπεροχή και in concreto υπεροχή δικαιωμάτων και με ποια κριτήρια τελικά γίνεται η στάθμιση αυτή από τα δικαστήρια σε περίπτωση ιδιωτικής διαφοράς;

Η μελέτη απευθύνεται στο σύγχρονο νομικό, ερευνητή ή εφαρμοστή του δικαίου, αλλά και στους δικηγόρους, καθώς περιέχει απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα και σε αρκετά ακόμη, μέσα από την ανάλυση, την οποία παρέχει για τα δύο δικαιώματα και τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και μέσα από μια εξαντλητική περιπτωσιολογία σε βιβλιογραφία και κυρίως σε νομολογία συγκρουόμενων εκφάνσεων των δύο δικαιωμάτων στο δεύτερο μέρος, όπου ο σύγχρονος νομικός μέσα από παραδείγματα της νομολογίας για περιπτώσεις, που έχουν κριθεί, θα μπορέσει να αντλήσει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν για μια υπό κρίση σύγκρουση των δύο αυτών δικαιωμάτων. Τέλος, η μεθοδολογική προσέγγιση στα συμπεράσματα της μελέτης του συνολικού μηχανισμού άρσης της σύγκρουσης των δύο αυτών δικαιωμάτων παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης του φαινομένου και κατανόησης των διαφορετικών αποφάσεων των δικαστηρίων.

Η μελέτη όμως, ως διδακτορική διατριβή, διανθίζεται και για το σύγχρονο ερευνητή με ιδιαίτερα πλούσιες βιβλιογραφικές αναφορές στην ελληνική θεωρία και νομολογία, αλλά και με δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις όχι μόνο σε δίκαια της ευρωπαϊκής ένωσης, σε Προτάσεις Οδηγιών, σε νομολογία του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας, στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία του οποίου είχε τη δυνατότητα ο συγγραφέας να διεξάγει έρευνα στο Μόναχο της Γερμανίας, αλλά ακόμη και σε νομοθεσίες εκτός Ε.Ε., στο αμερικάνικο δίκαιο και σε ασιατικά δίκαια, ώστε να αποτελεί η μελέτη ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για γνώση της προστασίας που ενδεχομένως παρέχουν σε πρόσωπα και σε έργα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλες έννομες τάξεις θεωρητικά, αλλά ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια υπό κρίση σύγκρουση των δύο δικαιωμάτων μπορεί να παρουσιάζει στοιχεία αλλοδαπότητας, όπως σε προσβολές που τελούνται μέσω του διαδικτύου, για γνώση της προστασίας που παρέχεται στην αλλοδαπή έννομη τάξη και την οποία ένα πρόσωπο ή ένα έργο πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να απολαύσει.

Edition info

Title
Σύγκρουση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού έργου πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-738-0
Pages
ΧΧΙ + 564
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

VORWORT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Η θέση του προβλήματος

§ 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη συσχέτιση των δύο δικαιωμάτων

§ 3. Αντικείμενο της μελέτης

§ 4. Διάρθρωση της μελέτης

§ 5. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εννοιολογικά στοιχεία των δύο δικαιωμάτων

§ 1. Το κανονιστικό πλαίσιο

I. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα

II. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 2. Το υποκείμενο

I. Ο φορέας του δικαιώματος στην προσωπικότητα

II. Ο φορέας του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 3. Το αντικείμενο

I. Η ατομικότητα της προσωπικότητας

II. Η ατομικότητα του έργου

Α. Tα έργα και τα βασικά τους στοιχεία

Β. Η μορφή ως ατομικότητα

Γ. Η πρωτοτυπία ως ατομικότητα

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 4. Το περιεχόμενο

I. Οι εκφάνσεις της προσωπικότητας

Α. Γενικά

1. Η αοριστία

2. Ο προσδιορισμός

3. Οι επιμέρους εκφάνσεις

Β. Η ηθική υπόσταση

Γ. Ο εσωτερικός κόσμος

II. Οι ηθικές εξουσίες του δημιουργού

Α. Γενικά

Β. Σύνδεση με την ηθική υπόσταση του δημιουργού

Γ. Σύνδεση με τον εσωτερικό κόσμο του δημιουργού

Δ. Επί ανωνύμων έργων και επί έργων με ψευδώνυμο

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 5. Το ικανοποιούμενο έννομο συμφέρον

