Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, 2015


Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, 2015

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 23 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των ατομικών και των συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Στα θέματα αυτά δεν αντιμετωπίζεται ένα μόνο ζήτημα αλλά εμπλέκονται περισσότερα, όπως συνήθως συμβαίνει στην πράξη. Στα περισσότερα θέματα υπάρχουν εκτενέστερες θεωρητικές αναλύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τον σπουδαστή αλλά και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, στην κατανόηση και λύση των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται σ’ αυτά. Άλλωστε, χωρίς γνώση της θεωρίας, δεν είναι δυνατή η επιτυχής αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων.

Edition info

Title
Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου
Ατομικές και Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
Θέματα εμβάθυνσης
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-332-0
Pages
VIII + 470
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συντομογραφίες

Θέμα 1: Η σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο μισθωτός.

Θέμα 2:. Πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ίσης μεταχείρισης

Θέμα 3:. Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω ηλικίας

Θέμα 4:. Περιορισμοί στην ελευθερία σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Θέμα 5: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Θέμα 6: Απλός και κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων - Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

Θέμα 7: Η άκυρη σύμβαση εργασίας

Θέμα 8: Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

Θέμα 9: Ευθύνη του εργαζομένου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης

Θέμα 10: Μισθός και προστασία μισθού

Θέμα 11: Μισθός χωρίς παροχή εργασίας - Μισθοί υπερημερίας λόγω άκυρης απόλυσης

Θέμα 12: Χρονικά όρια εργασίας

Θέμα 13: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Προϋποθέσεις κύρους - Προθεσμία προσβολής - Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής

Θέμα 14: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω υποβολής μήνυσης ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εργαζομένου

Θέμα 15: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους

Θέμα 16: Τροποποίηση των όρων εργασίας και καταγγελία

Θέμα 17: Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο

Θέμα 18: Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις

Θέμα 19: Συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας - Διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων υπάλληλος

Θέμα 20: Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 1 (Είδη ΣΣΕ - Αρμοδιότητα σύναψης - Κήρυξη γενικά υποχρεωτικών - Συρροή ΣΣΕ)

Θέμα 21: Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 2 (Δέσμευση από ΣΣΕ - Διάρκεια και λήξη ΣΣΕ - Παράταση ισχύος - Μετενέργεια - Παραπομπή σε ΣΣΕ)

Θέμα 22: Δικαίωμα απεργίας (Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης - Νόμιμα και παράνομα απεργιακά αιτήματα - Καταχρηστική άσκηση - Πρόσληψη απεργοσπαστών)

Θέμα 23: Απεργία σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας - Δικαστική προστα­σία σε περίπτωση παράνομης απεργίας

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 3η έκδ., 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Οι τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση, στην οποία λήφθηκαν υπόψη και οι τροποποιήσεις που...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 2, 2021
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 21 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021...
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2021
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021 στο συλλογικό εργατικό δίκαιο, και συγκεκριμένα στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο δίκαιο...