I. Γενικά

II. Περιουσιακό – ηθικό συμφέρον

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κτήση – Μεταβίβαση – Χρονική διαδρομή των δύο δικαιωμάτων

§ 1. Η κτήση

Ι. Γενικά

II. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα

III. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού

Α. Η πνευματική δημιουργία

Β. Η νομική φύση της πνευματικής δημιουργίας

Γ. Πνευματική δημιουργία και δημοσίευση

IV. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 2. Η μεταβίβαση

I. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα

II. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού

IΙΙ. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 3. Η χρονική διαδρομή

I. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα

Α. Τα χρονικά όρια

B. Mεταθανάτια προστασία της προσωπικότητας

1. Το δικαίωμα των προσώπων της ΑΚ 57 § 1 εδ. 2

2. Η σειρά των προσώπων της ΑΚ 57 § 1 εδ. 2

II. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού

Α. Τα χρονικά όρια

Β. Επί ανωνύμων έργων και επί έργων με ψευδώνυμο

Γ. Επί τμηματικής και διαδοχικής δημιουργίας ανωνύμων έργων και έργων με ψευδώνυμο

Δ. Επί οπτικοακουστικών έργων

E. Επί έργων συνεργασίας, συλλεκτικών και σύνθετων έργων

1. Επί έργων συνεργασίας

2. Επί συλλεκτικών ή συλλογικών έργων

3. Επί σύνθετων έργων

ΣΤ. Αποσβεστική προθεσμία ή «προθεσμία προστασίας»;

Ζ. Οι ειδικές «αιώνιες» ηθικές εξουσίες του Δημοσίου

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η προστασία των υποκειμένων των δύο δικαιωμάτων

§ 1. Εισαγωγικά

§ 2. Η προστασία του δημιουργού από την ΑΚ 57 πριν από το ν. 2121/1993

§ 3. Η συμβολή της επιστήμης και της νομολογίας στην παρεχόμενη προστασία του δημιουργού από την ΑΚ 57

§ 4. Η βασική προστασία των υποκειμένων των δύο δικαιωμάτων

Ι. Η προστασία του προσώπου από την ΑΚ 57

Α. Προϋποθέσεις προστασίας

1. Η προσβολή

2. Ο παράνομος χαρακτήρας της προσβολής

Β. Η συναίνεση του προσώπου στην προσβολή της προσωπικότητας

1. Έννοια και σημασία

2. Νομική φύση

3. Διακρίσεις

4. Προϋποθέσεις κύρους

Γ. Το περιεχόμενο της προστασίας

ΙΙ. Η προστασία του δημιουργού από το άρθρο 65 του ν. 2121/1993

Α. Προϋποθέσεις προστασίας

1. Η προσβολή

2. Ο παράνομος χαρακτήρας της προσβολής

Β. Η συναίνεση του δημιουργού στην προσβολή του ηθικού του δικαιώματος

1. Έννοια και σημασία

2. Νομική φύση

3. Διακρίσεις

4. Προϋποθέσεις κύρους

Γ. Το περιεχόμενο της προστασίας

1. Ο προσδιορισμός των αξιώσεων

2. Η «ανεξαρτησία» της προστασίας

i) Από αξιολογικές κρίσεις

ii) Από αισθητικές κρίσεις

iii) Από το σκοπό και τον προορισμό του έργου

iv) Από άλλες μορφές προστασίας

3. Εξαιρέσεις από την «ανεξαρτησία» της προστασίας

4. Επί παράγωγων έργων

Δ. Εξαιρέσεις από την προστασία

1. Η νομοθετική ρύθμιση

2. Τα επίσημα κείμενα άσκησης πολιτειακής αρμοδιότητας

3. Οι εκφράσεις λαϊκής παράδοσης

4. Οι ειδήσεις, τα απλά γεγονότα και στοιχεία

§ 5. Η προστασία του φορέα του δικαιώματος στην προσωπικότητα από άλλες διατάξεις

Ι. Η προστασία του φορέα του δικαιώματος στην προσωπικότητα από διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Α. Η προστασία του φορέα του δικαιώματος στην προσωπικότητα από την ΑΚ 914

Β. Η προστασία του φορέα του δικαιώματος στην προσωπικότητα από την ΑΚ 59

Γ. Η προστασία του φορέα του δικαιώματος στην προσωπικότητα από την ΑΚ 932

ΙΙ. Η προστασία του φορέα του δικαιώματος στην προσωπικότητα από διατάξεις εκτός του Αστικού Κώδικα

ΙΙΙ. Το πρόβλημα της «σχέσης» περισσότερων κανόνων δικαίου

§ 6. Η προστασία του φορέα του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού από άλλες διατάξεις

Ι. Εισαγωγικά

Α. Συρροή κανόνων δικαίου

1. Έννοια

2. Αποκλειστική συρροή

3. Διαζευκτική συρροή

4. Σωρευτική συρροή

Β. Συρροή αξιώσεων

1. Έννοια

2. Σώρευση αξιώσεων

3. Κατά κυριολεξία συρροή αξιώσεων

ΙΙ. Η προστασία του φορέα του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Α. Γενικά

Β. Από την ΑΚ 57

Γ. Από την ΑΚ 60

ΙΙΙ. Η προστασία του φορέα του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού από διατάξεις άλλων ειδικών νομοθετημάτων

Α. Γενικά

Β. Περιπτωσιολογία σώρευσης αξιώσεων

1. Δίκαιο σημάτων προϊόντων

2. Δίκαιο ευρεσιτεχνίας

3. Δίκαιο βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

4. Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

Γ. Περιπτωσιολογία κατά κυριολεξία συρροής αξιώσεων

1. Δίκαιο σημάτων προϊόντων

2. Δίκαιο ευρεσιτεχνίας

3. Δίκαιο σχεδίων και υποδειγμάτων

4. Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

IV. Η προστασία του φορέα του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού από διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος

§ 7. Η σημασία της αυτοτελούς προστασίας του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού από το ν. 2121/1993

I. Γενικά

II. Η «ασφάλεια» του δικαίου

III. Ο θεσμός της πνευματικής ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤETAΡTO

Η νομική φύση των δύο δικαιωμάτων

§ 1. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα

§ 2. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού

I. Γενικά

II. Ο απόλυτος χαρακτήρας

III. Ο εξουσιαστικός χαρακτήρας

IV. Ως ενιαίο δικαίωμα - πλαίσιο

§ 3. Τα δύο δικαιώματα ως δικαιώματα - πλαίσια

I. Το νομοθετικό πλαίσιο

II. Το συνταγματικό πλαίσιο

§ 4. Η επίδραση του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού στη διάπλαση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

§ 5. Συμπεράσματα ως προς τη νομική φύση των δύο δικαιωμάτων ως δικαιωμάτων - πλαισίων

I. Ανομοιογενές περιεχόμενο

II. Συνδυασμός αόριστης νομικής έννοιας - ενδεικτικής απαρίθμησης

III. Πυρήνας και περιφέρεια

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στη σύγκρουση των δικαιωμάτων

§ 1. H έννοια της σύγκρουσης των δικαιωμάτων

I. Ο ορισμός της σύγκρουσης δικαιωμάτων

II. Μορφές σύγκρουσης δικαιωμάτων

§ 2. Το αντικείμενο του παρόντος μέρους

§ 3. Η δομή του παρόντος μέρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η σύγκρουση των δύο δικαιωμάτων από την άσκηση του ηθικού δικαιώματος

του δημιουργού

§ 1. Η άσκηση της εξουσίας δημοσίευσης

I. Εισαγωγικά

II. Σύγκρουση με τον ιδιωτικό βίο

Α. Ο κανόνας

1. Ο ιδιωτικός βίος ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

i) Ειδικές διατάξεις

ii) Η σφαίρα του ιδιωτικού βίου

iii) Διακρίσεις του ιδιωτικού βίου

iv) Η σημασία των διακρίσεων του ιδιωτικού βίου

2. Η υπεροχή του ιδιωτικού βίου

3. Η μέσω του ιδιωτικού βίου αναγνώριση της ταυτότητας του προσώπου

Β. Οι εξαιρέσεις

III. Σύγκρουση με την τιμή και την υπόληψη: in concreto στάθμιση

IV. Σύγκρουση με την αξία του ανθρώπου: Η υπεροχή της ανθρώπινης αξίας

V. Σύγκρουση με τα στοιχεία εξατομίκευσης

Α. Τα στοιχεία εξατομίκευσης ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

Β. Τα στοιχεία εξατομίκευσης ως προσωπικά δεδομένα

Γ. Η συνάντηση των εξουσιών

VΙ. Σύγκρουση με το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας

Α. Ο κανόνας

1. Η εικόνα του προσώπου ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

2. Η υπεροχή της εικόνας του προσώπου

3. Η μέσω της εικόνας αναγνώριση της ταυτότητας του εικονιζομένου

Β. Οι εξ αντικειμένου εξαιρέσεις

1. Εικόνες προσώπων και δημόσιο συμφέρον

2. Εικόνες προσώπων και επιστημονικό ενδιαφέρον

3. Εικόνες προσώπων σε δημόσιους τόπους, χώρους, γεγονότα

4. Συμπερασματική παρατήρηση για τις εξ αντικειμένου εξαιρέσεις

Γ. Οι εξ υποκειμένου εξαιρέσεις

1. Πρόσωπα απόλυτης και σχετικής επικαιρότητας

2. Η συνάντηση των εξουσιών επί προσώπων της σχετικής επικαιρότητας

3. Η συνάντηση των εξουσιών επί προσώπων της απόλυτης επικαιρότητας

4. Συμπερασματική παρατήρηση για τις εξ υποκειμένου εξαιρέσεις

Δ. Η επάνοδος στον κανόνα

1. Η αξία του ανθρώπου

2. Ο Ιδιωτικός βίος

3. Η τιμή και η υπόληψη

4. Το δικαίωμα στη λήθη

5. Η αλλοίωση της εικόνας

i) Η αλλοίωση της εικόνας ως προσβολή της προσωπικότητας

ii) Άμεση και έμμεση αλλοίωση της εικόνας

iii) Διάκριση της αλλοίωσης της εικόνας από Γελοιογραφία – Καρικατούρα – Σάτυρα

Ε. Η συνάντηση των εξουσιών αναφορικά με την εικόνα πραγμάτων

ΣΤ. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

VII. Σύγκρουση με το δικαίωμα στο όνομα

Α. Ο κανόνας

1. Το δικαίωμα στο όνομα ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

2. Η υπεροχή του ονόματος

3. Η μέσω του ονόματος αναγνώριση της ταυτότητας του προσώπου

Β. Οι εξαιρέσεις

1. Γενικά

2. Εξαιρέσεις εξ αντικειμένου

3. Εξαιρέσεις εξ υποκειμένου

Γ. Η επάνοδος στον κανόνα

Δ. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

VIII. Σύγκρουση με τον εσωτερικό κόσμο

IX. Σύγκρουση με το θρησκευτικό συναίσθημα

Α. In concreto στάθμιση

1. Το θρησκευτικό συναίσθημα ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

2. Η άρση της σύγκρουσης στην ελληνική νομολογία

3. Η άρση της σύγκρουσης στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

i) Η θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ii) Η φαινόμενη προνομιακή μεταχείριση από το ΕΔΔΑ της επικρατούσας θρησκείας

iii) Το προβάδισμα των εθνικών αρχών

iv) Η «διείσδυση» του θρησκευτικού συναισθήματος στα χρηστά ήθη

Β. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

X. Σύγκρουση με το δικαίωμα στο περιβάλλον

Α. Το δικαίωμα στο περιβάλλον ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

Β. Η υπεροχή του δικαιώματος στο περιβάλλον

XI. Ο ρόλος του δικαιώματος πληροφόρησης των τρίτων στη σύγκρουση δημοσίευσης - προσωπικότητας

Α. Η ΠΚ 367 § 1: ιδίως το δικαιολογημένο ενδιαφέρον

Β. Το δικαίωμα πληροφόρησης των τρίτων ως δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση

Γ. Η ΠΚ 367 § 2: ιδίως ο σκοπός εξύβρισης

XII. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 2. Η άσκηση της εξουσίας αναγνώρισης της πατρότητας

I. Εισαγωγικά

II. Σύγκρουση με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας

Α. Ο κανόνας

Β. Οι εξαιρέσεις

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 3. Η άσκηση της εξουσίας προστασίας της ακεραιότητας

I. Εισαγωγικά

II. Σύγκρουση με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας

A. Ο κανόνας

1. Υπεροχή της εξουσίας προστασίας της ακεραιότητας

2. Παραδείγματα προσβολών της εξουσίας προστασίας της ακεραιότητας

i) Άμεση προσβολή της εξουσίας προστασίας της ακεραιότητας

ii) Έμμεση προσβολή της εξουσίας προστασίας της ακεραιότητας

iii) Άμεση και έμμεση προσβολή της εξουσίας προστασίας της ακεραιότητας

Β. Οι εξαιρέσεις

1. Άδειες και συμβάσεις εκμετάλλευσης

i) Γενικά

ii) Tο είδος της εκμετάλλευσης

iii) Μη ουσιώδεις τροποποιήσεις

iv) Τεχνικής φύσης λόγοι

2. Έργα πολλαπλών ενσωματώσεων

3. Συλλεκτικά ή συλλογικά έργα

4. Αρχιτεκτονικά έργα

Γ. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

III. Σύγκρουση με το δικαίωμα στο περιβάλλον

Α. Με το δικαίωμα στο φυσικό περιβάλλον

Β. Με το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον

Γ. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

IV. Σύγκρουση με τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα

Α. Με τη ζωή

Β. Με τη σωματική ακεραιότητα

Γ. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

V. Σύγκρουση με τα στοιχεία εξατομίκευσης

VI. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 4. Η άσκηση της εξουσίας προσπέλασης

I. Εισαγωγικά

II. Σύγκρουση με τον ιδιωτικό βίο

III. Σύγκρουση με τον εσωτερικό κόσμο

IV. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 5. H άσκηση της εξουσίας μετάνοιας

I. Εισαγωγικά

II. Η ικανοποίηση της εξουσίας μετάνοιας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η σύγκρουση των δύο δικαιωμάτων από την άσκηση του δικαιώματος

στην προσωπικότητα

§ 1. Εισαγωγικά

Ι. Το αντικείμενο έρευνας του παρόντος κεφαλαίου

ΙΙ. Η επαλήθευση και η διαφοροποίηση των εννόμων συνεπειών

ΙΙΙ. Η επιλογή των εκφάνσεων στην προσωπικότητα

Α. Γενικά

Β. Η προσφορότητα των εκφάνσεων της προσωπικότητας

Γ. Το κανονιστικό πλαίσιο

Δ. Η συχνότητα των εκφάνσεων της προσωπικότητας στη σύγκρουση των δύο δικαιωμάτων

Ε. Τελικά

§ 2. Η άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης (5Α § 1 Σ.)

I. Το δικαίωμα πληροφόρησης ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

II. Σύγκρουση με την εξουσία δημοσίευσης του έργου

Α. Η σημασία της πρώτης δημοσίευσης

Β. Η σύγκρουση των εξουσιών πριν από την πρώτη δημοσίευση

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

Γ. Η σύγκρουση των εξουσιών κατά την πρώτη δημοσίευση

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

Δ. Η σύγκρουση των εξουσιών μετά την πρώτη δημοσίευση

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

i) Εισαγωγικά

ii) Αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση

iii) Αναπαραγωγή έργων του λόγου σε εκπαιδευτικά βιβλία και σε ανθολογίες

iv) Αναπαραγωγή έργων για διδασκαλία ή για εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα

v) Αναπαραγωγή έργων από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες και αρχεία

vi) Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων για διατήρηση στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο

vii) Περιστασιακή αναπαραγωγή και διάδοση εικόνων με έργα που βρίσκονται μονίμως σε δημόσιο χώρο

viii) Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργων σε επίσημες τελετές και σε δραστηριότητες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

ix) Παρουσίαση στο κοινό έργων των εικαστικών τεχνών από και σε μουσεία

x) Παρουσίαση στο κοινό - αναπαραγωγή σε καταλόγους έργων των εικαστικών τεχνών

xi) Αναπαραγωγή έργων προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων προσώ-πων

xii) Προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής έργων

Ε. Ο έλεγχος των τριών βημάτων (three steps test)

ΣΤ. Η αρχή της στενής ερμηνείας των εξαιρέσεων

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 3. Η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης της γνώμης (άρθρο 14 § 1 Σ.)

Ι. Σύγκρουση με την «αξία» του έργου

Α. Ο κανόνας

Β. Οι εξαιρέσεις

Γ. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

II. Σύγκρουση με τις εξουσίες δημοσίευσης και προστασίας της ακεραιότητας

Α. Ο κανόνας

Β. Η εξαίρεση

Γ. Τελική παρατήρηση στην κατ’ ιδίαν σύγκρουση των εξουσιών

ΙΙΙ. Σύγκρουση με την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας

IV. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 4. Η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 § 1 Σ.)

I. Σύγκρουση με την εξουσία δημοσίευσης

Α. Ο κανόνας

Β. Οι εξαιρέσεις

1. Επί έργων συνεργασίας

2. Επί συλλογικών έργων

3. Επί παράγωγων έργων

II. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

§ 5. Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας των στοιχείων εξατομίκευσης

I. Σύγκρουση με την εξουσία δημοσίευσης

Α. Πριν από την πρώτη δημοσίευση

Β. Μετά την πρώτη δημοσίευση

II. Σύγκρουση με την εξουσία προστασίας της ακεραιότητας

III. Ενδιάμεσες παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η άρση της σύγκρουσης των δύο δικαιωμάτων

§ 1. Εισαγωγικά

§ 2. Οι θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας

Ι. Η απόλυτη υπεροχή της αξίας του ανθρώπου

ΙΙ. Υπεροχή ως αποτέλεσμα στάθμισης

Α. Στο επίπεδο των κανόνων δικαίου

Β. Στο επίπεδο των ειδικών περιστάσεων

§ 3. Αναζήτηση κριτηρίων άρσης της σύγκρουσης

Ι. Η αναζήτηση κριτηρίων στο Σύνταγμα

ΙΙ. Η αναζήτηση κριτηρίων σε υπερνομοθετικές διατάξεις

ΙΙΙ. Το ζήτημα της «προσφορότητας» των πηγών του Συντάγματος

IV. H αναζήτηση κριτηρίων στην κοινή νομοθεσία

V. H αναζήτηση κριτηρίων στις ειδικές περιστάσεις

§ 4. Κριτήρια άρσης της σύγκρουσης

I. Η έλλειψη και η ανάγκη κριτηρίων

II. Τα επιμέρους κριτήρια

Α. Οι εκφάνσεις – εξουσίες

Β. Οι αντικειμενικές συνθήκες

Γ. Οι πράξεις και οι παραλείψεις των υποκειμένων

Δ. Τα ενδιάθετα στοιχεία των υποκειμένων

Ε. Οι έννομες συνέπειες

§ 5. Η in concreto υπεροχή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων